Документи Положення про постійні комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Чортківської районної ради
«17» грудня 2020 року № 8
П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії Чортківської районної ради восьмого скликання

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій ради.
    1.2. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
    1.3. Порядок утворення, ліквідації або реорганізації Комісій, їх склад і строк повноважень, підзвітність і підконтрольність визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) та «Регламентом Чортківської районної ради.
Заступник голови постійної комісії, секретар постійної комісії обираються на засіданні постійної комісії з числа її членів.
Зміни до складу постійної комісії щодо заступника голови постійної комісії, секретаря постійної комісії здійснюються в тому ж самому порядку, в якому проводилось їх обрання.
    1.4. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. За дорученням голови районної ради заступник голови районної ради координує діяльність постійних комісій, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.
    1.5. Робота постійних комісій здійснюється на принципах законності, гласності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.
    1.6. Постійні комісії районної ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів.

Розділ 2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

    2.1. Постійні комісії:
    2.1.1. За дорученням ради, або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно зі статями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
    2.1.2. За дорученням ради, голови ради, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або її керівництва, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і рекомендацій.
    2.1.3. Можуть вносити на розгляд ради свої пропозиції щодо питань, віднесених до їх відання.
    2.1.4. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, укладання з ними контракту, готують висновки з цих питань.
    2.1.5. Здійснюють попередній розгляд електронних петицій з питань, віднесених до компетенції комісій, у порядку, визначеному законодавством України та Регламентом ради.

    2.2. Постійні комісії мають право:
    2.2.1. У питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.
    2.2.2. Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань ради; доповідати або співдоповідати з питань, віднесених до їх відання.

    2.3. Постійні комісії зобов'язані:
    2.3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях ради.
    2.3.2. Періодично звітувати перед радою про свою роботу.
    2.3.3. Своєчасно виконувати доручення ради, голови ради, його заступника з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати про хід їх виконання.
    2.3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
    2.3.5. Вести діловодство в комісіях відповідно до вимог чинного законодавства.


Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ


    3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.
У разі потреби (встановлення карантину та інші форс-мажорні обставини) засідання можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (далі – дистанційне засідання). Організаційні та інші необхідні заходи для забезпечення проведення засідання в режимі дистанційного засідання здійснюються виконавчим апаратом районної ради.
Перед початком засідання в режимі дистанційного засідання, виконавчим апаратом районної ради проводиться реєстрація депутатів районної ради – членів відповідної постійної комісії районної ради, які в режимі дистанційного засідання мають брати участь в засіданні. При реєстрації депутат районної ради називає працівнику виконавчого апарату районної ради своє прізвище, ім’я, по батькові та номер посвідчення депутата.
Голова відповідної постійної комісії районної ради (або особа, яка виконує його обов’язки) відкриває засідання в режимі дистанційного засідання у разі, якщо для участі в ньому за інформацією, наданою виконавчим апаратом районної ради, зареєструвались більшість депутатів районної ради – членів постійної комісії районної ради від загального складу постійної комісії.
Під час проведення засідання в режимі дистанційного засідання в приміщенні, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише члени відповідної постійної комісії районної ради, голова постійної комісії районної ради (або особа, яка виконує його обов’язки), керівництво районної ради, доповідачі, працівники виконавчого апарату районної ради.
У випадку проведення засідання в режимі аудіоконференції та отримання на свою електронну адресу, надану депутатом виконавчому апарату районної ради, повідомлення від районної ради про проведення засідання постійної комісії районної ради у режимі дистанційного засідання (аудіоконференції), депутат районної ради через свою електронну адресу направляє на офіційну електронну пошту районної ради свій номер мобільного телефону, через який депутат братиме участь в аудіоконференції.
    3.2. Засідання скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на квартал та проводяться, як правило, відповідно до плану роботи ради, доручення ради, голови ради, заступника голови ради.
    3.3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.
    3.4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
Орієнтовний порядок денний постійної комісії ради разом з необхідними матеріалами доводиться до відома членів відповідної постійної комісії районної ради до початку її роботи.
    3.5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.
У разі відсутності голови постійної комісії, заступника голови постійної комісії, секретаря постійної комісії з числа присутніх членів комісії обирається секретар комісії для ведення цього засідання.
    3.6. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій.
    3.7. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийняла рішення про закрите засідання. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання доповідачам та одержувати відповіді на них.
    3.8. Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через виконавчий апарат ради телефонограмою (факсом) за підписом голови комісії. В телефонограмі (запрошенні) обов'язково вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, що виноситимуться на обговорення та розгляд комісії. У повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.
У засіданні постійної комісії можуть брати участь депутати районної ради, які не є членами постійної комісії.
    3.9. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:
- номер протоколу, дата і місце проведення;
- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених або викликаних осіб, які присутні на засіданні;
- порядок денний засідання;
- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;
- назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
- результати голосування з питань порядку денного;
- прийняті рішення, рекомендації, висновки.
    3.10. Протокол засідання постійної комісії підписується головою комісії і секретарем комісії. У разі відсутності голови комісії – особою, яка здійснює функції голови комісії на цьому засіданні.
    3.11. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.
    3.12. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій шляхом голосування приймаються:
- рішення – з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов'язків між її членами;
- рекомендації – щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;
- висновки– з питань, які вносяться відповідно до Регламенту ради на розгляд ради щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обговорення, затвердження або погодження радою.
    3.1.3. Рішення, рекомендації, висновки постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – особою, яка здійснює функції голови комісії на цьому засіданні. Вони можуть бути переглянуті постійною комісією, якщо за це проголосували не менше половини голосів від загального складу комісії.
У випадку проведення засідання постійної комісії районної ради в режимі дистанційного засідання, підрахунок голосів депутатів на даному засіданні здійснюється працівниками виконавчого апарату районної ради.
Голосування депутатів районної ради на засіданні постійної комісії районної ради в режимі дистанційного засідання відбувається, наступним чином:
1) голова відповідної постійної комісії районної ради (або особа, яка виконує його обов’язки) називає прізвище, ім’я та по батькові депутата районної ради, члена постійної комісії;
2) депутат районної ради після оголошення головою відповідної постійної комісії районної ради (або особою, яка виконує його обов’язки) його прізвища, ім’я та по батькові, в режимі дистанційного засідання називає своє прізвище, ім’я, по батькові, номер посвідчення депутата, номер та назву питання порядку денного засідання постійної комісії районної ради, після чого особисто здійснює голосування шляхом підняття руки із озвученням позиції "за", "проти" або "утримався" (при проведенні засідання в режимі аудіоконференції голосування здійснюється без підняття руки);
3) після кожного голосування депутата районної ради головуючий на засіданні повідомляє про те, що волевиявлення депутата районної ради зафіксовано.
У разі, якщо з технічних причин депутат районної ради не зміг проголосувати, такому депутату районної ради повторно надається можливість проголосувати.
Після завершення голосування всіма депутатами районної ради – членами відповідної постійної комісії, які беруть участь у засіданні в режимі дистанційного засідання, голова відповідної постійної комісії районної ради (або особа, яка виконує його обов’язки) доповідає про результати голосування за питання з порядку денного засідання.
    3.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.
    3.15. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступників голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами постійних комісій, а у разі їх відсутності відповідно – особами, які здійснюють функції голів комісій.
    3.16. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом строку повноважень відповідного скликання районної ради в спеціальних папках, заведених на кожну комісію у виконавчому апараті ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцевий архів.
    3.17. Голова постійної комісії:
- забезпечує складання плану роботи постійної комісії;
- скликає і веде засідання комісії;
- дає доручення членам комісії;
- представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими органами, об'єднаннями громадян та громадянами;
- підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;
- організовує роботу з виконання рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання;
- звітує раді про роботу постійної комісії та її результати не рідше, ніж один раз на рік;
- інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.
    3.18. Заступник голови постійної комісії:
- виконує обов'язки голови постійної комісії, у разі його відсутності;
- виконує за дорученням голови постійної комісії.
    3.19. Секретар постійної комісії:
- веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство;
- організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;
- сповіщає, як правило, через виконавчий апарат членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії;
- веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.
    3.20. Член комісії:
- виконує завдання, передбачені рішенням комісії щодо розподілу обов'язків;
- член постійної комісії має право подавати раді свої зауваження, пропозиції, якщо вони не були враховані при прийнятті рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.
    3.21. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої його обрано.

Розділ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

    4.1. Комісія з питань бюджету та економічного розвитку;
- здійснює контроль за дотриманням норм Бюджетного кодексу України, інших законів України та нормативних актів районної ради з бюджетних та фінансових питань;
- здійснює контроль за економним витрачанням коштів з районного бюджету;
- на пропозицію постійної комісії керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, інші посадові особи зобов’язані бути на її засіданнях та дати пояснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією;
- розглядає проект показників зведеного бюджету району, проект районного бюджету та пояснення головних розпорядників бюджетних коштів, програми соціально-економічного та культурного розвитку району, цільові програми з інших питань, пропонує зміни, доповнення, готує та виступає з співдоповіддю про районний бюджет та звіт про його виконання;
- здійснює щоквартальний аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Вносить відповідні пропозиції голові районної ради, районній раді з питань виконання бюджету;
- розглядає звіт про виконання районного бюджету та вносить свої пропозиції щодо його затвердження на сесії районної ради;
- - проводить спільні з іншими постійними комісіями та управліннями і відділами райдержадміністрації, податковою інспекцією засідання комісії з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, інших регіональних програм;
- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
-попередньо розглядає та вносить на затвердження сесії проект районного бюджету з висновками та рекомендаціями комісії, а також заслуховує звіт про його виконання;
- звітує перед радою про проведену роботу.

    4.2. Комісія з правових питань, депутатської діяльності, етики та регламенту районної ради:
- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань законності, захисту прав людини, боротьби з організованою злочинністю підприємствами, установами та організаціями, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, заслуховує їх керівників;
- контролює застосування Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» в частині здійснення повноважень органів місцевого самоврядування та захисту спільних інтересів територіальних громад району, охорони трудових та інших прав депутатів;
- контролює і забезпечує дотримання положень Регламенту районної ради та її органів;
- узагальнює і подає пропозиції щодо вдосконалення Регламенту районної ради, доцільності внесення змін та доповнень;
- готує співдоповіді з питань звітів депутатів про виконання рішень, доручень ради, постійних комісій на сесіях районної ради. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді, її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи, постійна комісія готує висновки, за якими районна рада може прийняти рішення про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата;
- розглядає подання про дострокове відкликання виборцями депутата районної ради;
- розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів. Вносить на розгляд сесії, після розгляду на комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб виконавчих органів влади, у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами;
- готує відповідні висновки з цих питань. Висновки повинні містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти, щодо роботи правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, виконавчої влади чи органів самоврядування, чи їх посадових осіб;
- готує пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;
- здійснює контроль за дотриманням депутатами районної ради вимог частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання їм консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;
- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами, управліннями райдержадміністрації, правоохоронними та контролюючими органами з питань законності, захисту прав людини, боротьби з організованою злочинністю, зміцнення дисципліни, охорони громадського порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії районної ради;
- розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району в частині розвитку засобів масової інформації, зміцнення матеріально-технічної бази та окремих підрозділів відділів поліції, пропонує зміни, доповнення до бюджету; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;
- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
- звітує перед радою про проведену роботу.

    4.3. Комісія з питань залучення інвестицій, підприємництва та комунальної власності:
- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічних питань, підприємництва, бізнесу, залучення інвестицій в економічну діяльність району та з питань управління майном спільної власності територіальних громад району;
- заслуховує звіти керівників підприємств, незалежно від форм власності, про стан справ та виконання програм розвитку підприємств, а також програм, що затверджені районною радою;
-заслуховує звіти керівників підприємств спільної власності територіальних громад району про стан фінансово-господарської діяльності підприємств;
- здійснює контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо приватизації, оренди майна спільної власності територіальних громад району
- здійснює контроль за дотриманням вимог чинного законодавства при укладенні контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району;
- розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з цих та інших питань. Висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;
- розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку району, цільових програм розвитку підприємництва, в тому числі малого бізнесу та молодіжного підприємництва, виставкової діяльності, інших регіональних програм розвитку видів економічної діяльності, пропонує зміни, доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;
- вивчає в межах повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування, діяльність підприємств району незалежно від форм власності, з метою визначення їх привабливості для подальшого інвестування, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням рішень ради з цих питань;
- виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та з питань управління майном спільної власності територіальних громад району;
- є відповідальною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді;
- контролює виконання рішень ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та з питань управління майном спільної власності територіальних громад району, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
- звітує перед радою про проведену роботу.

    4.4. Комісія з питань природокористування, земельних ресурсів та екології:
- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних органів та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань розвитку агропромислового комплексу, використання природних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності;
- заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форми власності з питань дотримання вимог Земельного кодексу України, поліпшення екології, використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, готовності галузей сільського господарства до роботи в осінньо-зимовий період і інші питання, готує доповіді та співдоповіді, виступи на сесії районної ради;
- висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені засоби, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;
- розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших регіональних програм, проект районного бюджету з питань забезпечення діяльності агропромислового комплексу, вносить зміни, доповнення;
- розглядає звернення громадян із земельних питань;
- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами і управліннями райдержадміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу, ефективного використання земельних ресурсів та соціального розвитку села;
- розробляє концепції з природоохоронних питань, якості питної води, охорони вод малих річок, утилізації відходів тощо;
- вносить на розгляд ради пропозиції з питань поліпшення охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та екологічних питань, готує доповіді та співдоповіді на сесії районної ради; розробляє проекти рішень з цих питань;
- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
- звітує перед радою про проведену роботу.

    4.5. Комісія з питань розвитку освіти, культури, охорони здоров’я та соціальних питань:
- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власних рішень, рекомендацій в галузі охорони здоров’я, розвитку освіти, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;
- заслуховує керівників установ охорони здоров’я, освіти, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму з питань, що стосуються їх компетенції; готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради;
- висновок постійної комісії повинен містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти роботи органу чи посадової особи. У висновку повинні бути викладені заходи, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;
- розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного і культурного розвитку в частинах соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони здоров’я, питань освіти, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму вносить відповідні зміни і доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;
- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами і управліннями райдержадміністрації з питань розвитку відповідних галузей;
- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
- звітує перед радою про проведену роботу.Начальник відділу організаційної роботи
виконавчого апарату районної ради                                             Анатолій ШУМКА