Документи Рішення Рішення VI скликання 2 сесія (10 грудня 2010 року) №13-36 №25 Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2010 року

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я


від «10» грудня 2010 року                                                                                              № 25
м.Чортків


Звіт про виконання районного
бюджету за 9 місяців 2010 року

Районна рада вирішила:


Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2010 року:

- по доходах:

загального фонду в сумі - 122731,6 тис .грн.
спеціального фонду в сумі - 5560,2 тис. грн.

- по видатках:

загального фонду в сумі - 114837,5 тис. грн. спеціального фонду в сумі - 4952,3 тис. грн. - з перевищенням доходів над видатками: по загальному фонду в сумі - 7894,1 тис. грн. по спеціальному фонду в сумі - 607,9 тис .грн. згідно з додатком.


Голова районної ради                                                                                             Р.В. Чортківський

Додаток
до рішення сесії районної ради
від 10 грудня 2010 р. № 25
З В І Т
про виконання районного бюджету
Чортківського району за 9 місяців 2010 року

Залишок коштів на 01.01.2010 року:

по загальному фонду - 2920,6 тис.грн.
по спеціальному фонду - 574,3 тис.грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд
Уточне-ний план на 9 міся-ців 2010 року Виконано за 9 міся- ців 2010
року % вико-нання Уточнений план на 9 мі-сяців 2010 року Виконано за 9 місяців 2010
Року % вико-нання
Д О Х О Д И 12739,2 13192,9 103,6 1950,3 1483,9 76,1
Податкові надходження 12739,1 13184,3 103,5
Податок з доходів фізичних осіб 12366,7 12790,5 103,4
Податок на прибуток 1,8 2,4 133,3
Плата за надра 3,0 4,0 133,3
Плата за землю 367,6 387,4 105,4
Неподаткові надходження 0,1 8,6 8600,0 1950,3 1483,9 76,1
Частина чистого прибутку - - -
Інші надходження 0,1 8,6 8600,0
Офіційні трансферти 111694,5 106618,1 95,5
Кошти, що надходять до районних бюджетів з бюджетів нижчих рівнів 29,7 30,0 101,0
Дотації 76847,0 72880,1 94,8
Дотації вирівнювання, що одержуються з Державного бюджету 76613,4 72798,1 95,0
Додаткова дотація з Державного бюджету 233,6 82,0 35,1
Власні надходження бюджетних установ 1950,3 1483,9 76,1
Субвенції 34817,8 33708,0 96,8 4366,5 3502,0 80,2
Субвенція з державного бюдже-ту місцевим бюджетам на вип.-лату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям 31046,2 31046,2 100,0
Субвенція з державного бюдже-ту на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної пла-ти, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 2012,9 1190,2 59,1 4366,5 3502,0 80,2
Субвенція з державного бюдже-ту місцевим бюджетам на нада-ння пільг з послуг зв`язку та пільгового перевезення громадян 1071,8 925,4 86,3
Субвенція з державного бюдже-ту на надання пільг та житлових субсидій населенню на придба-ння твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 209,1 107,7 51,5
Інші субвенції 60,9 30,9 50,7
Субвенція з державного бюдже-ту на виплату допомоги на дітей-сиріт за принципом «гроші ходять за дитиною» 379,0 369,7 97,5
Субвенція на проведення виборів 37,9 37,9 100,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 124433,7 119811,0 96,3 6316,8 4985,9 78,9
В И Д А Т К И
Органи місцевого самовря-дування 988,3 790,4 80,0
Освіта 44819,7 39027,9 87,1 449,6 228,7 50,9
Охорона здоров’я 22461,4 20308,7 90,4 1149,2 918,2 79,9
Соціальний захист та соціальне
забезпечення 37127,5 35947,3 96,8 4550,9 3630,0 79,8
Культура і мистецтво 4466,0 4043,9 90,5 164,7 176,5 107,2
Засоби масової інформації 153,0 153,0 100,0
Фізична культура і спорт 823,1 580,3 70,5
Транспорт 636,5 545,8 90,5 2,3
Підтримка малого і середнього підприємництва 30,0 7,9 26,3
Охорона і раціональне викорис-тання земель 17,0 12,0 70,6 6,2
Запобігання та ліквідація надзви-чайних ситуацій та наслідків сти-хійного лиха 195,4 90,5 46,3
Дотації вирівнювання, що пере-
даються з районного бюджету 11868,8 11387,1 95,9
Додаткові дотації, що передають-ся з районного бюджету 1845,6 1845,6 100,0
Резервний фонд 100,4 - -
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведе-ння виборів 37,9 37,9 100,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на викона-ння програми соціально-економіч
ного та культурного розвитку регіонів 54,5 29,1 53,4
Інші видатки 22,6 0,1 0,4
Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла -1,1
ВСЬОГО ВИДАТКІВ: 125647,7 114837,5 91,4 6322,9 4952,3 78,3

Залишок на кінець звітного періоду:
по загальному фонду - 7894,1 тис. грн.
по спеціальному фонду - 607,9 тис. грн.Керуючий справами
районної ради                                                                                          С.П. Стефанишин