Документи СТАТУТИ СТАТУТ Чортківської районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи Чортківської районної ради Тернопільської області

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чортківської
районної ради
____ січня 2018 року № ______


СТАТУТ
Чортківської районної комунальної дитячо-юнацької
спортивної школи
Чортківської районної ради
Тернопільської області
 


Загальні положення
1.1 Чортківська районна комунальна дитячо-юнацька спортивна школа Чортківської районної ради Тернопільської області (скорочена назва - Чортківська РКДЮСШ) є правонаступником Чортківської дитячо-юнацької спортивної школи.
1.2 Юридична адреса школи: 48560, УКРАЇНА
Тернопільська обл..
Чортківський район,
с. Росохач, вул. Незалежності,4 А
1.3 Дитячо-юнацька спортивна школа (далі - спортивна школа) є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
- отриманні доходи або їх частини не можуть розприділятися серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
- в разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
1.4 Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 05 листопада 2008 року №993 ( зі змінами) і даним Статутом.

2. Організаційно-правові засади діяльності
спортивної школи
2.1 Мінмолодьспорт здійснює в установленому порядку організаційно-методичне забезпечення діяльності спортивних шкіл незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.
2.2 Засновником (власником) спортивної школи є Чортківська районна рада (далі власник).
2.3 Власник здійснює матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання. Спортивна школа є закладом комунальної форми власності, у своїй діяльності підзвітна та підпорядкована власнику, а в галузевому відношенні – відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації.
2.4 Спортивна школа є юридичною особою, має розрахункові рахунки у банках, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки та власну атрибутику.
2.5 Спортивна школа у своїй структурі має наступні відділення:
- баскетболу;
- волейболу;
- вільної боротьби;
- легкої атлетики;
- настільного тенісу;
- футболу.
2.6 Відділення з певного виду спорту спортивної школи може включати такі групи:
- початкової підготовки, в яких здійснюється навчально-тренувальний процес на початковому етапі підготовки для виявлення здібностей вихованців з урахуванням специфіки обраного виду спорту, забезпечення мотивації щодо продовження занять, опанування основ техніки і тактики обраного виду спорту, всебічної загальної та фізичної підготовки, формування морально-етичної і вольової поведінки;
- базової підготовки, в яких продовжується підготовка вихованців, що завершили навчання у групах початкової підготовки, та/або здійснюється додатковий набір до груп за встановленими контрольними нормативами на етапах попередньої базової підготовки протягом першого - третього років навчання та спеціалізованої базової підготовки протягом четвертого - п’ятого років навчання для виявлення майбутньої спеціалізації обраного виду спорту із застосуванням способів, що дають змогу підвищувати функціональний потенціал спортсменів для поступового виконання тренувальних та змагальних навантажень;
2.7 Спортивна школа несе відповідальність перед суспільством та державою за реалізацію державної політики в галузі позашкільного навчання і виховання, збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-тренувальної роботи з ними та спортивних змагань.
2.8 Категорія спортивній школі надається на підставі заяви засновнику (власнику) визначених у додатку, строком на чотири роки. Надання відповідної категорії спортивній школі підтверджується свідоцтвом, форма якого затверджується Мінмолодьспортом.

3. Організація діяльності спортивної роботи
3.1 Навчально-тренувальна та спортивна робота школи проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Мінмолодьспортом.
Основними формами начально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.
Основною формою спортивної школи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.
3.2 Навчальний рік в школі починається з 1 вересня.
Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.
3.3 Тривалість навчальної години у спортивній школі становить 45 хвилин.
Тривалість одного заняття не може перевищувати:
- у групах початкової підготовки - двох навчальних годин;
- групах базової підготовки першого - третього років навчання - трьох навчальних годин;
- у групах базової підготовки четвертого - п’ятого років навчання - чотирьох навчальних годин.
Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати шести навчальних годин.

3.4 Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією спортивної школи та представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.
3.5 У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим її директором.
3.6 Адміністрація спортивної школи створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.
3.7 Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи спортивних шкіл установлюються Мінмолодьспортом.
Наповненість груп початкової підготовки та груп базової підготовки у канікулярний період корегується директором спортивної школи і повинна становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.
3.8 Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор спортивної школи відділу освіти райдержадміністрації до 25 серпня поточного року для затвердження.
Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки - до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.
3.9 До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з загально фізичної та/або фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.
Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань для занять спортом з медичного закладу.
Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається Мінмолодьспортом за погодженням з МОЗ.
Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

3.10 Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів такої спортивної школи виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.
Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.
3.11 Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.
3.12 Спортивна школа виходячи із своїх фінансових можливостей має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, затверджених Мінмолодьспортом, та інших нормативних актів.
Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішньошкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.
3.13 Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Мінмолодьспорту і МОЗ.
3.14 Лікар або середній медичний працівник спортивної школи забезпечує здійснення медичного контролю за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.
3.15 З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:
- контроль за проходженням вихованцями диспансерного обстеження (не менше двох разів на рік);
- додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;
- контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;
- відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я; контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;
- контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;
- облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.
3.16 Робота медичного працівника спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.

4. Учасники навчально-тренувальної
та спортивної роботи
4.1 Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в школі є:
- вихованці;
- тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
- батьки або особи,що їх заміняють;
- директор та його заступники.
4.2 Вихованці спортивної школи мають право на:
- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Мінмолодьспортом та МОН;
- добровільний вибір виду спорту;
- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
- безпечні та нешкідливі умови для навчання;
- користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою спортивної школи;

- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
- забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей спортивної школи спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців спортивної школи харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном;
- медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
- представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
4.3 Вихованці спортивної школи зобов’язані:
- поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі та інших навчальних закладах;
- виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
- додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
- додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;
- виконувати положення антидопінгового законодавства;
- берегти державне, комунальне, громадське і особисте майно;
- додержуватися вимог Статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.
4.4 Учні спортивної школи під час участі у навчально-тренувальних зборах та спортивних змаганнях забезпечуються харчуванням, проживанням, проїздом до місця проведення заходів і назад, а також спортивною формою, спортивним взуттям та спортивним інвентарем, фармакологічними відновлювальними засобами та вітамінами..
4.5 Тренером-викладачем у спортивній школі може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт за ступенем «бакалавр» чи «магістр».
4.6 Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі мають право на:
- внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи та посадові інструкції;
- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;
- підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;
- вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
- моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
- забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям виходячи з фінансових можливостей спортивної школи, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.
4.7 Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи у спортивній школі, зобов’язані:
- користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;
- навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
- сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;
- здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;
- додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
- здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
- берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
- постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
- вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
- сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
- додержуватися вимог статуту спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;
- брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;
- додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.
4.8 Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором спортивної школи.
4.9 Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку. Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.
4.10 Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.
4.11 Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор спортивної школи на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи.
4.12 Тренери-викладачі спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Мінмолодьспортом.
4.13 Батьки вихованців або особи, що їх заміняють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування спортивної школи;
- звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування спортивної школи з питань її роботи;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;
- захищати законні права та інтереси своїх дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах;
5. Керівництво спортивною школою
5.1 Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) засновником (власником).
На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту за ступенем «магістр», стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менш як три роки.
5.2 Директор спортивної школи:
- здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
- забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником (власником) за її результати;
- в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис спортивної школи та подає на затвердження керівнику вищого рівня та на погодження голові районної ради, контролює додержання виконавської та фінансової дисципліни;
- забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
- представляє спортивну школу на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами спортивної школи, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
- видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;
- приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;
- установлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям спортивної школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;
- несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи.
5.3 Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт за ступенем «магістр», стаж роботи за фахом не менш як три роки.
5.4 Призначення на посаду та звільнення з посади заступника директора з навчально-тренувальної роботи здійснює відділ освіти Чортківської райдержадміністрації, за поданням директора спортивної школи.
5.5 Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи:
- несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;
- контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;
- організовує роботу інструкторів-методистів;
- здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;
- готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;
- координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;
- несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.
5.6 У спортивній школі може бути введена для кожного відділення та/або окремо для різних за статтю вихованців з виду спорту посада старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем.
Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.
5.7 З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально - тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює директор школи.
Тренерська рада спортивної школи:
- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи у школі, розглядає питання організації роботи відділень, комплектування груп, додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо;
- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;
- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;
- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної школи.
Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.
5.8 Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік.
5.9 У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, діяльність якої регулюється її Статутом.
Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.
5.10 У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

6.Фінансово – господарська діяльність
та матеріально-технічна база спортивної школи
6.1 Фінансово-господарська діяльність спортивної школи проводиться відповідно до чинного законодавства та Статуту.
6.2 Фінансування спортивної школи здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
6.3 Спортивна школа має власний кошторис, затверджений відділом освіти Чортківської райдержадміністрації, та власну бухгалтерію. Діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
6.4 Джерелами фінансування спортивної школи можуть бути:
- кошти районного бюджету;
- кошти з об’єднаних теретораільних громад;
- кошти міського бюджету;
- кошти, отримані від громадян та організацій за надання їм платних послуг;
- благодійні внески, надані підприємствами, установами, фізичними особами та організаціями, іноземними громадянами;
- доходи від надання у оренду приміщень, території, обладнання за згодою власника;
- гуманітарна допомога;
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
6.5 Надходження зараховуються до складу кошторису на її утримання і використовуються виключно в межах кошторису. У разі, коли за наслідками звітного року, надходження кошторису на утримання спортивної школи перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року. У разі отримання спортивною школою коштів з інших джерел, бюджетні асигнування не зменшуються.
6.6 Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;
- модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту,у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;
- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;
- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту спортивної школи;
6.7 Спортивна школа має право користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством.
6.8 Спортивній школі, за відсутності власної спортивної бази, можуть надаватися у користування безкоштовно або на пільгових умовах спортивні об’єкти, спортивні споруди, культурно-оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм. Порядок надання таких закладів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
6.9 Контроль за фінансово-господарською діяльністю спортивної школи здійснюється власником або, уповноваженим власником, органом.
6.10 Матеріально-технічна база спортивної школи включає адміністративне приміщення, спортивні зали з роздягальнями, підсобні приміщення, паливні для опалення приміщень, гуртожиток, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, земельні ділянки, на яких розміщені приміщення. Майно, закріплене за школою, належить їй на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
6.11 Відповідальність за матеріально-технічну базу спортивної школи, створення та підтримку умов, необхідних для здійснення навчально-тренувальної роботи несе завідуючий господарством та технічні працівники, які працюють у відповідності до посадових інструкцій, правил техніки безпеки, правил внутрішнього розпорядку спортивної школи та даного Статуту.

7. Діяльність спортивної школи у рамках
міжнародного співробітництва
7.1 Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.
7.2 Спортивна школа самостійно, за наявності належної матеріально-технічної та спортивної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати та підтримувати міжнародні контакти із спортивними організаціями, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного спортивного досвіду роботи.
7.3 За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

8. Контроль за діяльністю спортивної школи
8.1 Безпосередній контроль за діяльністю спортивної школи здійснює засновник , делегований ним орган виконавчої влади..
8.2 Зміст, форми, періодичність оперативного контролю, пов’язаного із забезпеченням належного рівня навчально-тренувального та змагального процесу, здійснює засновник або делегований ним орган виконавчої влади.
8.3 Перелік документів, які повинна мати спортивна школа, порядок обліку та звітності затверджується Мінмолодьспорту.

9. Реорганізація або ліквідація спортивної школи.
9.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію спортивної школи приймає власник або уповноважений ним орган, а у випадках, передбачених діючим законодавством, господарський суд.
9.2 Реорганізація спортивної школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення за рішенням засновника. При реорганізації спортивної школи вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступників.
9.3 Ліквідація спортивної школи проводиться:
- рішенням засновника ;
- рішенням суду ;
Ліквідація спортивної школи проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником або уповноваженим ним органом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження засновнику. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.
9.4 У разі ліквідації спортивної школи її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до бюджету

10. Прикінцеві положення
10.1 При всіх інших питаннях, не врегульованих даним Статутом, спортивна школа керується нормами та вимогами, встановленими чинним законодавством України.
10.2 Зміни та доповнення до даного Статуту вносяться по мірі необхідності в процесі роботи школи після погодження та затвердження засновником.