Документи Рішення Рішення VII скликання XXI сесія (20 вересня 2019 року) № 554 - 576 № 559 Про затвердження Фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради на 2020 рік

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ

 
від 20 вересня 2019 року                                     № 559
м. Чортків

Про затвердження Фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Чортківська центральна комунальна районна
лікарня» Чортківської районної ради на 2020 рік

    Керуючись статтями 75,78 Господарського кодексу України, частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), враховуючи лист КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради від 16 вересня 2019 року № 01-04/418 та пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету від 18 вересня 2019 року, Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
    1. Затвердити Фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради на 2020 рік, що додається.
    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Овод Й.Й.) та постійну комісію районної ради з питань бюджету (Рудик С.М.).
 

Голова районної ради                                                   В.М.ШЕПЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 20 вересня 2019 року № 559

КОДИ
Рік 2019
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня"Чортківської районної ради за ЄДРПОУ 02001185
Організаційно-правова форма: некомерційне підприємство за КОПФГ 150
Територія : Тернопільська обл. м.Чортків за КОАТУУ 6125510100
Орган державного управління: Відділ охорони здоров'я за СПОДУ
Галузь: охорона здоров'я за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10
Одиниці виміру: тис. гривень
Форма власності: комунальна
Чисельність працівників 679,5
Місцезнаходження: м.Чортків,вул.Д.Пігути 31,б
Телефон 2-18-20
Прізвище та ініціали керівника Чортківський Р.В.ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства


Код рядка Факт минулого року 2018 Фінансовий план поточного року 2019р Плановий 2020 рік (усього) У тому числі за кварталами
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Формування прибутку підприємства
ДОХОДИ
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 001 922,7 949,3 1052,4 263,2 263,1 263,1 263,0
Податок на додану вартість 002 0,0
Акцизний збір 003
Інші непрямі податки (розшифрувати) 004
Інші вирахування з доходу (розшифрувати) 005
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) 006 922,7 949,3 1052,4 263,2 263,1 263,1 263
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозвола на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та наркологічні і психіатричні медичні огляди. 811,8 806,6 900,8 225,2 225,2 225,2 225,2
Оренда 110,5 138,3 146,6 36,6 36,6 36,6 36,8
Реалізація майна 0,4 4,4 5 1,4 1,3 1,3 1
Інші операційні доходи(субвенція+ міський бюджет) 007 57838,1 64166,9 71829,9 18802,3 17450,7 16775,0 18801,9
Інші операційні доходи(кошти на відшкодування припаратів для хворих на цукровий діабет) 0,0
0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 008
Інші фінансові доходи (благодійні внески,гранти та дарунки в т.ч.гуманітарна допомога) 009 1513,7 1604,4 1700,7 425,2 425,2 425,2 425,1
Інші доходи спеціального фонду 010 1238,5 611 647,7 161,9 161,9 161,9 162,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) 011
Усього доходів 012 61513 67331,6 75230,7 19652,6 18300,9 17625,2 19652,0
ВИТРАТИ 61513 67331,6 75230,7 19652,6 18300,9 17625,2 19652
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) : 013 61513 67331,6 75230,7 19652,6 18300,9 17625,2 19652,0
матеріальні затрати 013/1 7217,4 6178,2 6548,9 1637,3 1637,3 1637,2 1637,1
витрати на комунальні послуги 013/2 4946,2 6499,9 7050,2 2607,4 1255,7 580 2607,1
витрати на оплату праці 013/3 46161 51408,1 58194 14548,5 14548,5 14548,5 14548,5
Інші операційні витрати 013/4 1609,2 2096,1 2219,3 554,8 554,8 554,9 554,8
014 0 0
Капітальні видатки 015 1579,2 1149,3 1218,3 304,6 304,6 304,6 304,5
016 0
Фінансові витрати 017 0
Втрати від участі в капіталі 018 0
Інші витрати (податок на землю) 019 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 020 0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 021 0
Усього витрати 022 61513 67331,6 75230,7 19652,6 18300,9 17625,2 19652,0
Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток) 023
Фінансовий результат від операційної діяльності 024
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 025
Частка меншості 026
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 027
Прибуток 027/1
Збиток 027/2
II. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: 028
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 028/1
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі 028/2
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік 029
у тому числі на державну частку 029/1
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року 030 х х х х х х
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 031
Розвиток виробництва 032
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 032/1
Резервний фонд 033
Інші фонди (розшифрувати) 034
Інші цілі (розшифрувати) 035
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 036
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: 037
податок на прибуток 037/1
акцизний збір 037/2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 037/3 0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 037/4
рентні платежі 037/5
ресурсні платежі 037/6
інші податки(земельний податок ) 037/7
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 037/7/1
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами 037/7/2
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 038
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету 038/1
до державних цільових фондів 038/2
неустойки (штрафи, пені) 038/3
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 039
внески до Пенсійного фонду України 039/1 8322,8 7879,1 10494 2623,5 2623,5 2623,5 2623,5
внески до фондів соціального страхування 039/2 0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі: 040 0
місцеві податки та збори 040/1 48 48 42,4 9,4 8,1 12,5 12,4
інші платежі 040/2


Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради                                                        Т.В.Яблонь