Документи Програми № 105 ПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2016 рік

 
ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення районної ради №105
від 24 березня 2016 року

 
ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2016 рік


ВСТУП
Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2016 рік (далі – Програма) розроблено районною державною адміністрацією відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».
Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної регіональної політики розвитку району та узгоджена з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, та завданнями Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821.
З метою забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розвитку району Програму розроблено з урахуванням основних положень Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації, які затверджені рішеннями обласної ради від 4 січня 2016 року № 28 та № 29.
Основою для підготовки Програми є основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку району, які взаємоузгоджено із Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»; постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 558 “Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки”, а також базовими показниками розвитку району, галузевими програмними документами.
У Програмі викладено результати аналізу економічного і соціального розвитку району за 2015 рік, визначено пріоритетні напрями та завдання економічного і соціального розвитку району на 2016 рік. Також, представлені прогнозні показники соціально-економічного розвитку району в цілому та в розрізі окремих галузей.
Програма містить перелік районних програм, що діятимуть у 2016 році з визначенням виконавців.
Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів: районного та місцевих бюджетів, у тому числі шляхом реалізації районних програм; державного бюджету, інвестиційних та приватних ресурсів.
Підставою для розроблення Програми є:
• закони України: “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”;
• постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами та доповненнями).
Завдання і заходи Програми реалізовуватимуться шляхом тісної взаємодії райдержадміністрації і районної ради з органами місцевого самоврядування у співпраці з суб’єктами господарювання, громадськістю.
Головною метою програми на 2016 рік є забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку району та подолання негативних тенденцій, здійснення структурних змін в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, розвиток малого та середнього бізнесу, як основи для покращення добробуту населення району.
І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧОТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2015 РІК

Аналіз виконання основних завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2015 рік свідчить про те, що у зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією в державі діяльність господарського комплексу була спрямована на вирішення проблемних питань району, забезпечення стабільної роботи галузей економіки, наповнення бюджету, покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я.
Серед заходів, які суттєво впливають на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району є своєчасне та повне фінансування діючих районних програм, які відповідають вимогам розпорядження голови райдержадміністрації від 21 липня 2011 року № 512 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».
У 2015 році з районного бюджету на фінансування 18 районних програм використано коштів у сумі 1 854,3 тис.грн. Заходи, які фінансувалися спрямовані на: протидію онкозахворюванням; захворюванням на туберкульоз; профілактику та лікування гепатиту В і С; імунопрофілактику та захист населення від інфекційних хвороб; репродуктивне здоров’я населення району; захист населення і території Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; рятування людей на водних об’єктах; підтримку і розвиток редакції районного комунального радіомовлення, районної газети «Голос народу»; фінансування фонду районної ради для надання разової грошової допомоги; розвиток футболу; медичне забезпечення військогозобов’язаних під час мобілізації; «Ветерани»; подолання дитячої безпритульності і бездоглядності; розвиток малого і середнього підприємництва в Чортківському районі; попередження надзвичайних ситуацій реагування на них та забезпечення пожежної і техногенної безпеки; соціальну підтримку малозахищених верств населення «Турбота»; протидію організованій злочинності, корупції та тероризму.
У 2015 році виробництво валового сукупного продукту в основних сферах матеріального виробництва району за попередніми підрахунками становить 1830,6 млн.грн., що складає 135 % до аналогічного показника 2014 року. Програма виконана на 153 %. Зростання валового внутрішнього продукту відбулося за рахунок збільшення виробництва промислової продукції у продовольчому секторі, а саме: ТОВ «Органіка» (в 2,5 р.б.), ПАТ «Агро-продукт» (36 %), Марилівське МПД ДП «Укрспирт» (55 %), ТОВ «Техпродпостач» (2,5%).
Основними складовими ВВП району є галузі промисловості та сільського господарства. Питома вага промисловості у загальному обсязі випуску продукції в основних сферах матеріального виробництва складає 69,5 %, сільського господарства – 30,5 %.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Стан розвитку промислового комплексу Чортківського району у 2015 році характеризується незмінністю структури промисловості. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2015 рік склав 1 516,2 млн.гривень, що на 70 % більше аналогічного показника минулого року. Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на виробництво харчової продукції (79,8%) та виробництво хімічних речовин та хімічної продукції (20%).
Індекс промислової продукції за підсумками звітного року становить 170 %, у порівнянні до минулого року.
Незважаючи на звуження ринків збуту, відсутність доступних довгострокових кредитних ресурсів, провідні підприємства району зберегли свої позиції на ринку та наростили обсяги виробництва продукції.
На 58 % збільшився обсяг виробництва промислової продукції у харчовій галузі промисловості.
Зменшення обсягів у виробництві відбулося: у ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (на 64%) через зменшення кількості сировини із інших районів області та у зв’язку із нестабільною соціально-економічною, політичною ситуацією в Україні; у ТОВ «Серет-Інвест» (на 43%) через суттєве зменшення наповненості водяного басейну підприємства; у ПП «Юліта» (на 60 %) через відсутність достатньої кількості замовлень на продукцію підприємства та наявністю великої кількістю виробників аналогічної продукції.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Агропромисловий комплекс залишається важливою для економіки галуззю, забезпечуючи сировиною провідні промислові підприємства та потреби населення району в продуктах харчування.
Разом з тим, несприятливі погодні умови, диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію, зростання цін на паливно-мастильні матеріали, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси негативно позначилися на показниках роботи сільського господарства.
За підсумками господарської діяльності всіма категоріями господарств району у 2015 році вироблено валової сільськогосподарської продукції на суму 557,5 млн.грн., що на 1,2 % менше попередньго року, за рахунок зменшення обсягів виробництва в сільськогосподарських підприємствах району.
У звітному періоді на зменшення валової продукції сільського господарства, зокрема рослинницької галузі, найбільше вплинули погодні умови. Відсутність опадів протягом трьох місяців та високі температури повітря спричинили розвиток повітряної і ґрунтової засухи. Різкі перепади у повітрі негативно впливали на ріст усіх рослин. Крім того, на зменшення виробництва валової продукції рослинництва вплинуло зменшення посівних площ кукурудзи та цукрових буряків.
В 2015 році сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 139,4 тис.тонн зернових та зернобобових культур, що становить 85,7 % до минулого року, при урожайністі 57 цнт./га.
На площі 8420 га зібрано кукурудзи на зерно 48,7 тис.тонн, при урожайності 57,8 ц/га, що на 19,5 ц/га менше минулого року.
Овочів зібрано 200 ц., що становить 33,3 % до попереднього року, картоплі – 1,9 тис.тонн. що на 11,7 тис.тонн менше минулого року.
Цукрових буряків зібрано 50,8 тис.тонн, що на 39 % менше до 2014 року, при урожайністі 586,2 цнт. з 1 га.
За 2015 рік всіма категоріями господарств вироблено валової продукції в тваринництві на суму 160,9 млн.грн., в тому числі сільськогосподарськими підприємствами вироблено 39,5 млн.гривень, що складає 94 % до 2014 року.
Виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами у 2015 році становило 1,9 тис.тонн, що на 27 % більше показника минулого року. Виробництво молока складає 1,4 тис.тонн, що на 17 % більше минулого року.
В сільськогосподарських підприємствах поголів’я корів становить 314 голів, що на рівні попереднього року, поголів’я свиней становить 12 121 голова, або 103 % до 2014 року. Проте, спостерігається зменшення ВРХ на 11 % і складає 673 голови.
З метою нарощення виробництва тваринницької продукції у 2015 році в районі реалізовувався ряд інвестиційних проектів з будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів, зокрема:
- будівництво, реконструкція молочно-товарного комплексу в ПАП «Дзвін» с.Звиняч на 1000 корів дійного стада. Готовність даного проекту – 16 %;
- будівництво-реконструкція свиноферми в ПАП «Фортуна» для утримання 8-ми тисяч голів свиней. Проект реалізовано на 95 %;
- реконструкція тваринницького приміщення ПАП «Довіра» с.Стара Ягільниця для утримання 100 тисяч бройлерів. Готовність проекту – 90 %;
- свинокомплекс з утримання свиней ПП Симак І.В. с.Полівці, який розрахований на утримання 5 тисяч голів свиней. Готовність проекту – 80 %.
В 2015 році введено в експлуатацію другий елеватор для зберігання зерна в ТзОВ «Нива-Біла», проектна потужність якого становить 4 тис.тонн.

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК
На території Чортківського району здійснюють перевезення пасажирів на приміських автобусах 2 юридичних особи: ТОВ «Чортківське АТП 16142» - 7 маршрутів, ТОВ «Ореол» - 2 маршрути та 19 маршрутів обслуговують фізичні особи-підприємці. На 3 маршрутах не визначено перевізників, а саме: Чортків-Пробіжна, Чортків-Переходи, Чортків-Пастуше.
За 2015 рік на території Чортківського району, за попередніми підрахунками, перевезено 653,6 тис. пасажирів.
Експлуатаційна довжина транспортної мережі: залізничних колій – 65 км, автомобільних доріг – 395 км, в т.ч. з твердим покриттям – 333,2 км та ґрунтових доріг – 61,8 км. Питома вага автомобільних доріг з твердим покриттям – 84,4 %. В районі експлуатується 44 мости.
Філією «Чортківський райавтодор» на території Чортківського району виконано робіт на суму 4 188,6 тис.грн.
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху філією «Чортківський райавтодор» встановлено та замінено 125 дорожніх знаків, 12 напрямних стовпчиків, виконано ямкового ремонту – 8 175,3 м2, відремонтовано 948 п.м тросового огородження та 50 м бар’єрного огородження, вирубано парослі – 3,6 км, підготовлено та облаштовано одну нову площадку відпочинку для туристів. Здійснюються заходи щодо належного утримання доріг та придорожніх територій.
У 2015 році на території Чортківського району проведено поточний ремонт доріг місцевого значення на загальну суму 4 433,0 тис.грн. Також, проведено поточний ремонт дороги в районі, зокрема ямковий ремонт на ділянках: Бучач-Скала-Подільська – 2572 км², Тернопіль-Скалат-Жванець – 1111 км², Теребовля-Білобожниця-Чортків – 1025 км² на загальну суму 3 861,2 тис.грн.
Станційно – лінійною дільницею № 1 Тернопільської обласної філії ПАТ «Укртелеком» на території Чортківського району здійснюється обслуговування 6819 стаціонарних телефонів, 118 абонентів радіомовлення, 1340 абонентів споживачів послуги Інтернету, а також цифрового телебачення.
У 2015 році СЛД № 1 Тернопільської обласної філії ПАТ «Укртелеком» на території Чортківського району у селах: Улашківці, Бичківці, Звиняч, Давидківці, Великі Чорнокінці проведено модернізацію діючих АТС для розширення мережі користувачів Інтернет.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Рівень оплати за спожиті енергоресурси 2015 року становить: електроенергія – 98,8%; природний газ – 99,2 %.
З метою економії енергоресурсіїв та впровадження альтернативних видів опалення в районі вживаються відповідні заходи, а саме:
1. Запровадження котлів на місцевих видах енергоресурсів, заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики, проводиться утеплення приміщень шляхом заміни вікон, дверей, покрівлі.
Протягом 2015 року встановлено 5 електричних конвекторів марки «Сатурн» потужністю 2.5 кВт в Колиндянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Розрахунковий ефект від впровадження – 60 тис.гривень.
2. Відбувається скорочення споживання енергоносіїв у бюджетній сфері, через впровадження енергоефективних освітлювальних приладів, заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи.
Протягом 2015 року замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі:
- відділом освіти райдержадміністрації замінено 50 шт. на суму 10 тис.грн.;
- в закладах охорони здоров’я району замінено 75 ламп.
Крім того, повністю встановлено вуличне освітлення у 46 селах району, 10 сіл освітлюються частково, в с.Угринь виготовляється документація для освітлення вулиць. Всього по селах району встановлено 1748 освітлювальних приладів.


КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Будівництво житла в Чортківському районі здійснюється виключно індивідуальними забудовниками за власні кошти. Протягом 2015 року в районі, за попередніми даними, введено в експлуатацію 1,8 тис кв. м. житла, що становить 112,5% до минулого року. Опосередкована вартість будівництва житла по Тернопільській області становить 5762 грн.
Протягом 2015 року зроблено: 38 будівельних паспортів, 4 паспорти прив’язки ТС, 4 містобудівних умови та 46 висновків до проектів землеустрою.
На виконання ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проводилась робота зі створення містобудівного кадастру. До моменту впровадження електронної бази у районі ведуться облікові журнали виданих будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень земельних ділянок, проведено інвентаризацію наявних генеральних планів.
З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району у 2015 році впроваджувалися інвестиційні проекти, проводились роботи щодо зміцнення матеріально-технічного забезпечення галузей освіти, медицини та культури.
У 2015 році проводились роботи по 3 інвестиційних проектах, що фінансувалися з Державного фонду регіонального розвитку, зокрема:
- реконструкція будинку культури на 400 місць по вул. Лесі Українки у с.Білобожниця, Чортківського району, Тернопільської області на загальну суму – 1199,1 тис.грн. (з неї: ДФРР – 1079,2 тис.грн., районний бюджет – 119,9 тис.грн.);
- реконструкція будівлі Чортківської РК дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Носса, 2 в м. Чортків Тернопільської області на загальну суму – 1196,2 тис.грн. (з неї: ДФРР – 1076,6 тис.грн., районний бюджет – 119,6 тис.грн.);
- реконструкція будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по вул. Шевченка, 37 в с-щі Нагірянка, Чортківського району, Тернопільської області на загальну суму 1056,6 тис.грн. (з неї: ДФРР – 950,9 тис.грн., районний бюджет – 105,6 тис.грн.).
За рахунок усіх джерел фінансування суб’єктами господарювання району, за попередніми даними, у 2015 році освоєно 84,0 млн. грн. капітальних інвестицій, що складає 116,2 % до минулого року.
Загальна сума інвестицій в промисловість становить 4,2 млн. грн., в сільське, лісове та рибне господарства – 68,8 млн. грн., що на 22,8 % більше минулого року.
В економіку району залучено, з наростаючим підсумком, прямих іноземних інвестицій на суму 26,4 тис. дол. США. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу складає 0,6 дол. США.
Прямі іноземні інвестиції надійшли з Польщі, Білорусії, Литви, Латвії, Британських Вінгірських островів.
З іноземними інвестиціями в районі здійснювали виробничу діяльність 2 підприємства (ТзОВ «Товстеньківський крохмальний завод», Чортківське відділення ТзОВ «Радехівський цукор»).
З метою покращення інвестиційної привабливості району та для забезпечення огляду потенційними інвесторами тенденцій розвитку галузей економіки району та притягнення інвестицій, райдержадміністрацією вживаються різноманітні заходи:
- діє WEB-сторінка при райдержадміністрації, на якій розміщується інформація про стан соціально-економічного розвитку району та інформація про організації, що бажають співпрацювати з іноземними партнерами у сферах економіки, спорту і культури;
- щоквартально оновлюється реєстр інвестиційних проектів, які реалізовуються на відповідній території, як за участі внутрішніх так і зовнішніх інвесторів;
- щорічно оновлюються анкети для розвитку інвестиційного співробітництва із зацікавленими країнами;
- у 2015 року представники промислових та аграрних підприємств взяли участь у 3-х міжнародних семінарах-нарадах щодо можливостей виходу виробників промислової та сільськогосподарської продукції на Європейські ринки у зв’язку із підписанням угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом;
- розроблено ряд презентаційних матеріалів, зокрема: мультимедійна презентація «Чортківщина інвестиційна»;
- заповнюються анкети для розвитку інвестиційного співробітництва із зацікавленими країнами;
- представники району приймають участь у Міжнародних форумах та виставках у м. Київ та у м. Тернопіль – ярмарках, конкурсах: «100 кращих товарів України», «Кращий інвестор року», «Кращий товар року»;
- створено перелік інвестиційних пропозицій та створена база даних по району щодо 4-х вільних земельних ділянок, 2-х виробничих площ, переліку об’єктів незавершеного виробництва, які пропонуються інвесторам для підприємницької діяльності;
- оновлено інвестиційний паспорт Чортківського району та здійснено його переклад англійською мовою станом на 01.01.2015 року;
- делегація з Чортківщини у складі керівництва району та представників від суб’єктів господарювання була представлена на виїзному засіданні Міжнародного трейд-клубу у м. Тернопіль.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Зовнішньоторговельний оборот Чортківського району за 2015 рік, за попередніми даними, складе 25,0 млн.дол.США, або у 2,6 рази більше минулого року (у 2014 р. – 9,7 млн. дол. США).
Зокрема:
- експортовано товарів на загальну суму 23,6 млн. дол. США, що у 2,7 рази більше, ніж у 2014 році. У 2015 році найбільшим експортером продукції у районі є ПрАТ «Агропродукт», яке експортувало яловичини охолодженої на загальну суму 12,8 млн. дол. США.
- обсяг імпорту становить в загальній сумі 1,4 млн. дол. США, що на 36 % більше, ніж у 2014 році. На обсяг імпорту, в значній мірі, вплинула різка девальвація національної валюти.
Сальдо по району позитивне і становить +22,2 млн. дол. США (у 2014 р. – +7,6 млн. дол. США). Основу товарної структури експорту з Чортківського району склали м’ясо яловичини; деревина і вироби з неї; готові продукти із зерна і зернових культур; олія ріпакова, пухові вироби та інші продукти тваринного походження.
Структуру імпортних поставок склала продукція за такими товарними групами: механічне обладнання; транспортні засоби; різні харчові продукти; хімічні штапельні волокна та тканини бавовняні.

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
В районі проводиться робота щодо залучення коштів міжнародно-технічної допомоги. Відповідно до доручення голови Чортківської районної державної адміністрації від 23 липня 2014 року № 49 «Про утворення робочої групи управління проектами з розробки, супроводу та впровадження інвестиційних проектів» у районній державній адміністрації функціонує робоча група управління проектами з розробки, супроводу та впровадження інвестиційних проектів, яка на засіданнях розглядає грантові пропозиції для реалізації соціально-економічних проектів із залученням міжнародної технічної допомоги та визначає зацікавлених осіб, громадських організацій, структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування для реалізації даних грантів на території району.
З метою оперативного реагування на пропозиції міжнародних донорських організацій проводиться постійний моніторинг актуальних проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, які відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку району та доводиться до відома потенційним реципієнтам та зацікавленим представникам громадськості. Протягом 2015 року надіслано зацікавленим суб’єктам інформаційно-консультативні матеріали по 60 грантових конкурсах і проектах. Для участі у конкурсах подано 5 заявок.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Протягом року в районі постійно проводились організація, контроль та розроблення заходів щодо підготовки та проходження опалювальних осінньо-зимового періоду 2015-2016 років; регулярно здійснювався моніторинг тарифів на житлово-комунальні послуги, виробничої та фінансово-економічної діяльності житлово-комунальних підприємств.
Чортківським теплорайоном здійснюється забезпечення теплоносієм населення та організацій району, обслуговується 2 котельні. Проводиться робота щодо зменшення заборгованостей.
ПП «Заводське-2009» здійснює утримання будинків та прибудинкових територій в смт. Заводське. На обслуговуванні ПП «Заводське-2009» знаходиться 20 багатоквартирних будинків. З метою надання можливості мешканцям багатоквартирних будинків володіти та користуватись загальним майном, утримувати будинки та прибудинкові території в належному стані в районі створено та функціонує 102 ОСББ.
КП «Заводське-2010» забезпечує благоустрій смт. Заводське, а також збирання і транспортування твердих побутових відходів. У 2015 році утилізовано близько 2 тис.тонн твердих побутових відходів.
Чортківське ВУВКГ забезпечує жителів смт. Заводське водопостачанням та водовідведенням. У водопровідно-каналізаційному господарстві району накопичилась значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення. У аварійному стані знаходяться 55% мереж водопостачання, 35% - водовідведення.
Протягом 2015 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 „Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження (із змінами)”, яка забезпечує відшкодування частини суми кредитів залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів фізичними та юридичними особами у багатоквартирних та одноквартирних будинках, в районі банками „Державний ощадний банк України” та „Укргазбанк” видавались такі кредити.
Для забезпечення підвищення рівня енергозбереження впродовж 2015 року в районі проводились відповідні заходи в галузях освіти, культури, охорони здоров'я.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ
Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та є важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки району.
За попередніми даними, в районі функціонує 921 суб’єкт малого та середнього бізнесу – фізичних та юридичних осіб (на відповідну дату торік – 968), в т.ч. 104 – малих, 7 – середніх підприємств та 810 підприємців-фізичних осіб.
Кількість підприємницьких структур на 10 тис. осіб наявного населення складає 25 одиниць.
Кількість зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах становить 1442 особи (на 34 особи менше порівняно з попереднім роком).
Частка надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва (разом з фізичними особами) до бюджетів усіх рівнів становить близько 41,5 % або 37 350,0 тис.грн.
З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” в районі працює центр із надання адміністративних послуг, яким протягом 2015 року надано 6007 адміністративних послуг, в тому числі: 79 – послуги райдержадміністрації, 5928 – послуги територіальними органами виконавчої влади, з них: 11 – дозвільні, 1088 – міграційні послуги, 4203 – послуги Державного земельного агентства, 626 – Державної реєстраційної служби, а також надано 21 адміністративну послугу відділом поштового зв’язку.

Сфера торгівлі та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб населення в товарах і послугах.
На споживчому ринку району функціонує 208 підприємств з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, загальною площею 10,7 тис.м2, в тому числі, в системі районного споживчого товариства працює 17 сучасних магазинів типу маркет «ТЕКО» площею 1413 м². Також, в районі функціонує 23 заклади ресторанного господарства та 25 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з побутового обслуговування населення.
Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі району, за попередніми підрахунками, склав 93,0 млн.грн., що становить 87,2 % до минулого року. Зменшення обсягу роздрібного товарообороту в порівнянні до попереднього року, насамперед, зумовлено зменшенням доходів населення (зменшення реальної заробітної плати) і, відповідно, подальше обмеження його купівельної спроможності. Крім того, на даний показник вплинуло те, що підприємства ресторанного господарства згідно статистичного кола звітуючих перейшли до таких, що реалізовують послуги.
В умовах складної політичної та економічної ситуації, що на даний час склалась в Україні, більша увага приділяється реалізації товарів вітчизняних виробників. Питома вага продажу українських товарів становить понад 60 %.
Продовжується розширення мережі об'єктів торгівлі і ресторанного господарства. В 2015 році відкрито крамницю в с.Шманьківці, в с.Колиндяни відкрито магазин господарських товарів.
Для утримання стабільної цінової ситуації та забезпечення споживчого попиту населення продовольчими товарами в районі систематично проводяться ярмаркові заходи, виїзні торгівлі, де реалізація продукції здійснюється її виробниками. У 2015 році проведено 5 ярмаркових заходів, крім того, щоденно здійснювало свою торгівлю ПАП «Березина».
Обсяг реалізованих послуг населенню, за попередніми підрахунками, склав 0,62 млн.грн., що в 15,5 раз більше минулого року.

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дохідна частина загального фонду бюджету району за 2015 рік виконана в сумі 263 888,8 тис.грн., що становить 101,4 % до планових показників на рік. Надходження по податках і платежах виконано в сумі 34 980,0 тис.грн, що становить 115,1 %, або на 4 591,2 тис.грн. більше.
Із чотирьох видів податків, які займають найбільшу питому вагу в загальній сумі дохідної частини бюджету району, податку на доходи фізичних осіб надійшло – 19 638,7 тис.грн. (108,3%), податку на майно – 5 890,4 тис.грн. (111,2%), єдиного податку – 7 202,4 тис.грн. (131,3%), акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1 357,1 тис.грн. (184,1%).
Надходження до районного бюджету виконано на 108,7%, селищного на 106,8%. Базова дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі – 16 365,6 тис.грн., освітня субвенція надійшла в сумі – 59 166,7 тис.грн. та медична – 49 678,9 тис.грн.
За попередніми підрахунками у 2015 році прибутки підприємств становлять 158,0 млн.грн., що в 3,9 рази більше попереднього року, в т.ч. у промисловості – 14,9 млн.грн., сільському господарстві – 140 млн.гривень.
До бюджету Пенсійного фонду в районі за 2015 рік надійшло власних коштів на суму 835,4 тис.грн., планове завдання виконано на 135 %. Станом на 01.01.2016 року борг по страхових внесках становить 960,5 тис.гривень.
В районі на обліку знаходиться 22 625 пенсіонерів. За 2015 рік профінансовано коштів на виплату пенсій та допомоги на загальну суму 368,1 млн.грн. Середній розмір пенсій станом на 01.01.2016 року становив 1387,72 гривень.

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ
Ринок праці району залежить від змін в економіці, демографічних і соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня оплати праці, сезонного характеру виробництва, невідповідності попиту і пропозицій на ринку праці, трудової міграції, “тіньової зайнятості” та інших).
Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 грудня 2015 року становила 45 100 осіб, у тому числі в міських поселеннях – 3 436 осіб та сільській місцевості – 41 664 особи. Упродовж січня–листопада 2015 року чисельність населення зменшилася на 304 особи. Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок природного скорочення (427 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (123 особи).
Середньомісячна заробітна плата в галузях економіки району за 2015 рік склала 3 366,0 грн., що на 29 % більше попереднього року. Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня. В сільському господарстві середньомісячна заробітна плата збільшилась відносно попереднього року на 85,1 % і склала 3653,0 гривні, в промисловості – 1996,0 гривень, що на 0,6 % більше 2015 року.
Станом на 01.01.2016 року створено 310 робочих місць, що на 2,3 % більше попереднього року.
З метою підвищення конкурентоздатності на ринку праці за направленням центру зайнятості у 2015 році проходили професійне навчання або підвищували свою кваліфікацію 266 безробітних.
В оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 380 жителів району.
За сприяння районної служби зайнятості протягом січня-грудня 2015 року працевлаштовано 1 799 жителів району, в тому числі 742 чоловіки, які мали статус безробітного, із них: 31 безробітний отримав одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Протягом січня-грудня 2015 року прийнято рішення про компенсацію єдиного соціального внеску роботодавцям, які працевлаштували 26 осіб безробітних на робочі місця.
Основним завданням у частині зайнятості населення на сьогодні залишається сприяння ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи населення, посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, станом на 01 січня 2016 року перебувало 14 702 особи.
Станом на 01.01.2016 року за надані пільгові послуги проведено виплат на суму 7 873,8 тис.грн. Заборгованість склала 3 039,9 тис.грн.
В 2015 році за призначенням різних видів соціальної допомоги звернулося 4722 заявники, яким здійснено нарахувань на суму 55 698,9 тис.грн. Заборгованість по виплаті всіх видів державних допомог відсутня.
Станом на 01 січня 2016 року за субсидіями на житлово-комунальні послуги звернулося 9381 домогосподарство району та 270 домогосподарств звернулось за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, що у 17,9 разів більше, ніж на цю ж дату минулого року.
За 2015 рік здійснено нарахувань на 54 622,8 тис. гривень, в порівнянні з відповідним періодом 2014 року обсяг надання субсидій зріс на 53 795,7 тис. гривень. Станом на 01.01.2016 року заборгованість по виплаті субсидій на житлово-комунальні послуги становить 37 123,2 тис.грн., по виплаті субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становить 111,3 тис.грн.
Станом на 01.01.2016 року за призначенням різних видів державних допомог звернулось 90 громадян України, які переселились на територію Чортківського району з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, яким в 2015 році здійснено нарахувань на суму 420,1 тис.гривень. Заборгованості з виплати немає.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортного лікування» станом на 01.01.2016 року на обліку перебуває 2 учасники антитерористичної операції.
Також, на виконання районної програми «Ветерани» за 2015 рік було виплачено 2 членам сімей загиблих в Афганістані щомісячної допомоги на суму 3,6 тис.гривень, 33 особи отримали щомісячну допомогу до пенсії як воїни ОУН-УПА на суму 68,3 тис.гривень.
Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призначених на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, виплачується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2015 року № 105. Станом на 01.01.2016 року відшкодовано 686,2 тис.гривень.

ОХОРОНА ЗДОРОВ′Я
Медична допомога жителям Чортківського району надається центральною комунальною районною лікарнею на 380 ліжок, районним поліклінічним відділом на 850 відвідувань в день, стоматологічною поліклінікою на 180 відвідувань, комунальним закладом Центром первинної медико-санітарної медичної допомоги, 18-ма лікарськими амбулаторіями, що працюють на засадах сімейної медицини та 39-ма фельдшерсько-акушерськими пунктами.
В районі проводяться медичні огляди сільського населення бригадами лікарів, як дорослого так і дитячого, поліклінічних відділів центральної комунальної районної лікарні.
За 2015 рік у районі вперше зареєстровано: 37 випадків захворювання на туберкульоз, з них 32 легеневі випадки. Показник захворюваності складає 49,2 % на 100 тис.населення (за 2014 рік – 35,6% на 100 тис. населення). Крім того, за даний період зареєстровано онкозахворюваність – первинних 233 випадки, (за 2014 рік - 210). Зменшилась дитяча смертність: з 5,7 на 1000 народжених живими в 2014 році, до 1,7 на 1000 народжених живими в 2015 році.
В районі продовжується робота з покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я, покращення якості надання медичної допомоги та підвищення кваліфікації спеціалістів.
У 2015 році за кошти районного бюджету проведено ремонт акушерського відділу (зроблено ремонт першого поверху акушерського відділу, приймального відділу) на суму 900,0 тис.гривень.
Також, проведено ремонт лабораторного відділу на суму 100 тис.грн.; розпочато капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики/сімейної медицини с.Біла та амбулаторії с.Нагірянка; проводяться ремонти ФАПів в селах Шманьківці, Свидова, Росохач; встановлено огорожу навколо АЗПСМ с.Нагірянка; відремонтовано 4 кабінети центральної АЗПСМ м.Чортків; замінено вікна на енергозберігаючів у хірургічному відділі, філіалі смт.Заводське, акушерському відділі.
Для надання якісних медичних послуг населенню в галузі охорони здоров’я у звітному році було придбано медичне обладнання на загальну суму 598,7 тис.гривень. Також, залучались спонсорські кошти.

ОСВІТА І НАУКА
Розвиток дошкільної освіти забезпечується шляхом збільшення місць та підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою. У районі функціонує 33 дошкільних навчальних заклади. Дошкільною освітою охоплено 980 дітей. У 2015 році відбулась реорганізація Джуринськослобідківської ЗОШ І-ІІ ступенів у Джуринськослобідківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» за кошти благодійного фонду, що сприяло розширенню мережі дошкільних навчальних закладів на 25 дітей.
Для задоволення освітніх потреб населення в 2015–2016 навчальному році на території району функціонує 44 загальноосвітні навчальні заклади, в яких навчається 3657 учнів. Разом з тим, в районі функціонує три позашкільних заклади з різними напрямами, гуртками, секціями.
З метою покращення матеріально–технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів у всіх закладах освіти проведено поточні ремонти та благоустрій прилеглих територій.
Крім того, замінено 12 вікон в Бичківській ЗОШ І-ІІ ст. на суму – 49,15 тис.грн., Великочорнокінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. замінено 6 вікон – 17,46 тис.грн, в Джуринській ЗОШ І-ІІІ ступенів виконано капітальний ремонт даху та заміну вікон на металопластикові на загальну суму 838,44 тис.грн., завершено будівельно-ремонтні роботи по реконструкції даху та ремонт першого та другого поверхів Заводської ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну суму 958,34 тис.грн.
Замінено вікна та двері на мателопластикові в Пробіжнянській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 400,7 тис.грн., Улашківській ЗОШ І-ІІІ ст. – 557,6 тис.грн., Росохацькій ЗОШ І-ІІІ ст. – 295,2 тис.грн., Звиняцькій ЗОШ І-ІІ ст. – 198,9 тис.грн., Нагірянській ЗОШ І-ІІ ст. – 19,3 тис.грн. В Ягільницькій ЗОШ І-ІІІ ст. виконано капітальний ремонт покрівлі на суму 512,8 тис.грн., проведено промивку паливної системи – 66 тис.грн., замінено 21 вікно на енергозберігаюче – 95,0 тис.грн. Проведено поточний ремонт актового залу в Колиндянській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 8,4 тис.грн. Замінено котли опаленя в Сосулівській ЗОШ І-ІІ ст. – 9,9 тис.грн. та Ромашівській ЗОШ І-ІІ ст. – 32,2 тис.грн., замінено насос до котла в Милівецькій ЗОШ І-ІІ ст. на суму 27,1 тис.грн. Замінено ввідний кабель для подачі електроенергії на школу у Свидівській ЗОШ І-ІІ ст. на суму 10,7 тис.гривень.
Підвіз учнів на навчання з 18 сіл до 17 загальноосвітніх шкіл здійснюють 5 приватних перевізників (Дмитрик С.М., Доброщук М.І., Гукалюк М.С., Зозуляк В.В., АТП-16142) та 3 шкільних автобуси «Еталон».
Організацію одноразового харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій за кошти освітньої субвенції, згідно проведеного тендеру, здійснювало ТзОВ «ГРАНДВЕСТ ЛТД» на суму 12,45 грн. у день.

КУЛЬТУРА
Мережа установ, що створюють умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для задоволення культурних потреб жителів району включає 114 закладів, а саме: 53 бібліотеки, 57 клубних закладів, 4 школи естетичного виховання, що знаходяться у 77 приміщеннях.
З метою покращення матеріально-технічного забезпечення галузі культури за кошти районного бюджету було встановлено енергозберігаючі вікна у центральній районній бібліотеці (18,7 тис.грн.); Джуринській РКДМШ (12,6 тис.грн.); Пробіжнянській РКДМШ (7,9 тис.грн.); Заводській РКМШ (10,3 тис.грн.). Також, замінено дверні блоки в центральній районній бібліотеці (20,4 тис.грн.); Улашківській РКДМШ (6,4 тис.грн.); Пробіжнянській РКДМШ (6 тис.грн). Крім того, проводилася реконструкція сільського будинку культури в с.Білобожниця.
У 2015 році закладами культури району проведено ряд заходів, спрямованих на соціально-культурне та духовне відродження району, в тому числі: творчий звіт музичних шкіл району, присвячений Дню матері; виставка-ярмарок робіт народних умільців району, присвячені Дню Конституції України, обласний дитячий пісенно-хореграфічний фестиваль «Дивоцвіт» та масове гуляння в с.Ягільниця; творчий вечір району, присвячений 24-й річниці незалежності України; обласний фестиваль української патріотичної пісні «Червона калина».

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА
ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ
У районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя.
Районний футбол охоплює 31 сільська команда, допомогу яким надають керівники приватних агропромислових підприємств, сільські голови, меценати та любителі спорту.
В 2015 році проведено XXV сільські спортивні ігри Чортківщини. У даній спартакіаді взяли участь 34 команди з 27 сіл району. За результатами спортивних ігор І-ше місце виборола команда с.Біла, ІІ-ге місце команда с.Бичківці, а бронза змагань дісталась спортсменам с.Пробіжна.
Крім того, у районі проведено різні спортивні заходи, зокрема: юнацькі спортивні Ігри учнівської молоді району; спартакіада допризовної молоді; традиційні змагання та турніри з міні-футболу; кубок Чортківського району з волейболу серед чоловіків та жінок; шахові та шашкові турніри; чемпіонат району з пауерліфтінгу; районний чемпіонат з контактного карате; відкритий чемпіонат району з футболу; турнір з вільної боротьби; традиційні змагання "Козацькому роду – нема переводу", присвячені дню Збройних сил України; районний турнір зі спортивної аеробіки; кубок району з футболу, присвячений Дню Незалежності України серед сільських команд, в якому прийняли участь 31 команда загальною кількістю 935 спортсменів.
У районі створено та діють на добровільних засадах федерації футболу, волейболу, вільної боротьби, східних єдиноборств.
У районі ведеться систематична робота щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання.
Станом на 01.01.2016 року на обліку служби у справах дітей перебуває 55 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них: 38 дітей вказаної категорії перебуває під опікою і піклуванням, 14 дітей – в прийомних сім’ях та в дитячих будинках сімейного типу.
На обліку з усиновлення перебуває 17 дітей. На всіх дітей цієї категорії заведено особові справи, створений та постійно поновлюється паперовий та електронний банк даних дітей вищезазначеної категорії.
Для профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх систематично проводяться рейди-перевірки розважальних та торговельних закладів, місць масового перебування молоді «Діти вулиці. Вокзал», «Діти Тернопільщини проти насильства, бездуховності, за духовність та сімейну злагоду», «Літо – 2015», «Урок – 2015». У 2015 році проведено 33 рейди, в ході яких виявлено 10 дітей, двох з них влаштовано в заклади охорони здоров’я, 8 повернуто в сім’ю. Під час рейдів обстежено 13 сімей, попереджено 13 батьків, ініційовано притягнення до відповідальності 6 батьків.
У районі щороку проводиться оздоровлення дітей, основна увага приділяється оздоровленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2015 року оздоровлена 31 дитина даної категорії.

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ
Природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал району є важливими факторами розвитку туризму. У Чортківському районі один з туристичних аспектів полягає в отриманні додаткових можливостей для популяризації культури району, для поширення знань, інформації про історичні, природні, етнографічні особливості. На даний час туристична інфраструктура району включає: спелео-клуб «Кристал» (печера Млинки); туристичну агенцію «Моноліт»; Монастир (с.Улашківці). Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації працює над розробленням туристичного маршруту «Угринська печера».
Підготовлено папку з розробленими туристичними маршрутами Чортківщини, а саме: «Мандруємо з нами» (с. Улашківці); краєзнавчий маршрут (с. Ягільниця).
Також, на території району встановлено банери при в'їздах у район, перевидано буклети, готується до випуску книга «Історія культури Чортківщини», ведеться інформаційна робота щодо розвитку зеленого та сільського туризму, проведена книжково-ілюстративна виставка «Україна – країна Європи».
З метою розвитку сучасної туристично-рекреаційної інфраструктури у районі протягом поточного року проведено заходи:
- на базі Білівської бібліотеки-філіалу та Інтернет-центру проведено районний семінар-тренінг «Перспективи розвитку сільського туризму»;
- спільно із заповідником «Замки Тернопілля» науково-практичну конференцію «Історико-культурні пам’ятки Чортківщини у системі патріотичного виховання молоді» у приміщенні Чортківського медичного коледжу.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
На території Чортківського району знаходиться 39 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 5310,5 га.
Вживаються заходи, в межах чинного законодавства, стосовно прийняття безгосподарних споруд у комунальну власність та укладання договорів оренди гідротехнічних споруд між органами місцевого самоврядування та користувачами земельних ділянок водного фонду. Проводиться аналіз стану гідротехнічних споруд водних об’єктів, які розташовані на території Чортківського району. На території Чортківського району укладено 13 договорів оренди водних об’єктів, зокрема, оренди 24 ставків. На орендованих водних об’єктах знаходиться 24 гідротехнічних споруди (дамби, водовипуски).
Для поліпшення природного складу лісів проведено рубки формування і оздоровлення лісів на території Чортківського району на площі 207,9 га, в тому числі: освітлення 38,1га; прочищення 25,0 га; проріджування 16,4 га; прохідні рубки 12,8 га; вибіркова санітарна рубка 89,2 га; рубка головного користування 26,4 га.
У 2015 році ДП «Чортківське лісове господарство» у рамках заходів з лісовідновлення на землях державного лісового фонду на площі 43,7 га, проведено доповнення лісових культур на 67,8 га, здійснено догляд за лісовими культурами. Працівниками державної лісової охорони постійно проводиться охорона лісів від лісопорушень, порушень правил полювання, пожежної безпеки, шкідників та хвороб лісу.
Прибережні захисні смуги водоохоронних зон на території Чортківського району становлять 810 га.

РОЗВИТОК НОВОСТВОРЕННИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на території Чортківського району утворено три об’єднаних територіальних громади, а саме: Білобожницька, Заводська та Колиндянська.
Згідно з вимогами вище згаданого Закону, на виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.09.2015 № 34937/1/1/1-15 до листа Мінрегіону України від 18.08.2015 № 12/20-13-2383, на виконання доручення голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 23.10.2015 року № 118 «Щодо розвитку інфраструктури територіальних громад» та з метою створення відповідної інфраструктури в об’єднаних територіальних громадах, які формуються у районі створено робочу групу щодо вивчення питання розвитку інфраструктури об’єднаних територіальних громадах згідно доручення голови районної державної адміністрації від 02 листопада 2015 року № 70 «Щодо розвитку інфраструктури територіальних громад». У листопаді 2015 року робочою групою проведено об’їзд новостворених територіальних громад.
Проведено аналіз наявної матеріально-технічної бази об’єднаних територіальних громадах, а також визначено потребу щодо реалізації у 2016 році першочергових інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету. Окрім вище вказаного, надано методичну допомогу в розробленні інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, житлово-комунального господарства, утримання місцевих доріг, пасажирських перевезень. Акцентовано увагу на наданні методичної допомоги у підготовці проектів для створення в об’єднаних територіальних громадах Центрів надання адміністративних послуг.

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНЬОГО ХАРАКТЕРУ
Згідно рішення сесії районної ради від 30.01.2014 року № 402 в районі діє програма захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 – 2017 роки. Загальий обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на 2014-2017 роки становить 804,0 тис.грн. На реалізацію заходів районної програми з районного бюджету в 2015 році профінансовано видатків на суму 230,0 тис.грн.
Проведено поповнення матеріального резерву Чортківського району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, закуплено 4 748 літрів бензину марки А 92; 6 545 л – дизельного пального.
На телекомунікаційні послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення використано 2,3 тис.грн. Проведено повне оновлення стійки централізованого виклику абонентів системи оповіщення цивільного захисту району, забезпечено належне її функціонування. Закуплено автоматичну цифрову систему оповіщення нового покоління на загальну суму 34,8 тис.грн.

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ
З метою забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів, об'єднання зусиль органів державної влади, правоохоронних і контролюючих органів, громадськості у напрямку профілактики та протидії злочинності, корупції, порушенням громадського порядку та іншим антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і свобод громадян, у районі діяла районна комплексна програма профілактики злочинності та охорони громадського порядку на 2011-2015 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 02.12.2011 року № 123. В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності.
Крім того, з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, здійснення заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних дій, реалізується районна комплексна програма боротьби з організованою злочинністю, корупцією та організаційного забезпечення діяльності прокуратури Чортківського району на 2012-2016 роки, яка затверджена рішенням сесії районної ради від 20.03.2012 року № 182. Завдання даної програми, насамперед, спрямовані на зменшення рівня корупції, оздоровлення соціально-економічної ситуації в районі, підвищення рівня її інвестиційної привабливості, а також довіри населення до діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування.

КОРОТКІ ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2015 РОЦІ

Результати порівняльного аналізу основних макроекономічних показників розвитку району за 2015 рік і аналізу ефективності виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку району вказують на відповідність розвитку регіону із завданнями Стратегії розвитку області на період до 2020 року та окремих галузей економіки.
У 2015 році виконання основних макроекономічних показників наступне:
- збільшення у 2,2 раза обсягів валової продукції промисловості до програмного показника;
- зростання обсягу реалізованої промислової продукції у 2 рази;
- обсяг валової продукції сільського господарства становить 90 % до програмного паказника;
- у рослинництві отримано 178,3 тис.тонн зернових культур, що становить 85,1 % до програмного показника;
- обсяг капітальних інвестицій за рахунок всіх джерел фінансування більший на 5 % від програмного показника;
- зростання зовнішньоторговельного обороту на 86,6 %;
- збільшення в 15,5 раза обсягу реалізованих послуг до програмного показника;
- отримано 158,0 млн.грн. прибутків підприємств, що в 3,9 більше програми;
- середньомісячна заробітна плата склала 3 366,0 грн., що більше програмного показника на 33,2 %;
- обсяги прямих іноземних інвестицій з наростаючим підсумком становлять 26,4 тис. дол. США;
- у всіх сферах економічної діяльності створено 310 робочих місць;
- надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва складає 37,3 млн. гривень.
Результати аналізу основних макроекономічних показників за підсумками 2015 року та тенденції розвитку реального сектору економіки дозволяють здійснити порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району за 2014 (звіт), 2015 (очікуване/фактичне виконання) та 2016 (прогноз) роки, які наведено у таблиці 1.


ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Незважаючи на позитивну динаміку розвитку району в цілому, залишилась ще низка проблемних питань розвитку окремих секторів економіки та соціальної сфери, від вирішення яких великою мірою залежатиме виконання програми соціально-економічного розвитку району у 2016 році. Важливими факторами, що обмежують розвиток реального сектору економіки є соціально-політична напруженість через геополітичні проблеми та макроекономічну невизначеність, військовий конфлікт на сході України. Крім того:
 нестабільна кон’юнктура споживання місцевої продукції на світових ринках;
 обмежена платоспроможність суб'єктів внутрішнього ринку;
 недостатня потужність фінансово-кредитної системи;
 високі ціни на енергоносії (електроенергія, газ), що негативно впливає на собівартість продукції та її конкурентоспроможність;
 високі інфляційні очікування та девальвація національної валюти;
 дефіцит оборотних коштів у агропідприємствах та недостатньо розвинуті кредитно-фінансові механізми підтримки сільгоспвиробників;
 відсутність дієвих механізмів підтримки розвитку тваринництва;
 великі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами;
 цінова нестабільність на продукцію рослинництва та тваринництва;
 недостатні видатки на реалізацію за рахунок бюджетних коштів великих інфраструктурних проектів та проектів з енергозбереження у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві;
 зростання цін на продукти харчування;
 недостатня ефективність системи контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил на виробництві;
 необхідність подальшого спрощення процедури отримання фізичними та юридичними особами адміністративних послуг, забезпечення її швидкості, доступності, більшої зручності та зрозумілості для одержувачів;
 недостатньо активне кредитування підприємництва, що обумовлене високими відсотковими ставками за кредитами суб’єктам господарювання;
 зниження рівня економічної активності населення, в тому числі і серед осіб працездатного віку;
 трудова міграція за межі району, в тому числі за кордон;
 професійно-кваліфікаційний дисбаланс робочої сили;
 зниження рівня реальної заробітної плати та найнижчий її рівень по всій Україні;
 розгалужена мережа та неоптимальна структура штатної чисельності закладів соціально-культурної сфери;
 висока питома вага зносу основних засобів;
 значна диференціація територій району за рівнем податкоспроможності.
На подолання зазначених проблем спрямовано комплекс заходів, передбачених у Програмі.

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2016 РІК

Районною державною адміністрацією розроблено План роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 лютого 2016 року № 47-од «Про план роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України». Також, в основу Програми покладені ключові положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385.
Зазначеними документами визначено пріоритети розвитку району на середньострокову перспективу, що сприятиме забезпеченню стабільності соціально-економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності району на внутрішньому та зовнішніх ринках, підвищення якості життя населення, а саме:
- розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення;
- підвищення конкурентоспроможності району;
- розвиток сільських територій.

Основні завдання на 2016 рік:

- сприяння експортоорієнтованим товаровиробникам у диверсифікації ринків збуту; нарощення експортного потенціалу району та зміцнення позицій товаровиробників району на зовнішніх ринках;
- модернізація виробничих потужностей, впровадження нових технологій для підвищення стійкості реального сектору економіки району та розвиток внутрішніх ринків споживання;
- децентралізація влади шляхом добровільного об’єднання територіальних громад;
- формування позитивного іміджу району, збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери;
- розширення співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги з метою залучення технічної та фінансової допомоги для розвитку району;
- будівництво об’єктів сільськогосподарської інфраструктури з метою якісного збереження, реалізації і переробки продукції рослинництва;
- створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва, розбудови інфраструктури підтримки бізнесу;
- реалізація ефективної регуляторної політики та створення якісної системи надання адміністративних послуг;
- диверсифікація енергетичних джерел шляхом використання альтернативних джерел палива та енергозберігаючих технологій у підприємницькій та соціальній сферах;
- удосконалення освітньої галузі району, покращення умов навчання та виховання дітей, підвищення якості надання освітніх послуг;
- продовження реалізації реформи у сфері охорони здоров’я та забезпечення населення якісними послугами, вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району шляхом залучення різних джерел фінансування;
- розвиток фізичної культури та спорту, туристично-рекреаційної сфери;
- посилення військово-патріотичного виховання молоді, соціальний і правовий захист військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та їх сімей, забезпечення публічності і прозорості діяльності місцевих органів влади;
- здійснення комплексу заходів із всесторонньої підтримки учасників АТО, демобілізованих осіб та осіб переселених із тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції до Чортківського району;
- забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів від шкідливої дії вод, покращення санітарно-епідеміологічного стану водних об’єктів району та зниження рівня негативного впливу на здоров’я населення;
- максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних проектів.
Завдання щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 1 «Основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2016 рік», у таблиці 2 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік», у таблиці 3 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2016 рік».
Перелік цільових районних програм, як складових Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік систематизовано у таблиці 4 «Перелік районних програм, запропонованих для фінансування з районного бюджету у 2016 році».
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2016 РІК

У 2016 році розвиток реального сектору економіки буде забезпечуватись шляхом створення умов для структурно-інноваційних змін виробництва на основі модернізації та технічного переозброєння, підвищення конкурентоспроможності продукції, а також сприяння створення умов виходу продукції місцевих виробників на ринки ЄС та проходження ними відповідних процедур сертифікації та стандартизації виробництва.
Регіональна політика буде спрямована на зменшення ризиків та перетворення регіональних переваг у нові можливості для подальшого розвитку.
Пропонуються наступні розділи соціально-економічного розвитку району.

Розвиток сфери матеріального виробництва
Згідно з проведеним аналізом у 2016 році прогнозується валовий сукупний продукт, вироблений в основних сферах матеріального виробництва (в порівняльних цінах) в цілому по району в сумі 1862,7 млн.грн. або 101,7 %.


Промисловість
При формуванні прогнозованих показників до валового сукупного продукту враховано виробничу діяльність промислових підприємств району у 2015 році.
Промисловим комплексом району планується у 2016 році виробити товарної продукції по району на 1 248,4 млн.грн. (в діючих цінах), що становитиме 98 % до 2015 року.
В 2016 році прогнозується збільшення обсягу виробництва супів на 4,3 %, спирту збагачувача кормового на 0,4 %. На рівні минулого року прогнозується обсяг виробництва крохмалю, спецій, м′яса і субпродуктів І категорії, електроенергії. Спад прогнозується у виробництві цукру на 6,4 %.
Обсяг реалізованої промислової продукції становитиме 1 521,1 млн.грн, або 100,3 % до попереднього року.
Протягом 2016 року прогнозується залучити у промисловий комплекс 4,8 млн.грн. інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування.

Сільське господарство
Основними завданнями сільськогосподарської галузі на 2016 рік визначено забезпечення продовольчої безпеки шляхом розвитку власного багатогалузевого агропромислового комплексу, створення умов для розширення сфери зайнятості на селі на основі стимулювання розвитку підприємництва, як у сільському господарстві, так і в несільськогосподарських видах діяльності, вихід готової сільськогосподарської продукції на ринки країн ЄС.
Валова продукція по всіх категоріях господарств (у цінах 2010 року) становитиме 614,3 млн.грн., що складе 110,2 % до 2015 року, в тому числі, в сільськогосподарських підприємствах – 344,3 млн.грн., або 116 %, населення – 270,0 млн.грн. або 104 %.
Валова продукція сільського господарства на душу населення становитиме 13620,8 гривень.
При формуванні програми враховано пропозиції товаровиробників району, як керівників сільськогосподарських підприємств, так і населення, враховано потенційні можливості даних категорій виробників.
Під урожай 2016 року сільськогосподарськими підприємствами району посіяно 14743 га озимих культур, в тому числі: озимої пшениці - 9615 га, озимого ячменю - 802 га, озимого ріпаку - 4326 га.
Під посів ярих культур урожаю 2016 року виорано на зяб 16182 га.
За прогнозними розрахунками у 2016 році передбачається зібрати 187,3 тис.тонн зернових культур, що становить 105 % до 2015 року; 77,1 тис.тонн цукрових буряків, що на 41,4 % більше до попереднього року, в тому числі в агропідприємствах – 70,1 тис.тонн.
У 2016 році планується збільшити на 84,2 % виробництво картоплі, що складе 92,3 тис.тонн, в тому числі: агропідприємствами на 53 % (2,9 тис.тонн) та збільшити виробництво овочів (відкритого грунту) за рахунок агропідприємств в 2,5 раза більше до минулого року.
В галузі тваринництва у 2016 році планується збільшити на 9,3 % надою молока, що становитиме 24,5 тис.тонн. Виробництво м’яса на 2016 рік прогнозується у розмірі 4,9 тис.тонн, або 104,3 % відносно 2015 року. Збільшення виробництва яєць прогнозується на 4,3 %, у кількості 21,7 млн.штук.
Стабілізація поголів’я великої рогатої худоби в приватних агропромислових підприємствах проводиться за рахунок закупівлі від населення, власного відтворення та введення інвестиційних проектів.
В рамках впровадження проектів у галузі молочного скотарства поетапно проводиться будівництво і реконструкція молочного комплексу в ПАП «Дзвін» у с.Звиняч на утримання 1000 голів дійного стада.
У 2016 році в ПАП «Довіра» с.Стара Ягільниця заплановано монтаж обладнання для третього приміщення з річним утриманням на 100 тисяч голів. Також розпочато будівництво зернового елеватора, потужністю 8000 тонн.
На стадії завершення будівництво та реконструкція приміщень для утримання свиней в ПАП «Фортуна» с.Свидова на 8000 голів та в с.Полівці на 5000 голів.
Дорожня інфраструктура, транспорт та зв’язок
У 2016 році в районі передбачається розвиток дорожньої інфраструктури за рахунок коштів державного бюджету, а саме: поточний ремонт ділянок доріг вулиць, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та об’єктів придорожнього сервісу. Крім того, планується фінансування з державного фонду регіонального розвитку на капітальний ремонт доріг в смт.Заводське.
На 2016 рік прогнозується, що обсяг перевезень вантажів становитиме 27,8 тис.тонн, або 104,9 % до 2015 року. Обсяг перевезень пасажирів по Чортківському районі складе 1 130 тис.чол., що більше на 72,9 % до минулого року. Кількість користувачів мережею Інтернет становитиме 450 одиниць.

Енергоефективність
Основними напрямками впровадження енергоефективних заходів спрямованих на скорочення споживання природного газу у 2016 році у районі буде: переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери на використання альтернативних видів палива, електричну енергію та продовження проведення санації житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та будівель установ.
На 2016 рік продовжено процедуру щодо компенсації населенню частини суми енергоефективних кредитів з бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 929. Згідно даної Постанови продовжено на період до 2016 року строк виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243. Відповідно до даної державної програми, бюджетні компенсації отримуватимуть як фізичні особи, так і ОСББ та ЖБК.

Капітальне будівництво та інвестиційна діяльність
Одним з основних завдань виконавчої влади району у 2016 році має стати створення сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання розвитку інвестиційно-інноваційних проектів шляхом запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, реалізації інвестиційних проектів.
Проектом програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2016 рік за рахунок всіх джерел фінансування в економіку району прогнозується залучити капітальних інвестицій на суму 92,0 млн.грн., що становитиме 109,5 % до попереднього року. Обсяг капітальних інвестицій у промисловість складе 4,8 млн.грн., у сільське господарство – 79,2 млн.грн., що відповідно на 14,3% та 15,1% більше, ніж у 2015 році.
Прогнозується реалізувати низку проектів регіонального розвитку за рахунок залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенції спрямованої на розвиток окремих територій та розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
Обсяг прямих іноземних інвестицій складе 27,0 тис.дол. США або 102,3 % до минулого року; обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу становитеме 0,6 дол.США.
За рахунок усіх джерел фінансування всіма суб’єктами господарювання передбачається ввести в експлуатацію 2,0 тис.м² загальної площі житла, що на 11,1 % більше до 2015 року.

Зовнішньоекономічна діяльність
У рамках реалізації програми особлива увага буде спрямована на формування позитивного міжнародного іміджу району; нарощування обсягу експорту району на зовнішніх ринках та створення умов для активації зовнішньоекономічної діяльності; забезпечення реалізації євроінтеграційної політики України в районі.
У результаті вжитих заходів зовнішньоторговельний оборот по Чортківському районі у 2016 році становитиме 26,4 млн. дол. США, що на 5,6 % більше попереднього року, в тому числі:
- експорт – 25,0 млн. дол. США, або 105,9 % до 2015 року;
- імпорт – 1,4 млн. дол. США, даний показник збережеться на рівні попереднього року.

Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги
Основними завданнями у 2016 році щодо забезпечення реалізації у районі державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями в рамках міжнародної технічної допомоги є:
- здійснення організаційних заходів робочою групою управління проектами з розробки супроводу та впровадження інвестиційних проектів щодо залучення міжнародної технічної допомоги в район;
- сприяти залученню відповідних органів місцевого самоврядування, установ та громадських організацій району до впровадження проектів з міжнародною технічною допомогою;
- розглядати стан реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, досягнення обов'язкових результатів, проблемні питання та, в разі потреби, вносити пропозиції щодо вжиття відповідних заходів для їх вирішення;
- здійснювати системний моніторинг щодо залучення та цільового використання міжнародної технічної допомоги на території району.
Таким чином, з метою створення передумов для поглиблення міжнародного співробітництва району, стабілізації соціально-економічних процесів на підпорядкованій території, використання сучасного передового досвіду та технологій, а також послаблення навантаження на районний бюджет протягом 2016 року вживатимуться заходи із залучення та ефективного використання коштів міжнародних фінансових організацій.


Житлово-комунальне господарство та енергозбереження
Забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства району, задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах належної якості, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов’язані з функціонуванням систем життєзабезпечення населених пунктів району та зменшення техногенного впливу галузі на навколишнє середовище здійснюватиметься шляхом впровадження енергозберігаючих заходів в житлово-комунальному господарстві, модернізації комунальної теплоенергетики району; проведення модернізації та переоснащення житлово-комунального господарства; продовження роботи щодо оснащення житлових будинків приладами обліку; скорочення понаднормових витрат води та теплової енергії в мережах; підвищення рівня комфортності дорожнього руху та рівня благоустрою у населених пунктах району; розвитку конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд, прибудинкових територій; продовження роботи щодо реалізації програми кредитування населення з метою впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках.

Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг
З метою активізації підприємницької діяльності у 2016 році основні зусилля будуть спрямовані на: усунення зайвих регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва; створення нових робочих місць; наповнення державного та місцевих бюджетів; організацію підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки; створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання; надання фінансової підтримки безробітним громадянам, які бажають займатися підприємницькою діяльністю.
Згідно з проведеним аналізом у 2016 році очікується збільшення кількості малих та середніх підприємств на 1 % і становитиме 112 одиниць, кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення становитиме 24 одиниці. Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців становитиме 815 осіб.
Прогнозується також зростання надходжень до бюджетів від діяльності підприємницьких структур на 1,1 % і становитиме 37 763,0 тис.гривень.
У 2016 році заплановано збільшення обсягів реалізації продукції в сфері торгівлі і надання послуг, а саме: обороту роздрібної торгівлі - на 2,1 % і складе 95,0 млн.гривень; обсягу реалізованих послуг на 4,8 % та становитиме 0,65 млн.гривень.
Зростання обсягів роздрібного товарообороту передбачено за рахунок його легалізації, відкриття нових торговельних закладів, зокрема в сільській місцевості, впровадження прогресивних методів торгівлі, підвищення якості торговельного обслуговування населення.
В 2016 році планується провести реконструкцію магазину та відкрити маркет «ТеКо», шляхом розірвання договору-оренди у селі Товстеньке, провести капітальні ремонти діючої торгової мережі в селах Косів та Базар, продати через аукціон будівлі, які тривалий час закриті і не використовуються в селах Ромашівка та Базар. Кошти від продажі використати на розвиток матеріально-технічної бази.
Зростання обсягів реалізованих послуг планується за рахунок розширення мережі підприємств сфери надання послуг, залучення суб’єктів підприємницької діяльності побутової сфери до виїзного обслуговування населення у населених пунктах, в яких відсутні стаціонарні пункти обслуговування, підвищення якості побутового обслуговування населення.

Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність
У 2016 році прогнозується отримати прибутки на суму 159,0 млн.грн., що становитиме 100,6 % до минулого року. Даного результату планується досягнути за рахунок збільшення прибутковості прибутковими підприємствами та шляхом зниження збитків збитковими підприємствами. Збитки складатимуть 26,1 млн.грн., або 89,6 % до показників 2015 року. Прибутки підприємств галузі промисловості заплановано отримати у розмірі – 15,0 млн.грн., у сільському господарстві – 141,6 млн.грн. Збитків промислові підприємства у 2016 році принесуть на суму 2,8 млн.грн., а сільськогосподарські – 23,2 млн.грн.
Для покращення фінансового стану необхідно наростити виробництво в усіх галузях народногосподарського комплексу за рахунок більш повного використання виробничих потужностей та виробництва конкурентноздатної продукції, поновити обігові кошти збиткових підприємств за рахунок влиття як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій та погашення дебіторської заборгованості, знизити витрати на виробництво продукції шляхом зменшення непродуктивних витрат та енергоємності виробництва.
Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки району, в 2016 році становитиме 135,6 млн.грн., або 101,4 % до попереднього року.
Основним пріоритетним завданням Управління Пенсійного Фонду в Чортківському районі є призначення, нарахування, своєчасна виплата пенсій пенсіонерам та здійснення заходів щодо зменшення заборгованості Пенсійному Фонду.

Населення, заробітна плата та ринок праці
Заплановані заходи, вжиті у рамках реалізації Програми зайнятості населення до 2017 року, дозволять мінімізувати негативний вплив на соціальні процеси в районі. На ринку праці будуть реалізовані заходи районних програм зайнятості, підтримки малого підприємництва, районних цільових програм економічного спрямування, що дозволить створити (або відновити) 307 робочих місць, у тому числі 62 місця – у сфері малого бізнесу.
В той же час, негативно впливатимуть на формування ринку праці у 2016 році наступні фактори:
- тіньова зайнятість, оскільки значна частина працюючих громадян, суб’єктів господарювання та підприємців й надалі уникає реєстрації трудових відносин;
- значне перевиробництво спеціалістів з окремих профілів, у тому числі й тих, яких готують за державним замовленням, що спричинило невідповідність професійно-кваліфікаційної структури пропозиції та попиту на місцевих ринках праці;
- збереження надлишкової чисельності персоналу у попередні роки на підприємствах і організаціях, що призведе до поступового вивільнення або звільнення за власним бажанням певної кількості працівників;
- недостатня мотивація до праці (середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у різних галузях економіки, залишається низькою).
У 2016 році прогнозується середньомісячна заробітна плата в сумі 3 370,0 гривень, що становить 100,1 % до попереднього року.

Соціальний захист населення
У 2016 році важливим аспектом соціальної політики буде забезпечення співпраці та взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях через низку геополітичних факторів, які проявляються на сьогоднішній день на всій території України. Зокрема, важливим буде забезпечення соціальних гарантій членам сімей осіб, які загинули в ході проведення АТО на сході України, чи несуть там військову службу; забезпечення психологічної реабілітації військовослужбовців, які приймають участь в АТО.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 року № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» буде проводитись призначення житлових субсидій жителям району.

Охорона здоров’я
Модернізація системи охорони здоров’я у 2016 році дозволить підвищити якість та доступність медичної допомоги на всіх рівнях, насамперед, первинної медико-санітарної допомоги за рахунок сімейної медицини.
Основними напрямами розвитку медичної галузі району на 2016 рік є:
- завершення ремонту хірургічного відділу, відкриття чистої перев’язочної у хірургічному відділі;
- завершення ремонту і формування мережі перинатального центру другого рівня в рамках регіоналізації перинатальної допомоги на базі акушерського відділу Чортківської ЦРКЛ;
- заміна вікон на енергозберігаючі;
- переведення на альтернативне паливо філіалу центральної комунальної районної лікарні смт. Заводське;
- проведення поточних ремонтів кабінетів поліклінічного відділу центральної комунальної районної лікарні;
- придбання обладнання: ЕКГ апарати, оргтехніки, кардіомонітор, холодильне обладнання, електронні ваги;
- проведення ремонту системи водопостачання відділу переливання крові і стаціонарного корпусу ЦКРЛ;
- ремонту пожежного гідранту на території стаціонарного корпусу ЦКРЛ.


Планується:
- провести поточні ремонти кабінетів центральної АЗПСМ та АЗПСМ сіл Біла, Кривеньке, Скородинці;
- провести ремонт ФАПу с.Шманьківці та завершити капітальний ремонт ФАПу в с.Росохач з реорганізацією ФАПу в амбулаторію загальної практики/сімейної медицини.

Освіта і наука
Освіта є базовою галуззю для переходу до інноваційної моделі розвитку економіки. Сучасна економіка, ринок праці потребують нової якісної освіти і професійної підготовки. Реалізація завдань, що стоять перед освітянською галуззю району забезпечуватиметься шляхом впровадження заходів щодо поліпшення концентрації наявних організаційних, інформаційних та фінансових ресурсів, спрямованих на збереження та розвиток мережі навчальних закладів, їх матеріально-технічне та кадрове забезпечення.
Підвищення якісного рівня освіти буде спрямоване на забезпечення економічного зростання району та розв’язання соціальних потреб населення, подальше навчання і розвиток особистості.
В галузі освіти у 2016 році прогнозується:
- забезпечення охоплення дошкільною освітою якомога більше дітей передшкільного віку;
- забезпечити всі загальноосвітні навчальні заклади комп’ютерами;
- провести утеплення фасаду Ягільницької ЗОШ І-ІІІ ст. та реконструкцію даху Звиняцької ЗОШ І-ІІ ст.;
- продовжити проведення заміни дерев’яних вікон у загальноосвітніх закладах на енергозберігаючі металопластикові;
- забезпечити учнів загальноосвітніх навчальних закладів екстерною формою навчання.

Культура
Діяльність галузі культури буде спрямована на забезпечення на території району в 2016 році збереження і розвитку культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, впровадження творчих проектів, естетичне виховання дітей та молоді, відродження та популяризацію традиційної народної культури.
Також, діяльність галузі культури буде направлена на:
- впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю: встановлення енергозберігаючих вікон та дверей; поточний ремонт у музичних школах району; поточні, косметичні ремонти у сільських закладах культури; встановлення нового котла у паливній Пробіжнянської дитячої музичної школи;
- розроблення та організацію виконання районної програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2020 року, зокрема: забезпечення бібліотек мінімумом періодичних видань; забезпечення бібліотек мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції.

Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей
В районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя.
З метою покращення стану фізичної культури та спорту в районі планується:
- підвищити рівень виконання заходів щодо виконання Цільової комплексної програми "Фізичне виховання – здоров'я нації”, затвердженої Указом Президента України від 01 вересня 1998 року № 963/98;
- вжити заходів щодо придбання спортивної екіпіровки для збірних команд району, які беруть участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях;
- зберегти існуючу спортивну матеріально-технічну базу підприємств та організацій району, не допустити їх перепрофілювання при зміні форм власності;
- сприяти розвитку професійного спорту, створенню та формуванню нових спортивних клубів, секцій за місцем проживання, підвищенню рівня спортивних результатів, залученню до занять спортом широких верств населення;
- розробити заходи по зміцненню матеріально-технічної бази стадіону «Харчовик», забезпечити комплексний підхід щодо завершення ремонтних робіт, визначити шляхи усунення недоліків у процесі реалізації даних завдань; забезпечити проведення ремонтів спортивних залів, майданчиків, оновлення спортивного обладнання та інвентаря в усіх загальноосвітніх школах району та дитячо-юнацькій спортивній школі.

Туризм та рекреація
З метою сприяння підвищенню туристичного іміджу та належного представлення туристично-рекреаційного потенціалу краю в 2016 році планується:
- продовжити розвиток фестивального туризму через проведення обласних та районних фестивалів: «Дивоцвіт», «Червона калина», проведення Свята Медівника, книжкової толоки «Словія-2015», «Цне ми ся за тобов, мій лемківський краю», «До Пробіжнянської куми – на смачні пироги»;
- відкрити інформаційно-туристичний центр на базі сектору інформації та краєзнавства центральної районної бібліотеки та філії, на базі інтернет центрів сільських бібліотек-філіалів сіл: Звиняч, Джурин, Колиндяни, Улашківці;
- проводити семінари-тренінги щодо розвитку сільського туризму у районі;
- виготовити буклети, банери, що рекламують туристичний імідж краю;
- видати книгу «Історія культури Чортківщини».

Охорона навколишнього природного середовища
Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та з метою реалізації екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища в районі, для забезпечення сталого розвитку території, підвищення стандартів якості природних об’єктів до європейського рівня, екологічно збалансованого використання природних ресурсів прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2016 року № 61-од «Про організацію виконання обласної Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 201-2020 роки».

Розвиток новостворених територіальних громад
З метою функціонування та розвитку новостворених територіальних громад у районі визначено основні завдання на 2016 рік в тому числі: створення структури апарату виконавчих комітетів рад; розвиваток місцевої інфраструктури, утримання об’єктів комунальної власності; утримання та відновлення доріг, водо-, тепло-, газо-, постачання та водовідведення, благоустрою за рахунок коштів державного бюджету (через участь у конкурсах державного фонду регіонального розвитку), місцевого бюджету та із залученням міжнародної технічної допомоги.
Крім того, з метою уніфікації процедур та підвищення якості надання адміністративних послуг у новостворених об’єднаних територіальних громадах планується створити центри надання адміністративних послуг.
У 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку будуть реалізовуватись проекти розвитку територіальних громад, які пройдуть відбір відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку».
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в 2016 році планується реалізувати ряд заходів, у тому числі:
- накопичення районного матеріального резерву Чортківського району;
- розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Чортківського району;
- забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань, спеціалізованих служб цивільного захисту та населення;
- навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;
- організація рятування людей на водних об’єктах Чортківського району;
- проведення обладнання майданчиків для пожежних водоймищ (пірсів), розмірами не менше 12Х12 м для встановлення пожежних автомобілів та забирання води будь-якої пори року (для природних або штучних вододжерел – річок, озер, басейнів, градирень тощо).

Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку
Основними завданнями на 2016 рік щодо захисту економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку в районі є:
- проведення систематичного аналізу щодо стану додержання законності та правопорядку, конституційних прав і свобод людини у районі;
- аналіз стану злочинності в економічній сфері, здійсння узгоджених заходів щодо детінізації економіки, викриття та руйнування схем ухилення від сплати податків;
- забезпечення ефективного використання державних коштів при здійсненні державних закупівель, недопущення корупційних проявів;
- забезпечення відкритості та прозорості у діяльності органів влади, додержання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією", відповідних актів Президента України та Кабінету Міністрів України з даних питань.


РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ

Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району за 2015 рік, а також планових показників, вказує на можливість досягнення мети і завдань програми у 2016 році.
Зокрема, прогнозується наступний рівень основних макроекономічних показників, а саме:
- валовий регіональний продукт збільшиться на 1,7 %;
- промислове виробництво зменшиться на 2 %;
- обсяг валової продукції сільського господарства зросте на 10,2 % та становитиме 614,3 млн.грн.;
- обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування зросте на 9,5 %;
- обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючим підсумком складатиме 27,0 тис. доларів США і зросте на 2,3 %;
- зростання зовнішньоторговельного обороту відбудеться на 5,6 %;
- зростання середньомісячної заробітної плати передбачається на 0,1 % та становитиме 3 370 гривень;
- обсяг роздрібної торгівлі збільшиться на 2,1 %, а обсяг реалізованих послуг на 4,8 % до попереднього року;
- у всіх сферах економічної діяльності буде створено 307 нових робочих місць;
- кількість малих та середніх підприємств становитиме 112 одиниць;
- прогнозується отримати 159,0 млн.гривень прибутків, що на 0,6 % більше попереднього періоду в т. ч. за рахунок сільського господарства – 141,6 млн.грн., що на 1,1 % більше, ніж у 2015 році та промисловості – 15,0 млн.грн., або 100,7 % відносно попереднього року.
Аналіз макроекономічних показників розвитку району вказує на можливість виконання плану доходів місцевих бюджетів.

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення реалізації програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.
Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на реалізацію програми, визначається відповідними радами при затвердженні місцевих бюджетів.
На 2016 рік, враховуючи необхідність реалізації заходів щодо упередження виникнення кризових явищ, їх подолання та забезпечення стабільного розвитку району пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення (таблиця 4).

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАНННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.
Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності підприємств суб’єктів господарювання, подоланню кризових явищ, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, в т.ч. підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації, суб’єкти господарювання, які діють на території району.
Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів.
Основні напрямки та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально–економічної ситуації в районі з відповідним погодженням у встановленому порядку з департаментом економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, Чортківською районною радою та іншими органами виконавчої влади.
Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням програми передбачає:
- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів програми;
- розгляд питання про хід виконання програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;
- підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань виконання програми;
- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів програми.
Координацію діяльності виконавців програми здійснює управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.
Районна державна адміністрація за підсумками року звітує про хід виконання програми та ефективність реалізації заходів програми на сесії районної ради.


Керуючий справами районної ради                                                   Т.В.Яблонь
Таблиця 1

Таблиця  2

Таблиця  3


Таблиця