Документи Рішення Рішення VII скликання XXV сесія (24 грудня 2019 року) № 610 - 618 № 614 Про районний бюджет на 2020 рік

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ


від 24 грудня 2019 року                                                № 614
м. Чортків

Про районний
бюджет на 2020 рік

    Розглянувши розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 17 грудня 2019 року № 337-од «Про проєкт районного бюджету на 2020 рік», керуючись статтями 14, 23, 78, 75, 101 Бюджетного кодексу України та пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:
    1. Визначити на 2020 рік :
- доходи районного бюджету у сумі 167 747 180 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 164 244 380 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету 3 502 800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення ;
- видатки районного бюджету у сумі 167 747 180 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 164 211 680 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету 3 535 500 гривень, у тому числі бюджет розвитку – 32 700 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
- профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 32 700 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 32 700 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення ;
- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,304 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
 
- резервний фонд районного бюджету у сумі 300 000 гривень, що становить 0,183 відсотка видатків загального фонду районного бюджету , визначених цим пунктом.
    2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 164 211 680 грн. та спеціальному фонду 3 535 500 грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.
    3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
    4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об"єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
    5. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2 867 500 грн., згідно з додатком 6 до цього рішення.
    6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:
    1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 93,96,97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2020 рік ”.
    2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України в частині спрямування до бюджету розвитку(спеціального фонду) коштів із загального фонду;
    7. Установити , що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
    1) у частині доходів є надходження , визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;
    2) у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України в частині залучення коштів із загального фонду;
    3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 та 11 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України:
- повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам.


    8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з статтями 69 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України та на видатки, відповідно до джерел надходжень, визначених у пункті 7 цього рішення.
    9. Схвалити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
    10. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
    11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
    12. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:
    1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності рішення про районний бюджет ;
    2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
    3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме :
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України до 15 березня року, що настає за звітним;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
    4) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
    5) приведення показників з мережі, штатів та контингентів установ і закладів у відповідність до розмірів коштів, передбаченими на їх утримання у 2020 році, не допускати росту чисельності працівників та їх структурних підрозділів, оптимізувати мережу закладів соціально-культурного призначення, забезпечивши максимальне використання наявних потужностей;
    6) керівникам бюджетних установ здійснення фактичних видатків на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;
    7) за наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та інші енергоносії за загальним фондом (в межах бюджетних асигнувань) не реєструвати бюджетні зобов'язання та не здійснювати платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених пунктом 9 вказаного рішення), до погашення такої заборгованості.
    13. Надати право фінансовому управлінню Чортківської районної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією Чортківської районної ради з питань бюджету:
    13.1. Здійснювати перерозподіл видатків районного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення /зменшення видатків розвитку за рахунок зменшення/збільшення інших видатків.
    13.2. Протягом 2020 року приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету районному бюджету та з місцевих бюджетів районному бюджету у період між сесіями Чортківської районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради.
    14. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
    15. Додатки 1- 6 цього рішення є його невід"ємною частиною.
    16. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
    17. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови Чортківської районної державної адміністрації (Заболотного І.Я.) та постійну комісію Чортківської районної ради з питань бюджету(Рудик С.М.).
Голова районної ради                                       В.ШЕПЕТА

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4


Додаток 5

Додаток 6