Анонси

09.02.2017
Посвідчення довіреностей посадовими особами органів місцевого самоврядування

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.
Відповідно до статті 245 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами. Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.
Згідно статті 58 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон) посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, – посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім’я однієї особи або кількох осіб. Довіреності, які посвідчуються посадовими особами органів місцевого самоврядування, що вчиняють нотаріальні дії, – прирівнюються до нотаріально посвідчених.
Порядок видачі та посвідчення таких довіреностей регулюється ЦК України (статті 37-250, 1000-1010), Законом України «Про нотаріат» (статті 40, 58), Порядком посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 419 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2006 № 940 (далі – Порядок).
Фізична особа, на ім’я якої видається довіреність, не може підписувати її за особу, що видає довіреність.
Посадова, службова особа не може підписувати довіреність за особу, що видає довіреність.
Посадові особи при посвідченні довіреностей зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю та не розголошувати відомості, отримані під час їх посвідчення. Обов’язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється на осіб, яким про посвідчення довіреності стало відомо у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для їх посвідчення як свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці. Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
Посадові особи встановлюють особу, що звернулася за посвідченням довіреності, та перевіряють її цивільну дієздатність згідно вимог, встановлених пунктом 6 Порядку.
Довіреності підписуються довірителем у присутності посадової, службової особи. У разі коли фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати довіреність, за її дорученням в її присутності та в присутності посадової, службової особи такий документ може підписати інша фізична особа. Про причини, з яких особа, від імені якої посвідчується довіреність, не підписала документ, зазначається у посвідчувальному написі.
Тексти довіреностей повинні бути написані зрозуміло і чітко; дати в тексті довіреності щонайменше один раз позначаються словами. Довіреність посвідчується в одному примірнику.
Строк дії довіреності зазначається словами. Довіреність, у якій не зазначена дата її посвідчення, є нікчемною. У довіреностях прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, а також місце їх проживання зазначаються повністю. В тексті довіреності не допускаються допискита виправлення. Якщо довіреність викладено неправильно або неграмотно (чи складено з порушенням вимог законодавства), посадова особа пропонує фізичній особі, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, скласти нову довіреність.
Посвідчені довіреності реєструються посадовими особами в реєстрі для реєстрації заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених (далі – реєстр), форма якого встановлюється Мін’юстом.
Посадова, службова особа відмовляє у посвідченні довіреності, якщо: 1) вчинення такої дії суперечить законодавству; 2) не подано документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії; дія не підлягає вчиненню посадовою, службовою особою; 3) у неї є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства; 4) з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулася недієздатна фізична особа або фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена. Посадова, службова особа на прохання фізичної особи, якій відмовлено у посвідченні довіреності, повинна викласти причини відмови у письмовій формі і порядок її оскарження.
Посадові, службові особи не вправі посвідчувати довіреності на своє ім’я або від свого імені, на ім’я або від імені свого чоловіка чи своєї дружини, їх та своїх близьких родичів.
Строк дії довіреності зазначається словами. У разі посвідчення довіреності на ведення справи в суді посадова, службова особа роз’яснює довірителю, що представник вправі вчиняти від його імені всі процесуальні дії. Обмеження повноважень представника щодо вчинення певних процесуальних дій обумовлюються в довіреності.
Відповідно до статті 44 Закону довіреність, яка подається нотаріусам для вчинення нотаріальних дій, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей. Нотаріус перевіряє дійсність довіреності за допомогою цього реєстру. Для реєстрації такої довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей необхідним є заповнення довірителем (особою, яка видала довіреність) заяви про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей (Додаток 1 до Положення про Єдиний реєстр довіреностей).
Справжність підпису довірителя на такій заяві повинна бути засвідчена нотаріально посадовими особами органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії.

Головне територіальне управління юстиції
у Тернопільській області