Документи СТАТУТИ СТАТУТ Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Чортківської районної ради

  ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
7 березня 2019 року
№ 518СТАТУТ
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико - санітарної допомоги»
Чортківської районної ради

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Чортків
2019 

1. Загальні положення
1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чортківської районної ради (надалі — Підприємство) є закладом охорони здоров’я — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чортківського району (надалі — населення), вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.
1.2. Підприємство створене за рішенням Чортківської районної ради від 11 травня 2018 р. № 378 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунальної установи «Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико – санітарної) допомоги» у комунальне некомерційне підприємство.
1.3. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунальної установи «Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико – санітарної) допомоги».
1.4. Підприємство засноване на базі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району та передане Підприємству в оперативне управління.
1.5. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальні громади сіл, селища, міста Чортківського району в особі Чортківської районної ради (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.
1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, цим Статутом та іншими нормативними актами.

2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування:
повне українською мовою: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чортківської районної ради;
скорочене українською мовою: КНП «ЦПМСД» Чортківської РР.
2.2. Місцезнаходження: вул. Штокалівка, 159, с. Біла, Чортківський р-н, Тернопільська обл.
3. Мета та предмет діяльності
3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Чортківського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- проведення профілактичних щеплень;
- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно – курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
- направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
- участь у державних та місцевих програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
- участь у державних та місцевих програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;
- участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Чортківському районі та шляхів їх вирішення;
- надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Чортківського району;
- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
- залучення медичних працівників для надання первинної медико – санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
- координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
- надання будь – яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Чортківського району;
- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

4. Правовий статус
4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району на правах оперативного управління.
4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
4.4. Для закупівель товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені чинним законодавством України.
4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, органах Державного казначейства, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Держава та Засновник не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави та Засновника, крім випадків, передбачених законодавством.
4.9. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.
4.10. Підприємство, за погодженням із Засновником, визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, затверджує штатний розпис.
4.11. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
4.12. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
4.13. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.12. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

5. Статутний капітал. Майно та фінансування
5.1. Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі.
5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків, передбачених законом. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
5.3.2. Кошти місцевого бюджету;
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
5.3.4. Цільові кошти;
5.3.5. Кредити банків;
5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних чи фізичних осіб;
5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально – економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
5.3.8. Інші джерела, не заборонені законом.
Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 5 751 229 (п’ять мільйонів сімсот п’ятдесят одна тисяча двісті двадцять дев’ять) грн. 49 коп.
5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
5.6. Підприємство має право надавати, в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України.
5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.
5.9. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.
5.10. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від здійснення господарської некомерційної діяльності, визначається фінансовим планом, який затверджується до 1 вересня року, що передує плановому.


6. Права та обов’язки
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
6.1.3. В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства України.
6.1.4. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально – технічне забезпечення.
6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у порядку, визначеному законодавством України.
6.1.8. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально – профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами.
6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.
6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником.
6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.
6.2. Підприємство:
6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.2. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.
6.3. Обов’язки Підприємства:
6.3.1. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) в Чортківському районі.
6.3.2. Створювати для працівників Підприємства належні та безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.3.3. Здійснювати заходи з вдосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.3.5. Здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.
6.3.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
6.3.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7. Управління Підприємством
7.1. Управління Підприємством здійснює Чортківська районна рада.
7.2.Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар (далі – Керівник Підприємства), який призначається Засновником згідно чинного законодавства. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника Підприємства, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Засновник:
7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про їх виконання;
7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього;
7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
7.3.4. Укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;
7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває і його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;
7.3.6. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом керівника Підприємства.
7.3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;
7.3.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
7.4. Місцевий (районний) орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.
7.5. Керівник Підприємства:
7.5.1. Безпосередньо підпорядковується Засновнику та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій.
7.5.2. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.3. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.
7.5.4. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно – правових актів медичної допомоги.
7.5.5. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
7.5.6. Користується правом розпорядження коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.5.7. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
7.5.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.9. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь – які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
7.5.10. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду. Щорічно звітує на сесії Засновника. Не затвердження звіту головного лікаря сесією районної ради може бути підставою для розірвання контракту з головним лікарем Підприємства.
7.5.11. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
7.5.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору з працівниками в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.13. Призначає на посаду та звільняє з посади заступників керівника Підприємства і головного бухгалтера Підприємства.
7.5.14. Призначає на посаду та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
7.5.15. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.16. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.17. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
7.5.18. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, за поданням керівників цих підрозділів, інші положення та порядки, що мають систематичний характер, зокрема:
- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
7.5.19. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.
7.5.20. Подає на затвердження Засновнику проект фінансового плану Підприємства та проект змін до Статуту Підприємства.
7.5.21. За погодженням із Засновником визначає та затверджує організаційну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників, штатний розпис, умови оплати праці.
7.5.22. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.
7.5.23. Вирішує інші питання діяльності Підприємства віднесені до компетенції керівника Підприємства відповідно до законодавства України, цього Статуту, контракту між Засновником та керівником Підприємства.
7.6. Керівник Підприємства, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Підприємства у державних органах, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з українськими та іноземними організаціями та фізичними особами.
7.7. Керівник Підприємства, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють поточне керівництво Підприємством та його підрозділами.
7.8. Керівник Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
7.9. У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує його заступник чи інша особа призначена Засновником.
7.10. З метою здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю Підприємства та реального забезпечення права членів територіальної громади на участь в управлінні об’єктами комунальної власності на Підприємстві може бути створена Спостережна рада.

8. Організаційна структура Підприємства
8.1. Структура Підприємства включає:
8.1.1. адміністративна частина/управління.
8.1.2. господарська частина.
8.1.3. лікувально – профілактична служба, що складається з: центральної амбулаторії загальної практики / сімейної медицини по вул.. Д. Пігути, 29 та прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів с. Горішня Вигнанка, с. Переходи, с. Пастуше, с.Шманьківці, с. Шманьківчики, с. Залісся; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини по вул.. Маковея, 7; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с.Пробіжна та прикріпленого фельдшерсько-акушерського пункту с. Швайківці; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Косів; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Звиняч та прикріпленого фельдшерсько-акушерського пункту с. Скомороше; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Скородинці та прикріпленого фельдшерсько-акушерського пункту с. Бичківці; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Джурин та прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів с. Слобідка Джуринська, с. Палашівка, с. Полівці, с. Криволука і пункту здоров’я с. Базар; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Ягільниця та прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів с.Стара Ягільниця, с. Шульганівка, с. Черкавщина; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Кривеньке та прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів с.Коцюбинчики, с. Зелена, с. Босири, с. Сокиринці, с. Васильків, с. Товстеньке; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Улашківці та прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів с. Капустинці, с. Сосулівка, с. Милівці, с. Заболотівка; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Мухавка та прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів с. Свидова, с. Антонів; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Білобожниця та прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів с. Ридодуби, с. Мазурівка, с. Білий Потік, с. Семаківці, с. Ромашівка; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Нагірянка; амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Біла, амбулаторії загальної практики / сімейної медицини с. Росохач.
8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства за погодження із Засновником.
8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються керівником Підприємства.
8.4. Штатну чисельність керівник Підприємства визначає на власний розсуд за погодженням із Засновником на підставі кошторису Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. Повноваження трудового колективу
9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції) трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.
Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.
Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до чинного законодавства України.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладення колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу — Уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.
9.8.Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
9.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України.

10. Контроль та перевірка діяльності
10.1. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.

11. Припинення Підприємства
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду.
11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
11.4. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.
11.5. Підприємство є таким, що припинило діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.


Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради                                                                            Т.В.Яблонь