Документи Рішення Рішення VII скликання ХХVII II пленарне засідання (23 червня 2020 року) № 641 - 669 №659 Про делегування окремих повноважень засновника в галузі освіти

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 23 червня 2020 року                                                № 659
м. Чортків


Про делегування окремих
повноважень засновника
в галузі освіти

Відповідно до листа відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації від 18.05.2020 №01-08/302, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Законом України «Про повну загальну середню освіту», статтею 25 Закону України «Про освіту», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з гуманітарних питань від 17 червня 2020 року, Чортківська районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Делегувати відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації (далі – органу управління) наступні повноваження засновника – Чортківської районної ради в галузі освіти району, визначені Законом України «Про освіту»:

1) подавати на затвердження засновнику установчі документи закладів освіти, засновником яких є Чортківська районна рада Тернопільської області;

2) затверджувати кошториси та приймати фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

3) здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

4) здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти;

5) забезпечувати створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

6) здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

7) здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти; розглядати скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймати рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяти створенню безпечного освітнього середовища в закладах освіти та вживати заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

8) забезпечувати утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

9) у разі реорганізації чи ліквідації закладів освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

10) забезпечувати відповідно до законодавства створення в закладах освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;

11) відповідати за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території;

12) планувати та забезпечувати розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;

13) подавати пропозиції Засновнику щодо закріплення за закладами початкової та базової середньої освіти території обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);

14) забезпечувати доступність дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вживати заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті;

15) забезпечувати та фінансувати підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);

16) вести облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

17) оприлюднювати офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби закладів освіти та інші видатки у сфері освіти;

18) сприяти розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти;

19) реалізовувати інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладів освіти;

20) вживати заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу.

2. Делегувати відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації (далі – органу управління) наступні повноваження засновника – Чортківської районної ради в галузі освіти району, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту»:

1) укладати з керівниками закладів загальної середньої освіти строкові трудові договори, відповідно до вимог чинного законодавства;

2) у разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами погоджувати утворення інклюзивного класу в закладі загальної середньої освіти, вносити Засновнику закладів освіти пропозиції щодо визначення порядку підвезення учнів до місця навчання та у зворотному напрямку (до місця проживання) та забезпечувати його за кошти відповідних бюджетів;

3) нести відповідальність за організацію харчування учнів у закладах освіти, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів;

4) затверджувати за поданням закладів загальної середньої освіти стратегію розвитку такого закладу;

5) фінансувати виконання стратегії розвитку закладів загальної середньої освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладами освіти;

6) вносити пропозиції Засновнику про утворення та ліквідацію структурних підрозділів у підпорядкованих закладах загальної середньої освіти;

7) здійснювати контроль за використанням закладами загальної середньої освіти публічних коштів;

8) здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

9) затверджувати кошториси закладів загальної середньої освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачаються на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролювати його виконання;

10) реалізувати інші права, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства;

11) забезпечувати утримання та розвиток підпорядкованих закладів освіти, їх матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

12) забезпечувати дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів загальної середньої освіти;

13) забезпечувати можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти;

14) забезпечувати оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог Закону України "Про освіту", Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Закону України "Про відкритість використання публічних коштів";

15) здійснювати фінансово-господарську діяльність підпорядкованих закладів загальної середньої освіти відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про освіту", Закону України «Про повну загальну середню освіту», рішень районної ради та інших нормативно-правових актів, зокрема:

- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти;

- оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;

- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності закладів освіти;

16) погоджувати штатні розписи закладів загальної середньої освіти на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, які подаються та затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Іван ЗАБОЛОТНИЙ) та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Роман ЧОРТКІВСЬКИЙ).


Голова районної ради                                                           Віктор ШЕПЕТА