Документи Рішення Рішення VII скликання XXI сесія (20 вересня 2019 року) № 554 - 576 № 566 Про аукціонну комісію для продажу об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальних громад району

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 20 вересня 2019 року                                            № 566
м. Чортків

Про аукціонну комісію для
продажу об'єктів малої
приватизації комунальної власності
територіальних громад району

    Відповідно до ст. 15 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", пункту 20 частини першої статті 43, частини шостої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Чортківського району та виконання завдань по надходженню коштів до районного бюджету, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 17 вересня 2019 року, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:
    1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад району, що додається.
    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі (Демкович М.М.)

Голова районної ради                                                 В.М.ШЕПЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради 
від 20 вересня 2019 року № 566

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад Чортківського району

I. Загальні положення
1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад Чортківського району (далі - Комісія), її повноваження, права та порядок роботи.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, рішеннями Чортківської районної ради та цим Положенням.
II. Склад, порядок утворення Комісії та її повноваження
1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється головою районної ради як представником органу приватизації територіальних громад Чортківського району (далі - Орган приватизації) для продажу об'єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад Чортківського району протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта.
2. До складу Комісії входять не менше 5 осіб. У разі потреби до складу Комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств та/або господарських товариств тощо.
3. Основні принципи діяльності Комісії:
дотримання вимог законодавства;
колегіальність прийнятих рішень;
професіоналізм, неупередженість та незалежність членів Комісії (недопущення втручання в діяльність Комісії будь-яких органів влади).
4. Склад Комісії та зміни до нього затверджуються розпорядженням голови районної ради.
Голова Комісії та секретар призначаються із посадових осіб виконавчого апарату районної ради.
На період тривалої відсутності голови Комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються розпорядженням голови районної ради на будь-кого із членів Комісії.
5. До основних повноважень Комісії належать:
розроблення умов продажу та їх подання для затвердження на сесії районної ради;
визначення стартової ціни;
визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;
розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;
ведення протоколів засідань Комісії та їх подання на затвердження голові районної ради.
6. Комісія має право:
під час розроблення умов продажу вносити пропозиції голові районної ради щодо запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об'єктом продажу;
вносити пропозиції голові районної ради щодо подання запитів спеціалістам, експертам;
заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.
III. Порядок роботи Комісії
1. Очолює Комісію та організовує її роботу голова Комісії.
2. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.
3. Усі рішення Комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування ("за" або "проти"), результати якого заносяться до протоколу.
4. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 осіб від загального складу Комісії.
5. Члени Комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів членів Комісії від її загального складу.
6. За результатами засідання Комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження голові районної ради.
7. Секретар Комісії забезпечує:
підготовку матеріалів для розгляду Комісією;
виконання доручень голови Комісії;
підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань Комісії.
8. Члени Комісії зобов'язані брати участь у роботі Комісії.
У разі якщо засідання Комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання Комісії переноситься на інший день.
9. Діяльність Комісії припиняється розпорядженням голови районної ради.
IV. Строки ухвалення Комісією рішень
1. Якщо станом на дату прийняття рішення Чортківською районною радою про включення об'єкта до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, право власності на об'єкт приватизації не зареєстроване, Орган приватизації разом з балансоутримувачем об'єкта вживають заходи щодо здійснення державної реєстрації права спільної власності територіальних громад району на об'єкт приватизації протягом трьох місяців з дати прийняття Чортківською районною радою рішення.
2. Якщо станом на дату прийняття рішення Чортківською районною радою про включення об'єкта до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, об'єкт приватизації не має балансової вартості або якщо прийнято рішення про приватизацію об'єкта на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід'ємних поліпшень, Орган приватизації вживає заходи щодо проведення незалежної оцінки об'єкта приватизації і рецензування звіту про таку оцінку протягом двох місяців з дати прийняття Чортківською районною радою рішення.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                      Т.В.Яблонь

Додаток
до рішення районної ради
від 20 вересня 2019 року № 566

Аукціонна комісія
для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності
територіальних громад району


Пушкар П.І. – заступник голови районної ради, голова комісії;
Попіль С.В. – заступник керуючого справами-начальник відділу майнових відносин виконавчого апарату районної ради;
Гаджала М.К. – депутат районної ради, член комісії;
Рудик С.М.– депутат районної ради, член комісії;
Хруставка Л.М. – депутат районної ради, член комісії.Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                      Т.В.Яблонь