Документи Рішення Рішення VI скликання 3 сесія (12 Січня 2011 року) №37- №53 №44 Про районну програму фінансування фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 роках для надання разової грошової допомоги

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 січня 2011 року                                                                                                 №44
м. Чортків

Про районну програму фінансування фонду
Чортківської районної ради у 2011-2014 роках для
надання разової грошової допомоги


Розглянувши рекомендації постійної комісії Чортківської районної ради з питань бюджету від 23 грудня 2010 року, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити районну програму фінансування фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 роках для надання разової грошової допомоги (додається).
2. Затвердити положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 роках, як невід'ємної частини програми фінансування фонду Чортківської районної ради для надання разової грошової допомоги (додається).
3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Чортківської районної ради з питань бюджету (Грушецький В.Д.).
Голова Чортківської
районної ради                                                                                         Р.В. Чортківський


Додаток №1
до рішення районної ради
від 12 січня 2011 року №44
ПРОГРАМА
фінансування фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 роках для надання разової грошової допомогиІ Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Чортківська районна рада
2. Назва розпорядчого документу Пункт 3б, статті 91, Бюджетного кодексу України
3. Розробник програми Виконавчий апарат Чортківської районної ради
4. Відповідальний за виконання програми Чортківська районна рада
5. Учасник програми Фінансове управління райдержадміністрації
6. Термін реалізації програми 2011-2014 роки
7. Етапи виконання програми Один етап
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – всього 2011 рік – 276 000 грн.
2012 рік – 276 000 грн.
2013 рік – 276 000 грн.
2014 рік – 276 000 грн.
9. Коштів районного бюджету 2011 рік – 276 000 грн.
2012 рік – 276 000 грн.
2013 рік – 276 000 грн.
2014 рік – 276 000 грн.


ІІ. Визначення проблеми та мети на розв’язання яких спрямована програма.

Серед багаточисельних звернень громадян домінують переважно звернення про надання грошової допомоги найменш соціально захищених категорій населення, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок проведення складних медичних операцій та тривалого і дорогого медикаментозного лікування, стихійного лиха, нещасного випадку, інших ускладнюючих обставин.
Реалізація програми є однією із складових створення в районі системи гарантій соціальної захищеності найбільш вразливих верств населення за підтримки депутатського корпусу Чортківської районної ради.

ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми.

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.
Невід'ємною частиною програми є положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради.
Термін дії програми фінансування фонду Чортківської районної ради: 2011-2014 роки.
Обсяг фінансування Програми з районного бюджету становить:
2011 рік – 276 000 гривні.
2012 рік – 276 000 гривні.
2013 рік – 276 000 гривні.
2014 рік – 276 000 гривні.


4. Результативні показники та координація виконання програми.

Очікуваний результат програми вбачається у створенні необхідних умов для ефективного здійснення депутатами Чортківської районної ради своїх депутатських повноважень у питаннях соціального захисту окремих громадян.
Координацію виконання програми здійснює виконавчий апарат Чортківської районної ради спільно з головним фінансовим управлінням районної державної адміністрації.


Керуючий справами
районної ради                                                                                                С.П.Стефанишин
Додаток №2
до рішення районної
ради від 12 січня 2011 року № 44
 


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської
районної ради у 2011-2014 роках.


 
Положення визначає порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 роках.

І. Загальні положення
1.1. Разова грошова допомога (далі – допомога) може надаватися фізичним особам (далі – отримувачі), які постійно проживають на території району, перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин.
1.2. Допомога може надаватися не більше одного разу на рік одному і тому ж отримувачу.

ІІ. Порядок надання разової допомоги
2.1. Загальна сума коштів для надання допомоги передбачена Чортківською районною радою в районному бюджеті з розрахунку 2 000 грн. на рік на одного депутата Чортківської районної ради, крім голови Чортківської районної ради, та по 50 000 гривень - голові Чортківської районної державної адміністрації та голові Чортківської районної ради.
2.2. Допомога може надаватися на підставі звернення депутата Чортківської районної ради чи голови Чортківської районної державної адміністрації щомісячно у розмірі , що не перевищує обсягу видатків згідно з розписом районного бюджету (згідно додатку №1).
2.3. До звернення депутата Чортківської районної ради, голови Чортківської районної державної адміністрації додаються такі документи:
- заява громадянина на ім'я депутата Чортківської районної ради чи голови Чортківської районної державної адміністрації про надання допомоги;
- копія паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім'я, по батькові, дата народження , серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
- акт обстеження матеріально – побутових умов (взірець згідно з додатком 2) або довідка відповідних установ (лікувальний заклад, пожежна частина, міліція тощо), яка засвідчує необхідність надання допомоги.
2.4. У разі подання перерахованих документів не в повному обсязі вони повертаються ініціатору звернення з відповідним роз’ясненнями.

2.5. Для розгляду поданих документів та подання пропозицій щодо виділення разової грошової допомоги утворити комісію, згідно з додатком №3 надати право голові комісії для з'ясування причин та інших обставин щодо надання разової грошової допомоги, залучати до роботи в комісії спеціалістів інших галузей та служб району. (Ініціатор подання має право брати участь у засіданні даної комісії).
2.6. Депутат шляхом письмового звернення до голови Чортківської районної ради може передати право на використання коштів іншим депутатам.
2.7. У випадку дострокового припинення повноважень депутата Чортківської районної ради право на використання коштів, не розподілених колишнім депутатом, переходить до новообраного депутата у разі набуття ним повноважень в поточному бюджетному періоді.
2.8. Рішення про надання допомоги приймається головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради, який здійснює повноваження голови районної ради.

З прийнятих рішень видаються відповідні розпорядження.

3. Механізм одержання допомоги
На виконання розпорядження голови Чортківської районної ради про надання допомоги вона виплачується бухгалтерією виконавчого апарату Чортківської районної ради отримувачу при пред’явленні ним (нею) документа, що засвідчує особу.

4. Порядок обліку та звітності
Облік коштів, що витрачаються на надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради, ведеться бухгалтерією виконавчого апарату Чортківської районної ради і відображається у звітності за кодом 090412 функціональної класифікації видатків місцевих бюджетів.

5. Заключні положення
Контроль за використання коштів на надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради здійснює постійна комісія Чортківської районної ради з питань бюджету.
Керуючий справами
районної ради С.П.Стефанишин

Додаток 1
(Взірець)

Голові Чортківської
районної ради
Чортківському Р.В.
Звернення
за заявами громадян прошу надати грошову допомогу:

№ п/п Прізвище, ім'я, по батькові   Ідентифікаційний номер Сума (грн.).
       
       
       
       

Заяви та довідкові матеріали додаються.


Депутат Чортківської
районної ради                                                                                     (підпис)Голова Чортківської
районної державної адміністрації                                                         (підпис)

_ ___ ___ ___ ___ ___ ____ _____ ___ ___ ____ _____ ______ ____ ____ ____ ____ ____ _____ ___ _____

Додаток 2
(Взірець)
Акт
обстеження матеріально - побутових умов заявника на підставі
__________________________________________________________________

«____» __________________ 20___ року

Прізвище, ім'я, по батькові заявника __________________________________

______________________________________________________________р.н.

Обстеження проведено за адресою:____________________________________
______________________________________________ тел._________________

Особи, які проживають разом із заявником:
Прізвище, ім'я, по батькові
Ступінь родинного зв’язку Рік народження ПриміткаОцінка матеріально – побутових умов: ________________________________
_________________________________________________________________

Ознайомлений (а): __________________________________________________


Акт обстеження складено:

____________________________________________(______________________

____________________________________________(______________________

____________________________________________(______________________

_____ _____ _____ ______ _____ ______ ______ ________ _______ _________ ________ _____ ______ _______ ___
Додаток 3
до положенняСклад
комісії для розгляду звернень депутатів Чортківської районної ради і визнання обґрунтованості рішення щодо надання одноразової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради
Хруставка Любомир Михайлович – заступник голови Чортківської районної ради, голова комісії;

Андрунишин Степан Михайлович – радник голови Чортківської районної ради, секретар комісії.

Члени комісії:

Шага Світлана Михайлівна – заступник головного лікаря центральної комунальної районної лікарні, депутат районної ради.

Слободян Любов Михайлівна – заступник начальника управління праці та соціального захисту населення (погоджено);

Дацюк Василь Семенович - начальник служби у справах дітей Чортківської райдержадміністрації (погоджено).


Керуючий справами
районної ради                                                                                                                     С.П.Стефанишин