Документи Регламент

Додаток
До рішення другої сесії
районної ради VІІІ скликання
від 05 лютого 2021 року № 48
РЕГЛАМЕНТ
ЧОРТКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
VIII СКЛИКАННЯ
РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Правові засади роботи районної ради
1. Чортківська районна рада (далі - районна рада) є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району Тернопільської області та діє на підставі, у спосіб та в межах повноважень, визначених Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» іншими законодавчими актами, цим Регламентом та своїми рішеннями.
2. Районна рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки у відповідних установах.
3. Загальний склад ради становить 54 депутати, яких обрано виборцями Чортківського району Тернопільської області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
4. Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, який визначається відповідно до законодавства про вибори. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.
5. Строк повноважень ради завершується в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

Стаття 2. Порядок затвердження Регламенту районної ради
1. Регламент районної ради (далі - Регламент) є нормативним документом, який встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, у тому числі першої сесії, порядок проведення пленарних засідань ради, порядок затвердження структури та чисельності виконавчого апарату ради та інших органів ради, порядок їх формування, обрання голови, заступника голови ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і законами України.
2. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу ради, шляхом прямого відкритого голосування. У тому ж порядку приймаються рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту. Внесення змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням голови районної ради, постійних комісій, а також за письмовою вимогою більшості депутатів від загального складу ради.
3. Після прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії вносяться відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
4. У разі наявності розбіжностей норм у Регламенті з нормами чинного законодавства України діють норми чинного законодавства.
5. Цей Регламент діє до затвердження Регламенту радою нового скликання.
6. Під час пленарного засідання районної ради контроль за додержанням Регламенту покладається на головуючого на засіданні та секретаріат сесії.

Стаття 3. Принципи діяльності районної ради
1. Діяльність ради здійснюється на принципах народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законом; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.
2. Рада та її органи проводять свою роботу відкрито і гласно відповідно до вимог Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», інших законодавчих актів.
3. Гласність роботи районної ради забезпечується шляхом публікації звіту про засідання ради в друкованих періодичних виданнях, висвітлення її діяльності по телебаченню і радіо, на офіційному сайті ради. Висвітлення діяльності районної ради забезпечується виконавчим апаратом районної ради - публікується офіційна інформація, створена в процесі діяльності районної ради, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому чинним законодавством України.
4. Проекти рішень, рішення ради, результати відкритого поіменного голосування розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради (https://chortkivrr.gov.ua), згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
5. У роботі сесії ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати України, депутати Тернопільської обласної ради, представники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об'єднань громадян, засобів масової інформації, а також фізичні та юридичні особи.
6. Голова ради чи інші посадові особи, за дорученням голови, можуть запросити за власною ініціативою або пропозицією відповідної постійної комісії, посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на якому розглядається питання, що опрацьовується галузевою комісією та стосується її предметної діяльності. Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.
7. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію ради. Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.
8. Запрошені особи можуть виступати на сесії ради за умови їх звернення до робочої президії, якщо буде дана на це згода більшістю присутніх депутатів.
9. Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії ради, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в інший спосіб, зобов'язані дотримуватись порядку і виконувати вимоги головуючого. Хто із запрошених допускає порушення порядку, не реагує на зауваження головуючого - може бути за рішенням сесії, прийнятим більшістю депутатів від складу ради, видалений із залу.
10. Окрім того, під час пленарних засідань ради надається право громадянам України та представникам ЗМІ проводити фото- і відео-зйомки, звукозапис із застосуванням стаціонарної апаратури, а також може здійснюватися відео- та аудіо-трансляція засідань через мережу Інтернет, гучномовці, аудіоозвучувальну техніку, радіо, телебачення тощо.
11. У виняткових випадках рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Закриті пленарні засідання ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням ради, прийнятим після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради,
12. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам про запрошених на це засідання осіб.
13. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.
14. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюються відповідним структурним підрозділом виконавчого апарату ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

Стаття 4. Робота районної ради та мова, якою ведеться діловодство
1. Робота ради планується на півріччя. Пропозиції щодо питань для розгляду на пленарних засіданнях вносяться головою ради, головою районної державної адміністрації, постійними комісіями, депутатськими групами, фракціями, депутатами.
2. Голова ради на підставі пропозицій формує та вносить перелік питань для розгляду на сесії районної ради, який після обговорення затверджується рішенням сесії районної ради.
3. У переліку зазначається назва питання та доповідач.
4. Рада періодично заслуховує звіт про виконання плану роботи.
5. Пленарні засідання, засідання постійних та тимчасових контрольних комісій, президії ради проводяться у адміністративній будівлі (м. Чортків, вулиця Шевченка 23).
6. Постійні та тимчасові контрольні комісії ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, можуть проводити виїзні засідання.
7. Робота та діловодство (протоколи, рішення, розпорядження) районної ради ведуться українською мовою. В ході пленарного засідання районної ради всі виступи здійснюються українською мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, забезпечуючи переклад виступів на українську мову.
РОЗДІЛ ІІ
СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ
Стаття 5. Організація роботи ради. Чергові та позачергові сесії
1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційною формою роботи ради як представницького органу і складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
2. Сесії можуть бути як чергові, так і позачергові.
3. Чергові сесії ради скликаються головою ради відповідно до плану роботи ради, але не рідше одного разу на квартал.
4. У виняткових випадках можуть скликатись позачергові сесії ради. Позачерговою сесією районної ради є сесія, яка не передбачена планом роботи районної ради та скликається у виняткових випадках в разі необхідності невідкладного вирішення питань, які відносяться до виключної компетенції сесії районної ради.
5. Сесія ради може скликатися за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації, у двотижневий термін. У цьому випадку на ім'я голови ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується та відповідними проектами рішень сесії, оформлених у встановленому порядку. Ініціатори мають право в письмовій формі відкликати свої пропозиції до початку сесії.
6. У разі немотивованої відмови голови ради скликати сесію на вимогу однієї третини депутатів чи голови районної державної адміністрації та у випадках, якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені цим Регламентом, або у зв'язку з неможливістю голови ради скликати сесію, сесія скликається заступником голови районної ради.
7. У разі, якщо посадові особи, зазначені у пунктах 3 та 6 даної статті Регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу депутатів чи голови райдержадміністрації, сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
8. Пленарні засідання ради, як правило, починаються о 10-ій і закінчуються не пізніше 18-ої години. Через кожні 2 години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин. У необхідних випадках за рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведенні окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості. Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.
9. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, фракцій, запрошення посадових осіб тощо. Наступна сесія проводиться після закінчення попередньої.
10. В разі необхідності для детального вивчення питань, які торкаються спільних інтересів територіальних громад, за рішенням сесії проводяться виїзні засідання сесії з запрошенням представників зацікавлених сторін.

Стаття 6. Перша сесія районної ради
1. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менше як дві третини депутатів від загального складу ради.
2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.
3. До порядку денного першої сесії можуть бути включені наступні питання:
а) інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до ради і визнання їх повноважень;
б) про обрання голови ради;
в) про обрання заступника голови ради;
г) про створення робочої групи з числа депутатів для розроблення Регламенту районної ради, Положення про постійні комісії та Положення про президію районної ради.
4. Рішення з питання обрання голови районної ради підписує головуючий – депутат районної ради з числа членів тимчасової президії першої сесії ради.
5. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону та Регламенту.
6. Після обрання голови районної ради за його пропозицією продовжується робота першої сесії, формування її робочих органів, оголошується перерва в роботі сесії на певний строк, визначений депутатами шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу ради.

Стаття 7. Порядок скликання сесії ради
1. Про скликання сесії голова ради видає розпорядження.
2. Повідомлення про скликання сесії здійснюється шляхом публікації в друкованих, інших засобах масової інформації або на офіційному сайті ради та направляється депутатам не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
3. У виняткових випадках рішення про скликання сесії із зазначенням часу, місця проведення та питань, які передбачається внести на її розгляд, доводиться до відома депутатів не пізніше як за день до скликання сесії. Документи сесії районної ради, в такому випадку, видаються депутатам перед початком сесії, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
4. За згодою депутата ради, за наявності технічної можливості, документи направляються йому електронною поштою.
РОЗДІЛ ІІІ
ПРОЦЕДУРА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ
Стаття 8. Формування порядку денного сесії
1. Проект порядку денного сесії формується головою ради та погоджується президією районної ради на підставі плану роботи районної ради, переліку питань для розгляду на сесіях, пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів районної ради, районної державної адміністрації. Він надається депутатам не пізніше як за 5 днів до сесії, а матеріали, які підлягають розгляду на сесії - за 3 дні до початку роботи постійних комісій.
2. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться вищезазначеними органами і особами не пізніше як за 10 робочих днів до пленарного засідання. Голова ради організовує їх попередній розгляд.
3. Пропозиції, внесені пізніше вищезазначеного строку або безпосередньо при розгляді порядку денного на сесії, включаються до порядку денного у тому випадку, якщо вони були попередньо розглянуті відповідними органами ради та їх розгляд на сесії не потребує додаткового вивчення. При цьому заслуховується повідомлення ініціатора пропозиції про виконану підготовчу роботу, готовність проектів документів та можливість надання їх депутатам, а також заслуховується виступ з цього питання представника відповідної постійної комісії, райдержадміністрації тощо.
4. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, подаються відповідно до Інструкції з діловодства ради та чинного законодавства.
5. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради повинні містити:
- супровідний лист та аркуш погодження;
- проект рішення ради з додатками у друкованому та електронному вигляді;
- за необхідності, пояснювальну записку по суті питання та інші документи.
6. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:
- про затвердження або внесення змін до районного бюджету;
- кадрові питання;
- питання, що потребують негайного розгляду.
Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної ради або голови районної державної адміністрації.
7. Проекти рішень районної ради, які готуються до розгляду на сесії, оприлюднюються виконавчим апаратом районної ради не пізніше ніж за 10 робочих днів до пленарного засідання для їх розгляду, з метою прийняття. На візованому проекті рішення зазначається дата та місце його опублікування (оприлюднення).
8. До порядку денного сесії включаються питання, обговорені в постійних комісіях районної ради, з яких підготовлені проекти рішень. Проекти програм соціально-економічного розвитку і районного бюджету розглядаються в усіх постійних комісіях ради за участю представників райдержадміністрації.
9. Включення невідкладного питання до порядку денного сесії проводиться за рішенням постійної комісії районної ради, до компетенції якої відноситься це питання.
10. Порядок денний сесії обговорюється і затверджується радою простою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
11. Після обговорення та прийняття рішень з питань затвердженого порядку денного в «різному» розглядаються тільки питання інформаційного характеру, які носять форму повідомлення і за якими не приймаються рішення сесії.

Стаття 9. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів
1. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до законодавства є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
2. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
3. Розробник регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінету Міністрів України.
4. Проект регуляторного акта разом із аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта з метою отримання зауважень та пропозицій.
5. Розробник проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.
6. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
7. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, рада здійснює свої повноваження через постійну (відповідальну) комісію ради.
8. Відповідальна постійна комісія ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог закону.
9. Голова постійної комісії доповідає на пленарному засіданні ради при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.
10. Відповідно до пункту 18 частини першої статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності прийнятих радою регуляторних актів делегуються районній державній адміністрації.

Стаття 10. Порядок ведення пленарного засідання сесії ради
1. Сесію районної ради відкриває (крім першої), веде і закриває голова ради, а за його відсутності - заступник голови ради. У разі неможливості виконання ними зазначених функцій сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів ради.
2. Сесія районної ради відкривається і закривається виконанням Державного Гімну України та вшановується пам'ять учасників бойових дій, які загинули на Сході України та Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання.
3. Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів, особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата районної ради. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів. Дані реєстрації є підставою для відкриття пленарного засідання ради. У разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це голову ради або його заступника.
4. Головуючий інформує раду про кількість присутніх на пленарному засіданні депутатів та кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.
5. Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
6. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання ради неможливе у
зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій, або встановлює інший день проведення пленарного засідання з обов’язковим дотриманням вимог Регламенту щодо підготовки пленарного засідання.
7. Якщо голосування не може проводитись у зв'язку із відсутністю на пленарному
засіданні ради необхідної кількості депутатів, головуючий на пленарному засіданні відкладає пленарне засідання ради або закриває його.

Стаття 11. Президія сесії
1. До складу Президії сесії районної ради входить голова ради та заступник голови ради. У складі Президії сесії районної ради поруч з головою ради, а також заступником голови ради, або депутатом, який за рішенням ради веде сесію ради, відводиться місце для голови райдержадміністрації.

Стаття 12. Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради
1. Головуючий на пленарному засіданні ради:
а) відкриває, веде засідання, оголошує перерви та закриває сесію;
б) забезпечує дотримання депутатами цього Регламенту;
в) організовує розгляд питань порядку денного;
г) надає слово депутатам та запрошеним;
д) оголошує заяви, повідомлення, інформації;
є) ставить питання на голосування, оголошує його результати;
ж) вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;
з) вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання ради;
і) інші повноваження, що визначені цим Регламентом.
2. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання етики поведінки, вживання образливих та непристойних слів, заклику до незаконних і насильницьких дій тощо.
3. Головуючий може звернутись до виступаючого з проханням щодо уточнення висловлених ним пропозицій.
4. Головуючий має право зупинити виступаючого, зробити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує Регламент або депутатську етику. У разі, якщо зауваження не мають впливу, головуючий ставить на голосування пропозицію про позбавлення виступаючого слова. Рада приймає відповідне рішення з цього приводу більшістю депутатів від загального складу ради.
5. Головуючий вживає також інших заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні ради.

Стаття 13. Організація розгляду питань
1. Обговорення питання на сесії ради включає:
а) доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;
б) співдоповіді (у разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на них;
в) виступ по одному представнику від постійних комісій ради, депутатських груп та фракцій;
г) виступи депутатів з даного питання;
д) заключне слово доповідача.
2. Для доповідей на сесіях ради надається до 15 хвилин, співдоповідей - до 10 хвилин, виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова - до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень - до 5 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.
3. В окремих випадках головуючий на пленарному засіданні за згодою ради може продовжити час виступу.
4. За рішенням ради може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.
5. Якщо питання порядку денного разом із доповіддю виносилось на розгляд постійних комісій та президії районної ради, в цьому випадку, за рішенням депутатів виступ з доповіддю може не проводитись.
6. Ніхто з депутатів на пленарному засіданні ради не може виступати без дозволу головуючого.
7. Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово.
8. Позачергово може також надаватися слово головам постійних комісій або депутатам, уповноваженим відповідними постійними комісіями, для роз'яснення висновків, до яких прийшла постійна комісія з питання, що обговорюється.
9. Депутат може виступати з одного питання не більше двох разів.
10. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
11. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення та перехід до голосування.

Стаття 14. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях
1. На засіданнях районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до протиправних дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.
2. На пленарному засіданні районної ради виступ промовця обов’язково здійснюється за допомогою мікрофона.
3. Якщо оратор виступає без дозволу головуючого, мікрофон може бути виключено без попередження.
4. Якщо оратор перевищує час відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання сесії.
5. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.
6. Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався.
7. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.
РОЗДІЛ IV
ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Стаття 15. Загальні положення про прийняття рішень
1. Рішення ради приймаються на пленарному засіданні за підсумками розгляду питання.
2. З початку голосування і до оголошення його результатів, головуючий нікому не надає слово.
3. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування та вид голосування.
4. Під час голосування проектів документів головуючий на засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції щодо змін та доповнень до проектів документів. На голосування ставляться всі пропозиції й поправки депутатів в порядку їх надходження. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття документа в цілому.
5. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх і, якщо немає зауважень до змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо, в порядку їх надходження.
6. У разі відсутності зауважень та пропозицій до проекту рішення при його розгляді постійними комісіями й президією ради, а також пропозицій депутатів на пленарному засіданні, головуючий пропонує голосувати одразу за такий проект за основу та в цілому як за рішення ради.
7. При наявності двох або більше альтернативних проектів рішень з одного і того ж питання порядку денного пленарного засідання ради, головуючий ставить на голосування кожний з них, в порядку черговості надходження. Розгляду підлягає проект, який отримав більшість голосів депутатів.
8. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.
9. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.
10. При голосуванні депутат має один голос і подає його "за", "проти", чи “утримався".
11. Рішення ради приймаються відкритим та відкритим поіменним голосуванням.
12. Після підрахунку голосів про результати голосування, головуючий на засіданні оголошує результати поіменного голосування.
13. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду питання, яке вже виносилося на розгляд, не більше одного разу.
14. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті районної ради у день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку та надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
15. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.
16. Протоколи сесій районної ради, прийняті нею рішення підписуються головою районної ради, у разі його відсутності - відповідно заступником голови районної ради, а у випадку, передбаченому частиною десятою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
17. Рішення ради набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному сайті районної ради, за винятком рішень, які згідно з вимогами законодавства вступають дію з моменту оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.
18. Про затвердження програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, звітів або інформації про їх виконання рада приймає відповідні рішення. Затверджені програми соціально-економічного розвитку, районний бюджет, звіти та інформації про їх виконання публікуються в друкованих засобах масової інформації.
19. Акти ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Стаття 16. Процедура таємного голосування
1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством України.
2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення).
3. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається лічильна комісія, порядок обрання якої визначений статтею 18 Регламенту.
4. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені у кількості, що відповідає кількості депутатів ради, виготовляються виконавчим апаратом під контролем лічильної комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Бюлетені підписуються головою (головуючим), секретарем лічильної комісії та скріплюються печаткою районної ради.
5. До бюлетеня по виборах посадових осіб ради включаються всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку. Після прізвища усіх кандидатів на відповідну посаду у бюлетені зазначається: «Не підтримую жодного з кандидатів».
6. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів.
7. Перед початком голосування лічильна комісія повідомляє депутатам порядок голосування.
8. Депутати за списком в алфавітному порядку на запрошення лічильної комісії, після пред’явлення документів, які посвідчують особу, отримують виборчий бюлетень без будь-яких позначок і поміток, про що розписуються у списку. Бюлетені видаються членами лічильної комісії у сесійній залі на столі президії.
9. Голосування проводиться депутатом особисто у встановленій кабіні для голосування, яка знаходиться в сесійній залі районної ради. Контроль сторонніми особами за волевиявленням депутата забороняється.
10. Кожний депутат робить лише одну позначку «+» (плюс) або іншу у відповідному квадраті.
11. Кожний депутат опускає бюлетень в скриньку, яка розміщена на столі біля лічильної комісії.
12. Бюлетені, у яких будуть позначки у двох або більше квадратах, вважаються недійсними.
13. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка та бюле¬тені без відтиску печатки, а також бюлетені, які містять позначки, проставлені не у квадраті.
14. Кожний бюлетень, який викликає сумнів, розглядається лічильною комісією та приймається рішення на предмет визнання його дійсним чи недійсним.
15. Бюлетень, у якому не зроблено жодної позначки, вважається недійсним.
16. Скринька перевіряється та опечатується шляхом нанесення підписів усіх членів лічильної комісії і встановлення печатки районної ради, відкриття скриньки проводиться головою лічильної комісії в присутності всіх членів лічильної комісії в сесійній залі.
17. Якщо бюлетенів у скриньці для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.
18. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється лічильною комісією відкрито.
19. У разі встановлення лічильною комісією порушень порядку голосування, вона приймає рішення про переголосування.
20. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
21. Підсумки голосування доводяться до депутатів головою лічильної комісії (або визначеним нею доповідачем - членом лічильної комісії). По доповіді лічильної комісії рада приймає рішення з питання, що розглядалося.
Стаття 17. Протоколи, відео або аудіозапис сесії
1. Засідання районної ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює секретаріат сесії за допомогою виконавчого апарату районної ради.
2. Протоколи сесії є відкритими і можуть бути надані на запит відповідно до вимог чинного законодавства.
3. У протоколі сесії зазначаються:
- дата, час і місце проведення засідання;
- кількість депутатів, присутніх на засіданні, хто відсутній, з якої причини;
- питання порядку денного, винесені на розгляд;
- прізвища головуючого на засіданні, виступаючих;
- всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;
- результати голосування і прийняті рішення.
4. Хід засідання повністю записується на електронних носіях, які зберігаються у загальному відділі виконавчого апарату ради протягом періоду повноважень ради відповідного скликання.
5. Протокол сесії ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень радою. Протокол підписується головою ради і зберігається у загальному відділі виконавчого апарату ради.
6. Секретаріат ради по кожному засіданню формує матеріали сесії, які включають:
- протокол засідання;
- відео трансляцію, яка оприлюднюється на офіційному сайті Чортківської районної ради;
- відомості про реєстрацію депутатів;
- документи лічильної комісії;
- проекти документів, які розглядалися на сесії;
- висновки і пропозиції органів ради щодо розглянутих на засіданні питань;
- запити депутатів;
- матеріали, які поширювалися серед депутатів у зв'язку з розглядом питань.
РОЗДІЛ V
ОРГАНИ РАДИ
Стаття 18. Лічильна комісія
1. Лічильна комісія утворюється рішенням ради в кількості 5 осіб на весь час повноважень ради з метою чіткої організації процедур голосування та забезпечення підрахунку голосів.
2. Вибори комісії проводяться відкритим поіменним голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.
3. Комісія обирає із свого складу голову і заступника голови комісії, секретаря, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів.
4. 3асідання комісії проводяться гласно і відкрито.
5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів, що обираються. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного із органів ради на час проведення голосування і підрахунку голосів його повноваження як члена лічильної комісії припиняються.
6. За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються членами комісії та затверджуються простою більшістю депутатів від загального складу ради. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.
7. Лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування у секретаріат сесії. Підсумки голосування заносяться до протоколу сесії.

Стаття 19. Постійні комісії районної ради
1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.
2. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів на строк повноважень ради.
3. Постійні комісії підзвітні і відповідальні перед радою.
4. Чисельний склад постійних комісій визначається радою, але не менше трьох депутатів. Перелік постійних комісій визначається окремим рішенням районної ради.
5. У разі необхідності протягом всього періоду скликання рішенням ради можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінений їх кількісний склад.
6. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях ради.
7. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів. Всі члени постійних комісій мають рівні права. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
8. Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.
9. Депутат може входити до складу тільки однієї комісії, але має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.
10. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою ради, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради, а також особисто головою комісії, згідно з його письмовою заявою.
11. Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.
12. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організує роботу щодо виконання рекомендацій та висновків
комісії.
13. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.
14. Основною формою роботи комісій є засідання. Вони скликаються в міру необхідності, і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
15. На засідання комісії можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.
16. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. За рішенням комісії у виняткових випадках засідання може бути закритим.
17. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписують голова і секретар комісії.
18. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії.
19. Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням спеціалістів, представників громадськості, вчених.
20. У разі необхідності можуть проводитися спільні засідання комісій. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій.
21. У разі непередбачуваних обставинах засідання постійних комісій районної ради може проводитися в онлайн-режимі.
Стаття 20. Тимчасові контрольні комісії районної ради
1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень районної ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
2. У складі тимчасової контрольної комісії може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської групи чи фракції, якщо група чи фракції не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії то комісія створюється без участі представників.
3. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад, термін діяльності комісії вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
4. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з їх роботою в комісії.
5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 21.Президія районної ради
1. Районна рада може утворити президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради.
2. До складу президії ради входять: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп, фракцій.
3. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.
4. Ведення протоколу засідань президії ради покладено на виконавчий апарат районної ради.
РОЗДІЛ VI
ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ
Стаття 22. Депутати районної ради
1. Порядок діяльності депутата районної ради визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами, цим Регламентом.
2. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.
3. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".
4. У разі дострокового припинення повноважень депутата районної ради, його заміщення відбувається згідно вимог виборчого законодавства.
5. Повноваження депутата, обраного замість вибулого, починаються з моменту повідомлення відповідною виборчою комісією рішення на найближчому пленарному засіданні сесії районної ради.
6. Депутату видаються посвідчення і нагрудний знак депутата встановленого зразка.
7. Депутати районної ради здійснюють свої повноваження без відриву від виробничої або службової діяльності.
8. Депутат ради має свою повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.
9. Депутат забезпечується робочим місцем в залі засідань сесії. Рада, її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, тощо.
10. Діяльність депутата включає:
- участь у пленарних засіданнях ради;
- участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради та інших органів, до складу яких він входить, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
- виконання доручення ради та її органів;
- роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій, груп чи індивідуально;
- роботу з населенням району та у відповідному виборчому окрузі тощо.
11. Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює дії, що суперечать правилам депутатської етики, постійна комісія з питань законності, правопорядку, співпраці з органами місцевого самоврядування і виконавчої влади, регламенту, депутатської діяльності, етики та засобів масової інформації, дотримання вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів має право заслухати його на засіданні і зробити відповідні висновки на підставі діючого законодавства та Положення про постійні комісії.
12. Участь у засіданнях ради, її органів, виконання доручення ради є підставою для звільнення депутата від виробничих або службових обов'язків. Доручення депутату може давати постійна комісія, до якої депутата обрано.
13. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких він обраний.
14. Депутат, який не може взяти участь в засіданні ради, повинен завчасно повідомити про це голову районної ради або заступника голови районної ради, а при неможливості взяти участь в засіданні постійної комісії - голову комісії або заступника голови комісії.
15. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
16. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради, остання може вийти з пропозицією про дострокове припинення його повноважень у порядку передбаченому Конституцією України і законами України.
17. Депутати мають право на ознайомлення з протоколом сесії, постійних та інших комісій, розпорядженнями голови ради, службовою документацією виконавчого апарату ради та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.

Стаття 23. Депутатські фракції, групи.
1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, депутати, на основі взаємної згоди, можуть об'єднуватись в депутатські фракції, групи. Депутатська фракція районної ради складається не менш ніж з п’яти депутатів, а депутатська група не менше ніж з трьох депутатів.
2. Повноваження депутатських фракцій, груп є похідними від повноважень депутата районної ради, передбаченим законодавством.
3. Членство депутата районної ради в депутатській фракції, групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
4. Депутатська фракція, група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. На зборах обирається особа, яка очолює депутатську фракцію, групу.
5. Депутатська фракція, група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську фракцію, групу, до якого додається підписане депутатами цієї фракції, групи письмове повідомлення про сформування депутатської фракції, групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції, групи, та депутатів, які уповноважені представляти фракцію, групу.
6. Діяльність депутатської фракції, групи припиняється:
1) у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлена;
2) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції, групи;
3) після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську фракцію, групу, або строку повноважень ради;
7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій, груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 24. Права депутатських груп, фракцій
1. Депутатські групи, фракції мають право:
1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.
2. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та ради.
3. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

Стаття 25. Депутатський запит
1. Депутати ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання, депутатське звернення.
2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні в письмовій чи усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії.
3. Депутатський запит обговорюється, у разі необхідності, на пленарному засіданні районної ради. По кожному депутатському запиту рада приймає рішення.
4. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.
5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату (групі депутатів). Якщо запит з об’єктивних причин не може буди розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутату (групі депутатів) які внесли запит і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
6. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї четвертої присутніх на засіданні депутатів ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.
7. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 26. Депутатське запитання
1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.
2. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії ради або надана депутату в індивідуальному порядку.
3. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 27. Депутатське звернення
1. Депутат районної ради має право у письмовій формі звернутися з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території району для здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
2. Зазначені органи та посадові особи зобов’язані розглянути звернення депутата і у 10-денний строк дати відповідь, а, в разі необхідності додаткового вивчення чи
перевірки, - не пізніше, як у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
3. Депутат ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи, посадові особи, до яких звернувся депутат, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніше, як за п’ять календарних днів.
4. Якщо депутат ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо орган, посадова особа ухиляється від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 28. Пропозиції і зауваження депутатів
1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, узагальнюються, за дорученням голови ради розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки встановлені радою і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також районну раду.
2. Районна рада та її апарат забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформують їх про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.
РОЗДІЛ VII
ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ
Стаття 29. Голова районної ради
1. Голова районної ради обирається районною радою з числа депутатів таємним голосуванням і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
2. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).
3. Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються відкрито на сесії.
4. Депутат районної ради може особисто висунути свою кандидатуру для обрання головою ради.
5. З усіх висунутих кандидатур, що дали згоду балотуватись, проводиться обговорення. Самовідвід приймається районною радою без голосування.
6. Кожному з кандидатів на посаду голови ради надається можливість до голосування виступити на засіданні зі своєю програмою.
7. В процесі обговорення кандидатур депутат може задавати у письмовій та усній формах запитання кандидату, висловлювати свою точку зору по виголошеній ним програмі, агітувати "за" чи "проти" висунутої кандидатури.
8. На обговорення кожної кандидатури відводиться до години сесійного часу, для виступу кандидата до 15-хвилин. При необхідності за рішенням сесії час обговорення може змінюватись.
9. Голова районної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості депутатів районної ради.
10. У разі, якщо на посаду голови районної ради висунуто більше двох кандидатур і жодна з них не одержала кількості голосів, потрібних для обрання, відбувається повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.
11. Якщо при виборах жоден з двох кандидатів не отримав більше половини від загальної кількості голосів депутатів, відбуваються повторні вибори. При цьому можуть висуватися як нові, так і попередні кандидатури.
12. До початку обговорення висунутих кандидатур головуючий на сесії може ознайомити депутатів з біографічними даними кандидата.
13. У виступах депутатів всі кандидатури обговорюються одночасно.
14. Про обрання голови ради сесія приймає відповідне рішення.
15. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради. Звільнення його з посади не має наслідком припинення повноважень депутата цієї ради.
16. Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради.
17. Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
18. Голова районної ради:
1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
3) представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6) організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
7) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів місцевого самоврядування;
8) організовує роботу президії ради;
9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;
14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів; обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
15) представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;
17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;
18) вирішує інші питання, доручені йому радою.
19. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
20. Рішенням ради голові ради можуть бути делеговані окремі повноваження щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебувають в управлінні ради, звільнення їх керівників. Розпорядження голови ради з цих питань набирають чинності з моменту їх видання, якщо не встановлено пізніший термін набрання ними чинності, та підлягають наступному затвердженню радою.
Стаття 30. Заступник голови районної ради
1. Заступник голови районної ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів районної ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою.
3. Заступник голови ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.
4. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради головою ради або на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.
5. Повноваження заступника голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника голови ради. Зазначені повноваження припиняються, а відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 31. Виконавчий апарат районної ради
1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та законами України.
2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.
4. Положення про виконавчий апарат районної ради, його структурні підрозділи, посадові інструкції посадових осіб і працівників затверджуються головою районної ради.
5. Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова ради.
РОЗДІЛ VIII
КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ
Стаття 32. Контрольна діяльність ради та постійних комісій
1. Рада, відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих повноважень радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.
2. Постійні комісії здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.
3. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ відповідні матеріали.
4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений строк.

Стаття 33. Контроль за виконанням рішень ради
1. Рада безпосередньо або через постійні комісії чи тимчасові комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.
2. Контроль за виконанням рішень організовує голова ради та його заступник. Контроль за виконанням рішень також може покладатися на відповідну профільну комісію ради.

Стаття 34. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації районній раді
1. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також, у частині повноважень, делегованих радою, за виконання рішень ради з цих питань .
2. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає відповідне рішення.

Керуючий справами районної ради Іван СТЕЧИШИН