Документи СТАТУТИ ПОЛОЖЕННЯ про Криволуцьку філію Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області

  ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
20 грудня 2018 р. № 490


ПОЛОЖЕННЯ
про Криволуцьку філію
Джуринського опорного закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Чортківської районної ради
Тернопільської області
Чортків
2018
І. Загальні положення
1. Це положення визначає основні засади функціонування Криволуцької філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.
2. Криволуцька філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (далі - філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області (далі – опорний заклад), що не має статусу юридичної особи і діє на підставі цього Положення.
Філія забезпечує здобуття початкової освіти.
3. Філія опорного закладу освіти у своїй діяльності керується керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Типовим положенням про філію закладу освіти затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 06.12.2017 року № 1568, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, розпорядженнями райдержадміністрації, наказами відділу освіти райдержадміністрації та цим Положенням.
4. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів опорного закладу освіти.
5. Засновником філії виступає – Чортківська районна рада. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію відповідно до вимог законодавства.
6. Повне найменування філії: Криволуцька філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.
Скорочене найменування філії: Криволуцька філія Джуринського опорного закладу.
7. Місцезнаходження філії: 48532, Тернопільська область, Чортківський район, с. Криволука, вул. Центральна 393.
ІІ. Організація освітнього процесу
1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Типовим положенням, положенням про філію, статутом Джуринського опорного закладу та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу.
2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття початкової освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу.
3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу.
4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує директор опорного закладу.
5. Учні, які здобувають освіту у філії, є учнями опорного закладу. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів здійснюються згідно з наказом директора опорного закладу.
6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття початкової освіти, документ про освіту видається опорним закладом.
7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.
8. У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня.
ІІІ. Управління філією
1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується директором опорного закладу.
2. Філію очолює завідувач.
Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, директор опорного закладу освіти виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів
3. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу.
4. Завідувача Філією та його заступників призначає директор опорного закладу.
5. Повноваження Завідувача філії:
- організовує навчально-виховний процес у філії;
- діє від імені філії;
- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття та звільнення працівників філії;
- створює умови для творчості педагогічних працівників, учнів;
- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;
- забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;
- контролює виконання навчальних планів та програм;
- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних працівників, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників філії;
- щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи.
- здійснює інші повноваження визначені законодавством України.
Завідувач зобов'язаний:
- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;
- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи
6. Директор опорного закладу визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.
Педагогічні працівники опорного закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в опорному закладі та філії (філіях).
7. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.
8. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.
9. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) опорного закладу освіти є обов’язковими для виконання філією.
У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.
ІV. Фінансування та матеріально-технічна база філії
1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.
2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису опорного закладу.
3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.
4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада закладу освіти (опорного закладу освіти) відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.
5. Майно опорного закладу освіти перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.
6. Опорний заклад освіти та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.Керуючий справами виконавчого апарату районної ради Т.В.Яблонь