Документи Програми № 571 Комплексна Програма «Здоров'я населення Чортківського району на 2019-2021 роки»

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                   рішення районної ради
                                                                                   від 20 вересня 2019 року № 571
 


Комплексна Програма «Здоров'я населення Чортківського району на 2019-2021 роки»
1. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення Програми Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.09.2019 року № 234-од «Про схвалення проєкту змін до районної комплексної програми «Здоров'я населення Чортківського району на 2017-2021 роки»
3. Розробник Програми Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації
4. Співрозробники Програми КНП «Чортківська ЦКРЛ», КНП «Чортківський ЦПМСД», Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації
6. Учасники програми Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації, КНП «Чортківська ЦКРЛ», КНП «Чортківський ЦПМСД», Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка
7. Термін реалізації програми 2019-2021 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Районний бюджет, міський бюджет, інші
джерела (бюджети ОТГ, меценатські кошти,
державний бюджет, гуманітарна допомога)
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, в тому числі: 17492.9 тис. гривень
1) районний бюджет 5122.1 тис. гривень
2) міський бюджет 5456.6 тис. гривень
3) інші джерела 6914.9 тис. гривень

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма
Необхідність прийняття комплексної Програми зумовлена незадовільною медико-демографічною ситуацією в районі, що характеризується низьким рівнем народжуваності (7,8 на 1000 нар. живими у 2016 році, 6,6 нар. живими у 2018 році) та порівняно високою смертністю (14,6 на 1000 нас. у 2016 році, 14,8 на 1000 нас у 2018 році), в т.ч. у працездатному віці, від'ємним показником природного приросту (-6,8 у 2016 році, -8,2 у 2018 році) і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб (відмічається ріст показника поширеності; новоутворень – з 3405,0 на 100 тис.нас. у 2016 році до 3495,0 на 100 тис.нас. у 2018 році, ендокринних захворювань – з 9021,0 у 2011 році до 8796,0 у 2018 році на 100 тис.нас., вроджених аномалій розвитку – з 739,4 у 2016 році до 801,2 у 2018 році на 100 тис.нас., хвороб системи кровообігу – з 64 558,8 у 2016 році до 77052,8 у 2018 році на 100 тис.нас., хвороб органів травлення – з 17799,3 у 2016 році до 16496,5 у 2018 році на 100 тис.нас.), а також потребою оптимізації системи охорони здоров'я, недостатньо адаптованої до функціонування в ринкових умовах.
Комплексна Програма «Здоров'я населення Чортківського району на 2019-2021 роки» спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров'я щодо профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації організації і фінансування медичної галузі, в т.ч. її інформатизації, зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров'я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані хронічними неінфекційними захворюваннями.
Реалізація Програми дозволить створити реальні передумови для покращення медико-демографічної ситуації в районі, попередження смертності у всіх вікових групах, передусім в дитячому і працездатному віці, забезпечення задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній медичній допомозі та реабілітації.
Затвердження комплексної Програми «Здоров'я населення Чортківського району на 2019-2021 роки» дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров'я з використанням сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність.
Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров'я враховано у складі видатків Міністерства охорони здоров'я України за бюджетною Програмою за КГІКВК 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам», порядок та умови надання якої затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015р. №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».
Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами згідно формули, яка розробляється Міністерством охорони здоров'я України, затверджується Кабінетом Міністрів України та враховує, зокрема, такі параметри: кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці; фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я; коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги.
Кошти медичної субвенції не дозволяють забезпечити потребу на утримання медичних закладів, адже передбачені доведеними показниками бюджету видатки галузі «Охорона здоров'я» на заробітну плату в загальній структурі витрат складають 73%, на споживання енергоносіїв та комунальних послуг становлять 10,4% в загальній структурі видатків, на придбання продуктів харчування – 2,0%, на придбання медикаментів – 8,4%.
Незабезпеченість коштами галузі «Охорона здоров'я» передбачених доведеними показниками на 2019 рік не дозволить покращити рівень надання спеціалізованої поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги населенню району та впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики та лікування, тому є потреба у фінансуванні заходів даної програми за рахунок коштів місцевих бюджетів.

3. Визначення мети Програми
Метою комплексної Програми «Здоров'я населення Чортківського району на 2019-2021 роки» є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості та захисту прав громадян на охорону здоров'я:
- у напрямку зміцнення здоров'я дитячого населення: поліпшення стану здоров'я і досягнення ремісії у дітей хворих на кардіоревматологічні хвороби, дитячий церебральний параліч, цукровий і нецукровий діабет, патологією сечовидільної системи, медикаментозна допомога дітям після трансплантації органів;
- у напрямку профілактики та лікування ендокринологічних хворіб: поліпшення стану здоров'я і досягнення ремісії у хворих на нецукровий діабет шляхом замісної медикаментозної терапії, біологічний моніторинг патології щитоподібної залози та забезпечення вагітних йодомарином;
- у напрямку лікування хворих на хвороби крові і кровотворних органів, хронічні онкогематологічні злоякісні захворювання: поліпшення стану здоров'я і досягнення ремісії у хворих на хвороби крові шляхом медикаментозного їх забезпечення;
- у напрямку боротьби із захворюванням на туберкульоз: стабілізація епідеміологічної ситуації, поліпшення спеціалізованої комплексної профілактики та лікування туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, удосконалення лабораторної діагностики туберкульозної інфекції;
- у напрямку профілактики імунодефіцитів та лікування хворих з імунодефіцитними порушеннями: поліпшення стану здоров'я і досягнення ремісії у хворих імунодефіцитами, сприяння діяльності кабінетів щеплень з метою розширення доступу населення до послуг, пов'язаних з імунопрофілактикою;
- у напрямку медичної допомоги хворим після трансплантації органів: поліпшення стану здоров'я та медикаментозна допомога хворим після трансплантації органів, попередження ускладнень, передчасної смертності та покращення якості їх життя;
- у напрямку профілактики вірусних гепатитів, лікування, догляд та підтримка хворих на вірусні гепатити В і С: стабілізація в районі епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідизації та смертності від вірусних гепатитів шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до профілактичних заходів, послуг з лікування та медикаментозного забезпечення;
- у напрямку профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань: запровадження сучасних профілактично-оздоровчих методик;
- у напрямку паліативної допомоги: забезпечення доступності хворих з невиліковними хворобами до сучасних методів паліативної допомоги, покращення якості їх життя;
- у напрямку збереження стоматологічного здоров'я, в тому числі дитячого населення: надання зубо-терапевтичної допомоги та проведення зубопротезування.

Термін дії Програми – 2019-2021 роки. Загальний обсяг фінансування програми становить 17492.9 тис. гривень. Фінансове забезпечення Програми передбачено здійснити за рахунок коштів районного, міського бюджетів та інших джерел (бюджети ОТГ, меценацькі кошти, централізовані кошти, гуманітарна допомога) не заборонених чинним законодавством.
4. Ресурсне забезпечення комплексної Програми «Здоров'я населення Чортківського району на 2019-2021 роки»
Обсяги коштів, які пропонуються: Усього тис. гривень
Витрат залучити на виконання Програми 2019 рік 2020 рік 2021 рік виконання Програми
обсяг ресурсів всього, у тому числі: 2419,3 5910,6 12169,0 17492,9
районний бюджет 621,1 1459,0 3042,0 5122,1
міський бюджет 740,5 2203,6 2505,0 5456,6
кошти небюджетних джерел 1051,7 2248,0 3614,5 6914,9
Виконання Програми дасть змогу забезпечити закупівлю сучасного обладнання для лікувально-профілактичних закладів району, забезпечення хворих медикаментами та лікувальним харчуванням, розроблення та друк інформаційно-методичних матеріалів, саносвітня робота серед населення.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Розроблення і прийняття комплексної Програми «Здоров'я населення Чортківського району на 2019-2021 роки» спрямоване на розв'язання проблем охорони здоров’я населення району і зумовлене переходом до програмно-цільового методу фінансування медичних програм у сфері охорони здоров'я з урахуванням положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я «Здоров'я для всіх», рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних документів, включаючи Талліннську хартію «Системи охорони здоров'я для здоров'я і добробуту», Європейську політику в охороні здоров'я «Здоров'я-2020: український вибір».
Виконання комплексної Програми дасть змогу: збільшити середню очікувану тривалість життя; стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань; знизити смертність немовлят; досягти охоплення базовою вакцинацією дитяче населення; знизити рівень первинного виходу на інвалідність населення працездатного віку шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення; зменшити занедбаність захворювань на рак; забезпечити цитологічну лабораторію мікроскопами, барвниками, предметними скельцями та відповідним посудом, кабінетів патології шийки матки сіткою комп'ютерів; забезпечити підвищення рівня інформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань.
 
6. Напрями діяльності та заходи комплексної Програми «Здоров’я населення Чортківського району на 2019-2021 роки»
№п/п Назва напряму
діяльності
(пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк вико-ння заходу Виконавці Джерела фінансування
Очікуваний результат
2019 2020 2021

1 Репродуктивнездоров’я населення 1.Закупівля сучасного обладнання для оснащення акушерського відділення КНП  «Чортківська ЦКРЛ» для надання допомоги жінкам та новонародженим згідно з сучасними перинатальними технологіями 2019-
2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Апарат дихальний дитячий неінвазивний SIPAP Infant Flow (Care- Fusion, VIASYS Inc., USA)- 1шт.
Компресор медичний Aridyne 3500XJ (Aridyne, USA) 1шт.Монітор поліфункціональний для новона-роджених з комплектами манжеток та датчиків .- 1 шт. Відкрита реанімаційна система 2 шт..Шприцевий інфузійний насос Монітор пацієнта , Фетальний монітор, для дослідження багатоплодової вагітності - 1 шт. Фетальний монітор, для дослідження одноплодової вагітності ,1 шт.
Пульсоксиметр 2 шт.Світильник безтіньовий пересувний 1шт.Ваги для новонароджених (електронні) 2 шт.Центрифуга 1 шт.
УЗД апарат експертного класу, для досліджень серця, внутрішніх органів в акушерстві, діагностики вроджених вад розвитку.1 шт.Столик маніпуляційний - 3 ,УЗД апарат переносний, з конвексним та ендокаві гальним датчиками (для акушерських досліджень) - 1шт. Аспіратор електричний на стійці Basic Aspirator (Medela AG, Switzerland) 2 шт. Відсмоктувач хірургічний з електропри-водом - 2 шт. Інкубатор- трансформер (закритий+відкритий ) з сервоконтролем 2 шт. -.Зниження показника перинатальної та материнської смертності на 5 %
Районний бюджет 60,5 115,0 650,0
Міський бюджет 70,8 152,0 1500,0
Інші джерела 33,7 1250,0 2 300,0
2.Забезпечення акушерського 2021 стаціонарунеобхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуум-екстракторами) для впровадженнясучасних перинатальних технологій 2019-2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП
«Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет 1,0 5.0 5.0 Щорічна потреба в одноразових вакуум- екстракторах складає 10 шт. Вартість 1 вакуум-екстрактора 1500грн.
Потреба на І та II рівні надання допомоги - 50 шт. Зниження показника перинатальної смертності на 10 %
Міський бюджет 1,0 5,0 5,0
Інші джерела 1,0 5,0 5,0
3. Забезпечення акушерського відділу препаратами невідкладної допомоги (октаплекс, пабал, метилергобревін, окситоцин, простагландини, гекотон, волютенз, волютан, тетра-слан, геласпан, транексамова кислота,) для надання медичної допомоги при кровотечах 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет 4.0 15,0 15,0 Щорічна потреба в препаратах для надання медичної допомоги при кровотечах складає , а саме: - метилергобревін - 50 грн. 1 амп. (100 амп.)  - пабал - 1000 грн 1амп.
- окситоцин - 2,5 грн. 1 амп. (10000 амп.) - транексамова кислота - 90 грн 1 амп. (50 амп.) колоїдні препарати 150 грн. 500 мл.
(20флаконів) - кристалоїди - 20 грн 400 мл (100 флаконів)  Потреба на І та II рівні надання допомоги - 50 %. Зниження показника перинатальної та материнської смертності
Міський бюджет
4.0 15,0 15,0
Інші джерела 3,0 11,5 11,5
4. Забезпечення  закупівлі препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет
4,0 15,5 15,5 Щорічна потреба в препаратах для лікування дихальних розладів новонароджених (куросурф) складає 1 фл. (вартісь 1 фл. 15300 грн.)  Потреба на II рівні надання допомоги - 50 %. Зниження показника перинатальної смертності на 10 %
Міський бюджет 4,0 15,5 15,5
Інші джерела - - -
5. Забезпечення закупівлі антирезусного імуноглобуліну для попередження гемолітичної хвороби новонароджених 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет
1,5 1.5 1,5 Щорічна потреба в закупівлі антирезусного імуноглобуліну для попередження гемолітичної хвороби новонароджених складає 20 доз. Вартість 1 дози 700 грн Зниження показника перинатальної смертності на 10%
Міський бюджет 1,0 1,0 1,0
Інші джерела 3,0 3,0 3,0
6. Забезпечення закупівлі препаратів для лікування важких форм анемії у вагітних 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет 1,0 4,0 4,0 Щорічна потреба в закупівлі препаратів для лікування важких форм анемії у вагітних                  
складає грн., а саме: - гіно-тардиферон - 1 упаковка 150 грн. х 30  - ціанокобаламін - 10 амп. 15 грн. х100 - фолієва кислота - 1 уп. 15 грн. х100  Зниження показника перинатальної та материнської смертності на 10%
Міський бюджет 1,5 3,50 3,5
Інші джерела 2,5 7,5 7,5
7. Розроблення та друк інформаційно-методичних матеріалів для дітей. учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репро-дуктивного здоров'я (листівки. буклети, плакати тощо) 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет 1,0 1,0 1,0 Щорічна мінімальна потреба в коштах для друку інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я (листівки, буклети, плакати тощо) складає 50 тис. грн. Зниження показника підліткових вагітностей, небажаних вагітностей, СНІД/ВІЛ
Міський бюджет 1,0 2,0 2,0
Інші джерела 1,0 1,0 1,0
8. Забезпечення закупівлі контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет 1,0 3,0 3,0 Щорічна мінімальна потреба в коштах для закупівлі контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією складає 60 тис.грн..а саме -Ліндинет-30 упаковок , ВМС - 1 шт. 400 грн. х75.   Зниження показника материнської смертності на 10%
Міський бюджет 1.0 3.0 3.0
Інші джерела  1,0 2,0  2,0
9.Розроблення та впровадження  щорічного проведення інформаційно - просвітницьких компаній населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров'я та запобігання небажаній вагітності за допомогою видання друкованих матеріалів (памфлетів, брошур, листівок, буклетів) та рекламних плакатів/видань 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради
Районний бюджет  1,0 2,0  2,0 Щорічна мінімальні потреба в коштах для друку інформаційно- методичних матеріалів (памфлетів. брошур листівок, буклетів) для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров'я та запобігання небажаної вагітності складає 50 тис.грн. Зниження показника перинатальної та материнської смертності, показник; підліткових вагітностей, небажаних вагітностей, СНІД/ВІЛ
Міський бюджет 2,0  2,0  2,0
Інші джерела 1,0 1,0 1,0
10. Забезпечення розроблення та друк інформаційних матеріалів з питань профілактики онкогінекологічних захворювань жінок 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет 1,0  2,0  2,0 Щорічна мінімальна потреба в коштах для друку і нформаційних матеріалів (памфлетів, брошур. листівок, буклетів) для населення з питань профілактики онкогінеколопчних захворювань жінок складає 5 тис.грн. Зниження показника онкогінекологічних захворювань
Міський бюджет 1,0   2,0  2,0
Інші джерела  1,0  1,0  1,0
11. Здійснення матеріально-технічного забезпечення жіночої консультації центральної комунальної районної лікарні для впровадження скрінінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів 2019- 2021- Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет 1,0 2,0 2,0 Зниження показника онкогінекологічних захворювань
Міський бюджет 1,0 1,0 1,0
Інші джерела 1,0 1,0 1,0
12. Здійснення матеріально-технічного забезпечення жіночої консультації центральної комунальної районної лікарні для проведення вакцинації жіночого населення віком від 9 до 29 років проти папілома- вірусної інфекції, спрямованої на
профілактику раку шийки матки 2019 -2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Вартість 1 дози вакцини (церварикс) складає 550грн.
Зниження показника раку шийки матки на 10% 
Міський бюджет - - -
Інші джерела 250,0 300,0 325,0  
2. Здоров‘я дітей 1.Забезпечення дітей, хворих онкологічними та онкогематологічними захворюваннями лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП
«Чортківський центр первинної медико– санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 1,0 8,0 10,0 Впровадження комплексної підтримуючої терапії буде сприяти досягненню стійкої ремісії та видужанню.зниження показника дитячої смертності на 20% у 2019-2021p.p.
Міський бюджет  1,0 8,0 10,0
Інші джерела 3,0 10,0 12,0
2. Забезпечення дітей, хворих гемофілією типу А або В або хворобою Віллебранда лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико– санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Впровадження первинної профілактики концентратом VIII фактору (плазмови й, рекомбінантний) за місцем проживання буде сприяти покрашенню якості життя хворих дітей,зменшенню інвалідизації на 70%у 2019-2021 p.p
Міський  бюджет - - -
Інші джерела - - -
3. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2019- 2017- Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико– санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - 140,0 Лікувальне харчування білковими гідролізатами, дотримання дієти сприяє досягненню нормального розумового розвитку і психо-емоційиого стану хворих дітей до 100% 201 9-2021 pp.
Міський бюджет 40,4 140,5 160,0
Інші джерела 100,0 120,0 145,0
4. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет 8,0 20,0 35,0 Наближення до фізіологічної секреції інсуліну та розширення режиму харчування і життя пацієнта до 100% у період 2019-2021рр.
Міський бюджет 10,0 40,0 45,0
Інші джерела 30,0 35,0 40,0
5.Забезпечення дітей, хворих на муковісцидоз лікуванням. медикаментами та лікувальним харчуванням 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 103,1 420,0 440,0 Замісна ферментотерапія, забезпечення нормального фізичного розвитку хворих дітей, покрашення стану дитини до 100% ( креон, урсофальк, антибактеріальна терапія, дорназа М) 2019-2021рр.
Міський бюджет 55,4 220,0 240,0
Інші джерела 200,0 250,0 250,0
6. Забезпечення дітей, хворих ювенільним ревматоідним артритом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням
2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико– санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 2.5 3.0 3.0 Максимально швидке досягнення ремісії, щоб запобігти незворотнім змінам у суглобах, внутрішніх органах, уникнути відставання в рості, призначення біологічних препаратів хуміра. актемра у 2019р. на 70%; 2020р. на 75%; 2021 р. на 85%. 
Міський бюджет 3,0 3,0 3,0
Інші джерела - - -
7.Забезпечення дітей, хворих на дитячий церебральний параліч лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 
2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико– санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 7,0 40,0 45,0 Соціалізація хворих дітей, зменшення гіпертонусу у 50% дітей з спастичними формами 2019-2021 pp.
Міський бюджет 5,0 25,0 30,0
Інші джерела 3,0 10,0 10,0
8. Забезпечення дітей, хворих на епілепсію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 10,,0 50,0 50,0 Контроль епінападів хворих епілепсією у 70% 2019-2021рр.
Міський бюджет 5,0 45,0 45,0
Інші джерела 3,0 10,0 10,0
9. Забезпечення дітей, хворих первинним (вродженим) імунодефіцитом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням
2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Підвищення імунітету та адаптаційних можливостей організму, зниження показника дитячої смертності, зниження інфекційного синдрому,повноцінне навчання в школі. Замісна терапія проводиться імуноглобуліном Біовен-моно. На 2019р.-85% 2020р. - 90% 2021р.- 90%.
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -

10. Забезпечення дітей. хворих хронічним вірусними В і С лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2019-
2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Використання противірусної терапії та гепатопротектора з очікуваним позитивним результатом і поліпшенням стану дитини на 80% у період 2019-2021рр. Збільшити первинне обстеження, контроль обстежень на фоні терапії.
Міський бюджет 3,0 10,0 10,0
Інші джерела - - -
11.Забезпечення хворих дітей, артеріальною легеневою гіпертензією лікуванням,  медикаментами лікувальним харчуванням
2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико– санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Зменшення симптоматики, покращення якості життя, підвищення виживання, препарати сілденафіл і вентавіс (ілопрост) на 2019р. на 70%; 2020р. на 79%; 2021 р. на 80%.
Міський бюджет 20,0 90,0 100,0
Інші джерела 5,0 10,0 10,0

12.Забезпечення дітей, хворих мукополісахаридозом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Досягнення ферментозамієною терапією компенсації загальною стану і соціальної адаптації хворих мукополісахари-дозом дітей на 100 % 2019-2021рр. 
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
13.Забезпечення дітей, хворих на тяжкі розлади психіки та поведінки із спектру аутизму лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 5,0 25,0 25,0 Стимулювання  психомоторного розвитку, корекція важких поведінкових порушень, покращення адаптаційних можливостей
Міський бюджет 3,0 15,0 20,0
Інші джерела - - -
14. Забезпечення дітей, хворих на спінальну м'язову атрофію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2019-
2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико– санітарної   допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 3,0 12,0 12,0 Підтримання життєвих функцій хворої дитини за допомогою апарату штучної вентиляції легень на 90% 2019- 2021рр.
міський бюджет 1,0 5,0 5,0
Інші джерела - - -
15.Забезпечення дітей, хворих важкими формами хронічної ниркової недостатності лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - 5,0 Покращення стану хворих дітей при застосуванні препаратів для імуносупресії і цитостатиків, що сприяють невідторгненню пересадженої нирки, що у 100% забезпечує функціонування сечовидільної системи і зменшує інвалідизацію хворих на 30% у 2019- 2021рр.
міський бюджет - - 5,0
Інші джерела - - -
3. Ендокринні захорювання дорослого населення 1.Забезпечення хворих на нецукровий діабет уропресом та мінірином 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 5,0 5,0 5,0 Покращення якості та тривалості життя хворих на нецукровий діабет: 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2020р. - на 40 %. 
міський бюджет
2,0 2,0 3,0
Інші джерела - - -
4. Лікування гематологічних захворювань 1. Забезпечення ліками пацієнтів, хворих на хронічні злоякісні, в тому числі, лімфопроліферативні захворювання, гемофілію 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП
«Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Покращення якості та тривалості життя пацієнтів, хворих на хронічні злоякісні, в тому числі,лімфопроліфератив н і захворювання крові, зменшення інвалідизації: в 2019р.- на 15% 2020р.- на 20% 2021%- на 25%
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
2. Забезпечення закупівлі необхідної кількості іматинібу препарату для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію
2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Забезпечення якісного та безпечного лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, підвищення тривалості та якості їх життя, соціальної адаптації, зниження рівня смертності та інвалідизації: 2019р. - на 20 %, 2020р. - на 25 %, 2021р. - на 30%.
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
Міський бюджет  - - -
Інші джерела - - -
5 Протидія захворювань на туберкульоз 1. Забезпечення роботи кабінетів контрольованого лікування у загально- лікувальній мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної ланки 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Покращення якості лікування хворих на амбулаторному етапі, підвищення рівня ефективності лікування:  2019р. – на 20 %.
2020 p. – на 23%, 2021 р. – на 30%.
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
2. Дотримання вимог інфекційного контролю в лікувально- профілактичних закладах загальної мережі 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет
220,0 220,0 225,0 Зниження захворюваності на Туберкульоз медичних працівників ЛПЗ загальної мережі: 2019р. – на 35 %,
2020р. – на 43 %, 2021р. – на 48%.
Міський бюджет - - -
Інші джерела----
3. Виявлення хворих шляхом проведення туберкуліно – діагностики серед контактних осіб і осіб, які належать до груп ризику, стосовно захворювання на туберкульоз та ВІЛ- інфікованих 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 2,5 3,0 3,0 Поліпшення виявлення хворих на туберкульоз серед контактних осіб та осіб з груп ризику стосовно захворювання па туберкульоз та ВІЛ- інф і кованих:
2019р. – на 7 %, 2020р – на 8 %. 2021р. – на 9 %.
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
4. Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 40,0 165,0 170,0 Поліпшення виявлення дітей та підлітків з «віражем’ туб проби:
2019р.-на 55%, 2020р. - на 70 %, 2021р. - на 90%.
Міський бюджет 44,7 170,0 165,0
Інші джерела 56,0 60,0 65,0
5. Проведення комплексної діагностики «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет 3,5 4,0 5,0 Збільшення кількості обстежених з позитивним результатом на МБТ в лабораторіях ЛПЗ:
2019р. - до 8%, 2020р. - до 9 %, 2021р. - до 10%.
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
6. Проведення комплексної діагностики туберкульозу шляхом  рентгенологічного обстеження 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний бюджет 3,5 4,0 5,0 Збільшення охоплення населення ФГ оглядами: 2019р. - на 35 %, 2020р. - на 43 %, 2021 р. - на 50%.
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
7. Забезпечення доступу хворим на туберкульоз до патогенетичного лікування 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 3,0 12,0 12,0 Покращення якості лікування хворих, підвищення ефективності лікування деструктивних форм туберкульозу: 2019р. - на 15 %. 2020р. - на 18 %. 2021р. - на 23 %.
Міський бюджет 2,0 10,0 10,0
Інші джерела - - -
8. Удосконалення системи інформування населення з актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз
2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет  1,0 1,0 1,0 Підвищення поінформованості населення з питань туберкульозу, раннє виявлення захворювання: 2019р. на 30 %, 2020р. на 35 %,  2021р. на 40%.
Міський бюджет 1,0 1,0 1,0
Інші джерела 1,0 1,0 1,0
9. Систематичне видання і розповсюдження серед населення соціальної реклами та інформаційно- просвітницьких матеріалів з актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на  туберкульоз 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Покрашення профілактики туберкульозу: 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2021р. - на 35%.
Міський бюджет 1,1 1,1 1,5
Інші джерела - - -
10. Надання  соціальних послуг хворим на туберкульоз на амбулаторному етапі 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Покрашення якості життя і ефективності лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі лікування:
2019 р.- на 15 %, 2020 р. - на 20%, 2021р.. - на 25%.
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
6. Трансплантологія
1. Імунодепресивна терапія хворих з трансплантацією органів, в тому числі дітей 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Збільшення тривалості життя пацієнтів з трансплантованими органами: 2019р. - на 15 %, 2020р. - на 20 %,
2021р. - на 23%.
міський бюджет 66,2 80,0 47,0
Інші джерела 350,5 380,0 400,0
7. Забезпечення стомованих хворих виробами медичного призначення 1. Забезпечення стомова них хворих калоприймачами з керованим резервуаром 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Покращення якості життя, соціальних стандартів, гігієни стомованих хворих: 2019р. - на 35 %, 2020р. - на 40 %, 2021р. - на 50%.
Міський бюджет 55,0 60,0 65,0
Інші джерела - - -
8. Поліпшення життя і здоров‘я людей з хронічними вірусними гепатитами 1. Санпросвітня робота серед населення про шляхи зараження 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 1,0 1,0 1,0 Зросте обізнаність населення про шляхи зараження вірусними гепатитами В і С: 2019р. - на 85 %, 2020р. - на 90 %, 2021р. - на 100%.
Міський бюджет 1,0 1,0 1,0
Інші джерела 1,0 1,0 1,0
2.Забезпечення вільного доступу населення до тестування та консультацій 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП
«Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 2,0 2,0 3,0 Раннє виявлення та облік хворих, інфікованих вірусом гепатитів: 2019р. - на 20 %, 2020р. - на 35 %, 2021p. - на 45 %.
Міський бюджет 2,0 2,0 3,0
Інші джерела - - -
3.Організація навчання з питань безпечного способу життя людей, хворих на вірусні гепатити 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 1,0 1,0 1,0 Зменшення захворюваності на гепатити, що передаються гемоконтактним шляхом: 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %,
2021р. - на 40 %.
Міський бюджет 1,0 1,0 1,0
Інші джерела - - -
5.Створення єдиної системи обліку хворих на вірусні гепатити та єдиної системи профілактики цього захворювання
2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районн «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Покращення диспансерного нагляду за хворими на вірусні гепатити В і С та своєчасне призначення противірусного лікування: 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2021р. - на 40%.
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
6. Забезпечення лікування та профілактики хронічних вірусних гепатитів 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП
«Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет 12,0 50,0 50,0 Покращення якості життя хворих, продовження їх працездатного віку та зниження інвалідизації: 2019р. - на 25 %,
2020р. - на 30 %, 2021р. - на 40%. Міський бюджет 12,0 50,0 50,0  Інші джерела - - -
9 Профілактика та лікуваня та серцево- судинних та судинно- мозкових захворювань 1. Висвітлювати у районних ЗМІ присвячених питанням охорони здоров'я, матеріали, пов'язані з розв'язанням проблеми запобігання захворюванням
системи кровообігу 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний  1,0 1,0 1,0 Зростання інформованості населення щодо питань запобігання
захворюванням системи кровообігу та популяризації здорового способу життя: 2019р. - на 85 %,
2020р. - на 90 %, 2021р. - на 100%.
Міський бюджет - 1,0 1,0
Інші джерела - - -
2. Забезпечення КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»  фібринолітичними агентами для надання невідкладної допомоги при гострих коронарних синдромах та тромбоемболіях легеневої артерії, ішемічних інсультах 2019-
2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП  «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний 25,0 100,0 400.0 Дотримання стандартів лікувально-діагностичного процесу, зниження
рівня смертності населення: 2019р.- на 6%, 2020р. - на 8 %, 2021р. - на 9%.
Міський бюджет
90,0 100,0 100,0
3. Придбання систем холтерівського моніторування артеріальною тиску та електрокардіограми 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний
- - 100.0 Підвищення рівня обстеження хворих та верифікації діагнозів: 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %. 2021р. - на 35%.
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
4. Придбання велоергометрів 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Районний  - - 80,0 Підвищення рівня обстежепня хворих та верифікації діагнозів: 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2021р. - на 35 %.
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
10. Онкологія І. Формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування 2019-    2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП
«Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний бюджет - - - Збільшення кількості злоякісних новоутворень І-ІІ стадії в  2019р. - 52%, 2020р. - 53%  2021р. - 54%    
Міський бюджет - - -
Інші джерела - - -
2.Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров'я, що надають первинну медико- санітарн) допомогу шляхом створення систематизованого проходження профі-лактичних медичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями із створенням комп'ютеризованої бази населення з відмітками про дату проходження тих чи інших обстежень, які регламентовані наказами МОЗ України. 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП
«Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний  - - - Створення локальних комп' ютеризованих баз. Збільшення відсотку проведення ОПО населення до 80%
Міський бюджет - - -
Інші джерела------   
3. Запровадження якості профілактичних оглядів та скринінгових програм в робот і лікувально- профілактичних закладів, в т.ч. із повним залученням в роботі чоловічих та жіночих оглядових кабінетів, з метою ранньою виявлення передпухлинних захворювань і зло які-сних новоутворень, зокрема раку шийки матки, прямої кишки, шлунка, молочної залози га інших локалізацій; шляхом дооснащення або переоснащення Необхідною апаратурою відповідно до табелів матеріальнотехнічної
бази 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП « Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний  80,0 103,0 1000,0 Забезпечення цитологічних лабораторіїй. чоловічих та жіночих оглядових кабінетів, рентгенкабінетів, ендоскопічних кабінетів, кабінетів УЗД необхідним діагностичним обладнанням та створенням комп'ютерної електронної бази даних.
Міський бюджет 200.0 850.0 1000,0
Інші джерела - - -
4. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до роз'яснювальної роботи з населенням. направленої на підвищення рівня знань та мотивації в питаннях профілактики, раннього виявлення та
можливостей ефективного лікування онкологічних захворювань, зміну ставлення до власного здоров'я та способу життя з метою попередження та раннього виявлення онкологічних захворювань 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний  2,0 2,0 3,0 Покращення інформованості та підвищення онкологічної настороги населення, збільшення виявлення ранніх форм раку та оздоровлення передракової патології
Міський бюджет 1,0 1,0 1,0
Інші джерела 1,0 1,0 1,0
5. Підвищити доступність онкологічних пацієнтів та членів їх сімей до психологічної підтримки шляхом співпраці з громадськими
організаціями, психологами- волонтерами 2019- 2021 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КНП
«Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради , КНП «Чортківський центр первинної медико- санітарної допомоги» Чортківської районної ради Районний - - - Покращення соціальної та трудової реабілітації онкологічно хворих 
Міський бюджет - - -
Інші джерела  - - -
11 Збереження стоматологічного здоров'я, в тому числі дитячого населення.
1 Надання зубо-терапевтичної допомоги та проведення зубопротезування Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, центральна районна стоматологічна поліклініка Районний  20,0 60,0 70,0 Підвищення якості зубо-терапевтичної допомоги та проведення зубопротезування Міський бюджет 30,0 70,0 80,0  Інші джерела - - -
7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію за ходом виконання Програми здійснює відділ охорони здоров‘я районної державної адміністрації.
Контроль за виконанням Програми покласти на заступника голови районної державної адміністрації та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань. Виконавці, зазначені у Програмі інформують районну раду про хід та результати виконання заходів.

              Керуючий справами виконавчого
              апарату районної ради                                                                  Т.В. Яблонь