Документи Рішення Рішення VI скликання 4 сесія (04 березня 2011 року) №54-№73 №56 Звіт про виконання районного бюджету за 2010 рік

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я


від „04” березня 2011 року                                                                                             № 56
м.Чортків


Звіт про виконання районного
бюджету за 2010 рік

Районна рада вирішила:


Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2010 рік:

- по доходах:

загального фонду в сумі - 173395,0 тис .грн.
спеціального фонду в сумі - 9134,5 тис. грн.

- по видатках:

загального фонду в сумі - 168553,2 тис. грн. спеціального фонду в сумі - 8275,1 тис. грн. - з перевищенням доходів над видатками: по загальному фонду в сумі - 4841,8 тис. грн. по спеціальному фонду в сумі - 859,4 тис .грн. згідно з додатком. Голова районної ради Р.В. Чортківський  

Додаток
до рішення сесії районної ради
від „04” березня 2011 р. № 56
З В І Т
про виконання районного бюджету
Чортківського району за 2010 рік

Залишок коштів на 01.01.2011 року:
по загальному фонду - 2920,6 тис.грн.
по спеціальному фонду - 574,3 тис.грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд
Уточне-ний план на 2010 рік Виконано за 2010
рік % вико-нання Уточнений план на 2010 рік Виконано за 2010
рік % вико-нання
Д О Х О Д И 18 607,0 19 382,2 104,2 2 600,4 2 155,6 82,9
Податкові надходження 18 606,9 19 373,5 104,1
Податок з доходів фізичних осіб 18 084,9 18 854,4 104,3
Податок на прибуток 4,5 3,2 71,1
Плата за надра 4,5 4,0 88,9
Плата за землю 513,0 511,9 99,8
Неподаткові надходження 0,1 8,7 8652,7 2 600,4 2 155,6 82,9
Частина чистого прибутку - - -
Інші надходження 0,1 8,7 8652,7
Власні надходження бюджетних установ 2 600,4 2 155,6 82,9
Офіційні трансферти 152 634,4 151 092,2 99,0 6 405,2 6 404,6 99,9
Кошти, що надходять до районних бюджетів з бюджетів нижчих рівнів 40,3 40,3 100,0
Кошти одержані із загального фонду 300,0 299,4 99,8
Дотації 102 877,6 102 509,5 99,6
Дотації вирівнювання, що одержуються з Державного бюджету 102 059,9 102 059,9 100,0
Додаткова дотація з Державного бюджету 817,7 449,6 55,0
Субвенції 49 716,5 48 542,4 97,6 6 105,2 6 105,2 100,0
Субвенція з державного бюдже-ту місцевим бюджетам на випла-ту допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям 42 800,0 42 376,3 99,0
Субвенція з державного бюдже-ту на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної пла-ти, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1 634,6 1 634,6 100,0 6 105,2 6 105,2 100,0
Субвенція з державного бюдже-ту місцевим бюджетам на нада-ння пільг з послуг зв`язку та пільгового перевезення громадян 1 787,2 1 345,1 75,3
Субвенція з державного бюдже-ту на надання пільг та житлових субсидій населенню на придба-ння твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 314,2 201,9 64,3
Інші субвенції 136,6 136,5 99,9
Субвенція з державного бюдже-ту на виплату допомоги на дітей-сиріт за принципом «гроші ходять за дитиною» 504,3 499,7 99,1
Субвенція на проведення виборів 2539,6 2348,3 92,5
Кошти одержані із загального фонду 300,0 299,4 99,8
ВСЬОГО ДОХОДІВ 171 241,4 170 474,4 99,6 9 005,6 8 560,2 95,1
В И Д А Т К И
Органи місцевого самовря-дування 1373,9 1318,0 95,9
Освіта 61640,1 58238,6 94,5 599,5 315,8 52,7
Охорона здоров’я 29617,0 29591,2 99,9 1532,3 1473,8 96,2
Соціальний захист та соціальне
забезпечення 49823,4 49154,0 98,7 6351,2 6279,4 98,9
Культура і мистецтво 6083,8 6081,6 100,0 219,6 206,9 94,2
Засоби масової інформації 210,0 210,0 100,0
Фізична культура і спорт 1193,9 1133,6 94,9 3,0 0,6 20,0
Транспорт 1209,8 864,1 71,4
Підтримка малого і середнього підприємництва 35,0 35,0 100,0
Охорона і раціональне викорис-тання земель 20,0 20,0 100,0 6,2
Запобігання та ліквідація надзви-чайних ситуацій та наслідків сти-хійного лиха 185,6 174,3 93,9
Дотації вирівнювання, що пере-
даються з районного бюджету 16001,1 15804,4 98,8
Додаткові дотації, що передають-ся з районного бюджету 3225,0 3224,0 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведе-ння виборів 1436,9 1267,7 88,2
Інші видатки 3,0 2,1 70,0
Інвестиційні проекти 300,0
Проведення виборів народних де-путатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 1102,7 1080,7 98,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 300,0 299,4 99,8
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 54,5 54,5 100,0
Надання та повернення кредитів індивідуальним сільським забудовникам 30,0

-30,0 30,0

-30,0
100,0
Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла -1,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ: 173515,7 168553,2 97,1 9011,8 8275,1 91,8

Залишок на кінець звітного періоду:
по загальному фонду - 4841,8 тис. грн.
по спеціальному фонду - 859,4 тис. грн.Керуючий справами районної ради                                                                         С.П. Стефанишин