Документи Рішення Рішення VI скликання 19 сесія (29 грудня 2012 ) № 268-278 №270 "Про районний бюджет на 2013 рік"

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 29 грудня 2012 року                                                                                                         № 270

Про районний бюджет
на 2013 рік

Розглянувши подання районної державної адміністрації, висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 241049,963 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 236564,099 тис.грн., спеціального фонду бюджету 4485,864 тис.грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 241049,963 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 236159,099 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 4890,864 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 405,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 405,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 405,0 тис.грн. (додаток № 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 500,0 тис.грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2013 рік:
загального фонду:
• дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів у сумі 16203,9 тис.грн.;
• коштів, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів у сумі 95,4 тис.грн.;
• додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 661,0 тис.грн.;
• інші додаткові дотації у сумі 66,5 тис.грн.;

спеціального фонду:
• субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 1641,7 тис.грн.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету (Нагірянського сільського бюджету ) згідно із додатком № 4 до цього рішення.

8. Установити на 2013 рік:
Обсяги повернення кредитів до районного бюджету у сумі 30,0 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду - у сумі 30,0 тис.грн.
Обсяги надання кредитів з районного бюджету у сумі 30,0 тис.грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду у сумі 30,0 тис.грн. (додаток № 5).

9. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 7).

10. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 156,0 тис. грн.

11. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:
• оплата праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
• забезпечення продуктами харчування;
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
• поточні трансферти населенню;
• поточні трансферти місцевим бюджетам.

12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих та регіональних галузевих програм на загальну суму 1177,5 тис.грн. (додаток № 8).

13. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, у вийняткових випадках, за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків за кодом функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду районного бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету по загальному фонду - за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету.

15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

16. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2013 року розподіл додаткових обсягів та перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з Державного бюджету України районному бюджету на надання пільг, субсидій та допомог населенню в межах одного виду, виходячи з фактично нарахованих пільг, субсидій та допомоги населенню за погодженням із постійною комісією Чортківської районної ради з питань бюджету, з наступним затвердженням районною радою.

17. Установити, що підприємства та господарські організації спільної власності територіальних громад Чортківського району сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу).
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2013 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
Відрахування частини чистого прибутку (доходу) здійснюється підприємствами та господарськими організаціями у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) господарські організації подають за підсумками 2012 року та щоквартально протягом 2013 року до виконавчого апарату Чортківської районної ради.

18. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації:
18.1. Одержувати на договірних умовах короткотермінові позички в органах Державної казначейської служби України без нарахування відсотків за користування цими коштами для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов‘язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
18.2. В процесі виконання районного бюджету розміщувати тимчасово вільні кошти районного бюджету на депозитних рахунках в установах банків з наступним їх поновленням до кінця року за погодженням з постійною комісією Чортківської районної ради з питань бюджету у відповідності до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

19. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Чортківської районної ради з питань бюджету.Голова районної ради В.В. Заліщук


Додаток № 1
до рішення сесеї районної ради
29 грудня 2012 року № 270
Доходи районного бюджету на 2013 рік
(грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 24020700,00 0,00 0,00 24020700,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 24020700,00 0,00 0,00 24020700,00
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 24020700,00 0,00 0,00 24020700,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 20100000,00 0,00 0,00 20100000,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2220700,00 0,00 0,00 2220700,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 700000,00 0,00 0,00 700000,00
20000000 Неподаткові надходження 66000,00 2844164,00 0,00 2910164,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 10000,00 0,00 0,00 10000,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 10000,00 0,00 0,00 10000,00
22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 10000,00 0,00 0,00 10000,00
24000000 Інші неподаткові надходження 56000,00 0,00 0,00 56000,00
24060000 Інші надходження 56000,00 0,00 0,00 56000,00
24060300 Інші надходження 56000,00 0,00 0,00 56000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 2844164,00 0,00 2844164,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,00 1795164,00 0,00 1795164,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,00 1610664,00 0,00 1610664,00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 0,00 14700,00 0,00 14700,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00 169800,00 0,00 169800,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00 1049000,00 0,00 1049000,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 681000,00 0,00 681000,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 0,00 368000,00 0,00 368000,00
РАЗОМ ДОХОДІВ 24086700,00 2844164,00 0,00 26930864,00
40000000 Офіційні трансферти 212477399,00 1641700,00 1116400,00 214119099,00
41000000 Від органів державного управління 212477399,00 1641700,00 1116400,00 214119099,00
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 95400,00 0,00 0,00 95400,00
41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 95400,00 0,00 0,00 95400,00
41020000 Дотації 124876599,00 0,00 0,00 124876599,00
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 122787200,00 0,00 0,00 122787200,00
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 1227600,00 0,00 0,00 1227600,00
41020900 Інші додаткові дотації 861799,00 0,00 0,00 861799,00
41030000 Субвенції 87505400,00 1641700,00 1116400,00 89147100,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 72676300,00 0,00 0,00 72676300,00
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 10961800,00 0,00 0,00 10961800,00
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 2789800,00 0,00 0,00 2789800,00
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 196500,00 0,00 0,00 196500,00
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 0,00 1641700,00 1116400,00 1641700,00
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 881000,00 0,00 0,00 881000,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 236564099,00 4485864,00 1116400,00 241049963,00


Керуючий справами районної ради С.П. Стефанишин


Додаток № 2
до рішення сесеї районної ради
29 грудня 2012 року №270
Видатки районного бюджету на 2013 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 1804400,00 998000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1804400,00
010116 Органи місцевого самоврядування 1804400,00 998000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1804400,00
070000 Освіта 74594600,00 45190200,00 8612300,00 924000,00 513600,00 190000,00 13000,00 410400,00 320000,00 320000,00 75518600,00
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 62819000,00 39117000,00 7041500,00 273200,00 149000,00 0,00 0,00 124200,00 50000,00 50000,00 63092200,00
070301 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати 4747300,00 2414000,00 958000,00 305400,00 24200,00 0,00 0,00 281200,00 265000,00 265000,00 5052700,00
070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 881000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881000,00
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2035500,00 1178100,00 352800,00 7600,00 7600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043100,00
070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 1242900,00 805200,00 45500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1242900,00
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 995000,00 684300,00 15500,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 1000000,00
070805 Групи централізованого господарського обслуговування 187400,00 127600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187400,00
070806 Інші заклади освіти 1585700,00 864000,00 199000,00 332800,00 332800,00 190000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 1918500,00
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 30800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30800,00
080000 Охорона здоров`я 38294800,00 22975750,00 3556620,00 1753564,00 1585564,00 554552,00 38900,00 168000,00 35000,00 35000,00 40048364,00
080101 Лікарні 25975080,00 15050000,00 2714800,00 1158564,00 1030564,00 244552,00 5600,00 128000,00 0,00 0,00 27133644,00
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 1140120,00 769000,00 45520,00 560000,00 555000,00 310000,00 33300,00 5000,00 0,00 0,00 1700120,00
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 11039600,00 7156750,00 796300,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 35000,00 11074600,00
081002 Інші заходи по охороні здоров`я 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
081006 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
081008 Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
081009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
081010 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 91105099,00 3812320,00 205600,00 309500,00 259500,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 91414599,00
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 7100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7100000,00
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 148000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148000,00
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 289800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289800,00
090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 760000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760000,00
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 650000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650000,00
090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною четверт 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00
090211 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною четверт 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 410000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410000,00
090215 Пільги багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги 451800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451800,00
090216 Пільги багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
090302 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 761000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761000,00
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 16387200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16387200,00
090304 Допомога при народженні дитини 28434500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28434500,00
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1894900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1894900,00
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 2917200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2917200,00
090307 Тимчасова державна допомога дітям 559500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559500,00
090308 Допомога при усиновленні дитини 20400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20400,00
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 8422100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8422100,00
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00
090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 1161799,00 771000,00 16300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1161799,00
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 57000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57000,00
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 99900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99900,00
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 4117200,00 2800000,00 186700,00 309500,00 259500,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 4426700,00
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 389800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389800,00
091206 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів 340000,00 241320,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340000,00
091207 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 13279500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13279500,00
110000 Культура і мистецтво 9608800,00 6506000,00 553200,00 262100,00 262100,00 122800,00 13500,00 0,00 0,00 0,00 9870900,00
110201 Бібліотеки 3135100,00 2080000,00 183200,00 10500,00 10500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3145600,00
110202 Музеї і виставки 232100,00 146000,00 29200,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232900,00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 996300,00 625000,00 101800,00 35000,00 35000,00 2800,00 1700,00 0,00 0,00 0,00 1031300,00
110205 Школи естетичного виховання дітей 4851800,00 3370000,00 239000,00 215000,00 215000,00 120000,00 11800,00 0,00 0,00 0,00 5066800,00
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 393500,00 285000,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394300,00
120000 Засоби масової інформації 240000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240000,00
120100 Телебачення і радіомовлення 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 160000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160000,00
130000 Фізична культура і спорт 1304000,00 704000,00 79600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1304000,00
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 850000,00 500000,00 73000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850000,00
130115 Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури 334000,00 204000,00 6600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334000,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 2060000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2060000,00
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 2060000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2060000,00
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 156000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156000,00
250102 Резервний фонд 156000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156000,00
Разом видатків 219227699,00 80186270,00 13137320,00 3249164,00 2620764,00 867352,00 65400,00 628400,00 405000,00 405000,00 222476863,00
Між бюджетні трансферти 16931400,00 0,00 0,00 1641700,00 525300,00 0,00 0,00 1116400,00 1116400,00 0,00 18573100,00
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 16203900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16203900,00
250313 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 661000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661000,00
250315 Інші додаткові дотації 66500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66500,00
Субвенції 0,00 0,00 0,00 1641700,00 525300,00 0,00 0,00 1116400,00 1116400,00 0,00 1641700,00
250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 0,00 0,00 0,00 1641700,00 525300,00 0,00 0,00 1116400,00 1116400,00 0,00 1641700,00
Всього видатків 236159099,00 80186270,00 13137320,00 4890864,00 3146064,00 867352,00 65400,00 1744800,00 1521400,00 405000,00 241049963,00


Керуючий справами районної ради С.П. Стефанишин

Додаток № 3
до рішення сесеї районної ради
29 грудня 2012 року №270

Розподіл видатків районного бюджету на 2013 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Чортківська районна рада 2144400,00 998000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2144400,00
010000 Державне управління 1804400,00 998000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1804400,00
010116 Органи місцевого самоврядування 1804400,00 998000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1804400,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
120000 Засоби масової інформації 240000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240000,00
120100 Телебачення і радіомовлення 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 160000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160000,00
03 Чортківська районна державна адміністрація 1757799,00 975000,00 22900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1757799,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1243799,00 771000,00 16300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1243799,00
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 1161799,00 771000,00 16300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1161799,00
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 57000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57000,00
130000 Фізична культура і спорт 454000,00 204000,00 6600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454000,00
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00
130115 Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури 334000,00 204000,00 6600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334000,00
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
10 Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації 74663500,00 45690200,00 8685300,00 924000,00 513600,00 190000,00 13000,00 410400,00 320000,00 320000,00 75587500,00
070000 Освіта 73713600,00 45190200,00 8612300,00 924000,00 513600,00 190000,00 13000,00 410400,00 320000,00 320000,00 74637600,00
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 62819000,00 39117000,00 7041500,00 273200,00 149000,00 0,00 0,00 124200,00 50000,00 50000,00 63092200,00
070301 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати 4747300,00 2414000,00 958000,00 305400,00 24200,00 0,00 0,00 281200,00 265000,00 265000,00 5052700,00
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2035500,00 1178100,00 352800,00 7600,00 7600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043100,00
070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 1242900,00 805200,00 45500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1242900,00
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 995000,00 684300,00 15500,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 1000000,00
070805 Групи централізованого господарського обслуговування 187400,00 127600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187400,00
070806 Інші заклади освіти 1585700,00 864000,00 199000,00 332800,00 332800,00 190000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 1918500,00
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 30800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30800,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 99900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99900,00
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 99900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99900,00
130000 Фізична культура і спорт 850000,00 500000,00 73000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850000,00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 850000,00 500000,00 73000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850000,00
14 Відділ охорони здоров"я Чортківської районної державної адміністрації 38294800,00 22975750,00 3556620,00 1753564,00 1585564,00 554552,00 38900,00 168000,00 35000,00 35000,00 40048364,00
080000 Охорона здоров`я 38294800,00 22975750,00 3556620,00 1753564,00 1585564,00 554552,00 38900,00 168000,00 35000,00 35000,00 40048364,00
080101 Лікарні 25975080,00 15050000,00 2714800,00 1158564,00 1030564,00 244552,00 5600,00 128000,00 0,00 0,00 27133644,00
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 1140120,00 769000,00 45520,00 560000,00 555000,00 310000,00 33300,00 5000,00 0,00 0,00 1700120,00
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 11039600,00 7156750,00 796300,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 35000,00 11074600,00
081002 Інші заходи по охороні здоров`я 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
081006 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
081008 Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
081009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
081010 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
15 Управління праці та соціального захисту населенняЧортківської районної державної адміністрації 92602400,00 3041320,00 189300,00 309500,00 259500,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 92911900,00
070000 Освіта 881000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881000,00
070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 881000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881000,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 89661400,00 3041320,00 189300,00 309500,00 259500,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 89970900,00
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 7100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7100000,00
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 148000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148000,00
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 289800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289800,00
090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 760000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760000,00
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 650000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650000,00
090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною четверт 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00
090211 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною четверт 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 410000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410000,00
090215 Пільги багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги 451800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451800,00
090216 Пільги багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
090302 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 761000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761000,00
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 16387200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16387200,00
090304 Допомога при народженні дитини 28434500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28434500,00
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1894900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1894900,00
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 2917200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2917200,00
090307 Тимчасова державна допомога дітям 559500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559500,00
090308 Допомога при усиновленні дитини 20400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20400,00
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 8422100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8422100,00
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00
090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 4117200,00 2800000,00 186700,00 309500,00 259500,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 4426700,00
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 389800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389800,00
091206 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів 340000,00 241320,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340000,00
091207 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 13279500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13279500,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 2060000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2060000,00
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 2060000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2060000,00
24 Відділ культури та туризму Чортківської районної державної адміністрації 9608800,00 6506000,00 553200,00 262100,00 262100,00 122800,00 13500,00 0,00 0,00 0,00 9870900,00
110000 Культура і мистецтво 9608800,00 6506000,00 553200,00 262100,00 262100,00 122800,00 13500,00 0,00 0,00 0,00 9870900,00
110201 Бібліотеки 3135100,00 2080000,00 183200,00 10500,00 10500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3145600,00
110202 Музеї і виставки 232100,00 146000,00 29200,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232900,00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 996300,00 625000,00 101800,00 35000,00 35000,00 2800,00 1700,00 0,00 0,00 0,00 1031300,00
110205 Школи естетичного виховання дітей 4851800,00 3370000,00 239000,00 215000,00 215000,00 120000,00 11800,00 0,00 0,00 0,00 5066800,00
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 393500,00 285000,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394300,00
76 Фінансове управління Чортківської районної державної адміністрації 17087400,00 0,00 0,00 1641700,00 525300,00 0,00 0,00 1116400,00 1116400,00 0,00 18729100,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 17087400,00 0,00 0,00 1641700,00 525300,00 0,00 0,00 1116400,00 1116400,00 0,00 18729100,00
250102 Резервний фонд 156000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156000,00
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 16203900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16203900,00
250313 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 661000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661000,00
250315 Інші додаткові дотації 66500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66500,00
250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 0,00 0,00 0,00 1641700,00 525300,00 0,00 0,00 1116400,00 1116400,00 0,00 1641700,00
Всього видатків 236159099,00 80186270,00 13137320,00 4890864,00 3146064,00 867352,00 65400,00 1744800,00 1521400,00 405000,00 241049963,00


Керуючий справами районної ради                                                                     С.П. СтефанишинДодаток № 4
до рішення сесії районної ради
від 29 грудня 2012 року № 270
Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими бюджетами на 2013 рік
(грн.)
Міжбюджетні трансферти
№ п/п Найменування АТО Спеціальний фонд Разом
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів Інші додаткові дотації Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

сума Норматив щоденних відрахувань % сума Норматив щоденних відрахувань %
1 БАЗАРСЬКА 172 000 0,12 14 100 186 100
2 БИЧКІВСЬКА 318 800 0,22 50 600 12 500 381 900
3 БІЛІВСЬКА 691 700 0,47 13 500 59 500 764 700
4 БІЛОБОЖНИЦЬКА 534 400 0,36 51 000 42 400 627 800
5 БОСИРІВСЬКА 54 900 0,04 34 700 3 400 93 000
6 ГОРІШНЬОВИГНАНСЬКА 10 000 0,01 52 100 62 100
7 ВЕЛИКОЧОРНОКІНЕЦЬКА 149 600 0,10 18 100 167 700
8 ДАВИДКІВСЬКА 237 400 0,16 4 500 18 200 260 100
9 ДЖУРИНСЬКА 359 700 0,24 35 900 395 600
10 ЗАБОЛОТІВСЬКА 92 200 0,06 25 400 4 200 8 000 129 800
11 ЗАЛІСЯНСЬКА 278 500 0,19 16 700 15 100 310 300
12 ЗВИНЯЦЬКА 243 500 0,17 7 420 20 800 271 720
13 КАПУСТИНСЬКА 41 900 0,03 15 200 22 680 11 500 91 280
14 КОЛИНДЯНСЬКА 391 100 0,27 32 900 424 000
15 КОСІВСЬКА 354 500 0,24 89 300 20 500 464 300
16 КОЦЮБИНЧИЦЬКА 116 800 0,08 3 200 8 300 128 300
17 КРИВЕНЬКІВСЬКА 106 100 0,07 4 200 12 800 123 100
18 МАЛОЧОРНОКІНЕЦЬКА 134 600 0,09 19 600 4 800 159 000
19 МИЛІВЕЦЬКА 88 600 0,06 9 100 9 100 106 800
20 МУХАВСЬКА 198 200 0,13 11 900 210 100
21 НАГІРЯНСЬКА 95 400 11,45 77 100 58 200 39 900
22 ПАЛАШІВСЬКА 218 700 0,15 12 800 231 500
23 ПАСТУШІВСЬКА 105 500 0,07 27 100 9 700 142 300
24 ПОЛІВЕЦЬКА 204 700 0,14 12 300 217 000
25 ПРОБІЖНЯНСЬКА 410 800 0,28 45 200 456 000
26 РИДОДУБІВСЬКА 267 400 0,18 13 400 280 800
27 РОМАШІВСЬКА 144 100 0,10 8 500 152 600
28 РОСОХАЦЬКА 350 600 0,24 25 400 376 000
29 СВИДІВСЬКА 337 500 0,23 40 600 378 100
30 СКОРОДИНСЬКА 276 200 0,19 18 000 18 600 312 800
31 СОКИРИНЕЦЬКА 68 900 0,05 38 800 3 000 110 700
32 СОСУЛІВСЬКА 361 200 0,25 1 400 14 200 376 800
33 СТАРОЯГІЛЬНИЦЬКА 168 600 0,11 9 700 178 300
34 ТАРНАВСЬКА 81 500 0,06 24 900 4 900 111 300
35 ТОВСТЕНЬКІВСЬКА 289 900 0,20 10 000 299 900
36 УГРИНЬСЬКА 273 900 0,19 14 900 288 800
37 УЛАШКІВСЬКА 455 300 0,31 2 100 16 200 473 600
38 ЧОРНОКІНЕЦЬКО-ВОЛЯНСЬКА 132 500 0,09 900 7 000 140 400
39 ШВАЙКІВСЬКА 54 400 0,04 25 600 2 200 82 200
40 ШМАНЬКІВСЬКА 73 200 0,05 29 000 8 500 110 700
41 ШМАНЬКІВЧИЦЬКА 295 600 0,20 41 100 24 200 360 900
42 ШУЛЬГАНІВСЬКА 248 100 0,17 16 200 264 300
43 Я ГІЛЬНИЦЬКА 389 300 0,26 70 200 19 800 479 300
ВСЬОГО ПО СІЛЬСЬКИХ РАДАХ 9 782 400 6,67 95400 11,45 661 000 66 500 807 400 11 221 900
44 ЗАВОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 1 376 900 0,94 80 000 1 456 900
45 ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 5 044 600 3,43 754 300 5 798 900

РАЗОМ 16 203 900 11,04 95 400 11,45 661 000 66 500 1 641 700 18 477 700


Керуючий справами районної ради                                                                 С.П. Стефанишин
Додаток № 5
до рішення сесії районної ради
від 29 грудня 2012 року № 270
Повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету на 2013 рік

грн.
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування - всього
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменвання коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього у т.ч. бюджет розвитку Всього у т.ч. бюджет розвитку Всього у т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
53 Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00
250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00
4113 Надання інших внутрішніх кредитів 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00
53 Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30000,00 0,00 -30000,00 0,00 -30000,00 0,00 -30000,00
250912 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30000,00 0,00 -30000,00 0,00 -30000,00 0,00 -30000,00
4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30000,00 0,00 -30000,00 0,00 -30000,00 0,00 -30000,00
Всього 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 -30000,00 0,00 -30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Керуючий справами районної ради                                                                              С.П. СтефанишинДодаток № 6
до рішення сесії районної ради
від 29 грудня 2012 року №270
Джерела фінансування на 2013 рік
(грн.)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -405000,00 405000,00 405000,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -405000,00 405000,00 405000,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -405000,00 405000,00 405000,00 0,00
Всього за типом кредитора -405000,00 405000,00 405000,00 0,00
600000 Фінансування за активними операціями -405000,00 405000,00 405000,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -405000,00 405000,00 405000,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -405000,00 405000,00 405000,00 0,00
Всього за типом боргового зобов'язання -405000,00 405000,00 405000,00 0,00


Керуючий справами районної ради                                                                         С.П. Стефанишин

Додаток №7
до рішення сесії районної ради
від 29 грудня 2012 року №270


Перелік об`єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код тимчасової відомчої класифікації видптків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Назва об`єктів відповідно до проектно-кошторисної документації;тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об`єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об`єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
10 Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації Капітальні видатки 320 000
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Капітальні видатки 50 000
070301 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати Капітальні видатки 265 000
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських,районних відділів освіти Капітальні видатки 5 000
14 Відділ охорони здоров'я Чортківської районної державної адміністрації Капітальні видатки 35 000
080800 Центри первинної медичної (медико - санітарної) допомоги Капітальні видатки 35 000
15 Управління праці та соціального захисту населення Чортківської районної державної адміністрації Капітальні видатки 50 000
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Капітальні видатки 50 000
Всього Капітальні видатки 405 000


Керуючий справами районної ради                                                                     С.П. Стефанишин

Додаток № 8
до рішення сесії районної ради
від 29 грудня 2012 року № 270


Перелік місцевих ( регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2013 році(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
01 Чортківська районна рада 340 000 340 000
090412 Інші видатки на соціальний захист населення Районна програма фінансування фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 роках для надання разової грошової допомоги 100 000 100 000
120100 Телебачення і радіомовлення Районна програма підтримки і розвитку редакції Чортківського районного комунального радіомовлення на 2011-2013 роки 80 000 80 000
120201 Періодичні видання (газети та журнали) Районна програма підтримки і розвитку редакції Чортківської районної газети „Голос народу” на 2012 – 2015 роки 160 000 160 000
03 Чортківська районна державна адміністрація 95 000 95 000
091103 Соціальні програми і заходи державних органів Районна програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2013-2015 роки 35 000 35 000
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва Програма підтримки малого підприємництва в Чортківському районі на 2013-2014 роки 10 000 10 000
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Комплексна програма розвитку цивільного захисту Чортківського району на 2011-2013 роки 50 000 50 000
14 Відділ охорони здоров”я Чортківської районної державної адміністрації 152 500 152 500
080101 Лікарні Програма „Репродуктивне здоров”я населення” Чортківського району на період до 2015 року 32 500 32 500
081006 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики Районна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки 70 000 70 000
081008 Програми і централізовані заходи профілактики СНІДУ Районна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки 5 000 5 000
081009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Районна цільова програма „Цукровий діабет” на 2010-2013 роки 20 000 20 000
081010 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

25 000 25000
15 Управління праці та соціального захисту населення Чортківської районної державної адміністрації 590 000 590 000
091206 Центри соціальної-реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів Програма соціальної реабілітації дітей-інвалідів району на 2011-2015 роки 340 000 340 000
091207 Пільги , що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці , військової служби, органів внутрішніх справ та громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу Районна програма «Ветеран» на 2010-2014 роки з доповненням 250 000 250 000
Всього 1 177 500 1 177 500Керуючий справами районної ради                                                                                         С.П. Стефанишин