Документи Рішення Рішення VII скликання XXI сесія (20 вересня 2019 року) № 554 - 576 № 560 Про затвердження Фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чортківської районної ради на 2020 рік

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 20 вересня 2019 року                                                № 560
м. Чортків

Про затвердження Фінансового плану комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної
медико - санітарної допомоги» Чортківської районної
ради на 2020 рік

    Керуючись статтями 75,78 Господарського кодексу України, частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), враховуючи лист КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради від 29 травня 2019 року № 513 та пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету від 18 вересня 2019 року, Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
    1. Затвердити Фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чортківської районної ради на 2020 рік, що додається.
    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Овод Й.Й.) та постійну комісію районної ради з питань бюджету (Рудик С.М.).

Голова районної ради                                                  В.М.ШЕПЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Чортківської
районної ради
від 20 вересня 2019 року №560
КОДИ

Рік 2019
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Чортківської районної ради за ЄДРПОУ 38427288
Організаційно-правова форма: некомерційне підприємство за КОПФГ 150
Територія : Тернопільська обл. м.Чортків за КОАТУУ 6125510100
Орган державного управління: Відділ охорони здоров'я за СПОДУ
Галузь: охорона здоров'я за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності: загальна медична практика за КВЕД 86.21
Одиниці виміру: тис. гривень
Форма власності: комунальна
Чисельність працівників 267,5шт. од.
Місцезнаходження: м.Чортків,вул.Д.Пігути, 29
Телефон 2-15-16
Прізвище та ініціали керівника Ратушняк Я.П.


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
за 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства


Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року 2019р Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Формування прибутку підприємства
ДОХОДИ
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)НСЗУ 001 27091,3 30816,2 7704,0 7705,0 7703,0 7704,2
Податок на додану вартість 002
Акцизний збір 003
Інші непрямі податки (розшифрувати) 004
Інші вирахування з доходу (розшифрувати) 005
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)НСЗУ 006 27091,3 30816,2 7704,0 7705,0 7703,0 7704,2
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозвола на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та наркологічні і психіатричні медичні огляди.
Оренда 72,4 75,6 18,6 18,8 19 19,2
Реалізація майна
Інші операційні доходи(районний, міський бюджет) 007 2419,9 2620,0 655,0 655,0 532,0 778,0
Інші операційні доходи(кошти на відшкодування припаратів для хворих на цукровий діабет)

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 008
Інші фінансові доходи (благодійні внески,гранти та дарунки в т.ч.гуманітарна допомога) 009 85 105,0 24,0 28,0 26,0 27,0
Інші доходи спеціального фонду (07 фонд соц.економ.розв.місц+держ.) 010 1027 1130,0 282,0 282,0 283,0 283,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) 011
Усього доходів 012 30695,6 34746,8 8683,6 8688,8 8563,0 8811,4
ВИТРАТИ 30695,6 34746,8 8683,6 8688,8 8563 8811,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) : 013 25823 29647,7 7416,0 7416,8 7287,7 7527,2
матеріальні затрати 013/1 1388,4 1419,9 420,9 450,4 144,1 404,5
витрати на комунальні послуги 013/2 1948,8 1985 448,1 352,9 440,2 743,8
витрати на оплату праці 013/3 20431,4 24116,1 6040,5 6035,5 6001,1 6039
Інші операційні витрати 013/4 772,2 830,4 296,2 193,3 174,9 166
014
Капітальні видатки 015 1282,2 1296,3 210,3 384,7 527,4 173,9
016 0
Фінансові витрати 017 0
Втрати від участі в капіталі 018 0
Інші витрати (податок на землю) 019 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 020 0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 021 0
Усього витрати 022 25823 29647,7 7416,0 7416,8 7287,7 7527,2
Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток) 023
Фінансовий результат від операційної діяльності 024
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 025
Частка меншості 026
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 027
Прибуток 027/1
Збиток 027/2
II. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: 028
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 028/1
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі 028/2
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік 029
у тому числі на державну частку 029/1
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року 030 х х х х х х
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 031
Розвиток виробництва 032
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 032/1
Резервний фонд 033
Інші фонди (розшифрувати) 034
Інші цілі (розшифрувати) 035
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 036
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: 037
податок на прибуток 037/1
акцизний збір 037/2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 037/3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 037/4
рентні платежі 037/5
ресурсні платежі 037/6
інші податки(земельний податок ) 037/7
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 037/7/1
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами 037/7/2
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 038
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету 038/1
до державних цільових фондів 038/2
неустойки (штрафи, пені) 038/3
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 039
внески до Пенсійного фонду України 039/1 4853 5073,6 1263,4 1265,2 1268,4 1276,6
внески до фондів соціального страхування 039/2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі: 040
місцеві податки та збори 040/1 19,6 25,5 4,2 6,8 6,9 7,6
інші платежі 040/2Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                Т.В. Яблонь