Документи Рішення Рішення VІІІ скликання VI сесія (21 грудня 2021 року) № 112-124 № 115 Про районний бюджет на 2022 рік.

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЬ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
 
 
від 21 грудня 2021 року                                                                                 № 115
м. Чортків
 
Про районний бюджет на  2022 рік
19316200000
(код бюджету) 

Розглянувши розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 13 грудня  2021 року № 311/01-03 «Про схвалення проєкту районного бюджету на 2022 рік», керуючись  статтями 23, 76, 77, 101 Бюджетного кодексу України та пунктом 17 частини 1статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пропозицій постійної комісії районної ради з питань бюджету та економічного розвитку від 14 грудня 2021 року, Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :        
 
1. Визначити на 2022 рік :
-  доходи районного бюджету у сумі 1 617 900 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету - 1 497 900 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету - 120 000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
-  видатки районного бюджету у сумі 1 617 900 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету -  1 497 900 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету - 120 000 гривень,  згідно з додатком  2 до цього рішення;
-  оборотний  залишок бюджетних коштів районного бюджету -  у  розмірі 5 000 гривень, що становить 0,33 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду - 1 497 900 гривень та спеціальному фонду – 120 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
3.  Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені ст. 641 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені ст. 97 та 101 Бюджетного кодексу України .
2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

4.  Установити , що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2022 рік:
1)  у частині доходів є надходження , визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2)  у частині фінансування є кошти ,визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.
3)  у частині кредитування є надходження, визначені в пунктах 10 частини 1 статті  691 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України та на видатки, відповідно до джерел надходжень, визначених у пункті 4  цього рішення.

6. Схвалити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету за їх економічною  структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації  в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
8.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 9. Відповідно до статей 20,22 та 28 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності рішення про районний бюджет ;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4)  доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року.
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;
6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;
7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати  право Чортківській районній державній адміністрації за погодженням постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку:
1) Здійснювати перерозподіл видатків районного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, дотації та субвенції, а також збільшення/зменшення видатків розвитку за рахунок зменшення/збільшення інших видатків.
2) Протягом 2022 року приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів районному бюджету у період між сесіями Чортківської районної ради  з наступним затвердженням на сесії районної ради.

11. Установити, що у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

12.  Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

13.  Додатки 1-2 цього рішення є його  невід"ємною частиною .

14.  Забезпечити оприлюднення  цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Михайло ДЕМЧУК), постійну комісію районної ради з питань бюджету та економічного розвитку (Степан НОВІНЧУК).


Голова  районної ради                                                                      Марія ЧУПРІЙ

Додаток 1

Додаток 2