Документи Нормативна база ПОЛОЖЕННЯ про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району

            

                                Додаток 1
 
до рішення районної ради
від 30 січня 2014 року №
 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району
 
I. Загальні положення
Це Положення регламентує організацію роботи районної ради щодо реалізації вимог глави 60 Цивільного кодексу України.
В цьому Положенні використовуються наступні терміни :
користування (позичка) – засноване на договорі безоплатне користування майном підприємством, установою та організацією, відповідно до вимог чинного законодавства;
користувач – фізична або юридична особа;
позичкодавець – районна рада або уповноважений нею орган, підприємство, установа, організація комунальної власності, на балансі яких перебуває майно;
об’єкт позички – нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення, частина приміщення), індивідуально визначене рухоме майно (засоби виробництва, транспорту, офісне майно та ін.).
Позичкодавцями майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району виступають:
а) районна рада:
- на цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
- на нерухоме та індивідуально визначене майно, що знаходиться безпосередньо на балансі районної ради.
б) підприємства, організації, установи спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району:
- на окремі споруди, будівлі, майнові комплекси структурних підрозділів, окремі приміщення (при наданні дозволу районної ради на позичку конкретно визначеного майна);
- на окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого), що перебуває у них на балансі (при погодженні з відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації).

ІІ. Порядок розгляду заяв фізичних, юридичних осіб, клопотань підприємств, організацій, установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району
2.1.Виконавчий апарат районної ради веде облік і реєстрацію нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, що не використовується і може бути надане в позичку (далі – об’єкти позички), обстежує об’єкти позички, подає пропозиції голові районної ради щодо можливості надання об’єктів в позичку.
2.2.Фізична або юридична особа, яка виявила бажання отримати в позичку майно, яке є на балансі районної ради, або знаходиться у її безпосередньому віданні, звертається з обґрунтованою заявою до районної ради. Якщо нерухоме майно знаходиться на балансі підприємства, організації, установи спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, заяви можуть бути подані їх керівникам.
До заяви додається :
Фізичною особою, яка бажає використовувати майно (за винятком підприємницької діяльності) для приватних, побутових цілей (як правило, благодійних) – копія паспорта та ідентифікаційного номера.
Юридичною особою – копію Статуту (Положення), копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки про включення до єдиного державного реєстру.
2.3.Керівники підприємств, організацій, установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району звертаються до районної ради з клопотанням щодо надання дозволу виступати позичкодавцем конкретно визначеного нерухомого майна, яке є у них на балансі і належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, вказавши мету та необхідність позички.
До клопотання додаються копії заяв, що надійшли до керівника підприємства, організації, установи від фізичних або юридичних осіб щодо наміру укласти договір позички.
У разі необхідності районна рада має право вимагати копію технічних паспортів на нерухоме майно.
2.4.Попередньо розглянуті головою районної ради або його заступником клопотання щодо отримання дозволу виступати позичкодавцем та заяви на позичку нерухомого майна направляються для розгляду на засіданні постійної комісії районної ради з питань соціально - економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі. (надалі – постійна комісія). Постійна комісія на черговому засіданні розглядає питання і готує висновок:
про надання згоди на здачу в позичку;
- про мотивовану відмову в позичці майна.
2.5.У разі відповідності документів вимогам чинного законодавства, постійна комісія районної ради з питань соціально - економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі готує проект рішення районної ради з цього питання, а в міжсесійний період – відповідне розпорядження голови районної ради з наступним затвердженням на черговій сесії районної ради .

ІII. Порядок укладання, припинення та розірвання договорів позички нерухомого майна.
3.1.Підставою для укладання головою районної ради, керівником підприємства, організації, установи договору позички на об’єкт, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, є висновок постійної комісії та рішення районної ради про надання дозволу:
- на укладання договору позички на майно, що знаходиться на балансі районної ради;
- виступати позичкодавцем конкретно визначеного нерухомого майна, що знаходиться на балансі підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.
В міжсесійний період договори позички можуть бути укладені головою районної ради відповідно до висновку постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі та відповідного розпорядження голови районної ради з наступним затвердженням на черговій сесії районної ради.
Зміни до діючого договору позички вносяться у відповідності до висновку постійної комісії розпорядженням голови районної ради з послідуючим затвердженням на черговій сесії районної ради.
3.2. У разі позитивного рішення сесії районної ради керівник об’єкта позички надає для погодження в районну раду проект договору позички нерухомого майна.
3.3.Договори позички вважаються укладеними з моменту їх підписання сторонами, а на будівлі, капітальні споруди (їх окремі частини) строком на один рік.
При укладанні договорів керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району договори позички вважаються укладеними після їх погодження головою районної ради.
3.4.Передача об’єкта позички здійснюється в термін встановлений сторонами і оформляється актом прийому-передачі.
Акт прийому-передачі підписується уповноваженими представниками сторін і є обов’язковим додатком до договору позички.
3.5. Договір позички припиняється в разі:
- закінчення строку договору;
- письмового попередження однієї сторони договору позички іншій стороні про відмову від договору (за місяць - у разі позички індивідуально визначеного рухомого майна, за три місяці - при позичці нерухомого майна, за сім днів - якщо майно потребує особливого догляду, зберігання до його повернення), якщо інше не передбачено договором позички;
- у разі смерті фізичної особи користувача;
- знищення об’єкта позички.
3.6. Договір позички може бути розірвано за погодженням сторін.
3.7.У разі припинення договору чи дострокового його розірвання користувач зобов’язаний повернути позичкодавцеві об’єкт позички, про що складається акт прийому-передачі. Якщо користувач допустив погіршення стану об’єкта позички або його руйнування, він повинен відшкодувати позичкодавцеві збитки, якщо не доведено, що це сталося не з його вини.
3.8.Укладені сторонами договори позички повинні відповідати типовому договору, затвердженому рішенням сесії районної ради.

IV. Поліпшення нерухомого майна
4.1. Користувач має право за погодженням з позичкодавцем, якщо інше не передбачено договором позички, за рахунок власних коштів здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення майна.
4.2. За попереднім погодженням з позичкодавцем, у разі виникнення потреби в користувача на виконання перепланування або реконструкції нерухомого майна, користувачем за власні кошти виготовляється технічний висновок про можливість виконання даних робіт, який подається на розгляд постійної комісії районної ради з питань соціально - економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі.
4.3. На підставі погодженого технічного висновку користувач за власні кошти замовляє проектно-кошторисну документацію та її технічну експертизу. Дозвіл на виконання робіт з реконструкції нерухомого майна надається постійною комісією районної ради з питань соціально - економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі. Витрати, пов’язані з такою реконструкцією, користувачу не повертаються.
4.4.Здійснення поліпшення нерухомого майна проводиться з врахуванням вимог чинного законодавства.

V. Порядок реєстрації, обліку дозволів на позичку, договорів позички та контроль за дотриманням умов договорів.
Посадова особа виконавчого апарату районної ради, відповідно до розподілу обов’язків:
- реєструє договори позички на нерухоме та індивідуально визначене рухоме майно, що знаходиться у безпосередньому віданні районної ради;
- веде облік наданих дозволів на позичку, договорів позички;
Керуючий справами районної ради                                                             С.П. Стефанишин
 
Додаток 2
до рішення районної ради
від 30 січня 2014 року №

ДОГОВІР № _________
безоплатного користування (позички)
майна територіальних громад Чортківського району


м. Чортків "___" _______ 20___ р.

_____________________________________________________________________________(далі - Позичкодавець) в особі ____________________________________________________________________________ який діє на підставі____________________________________________________________, з однієї сторони, та ____________________________________________________________________________________________________________ (далі - Користувач), в особі ________________________________________________________________,

другої сторони, уклали цей Договір позички (далі - Договір) про наступне.


1.Предмет Договору

1.1. Позичкодавець зобов’язується передати, а Користувач прийняти у безоплатне користування згідно з актом приймання-передачі ( нерухоме чи рухоме майно) (надалі майно), що розміщене в ________________________, яке є спільною власністю територіальних громад району та перебуває на балансі ____________________________________________, загальною площею___________________________________________________________

2. Обов’язки сторін.

2.1.Позичкодавець зобов’язується передати Користувачеві вищевказане майно, згідно акту приймання – передачі в належному стані.
2.2. Користувач зобов’язується:
а) Використовувати майно відповідно до його призначення;
б) Своєчасно, до останнього числа місяця, відшкодовувати фактичні витрати з оплати позичкодавцем комунальних послуг (тепло, вода, електроенергія) в частині використання користувачем займаних площ і показників лічильників обліку вказаних послуг.
в) Забезпечити збереження даного майна, електричну та пожежну безпеки, запобігати його пошкодженню та псуванню. Своєчасно здійснювати поточний та інші види ремонтів майна.
г) Не передавати, без дозволу позичкодавця, майно у користування іншій особі.
д) По закінченні терміну дії цього договору повернути позичкодавцю майно в аналогічному порядку та стані встановленому при його передачі.

3. Відповідальність сторін.

3.1. Всі питання, які виникають з умов цього договору вирішуються спільно сторонами.
3.2. За невиконання чи неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з цивільним законодавством.

4. Термін дії та інші умови договору.

4.1. Даний договір діє з по р.
4.2. Кожна із сторін може відмовитися від цього договору попередивши про це іншу сторону не пізніше як за 2 місяці.
4.3. Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення майна у разі, якщо:
а) у зв`язку з непередбаченими обставинами майно стало потрібним йому самому;
б) користувач використовує майно не за призначенням;
в) користувач не своєчасно чи не в повному обсязі відшкодовує фактичні витрати з оплати позичкодавцю комунальних послуг;
г) майно самочинно передано у користування іншій особі;
д) в результаті недбалого поводження з майном воно пошкоджене або знищене.
4.4. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
4.5. Даний договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.


Позичкодавець: Користувач:

1