Документи Рішення Рішення VII скликання XVIII сесія (07 березня 2019 року) № 502-524 № 521 Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища міста району, управління яким здійснює Чортківська районна рада

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 07 березня 2019 року                                                                              № 521
м. Чортків

Про затвердження Положення про конкурс
на посаду керівника комунального закладу
загальної середньої освіти, що перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селища та міста району,
управління яким здійснює Чортківська районна рада

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Законом України «Про загальну середню освіту» на виконання п. 1 Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 року за
№ 454/31906, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 01 березня 2019 року, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, управління яким здійснює Чортківська районна рада, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради (Пушкар П.І.) та постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі (Демкович М.М.).


Голова районної ради                                                                                  В.М.ШЕПЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Чортківської
районної ради
від 07 березня 2019 року № 521

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, управління яким здійснює Чортківська районна рада

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, управління яким здійснює Чортківська районна рада.
2. Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
7) проведення конкурсного відбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9) оприлюднення результатів конкурсу.
3. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник комунального закладу загальної середньої освіти (далі - засновник):
одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті засновника та офіційному сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
найменування і місцезнаходження закладу;
найменування посади та умови оплати праці;
кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.
5. Для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».
До складу конкурсної комісії входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти району. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.
Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.
Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на офіційному сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.
6. Для участі у конкурсі подають такі документи:
заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
довідку про відсутність судимості;
мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
оприлюднює на офіційному сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).
8. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;
перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та оприлюднюються на офіційному сайті засновника.
Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.
Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.
10. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на офіційному сайті засновника.
11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
відсутні заяви про участь у конкурсі;
до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.
12. Протягом тридцяти робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду, а орган управління освітою укладає з ним строковий трудовий договір.Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                            Т.В.ЯБЛОНЬ