Документи Положення про постійні комісії

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
8 грудня 2015 року №12

(в редакції рішення Чортківської районної ради
від 23 червня 2020 року №652)
ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Чортківської районної ради сьомого скликання
 
І. Загальні засади
1. Постійні комісії Чортківської районної ради є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2. Комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань та широкої ініціативи членів постійних комісій.
3. Порядок утворення, ліквідації або реорганізації Комісій, їх склад і строк повноважень, підзвітність і підконтрольність визначають Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) та «Регламентом Чортківської районної ради сьомого скликання».
4. Внутрішня структура Комісії визначається її власним рішенням.
5. Перелік, повноваження, функціональна спрямованість і порядок організації роботи Комісій визначаються Законами України, регламентом Чортківської районної ради сьомого скликання та цим Положенням.

ІІ. Перелік постійних комісій


1. Постійна комісія з питань законності, земельних відносин, екологічної політики, природокористування та сталого розвитку.
2. Постійна комісія з питань бюджету.
3. Постійна комісія з гуманітарних питань.
4. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі.

1. Постійна комісія з питань законності, земельних відносин, екологічної політики, природокористування та сталого розвитку
1.1. Готує висновки з питань, пов’язаних із гарантіями депутатської діяльності, розглядає протокол районної територіальної виборчої комісії про результати збору підписів громадян у підтримку пропозиції про відкликання депутата районної ради і вносить на розгляд пленарного засідання районної ради пропозиції про відкликання депутата.
1.2. Розробляє, за дорученням районної ради, голови районної ради або заступника голови районної ради рекомендації з питань роботи депутатів в районній раді і її органах.
1.3. Готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата районної ради в порядку, встановленому законодавством.
1.4. Здійснює заходи щодо дотримання депутатами Регламенту Чортківської районної ради сьомого скликання.
1.5. Розробляє, вивчає і готує для розгляду районною радою питання депутатської діяльності та етики.
1.6. Вивчає, за дорученням голови районної ради або за власною ініціативою, роботу органів місцевого самоврядування і подає рекомендації щодо поліпшення їх діяльності.
1.7. Визначає адреси передового досвіду роботи органів місцевого самоврядування, організовує його вивчення, узагальнення і поширення.
1.8. Організовує роботу щодо підвищення освітньої, правової підготовки депутатів і працівників органів місцевого самоврядування, надання їм практичної і методичної допомоги.
1.9. Розробляє, за дорученням районної ради або з власної ініціативи, проекти рішень районної ради і пропозиції з питань, які належать до її компетенції, перевіряє їх виконання, готує і подає висновки з питань, переданих комісії на розгляд, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.
1.10. Захищає права депутатів районної ради у відповідності Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
1.11. Бере участь у розробці заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях районної ради, сприяє в організації та перевірці їх виконання.
1.12. Сприяє розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.
1.13. Розглядає пропозиції місцевих рад району та їх територіальних громад щодо змін адміністративно-територіального устрою, готує пропозиції з цих питань на розгляд ради.
1.14. Бере участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню прав громадян та юридичних осіб, дотриманню законності на території району, у своїй роботі взаємодіє з правоохоронними, не втручаючись в її оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну і адміністративну діяльність.
1.15. Розглядає проекти програм з питань правової політики, законності, вносить до них зауваження і пропозиції.
1.16. Розробляє проекти рішень ради, які стосуються питань забезпечення прав громадян та юридичних осіб, дотримання законності.
1.17. За дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також з питань, що віднесені до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірок подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами поданих рекомендацій.
1.18. Для вивчення питань, розробки проектів рішень ради створює підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених та інших спеціалістів.
1.19. Бере участь у перевірці дотримання законодавства про звернення громадян на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності.
1.20. Здійснює контроль за дотриманням державними органами, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами основних гарантій депутатської діяльності, трудових та інших прав депутатів районної ради.
1.21. Взаємодіє з іншими постійними комісіями районної ради, проводить з ними спільні засідання.
1.22. Бере участь у розгляді програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звітів про виконання програм і бюджету, вивчає і готує питання про стан і розвиток сільськогосподарської галузі, про регулювання земельних відносин, планування територій та інші питання за напрямками діяльності комісії, які вносяться на розгляд районної ради; розробляє проекти рішень ради і готує висновки з цих питань, виступає на сесіях з доповідями і співдоповідями.
1.23. Здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, використання земель, здійснення реформ на селі.
1.24. Координує діяльність приватних агропромислових підприємств агропромислового комплексу району, в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо забезпечення державної політики в галузі охорони та використання земель.
1.25. Розглядає пропозиції і подає висновки про встановлення окремим платникам пільг щодо плати за землю.
1.26. Вивчає питання соціального обслуговування населених пунктів сільської місцевості, формування ринкової інфраструктури, поліпшення соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого обслуговування сільського населення. За наслідками вивчення готує відповідні рекомендації.
1.27. Готує на засідання районної ради питання розпорядження землями на праві спільної власності територіальних громад.
1.28. За дорученням ради або з власної ініціативи бере участь у розробці, попередньому розгляді та підготовці проектів районних екологічних програм.
1.29. Вивчає і готує питання про стан навколишнього природного середовища, діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів з питань, що віднесені до компетенції комісії. За результатами перевірки подає рекомендації на розгляд керівників підприємств, організацій, а у випадку необхідності – на розгляд районної ради. Виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями, готує відповідні проекти рішень районної ради.
1.30. Вивчає та контролює відповідні сфери діяльності підзвітних раді органів, підприємств різних форм власності, а також підрозділів районної державної адміністрації у колі делегованих їм районною радою повноважень, що стосуються збалансованого соціально-економічного розвитку територій, дотримання вимог природоохоронного законодавства, раціонального природокористування, екологічної безпеки, утримання об’єктів природно заповідного фонду тощо. За результатами такої діяльності готує пропозиції та зауваження, бере участь у проведенні державних та громадських екологічних експертиз.
1.31. Співпрацює в межах своєї компетенції зі структурами державної виконавчої влади в районі, зокрема з підрозділами Міністерства екології та природних ресурсів, санітарної служби, охорони здоров`я, освіти, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, науковими установами, громадськими організаціями, територіальними громадами.
1.32. Контролює та погоджує в межах чинного законодавства та своєї компетенції питання:
а) про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
б) розміщення підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів, діяльність яких пов’язана з використанням природних об’єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди;
в) організацію робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків аварій та стихійного лиха, погіршенням якості питної води; залучення у встановленому порядку до цієї роботи підприємств, організацій, установ, громадськості району;
г) винесення в натуру та облаштування прибережних захисних смуг уздовж річок та навколо ставків;
д) щодо оголошення, у встановленому порядку, природних об’єктів – об’єктами природно-заповідного фонду;
е) обмеження тимчасової заборони, зупинення чи призупинення діяльності підприємств, організацій, установ у разі порушення ними вимог водного законодавства;
є) встановлення правил загального водокористування;
ж) використання і охорона вод та відтворення водних ресурсів;
з) інформування населення про стан природних об’єктів, про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров`я людей та про заходи, що вживаються для поліпшення якості води;
г) проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів і подання їх органам, уповноваженим приймати рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища;
ї) про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення.
1.33. Одержує у встановленому порядку інформацію про стан природних об’єктів, джерела забруднення та використання вод, про плани і заходи щодо охорони, відтворення та використання природних ресурсів.
1.34. Основними напрямками роботи комісії є:
- відстоювання в органах державної влади всіх рівнів принципу пріоритетності щодо розв’язання проблем збереження здорового та безпечного довкілля і раціонального природокористування;
- контроль за дотриманням норм чинного законодавства щодо охорони земель, вод, атмосферного повітря, надр, лісового фонду, біологічного та ландшафтного різноманіття, клімату;
- сприяння екологічній просвіті, вихованню, вільному доступу до інформації про стан навколишнього природного середовища та вплив факторів довкілля на здоров`я людини;
- відстоювання конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров`я, соціальний захист жертв екологічного лиха, у тому числі потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- сприяння впровадження в усі сфери господарської діяльності екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
- вироблення пропозицій щодо вдосконалення адміністративних та економічних методів управління діяльністю підприємств в напрямку раціонального природокористування;
- сприяння розвитку природно-заповідного фонду району на основі сучасних принципів екомережі;
- сприяння соціально-економічним перетворенням у відповідності до принципів сталого розвитку, стабільної економіки та громадянського суспільства.
1.35. Взаємодіє з іншими постійними комісіями районної ради, проводить з ними спільні засідання.
1.36. Організовує виконання рішень районної ради, а також висновків і рекомендацій комісії, здійснює контроль за їх виконанням.
2. Постійна комісія з питань бюджету
2.1. Попередньо розглядає та вносить на затвердження сесії проект районного бюджету з висновками та рекомендаціями комісії, а також заслуховує звіт про його виконання.
2.2. Забезпечує контроль за дотриманням встановленого порядку фінансування видатків із районного бюджету і цільовим використанням бюджетних та позабюджетних коштів, за виконанням програм економічного та соціального розвитку району, інших цільових програм.
2.3. Попередньо розглядає проекти цільових та комплексних програм економічного та соціального розвитку району та звіти про їх виконання, готує на сесію доповіді та співдоповіді з цих питань.
2.4. Здійснює поточний контроль за виконанням бюджету району.
2.5. Проводить роботу по виявленню внутрігосподарських резервів і додаткових доходів бюджету.
2.6. Вивчає питання про використання вільних бюджетних коштів і подає відповідні проекти рішень на сесійні засідання районної ради.
2.7. Попередньо розглядає і готує висновки з питань щодо виділення коштів із резервного фонду районного бюджету.
2.8. Вносить пропозиції про зміни та доповнення до районного бюджету.
2.9. Вивчає питання цільового і ефективного використання бюджетних коштів, готує з цих питань відповідні висновки, рекомендації, а також вносить питання на сесійні засідання районної ради.
2.10. Розробляє рекомендації щодо надання пільг платникам податків і зборів по платежах, які зараховуються до районного бюджету.
2.11. Розглядає питання і готує рекомендації щодо встановлення для підприємств та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до районного бюджету.
2.12. Бере участь у попередньому розгляді проектів планів розвитку підприємств і організацій спільної власності територіальних громад, що знаходяться в управлінні районної ради, вносить до них зауваження і пропозиції.
2.13. Вивчає діяльність органів, котрі забезпечують виконання районного бюджету, поповнення бюджету за рахунок податків та інших платежів, що надходять в районний бюджет, із наданням необхідних рекомендацій або внесення питань на сесію районної ради.
3. Постійна комісія з гуманітарних питань

В галузі духовності, освіти, свободи слова та інформації
3.1. Розглядає проекти програм розвитку навчальних закладів району, бюджетного забезпечення закладів освіти та засобів масової інформації.
3.2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів річних програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про їх виконання, вносить щодо них свої зауваження і пропозиції.
3.3. Вивчає питання розвитку мережі, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-просвітницьких закладів.
3.4. Підтримує зв`язки із районним церковним керівництвом усіх релігійних конфесій. Дбає про утвердження міжконфесійної злагоди на Чортківщині, при необхідності готує відповідні рекомендації, звернення, заяви з цього питання. 3.5. Готує рекомендації щодо утвердження і зміцнення правових і моральних засад свободи слова на території району, підвищення якості культурно-освітніх передач місцевого радіо та публікацій у державних друкованих засобах масової інформації, де співзасновниками виступають місцеві ради.
3.6. Подає до районної ради, спільно напрацьовані з структурними підрозділами районної державної адміністрації, рекомендації щодо порядку святкування в районі державних і релігійних свят, відзначення знаменних історичних і пам`ятних дат, ювілеїв тощо.
3.7. Дбає усіма їй доступними засобами, формами і методами про належне вивчення і утвердження в усіх формах життя і діяльності краян державної української мови.
3.8. Подає пропозиції районній раді щодо радіопередач, публікацій у пресі матеріалів, які порушують принципи християнської моралі, загальнолюдських цінностей, духовного і державницького національного відродження, освіти.
3.9. Сприяє висвітленню через засоби масової інформації насущних проблем громадян і територіальних громад, налагодженню системи постійного спілкування між депутатами та виборцями, а також зворотніх зв`язків між громадянами та владою, при необхідності створює прес-клуб районної ради.
3.10. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення або погодження районною радою на посади керівників закладів освіти та засобів масової інформації, готує висновки з цих питань.

В галузі охорони здоров`я
3.11. Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток охорони здоров`я, проблем збереження сім`ї, материнства і дитинства, які вносить на розгляд районної ради, готує доповіді та співдоповіді.
3.12. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники щорічних програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету та звіти про їх виконання, вносить щодо них зауваження і пропозиції.
3.13. Розробляє та вносить пропозиції щодо раціонального використання районного бюджету при фінансуванні закладів охорони здоров`я.
3.14. Розглядає загальнорайонні програми з питань охорони здоров`я, сім`ї, материнства і дитинства.
3.15. Розглядає та вносить на затвердження районної ради програми розвитку матеріально-технічної бази медицини району, про альтернативні форми медичної допомоги, медичного страхування, контролює ефективність їх виконання.
3.16. Контролює, відповідно до чинного законодавства і наявної нормативно-правової бази, питання про надання пільг і допомог, пов’язаних з охороною сім`ї, материнства, питання опіки і піклування.
3.17. В межах своїх повноважень вивчає та перевіряє роботу відповідних відділів і управлінь, закладів медицини, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами перевірки відповідні пропозиції.
3.18. Контролює вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з продовженим днем навчання).
3.19. Перевіряє в межах своїх повноважень діяльність зареєстрованих відповідно до законодавства і розташованих на території району навчально-виховних, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності, вносить пропозиції до відповідних органів.
3.20. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення районною радою на посади керівників закладів охорони здоров`я, готує висновки з даного питання.

В галузі соціального захисту населення
3.21. За дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, цільових програм з питань соціального захисту населення, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, вносить до них зауваження і пропозиції.
3.22. Вивчає питання про стан соціального захисту населення, рівень трудової міграції та зайнятості населення, соціальної захищеності пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, воїнів АТО та їх сімей , реалізацію державної політики в цих сферах та інші питання за напрямками діяльності комісії, які вносяться на розгляд районної ради, розробляє проекти рішень районної ради з цих питань, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.
3.23. Готує пропозиції щодо раціонального використання трудових ресурсів, а також по розвитку системи працевлаштування і професійної перепідготовки.
3.24. Бере участь у розгляді проектів законодавчих актів, вносить свої пропозиції і рекомендації.
3.25. Сприяє розвитку мережі закладів соціального забезпечення.
3.26. Вивчає роботу комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих. Допомагає і сприяє їй у виконанні покладених на неї завдань.
3.27. В межах своїх повноважень вивчає діяльність державних соціальних і благодійних організацій і фондів, зареєстрованих і розташованих на території району, закладів соціального захисту населення, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд відповідних керівників, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд районної ради.

В галузі культури і туризму, молоді та спорту
3.28. Вивчає питання діяльності та розвитку мережі закладів культури і туризму, молоді та спорту району, зміцнення їх матеріально-технічної бази та фінансового забезпечення.
3.29. Розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, розвитку туризму, молоді та спорту, контролює їх виконання.
3.30. Вивчає і розробляє пропозиції при розгляді районною радою питань, що стосуються вдосконалення діяльності молодіжних, фізкультурно-спортивних організацій.
3.31.Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-просвітницьких закладів в духовному та естетичному вихованні, організації дозвілля жителів району, сприяє відродженню, збереженню і розвитку українських національних традицій і звичаїв, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності, художніх промислів і ремесел.
3.32. Бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, музеїв, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.
3.33. Здійснює контроль за забезпеченням охорони пам`яток історії і культури, збереженням та використанням національного, культурного надбання.
3.34. Вивчає та координує роботу відділів та управлінь райдержадміністрації, що здійснюють діяльність у сфері культури та туризму, молоді та спорту.
3.35. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення або погодження районною радою на посади керівників закладів культури, туризму, молоді та спорту об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району.
3.36. Попередньо вивчає і розробляє пропозиції при розгляді районною радою питань, що стосуються вдосконалення діяльності молодіжних, фізкультурно-спортивних організацій.
3.37. Організовує виконання рішень районної ради, а також висновків і рекомендацій Комісії.
3.38. Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради за напрямками діяльності Комісії, власних рішень і рекомендацій.
3.39. Взаємодіє з іншими постійними комісіями районної ради, проводить з ними спільні засідання.
 
4. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі.

4.1. За дорученням районної ради або з власної ініціативи попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає і готує питання про стан і розвиток підприємництва різних форм власності, зовнішньоекономічну діяльність, залучення інвестицій в економіку району, готує проекти рішень районної ради з цих питань.
4.2. Розглядає питання та готує висновки щодо створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району.
4.3. Розглядає пропозиції та подає на розгляд ради висновки з питань: придбання, продажу, списання, передачі в оренду, під заставу, з балансу на баланс, в безоплатне користування майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, готує рекомендації (висновки) щодо призначення і звільнення керівників таких об`єктів.
4.4. Вносить пропозиції щодо ефективного використання виробничо-технічного, економічного потенціалу.
4.5. Попередньо розглядає та вносить на обговорення ради звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання рішень районної ради, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих радою повноважень.
4.6. Розробляє пропозиції з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питаннях планування, забудови та благоустрою відповідних територій.
4.7. Бере участь у розробці заходів по охороні, реставрації та використанні пам`яток культури, архітектури та містобудування, природних заповідників і ін.
4.8. Інформує населення району через засоби масової інформації і в інший спосіб про плани перспективного розвитку територій, розміщення важливих об`єктів.
4.9. Бере участь в розробці планів проведення поточних і капітальних ремонтів доріг.
4.10. Взаємодіє з іншими постійними комісіями районної ради, проводить з ними спільні засідання.

ІV. Порядок роботи комісій
Рекомендації комісії повинні містити обґрунтування (констатація недоліків або порушень і посилання на відповідні висновки і рекомендації), конкретні пропозиції і термін їх впровадження.
Рекомендації комісії надсилаються до відповідних органів, підприємств, установ, організацій і посадових осіб, які у встановлений комісією термін повідомляють про результати розгляду і вжиті заходи.

V. Матеріальне і організаційне забезпечення

Матеріальне і організаційне забезпечення роботи комісії покладається на виконавчий апарат районної ради.

VІ. Прикінцеві положення

Це Положення є продовженням Регламенту Чортківської районної ради сьомого скликання.
Комісії при розгляді питань, що перебувають у їх віданні, користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки. Здійснюючи свої повноваження, вони можуть використовувати всі форми і методи роботи, згадані в тому чи іншому розділі, пункті даного Положення, а також будь-які інші, що не суперечать чинному законодавству України, нормативно-правовим документам і регламенту районної ради.
Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради Тетяна ЯБЛОНЬ

 

Затверджено
рішенням районної ради
від 8 грудня 2015 року №12
ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Чортківської районної ради сьомого скликання
 
І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1. Постійні комісії Чортківської районної ради є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2. Комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань та широкої ініціативи членів постійних комісій.
3. Порядок утворення, ліквідації або реорганізації Комісій, їх склад і строк повноважень, підзвітність і підконтрольність визначають Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Регламентом Чортківської районної ради сьомого скликання”.
4. Внутрішня структура Комісії визначається її власним рішенням.
5. Перелік, повноваження, функціональна спрямованість і порядок організації роботи Комісій визначаються Законами України, регламентом Чортківської районної ради сьомого скликання та цим Положенням.
 
ІІ. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
 
1. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції .
2. Постійна комісія з питань бюджету.
3. Постійна комісія з гуманітарних питань.
4. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі.
5. Постійна комісія з питань земельних відносин, екологічної політики, природокористування та сталого розвитку.


1. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції .


1.1. Готує висновки з питань, пов’язаних із гарантіями депутатської діяльності, розглядає протокол районної територіальної виборчої комісії про результати збору підписів громадян у підтримку пропозиції про відкликання депутата районної ради і вносить на розгляд пленарного засідання районної ради пропозиції про відкликання депутата.
1.2. Розробляє, за дорученням районної ради, голови районної ради або заступника голови районної ради рекомендації з питань роботи депутатів в районній раді і її органах.
1.3. Готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата районної ради в порядку, встановленому законодавством.
1.4. Здійснює заходи щодо дотримання депутатами „Регламенту Чортківської районної ради сьомого скликання”.
1.5. Розробляє, вивчає і готує для розгляду районною радою питання депутатської діяльності та етики.
1.6. Вивчає, за дорученням голови районної ради або за власною ініціативою, роботу органів місцевого самоврядування і подає рекомендації щодо поліпшення їх діяльності.
1.7. Визначає адреси передового досвіду роботи органів місцевого самоврядування, організовує його вивчення, узагальнення і поширення.
1.8. Організовує роботу щодо підвищення освітньої, правової підготовки депутатів і працівників органів місцевого самоврядування, надання їм практичної і методичної допомоги.
1.9. Розробляє, за дорученням районної ради або з власної ініціативи, проекти рішень районної ради і пропозиції з питань, які належать до її компетенції, перевіряє їх виконання, готує і подає висновки з питань, переданих комісії на розгляд, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.
1.10. Захищає права депутатів районної ради у відповідності Закону України „Про статус депутатів місцевих рад ”.
1.11. Бере участь у розробці заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях районної ради, сприяє в організації та перевірці їх виконання.
1.12. Сприяє розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.
1.13. Розглядає пропозиції місцевих рад району та їх територіальних громад щодо змін адміністративно-територіального устрою, готує пропозиції з цих питань на розгляд ради.
1.14. Бере участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню прав громадян та юридичних осіб, дотриманню законності на території району, у своїй роботі взаємодіє з органами міліції, не втручаючись в її оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну і адміністративну діяльність.
1.15. Розглядає проекти програм з питань правової політики, законності, вносить до них зауваження і пропозиції.
1.16. Розробляє проекти рішень ради, які стосуються питань забезпечення прав громадян та юридичних осіб, дотримання законності.
1.17. За дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також з питань, що віднесені до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірок подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами поданих рекомендацій.
1.18. Для вивчення питань, розробки проектів рішень ради створює підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених та інших спеціалістів.
1.19. Бере участь у перевірці дотримання законодавства про звернення громадян на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності.
1.20. Здійснює контроль за дотриманням державними органами, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами основних гарантій депутатської діяльності, трудових та інших прав депутатів районної ради.
1.21. Взаємодіє з іншими постійними комісіями районної ради, проводить з ними спільні засідання.
2. Постійна комісія з питань бюджету
 
2.1. Попередньо розглядає та вносить на затвердження сесії проект районного бюджету з висновками та рекомендаціями комісії, а також заслуховує звіт про його виконання.
2.2. Забезпечує контроль за дотриманням встановленого порядку фінансування видатків із районного бюджету і цільовим використанням бюджетних та позабюджетних коштів, за виконанням програм економічного та соціального розвитку району, інших цільових програм.
2.3. Попередньо розглядає проекти цільових та комплексних програм економічного та соціального розвитку району та звіти про їх виконання, готує на сесію доповіді та співдоповіді з цих питань.
2.4. Здійснює поточний контроль за виконанням бюджету району.
2.5. Проводить роботу по виявленню внутрігосподарських резервів і додаткових доходів бюджету.
2.6. Вивчає питання про використання вільних бюджетних коштів і подає відповідні проекти рішень на сесійні засідання районної ради.
2.7. Попередньо розглядає і готує висновки з питань щодо виділення коштів із резервного фонду районного бюджету.
2.8. Вносить пропозиції про зміни та доповнення до районного бюджету.
2.9. Вивчає питання цільового і ефективного використання бюджетних коштів, готує з цих питань відповідні висновки, рекомендації, а також вносить питання на сесійні засідання районної ради.
2.10. Розробляє рекомендації щодо надання пільг платникам податків і зборів по платежах, які зараховуються до районного бюджету.
2.11. Розглядає питання і готує рекомендації щодо встановлення для підприємств та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до районного бюджету.
2.12. Бере участь у попередньому розгляді проектів планів розвитку підприємств і організацій спільної власності територіальних громад, що знаходяться в управлінні районної ради, вносить до них зауваження і пропозиції.
2.13. Вивчає діяльність органів, котрі забезпечують виконання районного бюджету, поповнення бюджету за рахунок податків та інших платежів, що надходять в районний бюджет, із наданням необхідних рекомендацій або внесення питань на сесію районної ради.
 
3. Постійна комісія з гуманітарних питань.
 
В галузі духовності, освіти, свободи слова та інформації

3.1. Розглядає проекти програм розвитку навчальних закладів району, бюджетного забезпечення закладів освіти та засобів масової інформації.
3.2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів річних програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про їх виконання, вносить щодо них свої зауваження і пропозиції
3.3. Вивчає питання розвитку мережі, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-просвітницьких закладів.
3.4. Підтримує зв`язки із районним церковним керівництвом усіх релігійних конфесій. Дбає про утвердження міжконфесійної злагоди на Чортківщині, при необхідності готує відповідні рекомендації, звернення, заяви з цього питання.
3.5. Готує рекомендації щодо утвердження і зміцнення правових і моральних засад свободи слова на території району, підвищення якості культурно-освітніх передач місцевого радіо та публікацій у державних друкованих засобах масової інформації, де співзасновниками виступають місцеві ради.
3.6. Подає до районної ради, спільно напрацьовані з структурними підрозділами районної державної адміністрації, рекомендації щодо порядку святкування в районі державних і релігійних свят, відзначення знаменних історичних і пам`ятних дат, ювілеїв тощо.
3.7. Дбає усіма їй доступними засобами, формами і методами про належне вивчення і утвердження в усіх формах життя і діяльності краян державної української мови.
3.8. Подає пропозиції районній раді щодо радіопередач, публікацій у пресі матеріалів, які порушують принципи християнської моралі, загальнолюдських цінностей, духовного і державницького національного відродження, освіти.
3.9. Сприяє висвітленню через засоби масової інформації насущних проблем громадян і територіальних громад, налагодженню системи постійного спілкування між депутатами та виборцями, а також зворотніх зв`язків між громадянами та владою, при необхідності створює прес-клуб районної ради.
3.10. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення або погодження районною радою на посади керівників закладів освіти та засобів масової інформації, готує висновки з цих питань.

В галузі охорони здоров`я

3.11. Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток охорони здоров`я, проблем збереження сім`ї, материнства і дитинства, які вносить на розгляд районної ради, готує доповіді та співдоповіді.
3.12. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники щорічних програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету та звіти про їх виконання, вносить щодо них зауваження і пропозиції.
3.13. Розробляє та вносить пропозиції щодо раціонального використання районного бюджету при фінансуванні закладів охорони здоров`я.
3.14. Розглядає загальнорайонні програми з питань охорони здоров`я, сім`ї, материнства і дитинства.
3.15. Розглядає та вносить на затвердження районної ради програми розвитку матеріально-технічної бази медицини району, про альтернативні форми медичної допомоги, медичного страхування, контролює ефективність їх виконання.
3.16. Контролює, відповідно до чинного законодавства і наявної нормативно-правової бази, питання про надання пільг і допомог, пов’язаних з охороною сім`ї, материнства, питання опіки і піклування.
3.17. В межах своїх повноважень вивчає та перевіряє роботу відповідних відділів і управлінь, закладів медицини, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами перевірки відповідні пропозиції.
3.18. Контролює вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з продовженим днем навчання).
3.19. Перевіряє в межах своїх повноважень діяльність зареєстрованих відповідно до законодавства і розташованих на території району навчально-виховних, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності, вносить пропозиції до відповідних органів.
3.20. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення районною радою на посади керівників закладів охорони здоров`я, готує висновки з даного питання.

В галузі соціального захисту населення

3.21. За дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, цільових програм з питань соціального захисту населення, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, вносить до них зауваження і пропозиції.
3.22. Вивчає питання про стан соціального захисту населення, рівень трудової міграції та зайнятості населення, соціальної захищеності пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, воїнів АТО та їх сімей , реалізацію державної політики в цих сферах та інші питання за напрямками діяльності комісії, які вносяться на розгляд районної ради, розробляє проекти рішень районної ради з цих питань, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.
3.23. Готує пропозиції щодо раціонального використання трудових ресурсів, а також по розвитку системи працевлаштування і професійної перепідготовки.
3.24. Бере участь у розгляді проектів законодавчих актів, вносить свої пропозиції і рекомендації.
3.25. Сприяє розвитку мережі закладів соціального забезпечення.
3.26. Вивчає роботу комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих. Допомагає і сприяє їй у виконанні покладених на неї завдань.
3.27. В межах своїх повноважень вивчає діяльність державних соціальних і благодійних організацій і фондів, зареєстрованих і розташованих на території району, закладів соціального захисту населення, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд відповідних керівників, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд районної ради.

В галузі культури і туризму, молоді та спорту

3.28. Вивчає питання діяльності та розвитку мережі закладів культури і туризму, молоді та спорту району, зміцнення їх матеріально-технічної бази та фінансового забезпечення.
3.29. Розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, розвитку туризму, молоді та спорту, контролює їх виконання.
3.30. Вивчає і розробляє пропозиції при розгляді районною радою питань, що стосуються вдосконалення діяльності молодіжних, фізкультурно-спортивних організацій.
3.31.Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-просвітницьких закладів в духовному та естетичному вихованні, організації дозвілля жителів району, сприяє відродженню, збереженню і розвитку українських національних традицій і звичаїв, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності, художніх промислів і ремесел.
3.32. Бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, музеїв, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.
3.33. Здійснює контроль за забезпеченням охорони пам`яток історії і культури, збереженням та використанням національного, культурного надбання.
3.34. Вивчає та координує роботу відділів та управлінь райдержадміністрації, що здійснюють діяльність у сфері культури та туризму, молоді та спорту.
3.35. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення або погодження районною радою на посади керівників закладів культури, туризму, молоді та спорту об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району.
3.36. Попередньо вивчає і розробляє пропозиції при розгляді районною радою питань, що стосуються вдосконалення діяльності молодіжних, фізкультурно-спортивних організацій.
3.37. Організовує виконання рішень районної ради, а також висновків і рекомендацій Комісії.
3.38. Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради за напрямками діяльності Комісії, власних рішень і рекомендацій.
3.39. Взаємодіє з іншими постійними комісіями районної ради, проводить з ними спільні засідання.

 
4. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі.

4.1 .За дорученням районної ради або з власної ініціативи попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає і готує питання про стан і розвиток підприємництва різних форм власності, зовнішньоекономічну діяльність, залучення інвестицій в економіку району, готує проекти рішень районної ради з цих питань.
4.2. Розглядає питання та готує висновки щодо створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району.
4.3. Розглядає пропозиції та подає на розгляд ради висновки з питань: придбання, продажу, списання, передачі в оренду, під заставу, з балансу на баланс, в безоплатне користування майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, готує рекомендації (висновки) щодо призначення і звільнення керівників таких об`єктів.
4.4. Вносить пропозиції щодо ефективного використання виробничо-технічного, економічного потенціалу.
4.5. Попередньо розглядає та вносить на обговорення ради звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання рішень районної ради, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих радою повноважень.
4.6. Розробляє пропозиції з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питаннях планування, забудови та благоустрою відповідних територій.
4.7. Бере участь у розробці заходів по охороні, реставрації та використанні пам`яток культури, архітектури та містобудування, природних заповідників і ін.
4.8. Інформує населення району через засоби масової інформації і в інший спосіб про плани перспективного розвитку територій, розміщення важливих об`єктів.
4.9. Бере участь в розробці планів проведення поточних і капітальних ремонтів доріг.
4.10. Взаємодіє з іншими постійними комісіями районної ради, проводить з ними спільні засідання.
 
5. Постійна комісія з питань земельних відносин, екологічної політики, природокористування та сталого розвитку.


5.1. Бере участь у розгляді програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звітів про виконання програм і бюджету, вивчає і готує питання про стан і розвиток сільськогосподарської галузі, про регулювання земельних відносин, планування територій та інші питання за напрямками діяльності комісії, які вносяться на розгляд районної ради; розробляє проекти рішень ради і готує висновки з цих питань, виступає на сесіях з доповідями і співдоповідями.
5.2. Здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, використання земель, здійснення реформ на селі.
5.3. Координує діяльність приватних агропромислових підприємств агропромислового комплексу району, в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо забезпечення державної політики в галузі охорони та використання земель.
5.4. Розглядає пропозиції і подає висновки про встановлення окремим платникам пільг щодо плати за землю.
5.5. Вивчає питання соціального обслуговування населених пунктів сільської місцевості, формування ринкової інфраструктури, поліпшення соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого обслуговування сільського населення. За наслідками вивчення готує відповідні рекомендації.
5.6. Готує на засідання районної ради питання розпорядження землями на праві спільної власності територіальних громад.
5.7. За дорученням ради або з власної ініціативи бере участь у розробці, попередньому розгляді та підготовці проектів районних екологічних програм.
5.8. Вивчає і готує питання про стан навколишнього природного середовища, діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів з питань, що віднесені до компетенції комісії. За результатами перевірки подає рекомендації на розгляд керівників підприємств, організацій, а у випадку необхідності – на розгляд районної ради. Виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями, готує відповідні проекти рішень районної ради.
5.9. Вивчає та контролює відповідні сфери діяльності підзвітних раді органів, підприємств різних форм власності, а також підрозділів районної державної адміністрації у колі делегованих їм районною радою повноважень, що стосуються збалансованого соціально-економічного розвитку територій, дотримання вимог природоохоронного законодавства, раціонального природокористування, екологічної безпеки, утримання об’єктів природно заповідного фонду тощо. За результатами такої діяльності готує пропозиції та зауваження, бере участь у проведенні державних та громадських екологічних експертиз.
5.10. Співпрацює в межах своєї компетенції зі структурами державної виконавчої влади в районі, зокрема з підрозділами Міністерства екології та природних ресурсів, санітарної служби, охорони здоров`я, освіти, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, науковими установами, громадськими організаціями, територіальними громадами.
5.11. Контролює та погоджує в межах чинного законодавства та своєї компетенції питання:
а) про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
б) розміщення підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів, діяльність яких пов’язана з використанням природних об’єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди;
в) організацію робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків аварій та стихійного лиха, погіршенням якості питної води; залучення у встановленому порядку до цієї роботи підприємств, організацій, установ, громадськості району;
г) винесення в натуру та облаштування прибережних захисних смуг уздовж річок та навколо ставків;
д) щодо оголошення, у встановленому порядку, природних об’єктів – об’єктами природно-заповідного фонду;
е) обмеження тимчасової заборони, зупинення чи призупинення діяльності підприємств, організацій, установ у разі порушення ними вимог водного законодавства;
є) встановлення правил загального водокористування;
ж) використання і охорона вод та відтворення водних ресурсів;
з) інформування населення про стан природних об’єктів, про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров`я людей та про заходи, що вживаються для поліпшення якості води;
г) проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів і подання їх органам, уповноваженим приймати рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища;
ї) про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення.
5.12. Одержує у встановленому порядку інформацію про стан природних об’єктів, джерела забруднення та використання вод, про плани і заходи щодо охорони, відтворення та використання природних ресурсів.
5.13. Основними напрямками роботи комісії є.
- відстоювання в органах державної влади всіх рівнів принципу пріоритетності щодо розв’язання проблем збереження здорового та безпечного довкілля і раціонального природокористування;
- контроль за дотриманням норм чинного законодавства щодо охорони земель, вод, атмосферного повітря, надр, лісового фонду, біологічного та ландшафтного різноманіття, клімату;
- сприяння екологічній просвіті, вихованню, вільному доступу до інформації про стан навколишнього природного середовища та вплив факторів довкілля на здоров`я людини;
- відстоювання конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров`я, соціальний захист жертв екологічного лиха, у тому числі потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- сприяння впровадження в усі сфери господарської діяльності екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
- вироблення пропозицій щодо вдосконалення адміністративних та економічних методів управління діяльністю підприємств в напрямку раціонального природокористування,;
- сприяння розвитку природно-заповідного фонду району на основі сучасних принципів екомережі;
- сприяння соціально-економічним перетворенням у відповідності до принципів сталого розвитку, стабільної економіки та громадянського суспільства.
5.15. Взаємодіє з іншими постійними комісіями районної ради, проводить з ними спільні засідання.
5.16. Організовує виконання рішень районної ради, а також висновків і рекомендацій комісії, здійснює контроль за їх виконанням.
 
ІV. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ

Рекомендації комісії повинні містити обґрунтування (констатація недоліків або порушень і посилання на відповідні висновки і рекомендації), конкретні пропозиції і термін їх впровадження.
Рекомендації комісії надсилаються до відповідних органів, підприємств, установ, організацій і посадових осіб, які у встановлений комісією термін повідомляють про результати розгляду і вжиті заходи.

V. Матеріальне і організаційне забезпечення

Матеріальне і організаційне забезпечення роботи комісії покладається на виконавчий апарат районної ради.

VІ. Прикінцеві положення

Це Положення є органічним продовженням і розвитком „Регламенту Чортківської районної ради сьомого скликання”.
Комісії при розгляді питань, що перебувають у їх віданні, користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки. Здійснюючи свої повноваження, вони можуть використовувати всі форми і методи роботи, згадані в тому чи іншому розділі, пункті даного Положення, а також будь-які інші, що не суперечать чинному законодавству України, нормативно-правовим документам і регламенту районної ради.
Керуючий справами
районної ради                                                                                              Т.В.Яблонь