Документи Рішення Рішення VII скликання XVII сесія ІІ пленарне засідання (20 грудня 2018 року) №471-498 № 487 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров`я, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста Чортківського району, управління якими здійснює Чорткі

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2018 року                                                                  № 487
м. Чортків

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на зайняття посади керівника комунального закладу
охорони здоров’я, що перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селища та міста району,
управління яким здійснює Чортківська районна рада

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 27.12.2017 року
№ 1094, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції від 14 грудня 2018 року та з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 17 грудня 2018 року, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, управління яким здійснює Чортківська районна рада, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради (Пушкар П.І.) та постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі (Демкович М.М.).


Голова районної ради В.М.ШЕПЕТАЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чортківської
районної ради
20 грудня 2018 року № 487

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального
закладу охорони здоров’я, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, управління
яким здійснює Чортківська районна рада

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, управління яким здійснює Чортківська районна рада (далі - конкурс).
Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посади керівників комунальних закладів охорони здоров’я (далі - заклад), що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, управління якими здійснює Чортківська районна рада.
2. Особливості конкурсу для призначення керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району визначаються районною радою відповідно до чинного законодавства.
3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
1) забезпечення рівного доступу;
2) політичної неупередженості;
3) законності;
4) довіри суспільства;
5) недискримінації;
6) прозорості;
7) доброчесності;
8) ефективного і справедливого процесу відбору.


Умови проведення конкурсу

4. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження голови районної ради, яке приймається протягом трьох робочих днів з моменту виникнення вакантної посади.
5. Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу;
2) формування конкурсної комісії (у разі необхідності оновлення її складу);
3) підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);
4) проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу);
5) оприлюднення результатів конкурсу.
6. Районна рада своїм рішенням, а у міжсесійний період відповідно до розпорядження голови, за наявності позитивного висновку профільної постійної комісії районної ради та з наступним затвердженням на черговій сесії Чортківської районної ради, тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення керівника закладу за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків керівника закладу на особу з числа штатних працівників закладу.
7. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є претендентами на зайняття посади (далі - претенденти).

Склад, порядок формування та діяльності конкурсної комісії,
її повноваження

8. Для проведення конкурсу розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія (постійно діюча або для проведення окремого конкурсу).
9. Конкурсна комісія утворюється розпорядженням голови районної ради не пізніше ніж через 20 днів після оприлюднення розпорядження про проведення конкурсу.
10. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.
11. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:
- представники районної ради;
- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;
- особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати розпорядження про проведення конкурсу) по одній особі від кожного громадського об’єднання.
У разі утворення постійно діючої конкурсної комісії до її складу представники районної ради та представники громадськості входять на постійній основі, а представники трудового колективу залучаються до складу конкурсної комісії для кожного закладу окремо.
Склад постійно діючої конкурсної комісії переглядається щороку.
12. У разі відсутності постійно діючої конкурсної комісії оголошення про початок її формування оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради одночасно з оприлюдненням розпорядження голови про проведення конкурсу. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до районної ради протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.
13. Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить шість - дев’ять осіб.
Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі - експерти) з правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.
14. Для новостворених закладів охорони здоров’я до складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:
- представники районної ради;
- особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менше як за два роки до дати прийняття розпорядження про проведення конкурсу) по одній особі від кожного громадського об’єднання.
Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника новоствореного комунального закладу охорони здоров’я становить шість - вісім осіб.
15. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.
16. Персональний склад конкурсної комісії, у тому числі голова та секретар конкурсної комісії, затверджуються розпорядженням голови районної ради. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться розпорядженням голови районної ради.
17. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:
- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- наявність конфлікту інтересів.
18. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 17 цього Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати до районної ради письмову заяву про самовідвід.
У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.
У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 17 цього Порядку, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.
19. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються розпорядженням районної ради у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.
20. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправоможною відповідно до пункту 15 цього Порядку).
21. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні районної ради. Районна рада забезпечує діяльність конкурсної комісії.
22. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.
23. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.
Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.
Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті районної ради інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.
24. Конкурсна комісія:
- оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;
- встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;
- встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;
- оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;
- перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;
- приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;
- забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;
- оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;
- відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника закладу, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання керівникові районної ради, який призначає такого кандидата на посаду керівника закладу;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.
25. Голова комісії:
1) здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;
2) головує на засіданнях конкурсної комісії;
3) організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.
26. Секретар конкурсної комісії забезпечує:
1) ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;
2) підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;
3) за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.
У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

Підготовка до проведення конкурсу

27. Комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-сайті районної ради оголошення про проведення конкурсу.
В оголошенні зазначаються такі відомості:
- правові підстави проведення конкурсу;
- найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу;
- дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;
- номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;
- перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;
- вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;
- умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту;
- дата і місце проведення конкурсу.
28. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
29. Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування закладу протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
30. Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція в районній раді.
Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.
31. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:
- неподання ним необхідних документів;
- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.
32. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Проведення конкурсу

33. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.
34. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.
35. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.
36. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.
37. Районна рада забезпечує ведення відеозапису засідання конкурсної комісії під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників.
Відеозапис такого засідання конкурсної комісії оприлюднюється через офіційний веб-сайті районної ради не пізніше наступного дня з дати проведення засідання та зберігається не менше одного року.

Оприлюднення результатів конкурсу

38. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, - переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання керівникові районної ради, що здійснює призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу. Рішення (розпорядження) про призначення на посаду та укладення контракту на строк від трьох до п’яти років, приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання. Зазначений строк може бути продовжено на період проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (у випадках, передбачених законодавством), інших процедур, передбачених законодавством.
39. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради.
Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати в районну раду обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.
40. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.


Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                      Т.В.ЯБЛОНЬДодаток 1
до Порядку

Голові конкурсної комісії ______________
____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________________
____________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові претендента)
який (яка) проживає за адресою: ____________________________________
____________________________________,
____________________________________
(номер контактного телефону)
e-mail _________________@ ___________
(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______
_________________________________________________________________
(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)
Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):
□ надсилання листа на зазначену адресу;
□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;
□ _______________________________________________________.
(в інший доступний спосіб)*
__ __________ 20___ р. ___________________
(підпис)
_______
* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

Додаток 2
до Порядку

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________
________________________________________________________________,
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:
- обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
- використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
- поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
- доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

______ ______________20___ р. __________________
(підпис)Додаток 3
до Порядку
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»
Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попереджений (попереджена).
____ __________20___ р. ________________
(підпис) ___________________
(прізвище, та ініціали)

Додаток 4
до Порядку
 
ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Номер контактного телефону
Електронна адреса __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________


1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:
1) акції, облігації та інші цінні папери?
_____________________________________________
так**  ні 
2) комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?
_____________________________________________
так**  ні 
2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:
1) патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?
_____________________________________________
так**  ні 
2) запатентоване ноу-хау?
_____________________________________________
_____________________________________________ так**  ні 
3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________ так**  ні 
4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________ так**  ні 
5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися посади (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________ так**  ні 
6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?
_____________________________________________ так**  ні 
Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.
Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті районної ради.
____ _______ 20___ р. ________________
(підпис)

____________
* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.
До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.
Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).
Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.
** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.