Звернення громадян Юстиція повідомляє


Особливості виконання Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року (27.05.2019 р.)


22.01.1993 року в Мінську (Республіка Білорусь) в рамках країн СНД, з метою забезпечення належного захисту прав і законних інтересів громадян та осіб, що проживають на їхніх територіях, була підписана Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (далі – Конвенція). 10.11.1994 року Верховною Радою України ратифіковано цю Конвенцію та 14.07.1995 вона набула чинності для України.
Застосовується Конвенція у відносинах України з Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою Узбекистан, Російською Федерацією, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Грузією та Туркменістаном.
Громадяни кожної із держав-учасниць цієї Конвенції (далі – Договірні Сторони), а також особи, що проживають на їхніх територіях, користуються на території всіх інших Договірних Сторін по відношенню до своїх особистих і майнових прав таким самим правовим захистом, як і власні громадяни даної Договірної Сторони.
Слід вказати, що громадяни кожної Договірної Сторони, а також особи, які проживають на їхніх територіях, мають право вільно та безперешкодно звертатися до суду, прокуратури і інших закладів кожної Договірної Сторони, до компетенції яких відносяться цивільні, сімейні та кримінальні справи, можуть бути їх учасниками, подавати клопотання, подавати позови і здійснювати інші процесуальні дії на тих самих умовах, що і громадяни кожної Договірної Сторони.
Правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах відповідно до вказаної вище Конвенції здійснюють установи юстиції Договірної Сторони.
Відповідно до статті 5 Конвенції, при здійсненні правової допомоги компетентні установи юстиції Договірних Сторін зносяться одна з одною через свої центральні органи, якщо цією Конвенцією не передбачений інший порядок зносин.
Договірні Сторони здійснюють правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема: складання та пересилка документів, проведення обшуків, вилучення, пересилка і видача речових доказів, проведення експертизи, допити сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення кримінального переслідування, розшук і видача осіб, що скоїли злочин, дізнання і виконання судових рішень по цивільних справах, зокрема вироків в частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів.
Під час виконання доручення про здійснення правової допомоги установа, що запитує, застосовує законодавство своєї країни. На вимогу установи що запитує, вона може застосовувати і процесуальні норми запитуваної Договірної Сторони.
Витрати, які виникають при здійсненні правової допомоги, Договірні Сторони несуть самостійно на своїй території.
У відношенні один з одним при виконанні цієї Конвенції установи юстиції Договірних сторін користуються державними мовами Договірних Сторін або російською мовою.
Дія цієї Конвенції поширюється і на правовідносини, що виникли до її набрання чинності.
Напрацьована практика застосування Конвенції є досить великою та поширюється на широке коло цивільних, сімейних та кримінальних відносин.
Таким чином, приєднання України до Конвенції про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 1993 року є одним з кроків на шляху всебічного забезпечення належного захисту прав і законних інтересів громадян та осіб, що проживають на їхніх територіях.


Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області

Порядок звернення суду України із судовим дорученням у адміністративній справі про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (16.04.2019 р.)


Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні організації (далі - іноземні особи) мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів. Іноземні особи мають процесуальні права та обов’язки нарівні з фізичними і юридичними особами України, крім випадків, передбачених Конституцією України та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Підсудність судам України адміністративних справ з іноземним елементом визначається Кодексом адміністративного судочинства України, законом або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
У разі якщо в процесі розгляду справи суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги мають відповідати вимогам міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено - вимогам частин другої - четвертої статті 86 Кодексу адміністративного судочинства України.
Судове доручення про надання правової допомоги надсилається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.


Головне територіальне управління
юстиції у Тернопільській області
Затверджено Положення про представника Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (15.04.2019 р.)


Наказом Міністерство юстиції України від 14.03.2019 року № 764/5 затверджено нове Положення про представника Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини» (далі – Положення).
Відповідно до Положення діяльність Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі – Уповноважений) на регіональному рівні забезпечують представники Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, що працюють у складі Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, які очолюють регіональні відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі – регіональне відділення).
З метою виконання доручень Уповноваженого представник Уповноваженого відповідно до покладених на нього завдань: а) координує роботу регіонального відділення; б) у встановлений строк відповідає на запити Уповноваженого; в) надсилає до державних органів, органів місцевого самоврядування запити стосовно надання матеріалів і пояснень у справах про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція). Разом з тим, представник Уповноваженого має право з метою виконання доручень Уповноваженого звертатися до органів із запитами про надання доказів, матеріалів та інформації у справах, що знаходяться в провадженні Європейського суду з прав людини, та отримувати на запити відповідні докази, матеріали та інформацію.
Основними завданнями регіонального відділення є: а) виконання доручень Уповноваженого стосовно збору доказів, матеріалів та інформації у справах про порушення Україною Конвенції, справах за заявами України стосовно порушення конвенції іншими договірними сторонами, а також під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб – резидентів України проти інших Договірних сторін, у яких Україна залучена як третя сторона; б) інформування населення про положення Конвенції та практику Європейського суду з прав людини, діяльність та порядок звернення до Європейського суду з прав людини; в) надання роз’яснень посадовим особам державних органів, органів місцевого самоврядування щодо застосування Конвенції та практики Європейського суду з прав людини як джерела права.
На виконання основних завдань регіональне відділення: а) за дорученням Уповноваженого збирає та надсилає Секретаріату Уповноваженого докази, матеріали та інформацію у справах, що знаходяться в провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію; б) здійснює прийом громадян з питань діяльності та порядку звернення до Європейського суду з прав людини, роз’яснює положення Конвенції та практики Європейського суду з прав людини;в) бере участь в організації та проведенні навчання з питань роз’яснення, тлумачення і застосування положень Конвенції.

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області