Документи Рішення Рішення VII скликання XXIII сесія (20 листопада 2019 року) № 583 - 601 № 584 Про внесення змін до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району на 2019 - 2020 роки

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 20 листопада 2019 року                                                                            № 584
м.Чортків

Про внесення змін до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг,
дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району
на 2019 - 2020 роки

    Розглянувши розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 01 листопада 2019 року № 289-од «Про внесення змін до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району на 2019-2020 роки», затвердженої рішенням Чортківської районної ради від 14 червня 2019 року № 534, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально - економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 15 листопада 2019 року та постійної комісій районної ради з питань бюджету від 18 листопада 2019 року, районна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити зміни до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Чортківської районної ради від 14 червня 2019 року № 534, що додається.

    2. Чортківській районній державній адміністрації, відділу з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури Чортківської районної державної адміністрації забезпечити дієвий контроль за ремонтом та утриманням автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району в 2019-2020 роках.

    3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника голови Чортківської районної державної адміністрації (Заболотний І.Я.), постійну комісію районної ради з питань соціально - економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі (Демкович М.М.) та постійну комісію районної ради з питань бюджету (Рудик С.М.).

Голова районної ради                                                                     В.ШЕПЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 20 листопада 2019 року № 584

ЗМІНИ
до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району
на 2019-2020 роки

1. Розділ перший «Паспорт програми» викласти в наступній редакції:

1. Паспорт програми
1. Ініціатор розроблення програми Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури Чортківської районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 01 листопада 2019 року № 289-од «Про внесення змін до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району на 2019-2020 роки».
3. Розробник програми Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури Чортківської районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми -
5. Відповідальні виконавці програми Органи місцевого самоврядування Чортківського району
6. Учасники програми Органи місцевого самоврядування Чортківського району
7. Термін реалізації програми 2019-2020 роки
7.1 етапи виконання програми 2019- 2020 роки

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Державний, районний, сільські бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн.
У тому числі: 7244,5 тис. гривень
9.1. Коштів державного бюджету, тис. грн. 3150 тис. гривень
9.2. Коштів районного бюджету, тис. грн. 1294,5 тис. гривень
9.3. Коштів сільських бюджетів, тис. грн. 2800 тис. гривень

2. У розділі четвертому «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми» в пункті «Обсяги та джерела фінансування» цифри «4000,0 гривень» замінити на «7244,5гривень».

3. Розділ четвертий «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми» пункт «Ресурсне забезпечення програми та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району на 2019-2020 роки» викласти в наступній редакції:

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн.

у тому числі: Виконання по роках Усього витрат на виконання програми
(тис. грн.)
2019 рік 2020 рік
державний бюджет 3150,0 - 3150,0
районний бюджет 694,5 600,0 1294,5
сільські бюджети 1400,0 1400,0 2800,0
Всього 5244,5 2000,0 7244,5


4. Розділ п’ятий «Перелік завдань, заходів програми та результативні показники» пункт «Показники продукту виконання заходів програми по роках» викласти в наступній редакції:


з/п Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії програми Вихідні дані на завершення програми З них по роках


2019

2020
1 2 3 4 5 6 7
Показники продукту Програми
1. Збереження існуючих вулиць і доріг комунальної власності району від руйнування, своєчасне виконання їх ремонту. відсотки

0

100

50

50
2. Ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування. відсотки
0
100
50
50
3. Покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності. відсотки
0
100
50
50
4. Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення в Чортківському районі відсотки
0
100
100
0

Показники ефективності визначаються по кожному об’єкту - продукту програми, як співвідношення його вартості до кількості об’єктів або обсягів виконання продукту.

5. Розділ шостий «Напрями діяльності та заходи ремонту та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району на 2019-2020 роки викласти в наступній редакції:

№ з/п Назва
напрямку
діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів
програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),
тис. грн. у тому числі: Очікуваний
результат
2019 рік 2020 рік Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Збереження існуючих вулиць і доріг комунальної власності району від руйнування, своєчасне виконан ня їх ремонту. Щорічне проведення заходів з підтримання існуючих вулиць і доріг комунальної власності району в належному стані, своєчасне виконання їх ремонту. 2019 -
2020 Органи місцевого само врядування районний
бюджет 285 285 570 Забезпечення повноцінного проживання, роботи і відпочинку мешканців Чортківсько го району, сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобіль них груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.
сільські
бюджети 665 665 1330
всього 950 950 1900
2. Ліквіда цію незадові льних умов руху автотран спорту, у тому числі маршру тів загально го користування. Проведення заходів щодо розвитку дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на
території населених пунктів Чортківсько го району 2019 -
2020 Органи місцевого само врядування районний
бюджет

30


30


60


Забезпечення покращення транспортно го пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху в населених пунктах району.

сільські бюджети

70


70


140

всього 100 100 200
3. Покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності. Проведення ремонту існуючих доріг і вулиць комунальної власності району. 2019 -
2020 Органи місцевого само врядування районний
бюджет 285 285 570 Забезпечення покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів Чортківсько го району, збільшення інвестиційної привабливо сті та розвитку сільського господарства за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Чортківсько го району
сільські
бюджети 665 665 1330
всього 950 950 1900
4. Капіталь ний ремонт автомобі льних доріг місцевого значення в Чортків ському районі Капітальний ремонт автомобіль ної дороги місцевого значення Чортківсько го району С 201601 «Нагірянка - Стара Ягільниця» (на ділянці сіл Долина, Шульганівка, Стара Ягільниця) 2019 Відділ з питань цивільного захисту населення та розвит ку інфраструкту ри Чортківської район ної державної адміністрації державний
бюджет 1000 - 1000 Забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ населених пунктів Чортківсько го району незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

районний
бюджет 30 - 30
всього


1030
- 1030

Капітальний ремонт автомобіль ної дороги місцевого значення Чортківсько го району С 201604 «Чортків - Більче-Золоте» (на ділянці сіл Улашківці, Заболотівка, Капустинці) 2019 Відділ з питань цвіль ного захисту населення та розвит ку інфраструкту ри Чортківської район ної державної адміністрації державний
бюджет 800 - 800


районний
бюджет 24 - 24


всього 824 - 824

Капітальний ремонт автомобіль ної дороги місцевого значення Чортківсько го району С 201608 «(Тернопіль – Скалат- Жванець) – Сокиринці» (на ділянці села Кривеньке - Коцюбинчики) 2019 Відділ з питань цивіль ного захисту населення та розвит ку інфраструкту ри Чортківської район ної державної адміністрації Держав ний
бюджет 600 - 600
районний
бюджет 18 - 18
всього 618 - 618
Капітальний ремонт автомобіль ної дороги місцевого значення Чортківсько го району С 201601 «Нагірянка-Шупарка» (на ділянці сіл Улашківці - Нагірянка біля хутора Жмиків) 2019 Відділ з питань цвіль ного захисту населення та розвит ку інфраструкту ри Чортківської район ної державної адміністрації державний
бюджет 500 - 500

районний
бюджет 15 - 15
всього 515 - 515
Капітальний ремонт автомобіль ної дороги місцевого значення Чортківсько го району С201616 «Бучач-Чортків-Скала-Подільська) –Біла» (ділянка дорога Т-20-01 «Бучач - Чортків - Скала-Подільська» – с. Біла) 2019 Відділ з питань цвіль ного захисту населення та розвит ку інфраструкту ри Чортківської район ної державної адміністрації Держав ний
бюджет 250 - 250
районний
бюджет 7,5 - 7,5
всього 257,5 - 257,5
Всього, тис. грн. 5244,5 2000,0 7244,5Заступник керуючого справами –
начальник відділу майнових відносин
виконавчого апарату районної ради                                   С.ПОПІЛЬ