Комунальна власність ПЕРЕЛІК комунальних установ Конкурс на заміщення вакантної посади директора ЗОШ Чортківського району Критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 Критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного
завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

Критерії оцінювання письмового тестування
Тестування складається державною мовою.
Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.
Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.
Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань, що містить 90 питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною. Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.
Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.
Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення початку проведення тестування.
Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк
з персональними даними та повертає обидва конверти секретарю. Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата. Визначення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.
Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.
Для визначення результатів тестування використовується така система:
- 2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 20 питань тестового завдання і більше;
- 1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 16-19 питань тестового завдання;
- 0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 15 і менше питань тестового завдання.

Критерії оцінювання ситуаційного завдання
Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, та вміння приймати рішення.
Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.
Секретар конкурсної комісії перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком
для заповнення кандидатом персональних даних, а інший – з бланком для розв’язання ситуаційного завдання.
На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.
Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації професійних компетентностей:
- 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;
- 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання
в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
- 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк
Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості
про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю, який відкриває конверти з персональними даними кандидата та оголошує кандидатам. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією
з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Критерії оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти
На своєму засіданні конкурсна комісія заслуховує публічні презентації (тривалістю до 15 хвилин) проектів програм розвитку закладу на два і шість років загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.
Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином:
- 2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;
- 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;
- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.
Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.