Документи Рішення Рішення VI скликання 20 сесія (01 березня 2013 року) №279-292 № 280 Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2013 рік. Програма соціально - економічного та культурного розвитку району на 2013 рік.

Додаток до рішення Чортківської
районної ради
01 березня 2013 року№280 
ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2013 рік

 
ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Чотківського району на 2013 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Чортківщини на 2013 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.
Програма розроблена управлінням економіки спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 11 грудня 2012 року № 77 «Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік», визначені головна мета та пріоритети розвитку Чортківського району на 2013 рік.
В основу програми покладені ключові положення передвиборчої Програми Президента України Януковича В.Ф. “Україна – для людей”, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, заходи на 2013 рік щодо забезпечення реалізації Соціальних ініціатив Президента України, враховані основні напрямки соціально-економічного розвитку держави на 2013 рік, визначені у зверненні Президента України до Верховної Ради України VІІ скликання.
Також, враховані основні завдання та напрями розвитку області на 2013 рік, згідно обласної програми економічного і соціального розвитку, Державної стратегієї регіонального розвитку на період до 2015 року, Стратегії розвитку Чортківського району на період до 2015 року, затвердженої рішенням Чортківської районної ради від 27 березня 2009 року № 389.
Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:
• Законів України: “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Податкового кодексу України.
• Постанов Кабінету Міністрів України:
а) від 26 квітня 2003р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”;
б) від 29 листопада 2010 р. № 1090 “Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки”.
• Розпоряджень голови Чортківської районної державної адміністрації:
а) від 14 січня 2011 року № 30 «Про організацію виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки в області»;
б) від 10 липня 2012 року № 423 «Про забезпечення цінової стабільності на споживчому ринку району»;
в) від 07 червня 2012 року № 339 “Про організацію проведення оцінки результатів діяльності Чортківської районної державної адміністрації”;
г) від 14 лютого 2012 року № 88 «Про заходи (дорожню карту ) щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів, економічного та раціонального використання коштів місцевих бюджетів, упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2012 році»;
д) від 07 травня 2010 року № 315 «Про заходи щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення району».
• Доручень голови Чортківської районної державної адміністрації:
а) від 12 жовтня 2012 року № 56 “Про моніторинг соціально-економічного розвитку м. Чортків”;
б) від 27 липня 2010 року № 41 “Про стабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку району та його наповнення продукцією місцевих виробників»;
г) від 27 грудня 2011 року № 87 “Про організацію виконання та моніторинг стратегії розвитку Чортківського району на період до 2015 року”.
Значення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку району на 2013 рік погоджено головним управлінням економіки облдержадміністрації.
Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України “Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, схваленої на засіданні Комітету з економічних реформ 2 червня 2010 року, у програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на розвиток та модернізацію основних галузей виробничої та соціальної сфери району у 2013 році.
Заходи програми спрямовані на забезпечення єдиної політики розвитку району у 2013 році шляхом об’єднання інтересів і можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадськості з метою реалізації пріоритетних напрямків, визначених Стратегією розвитку Чортківського району на період до 2015 року та забезпечення сприятливих умов для розвитку району та покращення добробуту населення району.
Досягнення запланованих заходів і показників передбачається здійснювати в основному через економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Комітету з економічних реформ при Президентові України і Тернопільської обласної ради та розпорядженнями голів Тернопільської облдержадміністрації та райдержадміністрації, які спрямовані на подальший розвиток економіки та вирішення найактуальніших соціальних проблем.
Головною метою програми на 2013 рік є зниження рівня безробіття, зростання добробуту населення, підвищення якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації районних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.
Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності в усіх населених пунктах, нарощення податкової бази.

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧОТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2011–2012 РОКИ

Основні тенденції макроекономічного розвитку

Районною державною адміністрацією проводиться робота щодо реалізації визначених напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення економічних реформ та обговорення на нарадах при голові райдержадміністрації з метою виконання Програми економічних реформ Президента України, Указу Президента України від 27 квітня 2011 року № 504 “Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки”, “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”, виявлення проблем, що перешкоджають впровадженню реформ у районі.
З метою детінізації економіки району, у тому числі запобігання фактам оплати праці в “конвертах” та її виплати нижче мінімального рівня розроблено та затверджено головою районної державної адміністрації від 18 квітня 2011 року №13/01 “План спільних заходів з питань детінізації економічних процесів в районі”.
Стратегію розвитку району на період до 2015 року модернізовано та підсилено новими завданнями та заходами, відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України “Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, шляхом розроблення Плану заходів з реалізації у 2012–2015 роках Стратегії розвитку Чортківського району на період до 2015 року, який затверджений головою Чортківської районної державної адміністрації 6 червня 2011 року № 25/01 і забезпечується належний контроль за їх виконанням.
З метою прискорення соціально-економічного розвитку, забезпечення соціально-культурного та духовного відродження, збереження історико-культурної спадщини малих міст району, проведення аналізу виконання завдань, визначених Державною цільовою програмою підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. № 1090, головою районної державної адміністрації видано розпорядження від 14 січня 2011 року № 30 «Про організацію виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки в області» та взято на контроль його виконання.
Для залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців до формування державної регуляторної політики у сфері підприємництва в районі, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади в районі діє галузева рада підприємців при районній державній адміністрації.
З метою створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого розвитку в районі розроблена програма підтримки малого підприємництва на
2012–2013 роки, яка схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації від 7 грудня 2012 року № 799-од і затверджена рішенням сесії районної ради від 29 грудня 2012 року № 272 та забезпечується контроль за ходом її реалізації.
Серед заходів, які суттєво впливають на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, є своєчасне та повне фінансування діючих районних програм. У 2012 році залучено до фінансування 20 районних програм, із районного бюджету використано 1171,3 тис.грн., при плані 1188,5 тис.грн. Діючі районні програми, в основному, відповідають вимогам розпорядження голови райдержадміністрації від 21 липня 2011 року № 512 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».
У 2012 році, в основному, фінансувалися заходи районних програм, направлені на: профілактику та лікування серцево-судинних і мозкових захворювань, СНІД, цукровий діабет, онкохворих, імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб; розвиток футболу, підтримку молоді, підвищення кваліфікації вчителів, запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності, профілактику правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, підтримку мало бізнесу, підтримку ветеранських організацій, підтримку і розвиток редакції районного комунального радіомовлення, районної газети «Голос народу», соціальну реабілітацію дітей-інвалідів, фінансування фонду районної ради для надання разової грошової допомоги, розвиток цивільного захисту району, соціальну підтримку малозахищених верств населення.
Проте, не фінансувалися ряд заходів районних програм, рекомендованих для виконання показників програми: розвитку земельних відносин, охорони земель, розвитку освіти, профтехосвіти, олімпійського руху, поповнення бібліотечних фондів, збереження культурної спадщини, покращення стану меліоративних земель, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, виробництва плодів та ягід, енергоефективності та енергозбереження, реформування і розвитку житлово-комунального господарства, покращення якості питної води, поводження з твердими побутовими відходами, будівництва доступного житла, протидії організованій злочинності, профілактики правопорушень, розвитку патронатної служби.

Аналіз виконання основних завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2012 рік вказує на те, що діяльність господарського комплексу була спрямована на забезпечення стабільної роботи галузей економіки, наповнення бюджету та поліпшення добробуту населення.
Виробництво валового сукупного продукту по району у 2012 році становить в сумі – 1 658 120,5тис.грн., що складає 102,3% до завдання та 100,4% до 2011 року.

Промисловість
Промисловим комплексом району за підсумками 2012 року збільшено обсяг виробництва у порівнянні з минулим роком на 0,3%.
Вироблено товарної промислової продукції на 827571,5 тис.грн., виконання програми становить 102,8%.
Питома вага галузі в загальному обсязі промислового виробництва :
- харчової промисловісті – 97,3%;
- машинобудування та металообробки – 0,3%;
- легкої промисловісті – 1,7 %;
- виробництво електроенергії – 0,4 %;
- хімічної промисловісті - 0,3 %.
У продовольчому секторі економіки зростання обсягу виробництва склало 1,4% у відповідності до 2011 року. Збільшення виробництва промислової продукції прослідковується на Марилівське МПД ДП «Укрспирт»( відповідно на 23,1% та 20,4% до завдання), ТзОВ «Органіка» ( відповідно в 2,6рази та на 5,4%), ЗАТ «Агропродукт» (на 5,8% та на 5,8%), ПП «Чортківсир»( відповідно на 8,6% та на 16,8%), ПП Паляниця плюс» на 29,3%. Позитивом є те, що до програмних завдань включено ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод»», яким вироблено продукції на 15934 тис.грн.
Обсяг реалізованої продукції у січні – грудні склав 587 365,1тис.грн..
У розрахунку на одну особу обсяг виробленої продукції за 2012 рік становить 10,9 тис.грн., що у 2,1 раза більше середньообласного показника та є найбільшим в області.
З метою виробництва конкурентоздатної продукції у 2012 році проводилась реконструкція та нарощення виробничих площ на ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Органіка», збудовано та розпочато виробничу діяльність ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод»».
Однак, спостерігається тенденція щодо зменшенння обсягів по виробництву окремих видів товарів:
- борошна на 36,5%; цукру на 10,7%, спецій на 17,3%, вафельної продукції на 11,4 %, супів на 8,3%, киселів на 1,7%, електроенергії на 27,5%, цегли на 33%, кузовів на 62,4 %, перо-пухових виробів на 12,7%.
У продовольчому секторі економіки району зменшили обсяги виробництва промислової продукції ТзОВ «Чортківський цукровий завод» (відповідно на 16,5% та на 11,1%), ДП Чортківський комбінат хлібопродуктів
( відповідно на 37,4% та на 37,2%) та ТзОВ «Ваврик і компанія ЛТД» відповідно на 17% (у непродовольчому секторі економіки району відмічається спад у виробництві і на 28,1% та до програмних показників на 16,3%.
Загалом із 17 промислових підприємств 10 зменшили обсяги виробництва продукції (в т.ч. усі підприємства непродовольчого сектору економіки) та не виконали програмних показників.
Спад обсягів виробництва по району пояснюється залежністю підприємств від завізної сировини інших районів і областей, імпорту, сезонного характеру виробництва та процесів реорганізації підприємств.

Сільське господарство
Виробництво валової сільськогосподарської продукції по всіх категоріях господарств становить 471 820,0 тис.грн. що до прогнозу складає 106% та на 6470 тис.грн. менше до минулого року через зменшення посіву та виробництва цукрових буряків. Сільськогосподарськими підприємствами та фермерами вироблено валової продукції на 238000 тис.грн., з них 86% займає продукція рослинництва та 14% - тваринництва .
Рослинництво
Всіма категоріями господарств в районі із площі 38553 га. зернових та зернобобових зібрано 169880 тонн. зерна, що складає 140 % до плану., і до минулого року більше на 25,8тис.тонн, в т.ч.:
сільськогосподарськими підприємствами зібрано:
- із 28879 га., зернових і зернобобових культур 131380 тонн., що становить 139% до плану, та до минулого року більше на 16 тис.тонн при урожайності 45,5 цнт/га. із них озимої пшениці зібрано 10052 га., до плану 93%, вал становить 37163 тонн., що складає 175% до плану, при урожайністі 37 ц/га; озимого ячменю 217 га., до плану 77% при урожайності 30,1 ц/га, та вал складає 653 тонни; жита зібрано 45 га., виконано на 100% до плану, вал – 137 тонн., що становить 137% до прогнозу при урожайністі – 30,5 ц/га;
ярої пшениці зібрано на площі 5308 га., що становить 136%, при урожайності 28,1 ц/га., вал – 14906 тонн., до плану 125%; ярого ячменю зібрано 3740 га., що становить 125%, вал – 14607 тонн., до плану 162% при урожайністі – 39,1ц/га; кукурудзи зібрано на площі 9205 га., що становить 96%, вал складає 63284 тонн., до плану 155%, при урожайності 68,8 га;
Крім того, у сільськогосподарських підприємствах зібрано:
- озимого ріпаку на площі 478 га., що становить 19%, при урожайності 31,2 ц/га, вал становить 1505 тонн., до плану 31%;
- ярого ріпаку з площі 484 га намолочено 852,7 тонн при урожайності 17,6 ц/га.
- соняшнику на площі 895 га , що становить 256%, вал – 1870 тонн., до плану 267% при урожайності 20,9 ц/га.
- сої зібрано на площі 4027 га, що становить 172%, при урожайності 19,8 ц/га та вал становить 7961 тонн або 224%.
Із площі 2344 га цукрових буряків, зібрано 102042 тонн, при урожайності 435,3 цнт/ га., що на 113 ц/га більше до минулого року.
Картоплі із площі 597 га зібрано 12969 тонн., до плану 88%, при урожайності 217,2 цнт/ га.
Овочів відкритого ґрунту всіма сільськогосподарськими підприємствами посіяно 41 га, валовий збір – 201 тонна при урожайності 49 цнт/ га.
Виходячи з раціональних норм споживання основних продуктів харчування на душу населення район забезпечений сільськогосподарською продукцією на 100%, крім завезеної цибулі та фруктів.
Сільськогосподарськими підприємствами під урожай 2013 року виорано на зяб 21808 га, на зерно і зелений корм посіяно озимих культур 14899 га., до минулого року + 1387 га. в т.ч. на зерно – 11239 га., до минулого року +89 га, в т.ч. озимої пшениці – 11004 га., до минулого року + 182 га. озимого ячменю – 235 га., крім того озимого ріпаку на зерно - 3640 га. до минулого року + 1298 га.
Закуплено нової техніки на суму понад 11 млн. грн.
Середньомісячна заробітна плата за 2012 рік становить 2050 грн., що більше до минулого року на 205 грн.
За оренду земельних паїв виплачено майже 27,0 млн.грн., що складає 117% до зобов’язань, та становить 3,5% від вартості земельного паю, по окремих підприємствах виплачено 4-5%.

Тваринництво
За 2012 рік всіма категоріями господарств
в и р о б л е н о :
молока - 22535 тонн ( 101 %до минулого року та 101 % до прогнозу ),
м’яса - 3692 тонн ( 102 % до минулого року та 101,9 % до прогнозу),
яєць - 21,5 млн. шт. (80 % до минулого року і 79,5 % до прогнозу),
в т. ч. сільськогосподарськими підприємствами вироблено :
молока - 1335 тонн ( 109 % до минулого року і 108,5 % до прогнозу),
м’яса - 742 тонн ( 73 % до минулого року і 106 % до прогнозу )
яєць - 4,1 млн. шт. (79 % до минулого року і 42 % до прогнозу),
середній надій на корову становить 4197 кг, (+209 кг до минулого року),
приріст ВРХ 673 цнт. (106 % до минулого року),
одержано прирісту свиней 6564 цнт. (104 % до минулого року),
середньодобовий приріст 359 грами, (105% до минулого року).
У 2012 році тимчасово призупинено діяльність у зв’язку із фінансовим становищем ТзОВ «Чортківська племптахофабрика», господарство в минулому році зменшило виробництво яєць на 60% та реалізацію м’яса птиці на 42%.
Станом на 01.01.2013 року чисельність поголів’я в усіх категоріях господарств становить:
- ВРХ 9675 гол. (114 % до минулого року та 113 % до прогнозу ),
- в т. ч. корів 5336 гол. ( 100% до минулого року та 100% до прогнозу),
- свиней 21253 гол. (109 % до мин. року та 106 % до прогнозу),
в т. ч. в агропромислових підприємствах становить :
- ВРХ 1000 гол. (100 % до минулого року та 100 % до прогнозу)
- в т.ч. корів 327 голів (102 % до минулого року та 90 % до прогнозу),
- свиней 8091 голів ( 118 % до мин. року та 108 % до прогнозу).
В районі вживаються заходи щодо стабілізації тваринницької галузі. Збільшення поголів’я тварин і птиці буде проводитись за рахунок власного відтворення та введення інвестиційних проектів, а саме:
- продовження будівництва - реконструкції молочно - товарного комплексу в ПАП «Дзвін» с. Звиняч на 1000 корів дійного стада та будівництво комбікормового заводу. В 2012 році освоєно 1,2млн.грн. на реконструкцію тваринницьких приміщень, розпочато будівництво комбікормового заводу та благоустрій кормового двору;
- будівництва - реконструкції свиноферми в ПАП «Фортуна» для утримання 8-ми тис.гол. свиней. За 2012 рік освоєно 3,5 млн. грн., проведено реконструкцію маточника,розпочато будівництво дорощувальника, а також проводиться благоустрій ферми;
- будівництва та реконструкції приміщень для утримання свиней в с.Полівці на 10 тисяч головомісць.
У 2012 році на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 року №342 управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації було зведено нараховану дотацію населенню за утримуваний молодняк ВРХ в сумі 1 374 750 грн.. Станом на 1.01.2013 року виплачено 687250 грн., заборгованість становить 687 500 грн.
Відповідно до пункту 2 цієї Постанови було нараховано і виплачено 5,0тис.грн. за придбання доїльної установки Бандурі Ігору Степановичу с. Білобожниця.
У 2012 році проплачено ПАП «Дзвін» за приріст поголів’я корів власного відтворення згідно Постанови КМУ від 18.03.2009 року № 282 та від 07.02.2011 року № 96 – 24,8тис.грн. заборгованість за 2011 рік. Кредиторська заборгованість ПАП«Дзвін» станом на 01.01.2013року становить 65,2тис. грн..

Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньо-економічна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у 2012 році становитиме 214900 тис.грн. або 138,7% до завдання.
В економіку району станом на 01.01.2013 року очікується залучити зовнішніх інвестицій на суму 1768,6,0 тис.дол.США, що на 0,1% більше на початок року. Обсяг іноземних інвестицій на одну особу становить 23,3 дол.США.
Прямі іноземні інвестиції поступили в район з Австрії, Німеччини, Польщі та Нідерланд.
З іноземними інвестиціями функціонує 7 підприємств, з них здійснюють виробничу діяльність 3 підприємства (підприємство «Біллербек Україна перо-пухова фабрика», ТзОВ«Глобал Поллєна Україна» та ТОВ «Тімберлог Україна»).
З метою створення умов для налагодження та розширення міжнародної економічної співпраці у квітні 2012 року в м. Тернополі відбувся VІІ Міжнародний інвестиційний форум, де взяли участь 25 представників району. На форумі Чортківський район для забезпечення огляду потенційними іноземними інвесторами розвитку галузей економіки представляв на електронних носіях мультимедійну презентацію “Чортківщина інвестиційна”, туристичний фільм «Чортківщина туристична», путівник «Чортків на околиці» та «Чортків – обличчя міста», фото путівник «Земле моя, ім’я твоє – Чортків», перелік об’єктів незавершеного будівництва Чортківського району, каталог інвестиційних пропозицій ( 11 вільних земельних ділянок та 2 вільних виробничих об'єкта).
Для покращення міжнародної інтеграції та співпраці, залучення та укладання багатосторонніх торгово-економічних угод 26 квітня 2012 року у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу відбулася міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації». У даному заході взяли участь науковці із Польщі, Білорусії, Росії, Вірменії та різних регіонів України, представники районної виконавчої влади та суб’єкти господарювання.
26 червня 2012 року представники Тарнобжезького району (Польща) – Єжи Судол – заступник старости Тарнобжезького району та Даріуш Буковський – голова ради Тарнобжезького району взяли участь у круглому столі Чортківської районної ради з метою налагодження співпраці в туристичній, культурній, освітній та соціально-економічній сферах між районами. У серпні 2012 року ПП «Чортківсир» приймав участь у виставковій акції «Барвиста Україна».

У 2012 році обсяг зовнішньоторговельного обороту становитиме 22,7 млн.дол.США, або 90,3% до завдання 2012 року, в т.ч. експорт – 19,6 млн.дол.США, імпорт – 3,1 млн.дол.США.
Сальдо по району позитивне і становить 16,5 млн. дол.США.
Протягом 2012 року експортні операції проводили 6 суб’єктів господарювання району: підприємство «Біллербек Україна перо-пухова фабрика», ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Ваврик і компанія ЛТД», ТОВ «Органіка», ТОВ «Агрополіс», ЗАТ «Агропродукт». Даними підприємствами за попередніми розрахунками у 2012 році експорт продукції складе 19,6 млн.дол.США. Обсяг експорту у порівнянні з минулим роком зменшиться у 1,9 рази. Причиною зниження експортних операцій є те, що ТОВ «Чортківський цукровий завод» та ДП «Марилівський спиртзавод» у 2012 році не проводили експортні операції, також значно менше продукції експортувалось по ЗАТ «Агропродукт» в порівнянні до минулого року.
З метою прискорення інвестування економіки району райдержадміністрацією вживаються різноманітні заходи:
- розроблено та діє веб сторінка у райдержадміністрації та міській раді, на яких розміщується інформація про стан соціально-економічного розвитку району;
- заповнюються анкети для розвитку інвестиційного співробітництва із зацікавленими країнами;
- представники району приймають участь у Міжнародних форумах та виставках у м.Києві – «Барвиста Україна», ярмарках , конкурсах «100 кращих товарів україни», «Кращий інвестор року»;
- підготовлено ряд презентаційних матеріалів по району: Мультемедійна презентація «Чортківщина інвестиційна», каталог інвестиційних пропозицій Чортківського району, буклети промислових підприємств району;
- створено перелік інвестиційних пропозицій та створена база даних по району щодо 11 вільних земельних ділянок та 2 виробничих площ, які пропонуються інвесторам для підприємницької діяльності;
- оновлено інвестиційний паспорт Чортківського району станом на 01.01.2012 року.
Будівництво
На території району виконували будівельно-монтажні роботи 7 підрядних будівельних організацій. Власними силами будівельних організацій району виконано будівельно-монтажних робіт на суму 20 369,0 тис. грн., в тому числі ПП «Авербуд» (12293,0 тис.грн.), ПМК – 258 (3 741,0 тис. грн.), Чортківське МУВГ ( 1038,0 тис.грн.),. ТОВ «Градбуд» (1932,0 тис. грн.), МП «Каркас»( 163,0 тис. грн.), ПП «Дюйм» (886,0 тис. грн.), ТзОВ «Факел» ( 316,0 тис.грн.)
Протягом 2012 року в районі введено в експлуатацію 11 тис.м.кв. житла, що на 56,8% менше минулого року.
На виконання ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проводилась робота по створенню містобудівного кадастру. Розроблено проект Програми створення містобудівного кадастру та його ведення на 2013-2016 роки, який затверджено рішенням сесії районної ради 14.12.12 р.
У районі залишається необхідність розроблення (коригування) містобудівної документації. Темпи оновлення містобудівної документації викликають занепокоєння щодо подальшого розвитку населених пунктів. Містобудівна документація є основою для відведення землі та залучення інвестицій на конкретних територіях.
Дана проблема загострилась в зв’язку з набранням чинності 1 січня 2013року ч.3,4, ст. 24, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яка забороняє передачу(надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону.
Для реалізації Закону проводилася роз’яснювальна робота з сільськими та селищними радами щодо необхідності виготовлення, оновлення, генеральних планів, направлено ряд листів з цього питання. Рекомендовано щорічно передбачати кошти на оновлення та розроблення містобудівної документації. Оновлення та коригування містобудівної документації проводиться лише в місті Чорткові. За попередніми даними у 2012 рік виконкомом міської ради ініційовано розроблення детальних планів території.
Рішенням сесії міської ради затверджено детальні плани в межах вулиць Кн. В. Великого та Ст. Бандери, 16-Липня та Заводської, Об’їзної та Шухевича.
За відсутності коштів в бюджетах сіл району та селища Заводське робота по оновленню (розробці) містобудівної документації не проводилась. Дане питання повторно винесене на розгляд колегії районної державної адміністрації в 2013 році.

Мале підприємництво
В районі зареєстровано 457 юридичних осіб та 4513 фізичних осіб –підприємців.
Протягом 2012 року здійснювали свою діяльність 215 суб’єктів малого бізнесу або 105,4% до завдання. На 10 тис.населення припадає 28 малих підприємств, ріст 103,7%.
У малому бізнесі працює близько 2,1 тис. фізичних осіб – підприємців та 1,3 тис. найманих працівників.
У сфері малого підприємництва протягом 2012 року створено 640 нових робочих місць.
Для спрощення процедур започаткування бізнесу проводять діяльність державний реєстратор та адміністратор. Протягом 2012 року державним реєстратором зареєстровано 40 юридичних осіб і 143 фізичних осіб - підприємців, що на 6 юридичних осіб більше, в той же час, на 28 фізичних осіб - підприємців менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. За цей же період знялись з реєстрації 10 юридичних осіб та 99 фізичних осіб-підприємців.
В районі запроваджено порядок видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності. Адміністратором райдержадміністрації видано суб’єктам господарювання 1376 документів дозвільного характеру і надано 440 консультацій, що у порівнянні із відповідним періодом минулого року збільшено на 1183 виданих документи дозвільного характеру і на 140 наданих консультацій.
До бюджетів всіх рівнів від господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва надійшло 19850,0 тис.грн., що у 2,3 р. більше до минулого року, частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва (разом з фізичними особами) до бюджетів усіх рівнів становить 27,6%.

Торгівля
На території району діє 636 торгових закладів площею 39,5 тис.м2, з них 19 належать юридични особам та 617 – фізичним. У сфері ресторанного господарства в районі працює 75 підприємств з кількістю 3412 посадочних місць, з них - 5 належить до юридичних осіб, 70 - до фізичних. Також, діє два ринки: міський комунальний ринок ( 250 торгових місць) та Чортківський госпрозрахунковий ринок районного споживчого товариства (338 торгових місць).
Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі та ресторанного господарства району за 2012 рік за січень – грудень 2012 року становить 180,1 млн.грн., темп росту 101,3% до минулого року ( по області 106,9%).
Середньомісячний роздрібний товарооборот на одну особу населення становить 196,9грн. при середньообласному показнику 172,1грн.
Враховуючи показники діяльності закладів торгівлі у 2012 році проведено аналіз щодо спаду рейтингових показників за 9 місяців 2012 року в порівнянні з минулим роком, спад показників насамперед зумовлений:
- діяльністю ВАТ «Чортківський цукровий завод» - минулого року в суму товарообороту включено реалізацію меляси, жому, зміток цукру та насіння буряка, суми яких включалися в товарооборот, дана продукція не включається в товарооборот в 2012 році;
- діяльністю ДП «Комбінат шкільних та студентських їдалень» через те, що харчування в більшості навчальних закладів здійснює Чернівецька організація ГАЛС ЛТД.;
- у 2011 році ДП «Чортківське лісове господарство» було заготовлено 65073 кбм лісопродукції, в 2012 році очікувалось заготовити 62000 кбм, тобто на 3073 кбм менше, що в свою чергу зумовило зменшення виконання товарної продукції за 2012 рік проти фактичних результатів 2011 року. Ціни на лісопродукцію встановлюються в результаті проведеного аукціону з продажу необробленої деревини. Протягом 2011-2012 року значного росту цін на лісопродукцію не відбулось, а відповідно і не очікувалось росту валової товарної продукції виробленої в лісовому господарстві.
- діяльністю Аптеки № 34, показник обсягу роздрібного товарообороту зменшився в порівнянні з минулим роком в зв′язку з тим, що в ІІ кварталі в приміщенні поряд з аптекою не проводився прийом лікаря, а відповідно і менше людей зверталось в аптеку.
На темпи росту реалізації товарів і послуг впливають і об’єктивні причини: недостатня купівельна спроможність населення та фактичне припинення споживчого кредитування банками, що спричинило спад продажу товарів тривалого користування. Крім того, понад 97% об’єктів торгівлі та понад 93,3% закладів ресторанного господарства загальнодоступної мережі належать фізичним особам – підприємцям, статистична звітність для яких законодавством не передбачена, також має місце тіньова сторона в діяльності торговельних підприємств.
З метою збільшення обсягу роздрібного товарообороту в районі вживаються заходи для залучення до статистичної звітності суб’єктів господарювання в сфері торгівлі, які здійснюють діяльність в районі а зареєстровані в інших регіонах. Так, протягом року до звітності включено ДП «Норма» м.Чернівці та ТОВ «ДЦ Україна» м.Київ.
Для забезпечення споживчого попиту населення за доступними цінами активізовано роботу з проведення ярмарок із залученням безпосередньо сільськогосподарських виробників і переробних підприємств району. В цілому з початку року проведено 11 ярмарків та виїзних торгівель, на яких сільгоспвиробниками реалізовано населенню за пільговими цінами сільськогосподарської продукції на загальну суму 3,1 млн гривень. Реалізація продукції на ярмарках проводилась за оптово-відпускними цінами, які на10-15 відсотків нижчі від роздрібних цін у торговельній мережі та на продовольчих ринках.
Протягом 2012 року в районі, за рахунок нового будівництва, освоєння та реконструкції недіючих торгових підприємств відкрито 23 об’єкти з торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, 1 підприємство ресторанного господарства, 3 об’єкти з побутового обслуговування населення.
Найбільш розгалужена торгівля системи Чортківського районного споживчого товариства. Так, в галузі торгівлі в системі напротязі 2012 року працювало 23 торгових підприємства, площею 1605 кв.м, в т.ч. 19 сучасних магазинів типу маркет «ТЕКО» площею 1516 кв.м.
За 2012 рік оборот торгівлі в системі РайСТ становить в сумі 15385 тис.грн., планове завдання виконано на 95 %. Невиконання плану в системі РайСТ зумовлене відкриттям в с.Білобожниця та с.Росохач приватними підприємцями нових закладів торгівлі, що здійснює велику конкуренцію, також зменшилась платіжна спроможність населення.
Основна увага приділяється відновленню роботи законсервованих приміщень торгівлі. В серпні 2012 року відкрито крамницю в с.Палашівка. В 2013 році планується відкриття торгових маркетів – «ТЕКО» в с.Свидова та с.Шманьківці. Проблемним залишається питання закладів торгівлі с.Залісся та с.Черкавщина, де будівлі торгівлі на консервації.
За результатами розрахунку забезпеченості торговельною мережею населення області, проведеного відповідно до наказу Міністерства економіки України від 02.09.2008 року № 409 “Про затвердження Нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах та Порядку застосування нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах” встановлено, що станом на 01 січня 2013 року в загальному по районі забезпеченість населення торговельною площею на 1000 осіб становила 520 кв. метрів, що на 201 кв. метр більше від нормативу.

Послуги
Побутові послуги населенню району надавали 152 суб’єкти господарювання, з них 15 юридичних та 137 фізичних осіб.
Обсяг реалізованих послуг населенню за 2012 рік склав в сумі 28,3 млн.грн., темп росту до відповідного періодку минулого року становить 96,6% , по області - 120,7%.
Спад обсягу реалізованих послуг насамперед зумовлений:
- діяльністю станції технічного обслуговування, в зв′язку з тим, що на даний час СТО призупинило свою діяльність, в першому кварталі проводилась реалізація залишків товару;
- діяльністю дистанції колії, в звязку з тим, що через зниження ціни на металобрухт, фірми не завантажують вагони з металобрухтом і відмовились від послуги перевезення;
- роботою відділу зв′язку, сума послуг зменшилась в зв′язку з скороченням виплат, минулого року проводились виплати пенсіонерам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи;
- ТзОВ «Ореол» зменшилась кількість рейсів;
- ПП «Вектор» минулого року мали договір на великий об′єм робіт, а цього року працюють стабільно;
- КП «Чортків дім» та ПП Заводське 2009 спад послуг зумовлений від′єднанням будинків на ОСББ;
- ПП «Оцінювач» минулого року працювало як Чортківська організація, цього року перереєстровано на Тернопільську філію;
- ТОВ «Захід – ІНВЕСТ 2010» не ведуть діяльності.

Фінансова діяльність
За 2012 рік прибуток по району становить 66,0 млн. грн., в тому числі промисловим комплексом отримано 11,6 млн.грн., по сільському господарству 49,0 млн..грн. Збитки складають 17,1 млн.грн, в тому числі в промисловості 8,1 млн.грн., по сільському господарству 8,2 млн..грн .
Загальний фінансовий результат по району складає 48,9 млн.грн. прибутку.
Характеризуючи вирішення комплексу питань, пов’язаних із забезпеченням соціальних стандартів, перш за все необхідно проаналізувати формування та виконання бюджету району, як головного напрямку діяльності райдержадміністрації.
Так, протягом 2012 року платниками податків сплачено:
- до Зведеного бюджету 77175,9 тис.грн.,виконання прогнозних показників становить 96,3%, в бюджет недопоступило 2929тис.грн. В порівнянні з минулим роком поступлення зменшились на 0,2% або 135,0тис.грн. Зменшення поступлень зумовлене за рахунок ДП «Марилівський спиртзавод». Підприємством у 2011 році сплачено до Зведеного бюджету 9084,0 тис.грн., тоді як у 2012 році даним платником та ДП «Укрспирт» сплачено лише 1404,1 тис.грн.;
- до Державного бюджету надійшло 19063,6 тис.грн. виконання прогнозних показників становить 76,9%. Загальний фонд Державного бюджету виконано на 93,5%, поступило надходжень 15472,4тис.грн. при плані 16550,2тис.грн.. В порівнянні до аналогічного періоду 2011 року поступлення до загального фонду Державного бюджету зменшились на 29,8% або на 6553,1тис.грн. ( у 2011 році -22025,5 тис.грн., в т.ч. ДП«Марилівський спиртзавод» - 7855,9тис.грн.);
- до місцевого бюджету поступило 58112,3 тис.грн., виконання доведених прогнозних показників становить 105,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року спостерігається ріст поступлень на 18,2% або на 8964,3 тис.грн.
Забезпечено сто відсоткове виконання доведених завдань по всіх платежах за виключенням екологічного податку (виконання становить 48,4 %, причиною невиконання завдання є зменшення кількості суб’єктів господарювання, які сплачують даний податок) та податку на доходи фізичних осіб (виконання 99,8% ).
Станом на 01 січня 2013 року податковий борг до Зведеного бюджету району становив 6,0 млн. гривень, що на 4,4% менше, ніж на початок року. Частка району в загальній сумі заборгованості склала 4,4%. Найбільшими боржниками по сплаті податкового боргу є підприємства - банкрути ТОВ «Чортківський лікеро-горілчаний завод» (2408,3 тис.грн.) та ДП «Чортківм’ясопром» ( 766,7тис.грн.).
Доходна частина загального фонду бюджету району за 2012 рік виконана в сумі 258764,3 тис.грн. , що становить 100,3% до плану.
До місцевого бюджету району станом на 01 січня 2013 року надійшло 41222,8 тис.грн., що становить 104,2% або на 1662,9 тис.грн. більше планових показників та на 15,3% або 5484,9 тис.грн. більше до минулого року. Частка надходжень в загальній сумі по області складає 4,2%.
Доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів надійшло 34179,9 тис.грн., що становить 102,6% або на 860,3 тис.грн. більше до передбаченого органами місцевого самоврядування планового завдання та на 101,7% до планових показників МФ України.
Із 4-ох видів податків, які займають найбільшу питому вагу в загальній сумі доходної частини бюджету району, податку на доходи фізичних осіб надійшло 34107,1тис.грн.(102,5%), плати за землю – 5552,5тис.грн. ( 113,2%), збору за провадження деяких видів діяльності – 346,6тис.грн. (104,6%), фіксованого сільськогосподарського податку – 221,3тис.грн. ( 93,9%).
Надходження до районного бюджету виконано на 101,9%, селищного на 104,3%, міського на 100,2%.. 3 сільських ради не виконали завдання.
Дотації вирівнювання з Державного бюджету район отримав в повному обсязі.
Субвенцій, що отримуються із Державного бюджету район недоотримав в сумі 858,9 тис.грн.(1,2% від плану на звітний період).
До Пенсійного фонду України станом на 01.01.2013 року поступило власних коштів на суму 104408,6 тис.грн., планове завдання виконано на 96,7%. Борг платників перед Пенсійним фондом в районі становить 1522,9 тис.грн., який в порівнянні з листопадом зменшився на 42,9 тис.грн.
З даної суми заборгованості борг по страхових внесках становить 1202,2 тис.грн., що в порівнянні до початку року зменшився на 102,7тис.грн.; борг по єдиному внеску складає 302,7тис.грн. та зменшився до початку року на 30,5тис.грн. По всіх боржниках виставлені вимоги про стягнення боргу в Державну виконавчу службу. Так, станом на 01.01.2013 року від державної виконавчої служби до Пенсійного фонду на рахунок поступило 495,6 тис.грн. 202 справи на суму 565,1 тис.грн. залишається на виконанні.
В Чортківському районі на обліку знаходиться 23740 пенсіонерів. Протягом року профінансовано коштів на виплату пенсій та допомог на суму 328457,5тис.грн. Середній розмір пенсій станом на 01.01.2013 року становить 1202,74грн.
На 2013 рік планується провести нарахування 23 700 пенсіонерам. Витрати складуть 2,75 млн. на місяць (на рік – 33 млн.грн.), а також планується здійснювавти нарахування 4 014 учасникам війни. Витрати складуть 168,0 тис.грн. в місяць (на рік -2,01 тис.грн.)


Населення, заробітна плата та ринок праці
Протягом останніх років триває процес природного скорочення населення району. За попередніми розрахунками середньорічна чисельність наявного населення району на кінець 2012року становить 76 тис. чол., що складає 7,1% до населення області.
Чисельність економічно активного населення очікується на рівні 55,5 тис.чол., в тому числі працездатного віку - 39,6 тис.чол.
Середньомісячна заробітна плата в галузях економіки в районі за 2012 рік склала 2173 грн., що на 23,8%, або 417,8 більше ніж середньомісячна заробітна плата в січні 2012 року (1755,2 грн.) та на 16,6% більше минулого року.
За видами діяльності середньомісячна заробітна плата за 2012 рік склала:
в промисловості - 2125,4 грн. - що на 230,83 грн. більше середньомісячної заробітної плати за 2011 рік
в транспорті – 1249,4 грн. - що на 88,22 грн. більше середньомісячної заробітної плати за 2011 рік
в будівництві – 2319,9 грн. - що на 773,33 грн більше середньомісячної заробітної плати за 2011 рік
в торгівлі – 1361,8 грн. - що на 285,35 грн. більше середньомісячної заробітної плати за 2011 рік
в ЖКГ 1833,0 грн., що на 273,52 грн., більше середньомісячної заробітної плати за 2011 рік
в лісовому господарстві – 2379,4 грн. - що на 142,85 більше середньомісячної заробітної плати за 2011 рік
в сільському господарстві – 1995,9 грн. - що на 130,73 грн., більше середньомісячної заробітної плати за 2011 рік
в освіті 2397,7 грн. - що на 439,77 грн., більше середньомісячної заробітної плати за 2011 рік
в охороні здоров’я – 1852,6 грн. - що на 391,01грн. більше середньомісячної заробітної плати за 2011 рік
в культурі – 2074,1 грн., що на 150,2 грн., більше середньомісячної заробітної плати за 2011 рік
в інших галузях – 2883,4 грн. - що на 324,34грн., більше середньомісячної заробітної плати за 2011 рік

Спостерігається тенденція щодо скорочення чисельності штатних працівників. Так, у грудні 2012 року чисельність штатних працівників 55 підприємств, установ, організацій, які входять в круг звітуючих – становить 6949 осіб, що на 912 чол. менше за аналогічний період 2011 року ( 7861 особа).
Щодо виплати заробітної плати. В порівнянні до 01.01.2012 року (310,4 тис. грн.) загальна сума заборгованості зменшилась на 143,5 тис.грн., або на 46,3% і станом на 01 січня 2013 року склала 166,9 тис.грн. ( підприємство-банкрут – ТОВ «Чортківський горілчаний завод»).
Позитивом є те, що по економічно активних підприємствах заборгованість по заробітній платі відсутня.
З початку 2012 року проведено 13 засідань районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів, на яких було заслухано звіти 67 керівників підприємств, в тому числі 2 керівника підприємства-боржника відносно сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування управлінню Пенсійного Фонду в районі, 14 керівників відносно податкового боргу, 1 керівника підприємства-боржника, яке допустило заборгованість із виплати заробітної плати, 50 керівників підприємств, на яких заробітна плата виплачувалась на рівні законодавчо встановленого мінімального розміру, або нижче мінімальної.
Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, утвореної розпорядженням голови районної державної адміністрації від 04 березня 2011 року № 172 “Про легалізацію виплати заробітної плати та зайнятості населення”, у 2012 році обстежено 222 суб’єктів підприємницької діяльності та виявлено 81 осіб, які працювали без належного укладання трудових відносин та 3 осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Із виявлених, які працювали без належного укладання трудових відносин, трудові відносини укладено із 55 працівниками.
Станом на 01.01.2013 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 911 безробітних, що на 303 безробітних або 49,8% більше, до аналогічного періоду минулого року.
З початку року послугами служби зайнятості скористались 3422 особи. Протягом року від 387 роботодавців району отримано інформацію про наявність 2221 вільних робочих місць та вакантних посад. Станом на 01.01.2013 року актуальною була 21 вакансія, з яких 15- для робітників, 5- для службовців, 1 –для осіб, які не потребують спеціальної підготовки.
Обсяги охоплення незайнятих громадян активними заходами соціального захисту протягом 2012 року склали 71 % перебуваючих на обліку в пошуку роботи.
В оплачуваних громадських роботах брали участь 410 безробітних.
За сприянням районної служби зайнятості з початку 2012 року працевлаштовано 1731 незайнятих осіб, що складає 51% перебуваючих на обліку в пошуку роботи. Серед працевлаштованих 41 безробітний із наданням дотацій роботодавцям та 19 безробітним одноразово виплачено допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Станом на 01.01.2013 року допомогу по безробіттю отримували 726 безробітних. Середній розмір цієї допомоги з початку року зріс на 2% і на 01.01.2013 року становив 772 гривні.
Навантаження на 1 вільне робоче місце становило – 48 безробітних (по області – 15 осіб).
Одним із шляхів боротьби з нелегальною зайнятістю є створення нових робочих місць. Так, протягом 2012 року створено 1147 нових робочих місць, що на 11,4% більше річного завдання Програми зайнятості населення.

Транспортна мережа, дороги
На території району здійснюють діяльність 2 юридичних (ТОВ «Чортківське АТП 16142» та ТОВ «Ореол») та 20 фізичних осіб-підприємців, що обслуговують 35 маршрутів району та 55 населених пунктів.
У 2012 році ними перевезено 4542 тис. пасажирів. З них пільгових груп населення – 2545,6 тис. пасажирів.
Експлуатаційна довжина транспортної мережі:
- залізничних колій – 65 км, автомобільних доріг – 395 км, в т.ч. з твердим покриттям – 333,2 км та ґрунтових доріг- 61,8 км
Питома вага автомобільних доріг з твердим покриттям – 84,4 %
В районі експлуатується 47 мостів. .
Філія «Чортківський райавтодор» обслуговує 299,9 км автомобільних шляхів місцевого значення .У 2012 році філією виконано робіт на суму 7687 тис. грн.
З метою безпеки руху встановлено та замінено 295 дорожніх знаків; 157 напрямних стовпчиків, виконано ямкового ремонту – 8550 м 2, відремонтовано 9 автопавільйонів, збудовано 5 заїзних кишень, ліквідовано 0,4 км колійності.

Пошта, звязок
Чортківський ЦПЗ № 6 Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» обслуговує Чортківський, Заліщицький та Борщівський район.
На території району діє 32 стаціонарні та 3 пересувні відділення.
Станом на 01.01.2013 в ПАТ «Укртелеком» цех телекомунікаційних послуг № 15 нараховує 14077од. абонентів телефонного зв’язку, 1870 од. абонентів проводового радіо та 2280 од. абонентів Інтернет.
У 2012 році ЦТП № 15 проведено ремонт 102,04 км міських та 87,06 км сільських кабельних ліній зв’язку; проведено заміну 18 (місто) та 61 (село) стовпів повітряних ліній зв’язку.

Енергоресурси та житлово-комунальне господарство
Рівень проплати за спожиті енергоресурси за 2012 рік становить за
електроенергію 100,04%, за природний газ – 98,18% та теплоенергію 103,9%.,
а саме :
Електроенергія: 100,04 %, в т.ч.: бюджетні організації – 101,2%, населення – 100,1%, комунальні підприємства – 99,9%, промислові підприємства – 100%.
Природній газ: 98,18%, в т.ч.: бюджетні організації – 100,1%, населення – 99,3%, комунальні підприємства – 99,7%, промислові підприємства – 99,9%.
Теплова енергія: 103,9 %, в т.ч.: бюджетні організації – 104,5%, населення – 96,6%, інші організації – 103,5%.
З метою економії енергоресурсів та впровадження альтернативних видів опалення в районі вживаються заходи, а саме:
- встановлення котлів на місцевих видах енергоносіїв:
у Чорнокінецьковолянському дошкільному навчальному закладі встановлено 25 Вт. твердопаливний котел. Економія бюджетних коштів – 16 тис.грн./сезон;
у Пробіжнянській комунальній лікарні змінено постачальника теплової енергії, економія бюджетних коштів – 60 тис. грн./сезон;
- проведенння санації будівель бюджетних установ (економічний ефект – 30,4 тис.грн./сезон): замінено 493 вікон та 31 шт. дверей, в т.ч. в освіті відповідно – 287 шт. та 26 шт., в охороні здоров’я – 208 шт. та 5 шт.
крім того, замінено дахове перекриття в пологовому відділенні – 530 м2, та відділенні смт Заводське – 1350 м2
- замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи 1000 шт. (економічний ефект – 88,1 тис. грн./рік): в гімназії – 230 шт., Росохацькій ЗОШ – 170 шт.,.Базарській ЗОШ – 120 шт.,Скородинській ЗОШ – 160 шт., Ридодубівській ЗОШ – 120 шт.,Улашківській ЗОШ – 100 шт. та Товстеньківській ЗОШ – 100 шт.
- зовнішнє освітлення населених пунктів:
населені пункти району освітлені на 100 %. У 2012 році закуплено та змонтовано 129 світильників, з моменту початку роботи по освітленню вулиць населених пунктів закуплено 1713шт. Роботи по доосвітленню сіл та міста продовжуються.
Також:
- побудовано 5 розвантажувальних підстанцій (с. Біла, вул. Квадри та вул. Золотарка; с. Ридодуби; с. Улашківці; м. Чортків, вул. Копичинецька);
- проведено:
заміну ящиків КТП (с. Біла, ТП-45, ТП-46; с. Товстеньке, ТП-142; с. Переходи, ТП-81), заміну низьковольтних і високовольтних опор (ПЛ-10 кВ – 34 шт.; ПЛ10,4 кВ – 192 шт.), проведено капітальний ремонт розподільчих електромереж (ПЛ-10 кВ – 129,32 км; ПЛ-0,4 кВ – 118,86 км; ТП-10/0,4 кВ – 52 шт).
Станом на 01.01.2013р. обсяг фактично наданих житлово-комунальних послуг становить 87 012,0 тис. грн.

Чортківський теплорайон
Чортківським теплорайоном здійснюється забезпечення теплоносієм населення та організації району, обслуговується 7 котелень. За 2012 рік надано житлово-комунальних послуг на суму 12 303 тис. грн..
В 2012 році проведено заміну 800 м п. пінополіуретанових труб на суму 550 тис. грн.
Завершено реконструкцію котельні по вул. Шевченка, 33 з заміною 7 застарілих неефективних котлів «НІІСТУ-5» на 3 котли італійської фірми «REX».
Проводиться робота щодо зменшення заборгованостей за сплату теплоносіїв, а саме – підготовлено до розгляду в районному суді 60 справ на суму 121 тис. грн.

З метою скорочення затрат енергоресурсів, оптимального використання теплової енергії, Чортківській міські раді необхідно активізувати роботу з мешканцями тих житлових будинків, де згідно чинного законодавства дозволяється відключатись від централізованого опалення і переходу на індивідуальне.

КП «Чортків Дім»
КП «Чортків Дім» здійснює утримування будинків та прибудинкових територій в м. Чорткові. На обслуговуванні КП «Чортків Дім» знаходиться 101 багатоквартирний будинок. Слід зазначити, що в районі кожний четвертий багатоквартирний житловий будинок потребує проведення капітального ремонту. Необхідно активізувати роботу по створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що надасть можливість мешканцям даних будинків володіти та користуватись загальним майном, утримувати будинок та прибудинкову територію в належному стані, отримувати житлово-комунальні та інші послуги належної якості за обґрунтованими цінами. На даний час в Чортківському районі створено і функціонує 82 ОСББ. 19.09.2012 року з керівниками ОСББ проведено семінар по підготовці житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період.
До експлуатації в осінньо-зимовий період підготовлено 100 % житлових будинків, які знаходяться на балансі КП «Чортків Дім». На капітальний ремонт житлових будинків витрачено 755,5 тис. грн. Надано житлово-комунальних послуг на суму 1 392,7 тис. грн.

Чортківський комбінат комунальних підприємств
Чортківським комбінатом комунальних підприємств забезпечується благоустрій м. Чорткова, а також збирання, транспортування та утилізація твердих побутових відходів. У 2012 році утилізовано близько 10 тис. тонн твердих побутових відходів.
Проблемним питанням залишається технічна зношеність (75%) спецавтотранспорту.
Найпроблемнішою складовою інфраструктури є технічний стан доріг. Проведено капітальний ремонт вулиці О.Гончара на суму 959 тис. грн., поточні ремонти вулиць Грушевського (218 тис. грн.), С.Бандери (58 тис. грн.), Подільської (99 тис. грн.), але, через недостатнє фінансування досягти позитивного результату не вдається.

Чортківське виробниче водопровідно-каналізаційне господарство
У водопровідно-каналізаційному господарстві району накопичилась значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.
У ветхому та аварійному стані знаходяться 55 % мереж водопостачання та 35 % - водовідведення. Втрати питної води під час її транспортування та розподілу становлять 28 % по м. Чорткові.
Більшість водопровідних мереж експлуатуються 40-50 років без заміни і капітальних ремонтів. Тривала експлуатація водопровідних мереж і обладнання без ремонту, їх фізична зношеність та часті прориви негативно впливають на якість питної води, що сприяє бактеріологічній забрудненості безпосередньо в розподільчих мережах.
У районі нараховується 7 комунальних водозаборів, потужністю 6,7 тис. куб. метрів на добу, які піднімають 5,1 тис. куб. метрів на добу води. У місті Чорткові та селищі Заводське експлуатується 14 артсвердловин, 5 каптажів та 9 водопровідних насосних станцій, потужністю 6,2 тис. куб. метрів на добу, 15 резервуарів чистої води, об’ємом 6,5 тис. куб. метрів.
Протяжність комунальної водопровідної мережі становить 90,9 км, у тому числі 22,8 км - водогони, 46,8 км - вулична мережа, 21,3 км - внутрішньоквартальна мережа, з яких 38,5 км – аварійні і ветхі.
Місто Чортків та селище Заводське забезпечені централізованими системами водовідведенням, пропускна спроможність яких – 5,2 тис. куб. метрів на добу. В районі нараховується 3 каналізаційних станції, виробнича потужність яких – 7,2 тис. куб. метрів на добу, фактична перекачка стоків – 1,6 тис. куб. метрів на добу.
Загальна протяжність мережі водовідведення становить 61,5 км, у тому числі 9,4 км – головні колектори, 28,7 км – вулична мережа, з яких 23,2 км перебувають в аварійному стані і потребують негайної заміни.
У 2012 році проведено заміну 150 м водопровідних вводів на пластикову трубу в житлових будинках;
- проведено заміну каналізаційної мережі по вул. В. Великого 25 м.п.;
- придбано і змонтовано вакуумний насос ВВН – 4 на насосній станції «Нова»;
- проведені регламентні роботи на 3 глибинних насосах на насосній станції «Стара» та 2 насосів на каналізаційній насосній станції;
- відремонтовано приміщення насосної станції підкачки води по вул. Незалежності;
- ліквідовано 140 проривів на водопровідних і 215 на каналізаційних мережах.
Надано послуг на суму 4 071 тис. грн..
У зв’язку з руйнацією водонапірної башти на території заводу ВАТ «Чортківський завод «Агромаш» виникла потреба в будівництві нової. Орієнтована вартість – 1,0 млн. грн.
Причиною незадовільної роботи очисних споруд є фізична та моральна застарілість обладнання, несвоєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів.

ПП «Заводське 2009»
ПП «Заводське 2009» здійснює утримання будинків та прибудинкових територій та вивіз твердих побутових відходів з території смт Заводське. За 2012 рік надано послуг на суму 486,4 тис. грн.

ПАТ «Чортківський цукровий завод»
ПАТ«Чортківський цукровий завод» здійснює водопостачання та водовідведення на території смт. Заводське. За 2012 рік надано послуг на суму 289,3 тис. грн.

Соціальна сфера
Основним завданням соціальної складової розвитку є підвищення рівня надання соціальних послуг в закладах освіти, охорони здоровя та культури.

Освіта
Діяльність відділу освіти райдержадміністрації у 2012 році зосереджувалась на виконанні стратегічних завдань, а саме належного функціонування та інноваційного розвитку освітньої галузі, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
В 2012 – 2013 навчальному році на території району функціонували 52 навчальних заклади та навчалися в них 6773 учнів. Порівняно з минулим роком кількість дітей зменшилась на 202 чол. у зв’язку з демографічною ситуацією в районі.
У закладах освіти працювало 1010 педагогічних працівників. Здійснено перехід всіх загальноосвітніх шкіл на однозмінний режим роботи. У районі функціонувало 39 дошкільних навчальних закладів, де виховується 2024 вихованців (60% від загальної кількості). Серед них у міських дошкільних навчальних закладах 1224осіб та сільських - 800. З метою збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою і вихованням, у 2012-2013 роках планується відновити діяльність 2 дошкільних закладів у селах Воля Чорнокінецька та Горішня Вигнанка.
Особлива увага приділяється в районі питанню оздоровлення дітей. Протягом року оздоровлено 2938 дітей.
З метою покращення матеріально – технічної бази в навчально – виховних закладах проведено ремонти теплотрас (Воля Чорнокінецька та Білобожницька ЗОШ) та гімназії «Рідна школа», систем водопостачання (ЗОШ сіл Капустинці, Давидківці, Свидова, Колиндян, Пробіжна, Джурин), каналізаційної системи харчоблоку (Ягільницької ЗОШ I-IIIст. та Чортківської ЗОШ I-IIIст.№5), капітальний ремонт покрівлі Білобожницької та Ридодубівської ЗОШ I-IIIст., капітальний ремонт покрівлі котельні Нагірянської ЗОШ I-IIIст., ремонт системи опалення Шманьківської ЗОШ I-IIIст., ремонт 3 туалетів Чортківської ЗОШ I-IIIст. У 2012році замінено 405 вікон на металопластикові, встановлено і замінено 161 двері.
За державні кошти для Мілівецької, Свидівської, Давидківської та Шульганівської шкіл придбано навчально – комп’ютерні комплекси.
19 шкіл I-IIIст. та 24 школи I-IIст підключені до мережі інтернет.
У жовтні 2012 року Ридодубівська ЗОШ I-IIIст. отримала 5 компютерів як гуманітарну допомогу КНР. Два загальноосвітні заклади ( Давидківська та Залісянська ЗОШ) та дошкільний навчальний заклад с. Малі Чорнокінці включені як об’єкти щодо участі в програмі Євросоюзу «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», де заплановано провести заміну вікон на енергозберігаючі.
У 2-ох закладах освіти, включених в капітальні роботи в рамках Кіотського протоколу ( сіл Білобожниця та Колиндяни), проведено заміну 128 вікон, 9 вхідних дверей, Утеплено, поштукатурено та пофарбовано 550 м.кв.зовнішнього фасаду (Колиндянська ЗОШ I-IIIст.) та частково проведено ремонт фасаду Білобожницької ЗОШ I-IIIст.
В рамках цільової програми «Шкільний автобус» за державні кошти отримано 2-х шкільних автобуси, що дало змогу розв’язати проблемні питання підвозу 93 учнів, які навчаються у Білобожницькій (38) та Горішньовигнанській ЗОШ I-IIIст.(55). Зроблено замовлення на оновлення комп’ютерної техніки та 131 тис.грн.. заплановано використати на оновлення бази природничо-математичних дисциплін.
Основні напрямки розвитку освіти в районі знайшли своє відображення у розроблених освітніх програмах.
За 2012 рік відділ освіти райдержадміністрації використав на підвіз учнів – 18657 грн.; на організацію харчування учнів – 1 321 976,0 грн.; оздоровлення дітей – 99 700 грн.; допомога дітям – сиротам, яким виповнилось 18 років – 32 580 грн.; на ремонт, газифікацію, придбання обладнання та інвентаря для освітніх закладів – 133 490 грн.
З метою сприяння впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю у 2012 році планувалось переведення з централізованого теплопостачання на індивідуальне Чортківської ЗОШ –інтернат, на даний захід планувалось 150,0тис.грн. з державного бюджету. Дане питання призупинено у зв’язку з вирішенням у судовому порядку у Львіському апеляційному суді щодо визнання права власності на приміщення котельні.
Також, виготовлено проектно-кошторисну документацію на облаштування індивідуальної котельні Чортківської ЗОШ I-IIIст. №5 та №7, гімназії ім.М.Шашкевича та для реконструкції даху спортивної школи по вул. кн.В.Великого, 4б.
Проте, в галузі є ряд проблем, над якими продовжується робота і надалі, зокрема, це подальше укріплення матеріальної бази, впровадження економії коштів за рахунок заходів енергозбереження та інших.

Охорона здоров'я
Медична допомога жителям Чортківського району надається:
- центральною комунальною районною лікарнею на 380 ліжок;
- районним поліклінічним відділом на 850 відвідувань в день;
- дитячим поліклінічним відділом на 500 відвідувань в день;
- стоматологічною поліклінікою на 180 відвідувань;
- 18-ма лікарськими амбулаторіями, 18 з яких працюють на засадах сімейної медицини. За звітний період відкрито 1 АЗПСМ, за рахунок реорганізації дільничної лікарні – Пробіжнянська АЗПСМ.
- 38-ти фельдшерсько-акушерськими пунктами;
В районі працює 219 лікарів, на 214,5 штатних посадах, з них: 44 сімейні лікарі на 47,25 ставках та 545 середніх медичних працівників на 597,0 штатних посадах. В районі вакантних 2,5 лікарських посади (сільська мережа), середніми медичними працівниками забезпечені стовідсотково.

Демографічна ситуація в районі.
За 2012 рік народилося 725 дітей (за 2011р. 756 дітей). Народжуваність становить 9,5 на 1000 населення (за 2011р.- _9,8_).
Померло за 2012 рік - 1087 чоловік (за 2011 року - 1068 чол.). Смертність становить на 1000 населення 14,2 (за 2011р. – 13,9). Всього померло 5 дітей (за 2011 р – 4 дітей ), дитяча смертність становить 6,9 на 1000 ( за 2011 рік – 5,2 на 1000 ) . Природній приріст 2012 р. - 4,7 (за 2011р).
Протягом року до лікарів зроблено 816126 відвідувань, (2011 р. 807779 ), в т.ч. до стоматологів 70032; на дому обстежено 88728 викликів (2011 р. 83151). В районі розгорнуто 134 ліжка денного стаціонару (2011 р. - 123). Проліковано в денному стаціонарі 8749 хворих, проведено огляди 162чол. інвалідів ВВ війни, учасників війни – 5002 чол., 594 учасників бойових дій та прирівнених до них категорій.
За останні п’ять років у системі охорони здоров’я області йде реорганізація з раціонального використання її інфраструктури, ліквідується диспропорція амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної ланок, що спрямовано на підвищення доступності, якості та ефективності медичного обслуговування населення.
Забезпеченість населення лікарняними закладами у розрахунку на 10 тис. населення за 2012рік склала 49,9 ліжка. Забезпеченість населення амбулаторно-поліклінічними закладами у розрахунку на 10 тис. населення за 2012 рік становила 170,5 відвідувань в зміну.
Щодо матеріально-технічного забезпечення.
За позабюджетні кошти на суму 8 300 гр. придбано медичний інструментарій та оргтехніку, за спонсорські кошти придбано УЗД апарат – 60 тис. грн.., два відсмоктувачі, ларингоскоп.
Зроблено капітальний ремонт побутових приміщень ЛОР - відділення.
Поставлено за спонсорські кошти вхідні двері до стаціонарного корпусу ЦКРЛ, перегородки між відділами – на суму 60 тис. грн., проведено поточний ремонт інфекційного відділу, зроблено ремонт палати кардіологічного відділу. Завершено капітальний ремонт приймального відділу з метою реорганізації в відділ невідкладної допомоги –використано 35 тис. грн.. бюджетних коштів та 84 тис. грн.. спонсорських коштів. В пологовому відділі замінено вікна на 10 тис. грн.. спонсорських коштів. Замінено дах пологового корпусу та зроблено ремонт даху стаціонарного корпусу філіалу лікарні смт. Заводське.
За спонсорські кошти в 2012 році :
- в амбулаторії загальної практики/сімейної медицини с. Скородинці підведене водопостачання, придбано новий газовий котел, затверджений кошторис по ремонтних роботах;
- в ФАПі с. Росохач оновлено штукатурку, побілку стін, улаштування облицювальної плитки;
- в амбулаторії загальної практики/сімейної медицини с. Білобожниця - проводено поточний ремонт (облицювання вагонкою внутрішніх стін, встановлення метало-пластикової перегородки);
- в амбулаторії загальної практики/сімейної медицини с. Біла – перекрито дах;
- проведено поточний ремонт на ФАПах сіл Заболотівка, Залісся, Давидківці;
- придбано новий котел для Мухавської амбулаторії та замінено 7 вікон на металопластикові;
- проведено поточний ремонт Кривеньківської амбулаторії загальної практики/сімейної медицини;
- замінено 18 вікон на металопластикові в амбулаторії с. Нагірянка.
Із запланованих на 2012 рік 42 324,0тис грн. профінансовано 42 160,9 тис.грн.
Районні програми профінансовано на суму 159,0 тис. грн. або 100%.
Видано медикаментів по пільгових рецептах на амбулаторне лікування із бюджетних коштів 169,5 тис. грн..
На стаціонарне лікування з Чорнобильського фонду освоєно 33 021 грн.
В районі зареєстровано «Чортківський комунальний районний центр первинної ( медико – санітарної ) допомоги», як юридичну особу. Рішенням сесії районної ради від 29 грудня 2012 року № 269 дано дозвіл на передачу майна з балансу центральної комунальної районної лікарні на баланс центру первинної ( медико – санітарної ) допомоги . Наказом головного лікаря ЦКРЛ від 31.12.2012 року № 828 створено комісію по передачі майна.

Культура
Мережа в галузі культури району складається із 122 закладів: 58 бібліотечних, 58 клубних, 5 шкіл естетичного виховання, 1 краєзнавчого музею, що знаходиться у 83 приміщеннях. З них опалюється 95 закладів: газом - 51, електроопаленням – 18, пічним опаленням – 26, а у 27 закладах потрібно встановити опалення.
Діяльність закладів культури залежить від їх матеріально-технічної бази. Із запланованого на 2012 рік відділом культури райдержадміністрації проведено:
- завершено капітальний ремонт сільського бібліотечного клубу с. Товстеньке (10тис.грн.) та районного комунального краєзнавчого музею – 104,2 тис.грн.(спонсорські кошти);
- поточні ремонти у позашкільних закладах району та в клубі с.Скординці (2,1 тис.грн., спонсорські кошти) поточні ремонти у 5 музичних школах району,
- встановлено 12 пластикових вікон у Заводській районній комунальній школі мистецтв; поточні ремонти у 2-ох кабінетах центральної районної бібліотеки; встановлено у закладах культури 53 склопакети та 7 дверей; придбано комп’ютер для Улашківської районної комунальної дитячої музичної школи.
В районі функціонує 255 аматорських художніх колективів, в яких беруть участь 3599 учасників, з них:
- 23 колективи зі званням “народний”, в яких бере участь 499 учасників, а саме : 15 колективів РКБК ім..К.Рубчакової (327 уч.), 2 колективи міського клубу Синяково (52 уч.), 2 колективи села (120 уч.);
- 6 колективи зі званням “зразковий”, в яких бере участь 165 учасників, а саме : 5 колективів РКБК (133 уч.), 1 колектив села (32 учасники).
З метою подальшого сприяння розвитку аматорського, професійного мистецтва, традиційної народної творчості в районі впродовж 2012 року організовано і проведено: творчі звіти народних, зразкових аматорських художніх колективів, Всеукраїнський фестиваль лемківської культури “Дзвони Лемківщини“ в м. Монастириська; Всеукраїнське свято народної творчості «Молюсь за тебе, Україно».
Відсутність нового інструментарію, технічних засобів, сучасної аудіотехніки, звукопідсилюючої апаратури в сільських клубних закладах не в повній мірі забезпечує рівень виконавської майстерності, розвиток творчого потенціалу аматорського мистецтва на селі.
З метою забезпечення публічних бібліотек мінімумом періодичних видань, вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції в районі затверджено районну програму поповнення бібліотечних фондів на 2011–2015 роки. Книжковий фонд бібліотек району становить 507029 примірників.

Туризм
Природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал регіону є важливими факторами розвитку туризму. Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери у Чортківському районі. Розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності має тенденцію до перетворення у важливий чинник підвищення якості життя в районі, створення додаткових робочих місць, наповнення місцевого бюджету та підвищення авторитету району як на внутрішньому, так і на міжнародному туристичних ринках.
З метою розвитку туризму у районі діяла Програма розвитку туризму на 2009-2012 роки, на виконання якої закладено кошти у сумі 68 тис.грн. та фактично використано 66 тис.грн., в тому числі:
- 39,8 тис. грн. - на виготовлення та встановлення бігбордів;
- 20,1 тис.грн. – на відновлення знаку «Чортківський район» зі сторони Тернополя.
Заходи Програми реалізовувалися в межах коштів районного бюджету та можливостей місцевих бюджетів, із залученням коштів суб'єктів підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел не заборонених законодавством.
Крім того, проведено наступні заходи, спрямовані на забезпечення виконання завдань Програми:
- проводилась інвентаризація об'єктів культурної спадщини та підготовлено проект нової програми з їх охорони та збереження ;
- виготовлялась рекламна продукція для сприяння залучення інвестицій та розвитку туристичної інфраструктури району;
- проводились виставки народно-прикладного мистецтва під час масових гулянь та урочистостей у районному будинку культури;
- підготовлено і презентовано на Західноукраїнській туристичній виставці-фестивалі в м. Тернополі інформаційно-презентаційні матеріали про туристичний потенціал району, а саме: путівник «Туристичними маршрутами Чортківщини», буклети: «Чортків та околиці», Найдавніша історико-архітектурна памятка міста Чорткова», кінофільми про Чортківщину: «Чортків та околиці», «Чортківщина туристична», «Село Угринь», банер-ролик « Найвидатніші історико-культурні пам’ятки Чортківщини»;
- підготовлено папку з розробленими туристичними маршрутами Чортківщини , а саме: «Мандруємо з нами» (с. Ягільниця - с. Улашківці ),
«Долиною річки Черкаської» (села Черкавщина та Стара Ягільниця), туристичні маршрути по м.Чорткову – старовинними вулицями, сакральні споруди, музеї;
- підготовлено папку на тему «Історія розвитку туризму міста і сіл Чортківського району»;
- проводяться семінари-тренінги з жителями сіл щодо надання туристичних послуг через сільські садиби;
- щоквартально проводяться інформаційно-рекламні заходи, де залучається районне радіомовлення , зокрема в ефір вийшла програма : «Українське село запрошує»;
- виготовлено ескіз рекламного щита «Туристичними маршрутами Чортківщини»;
- підготовлено матеріали для підготовки туристичного довідника «Тернопільщина туристична».
Також, велике значення для розвитку туристичної галузі Чортківщини має передача Замку м.Чорткова, пам’ятки архітектури та містобудування, до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва. На даний час у Замку проведено благоустрій і підготовлено все для його реставрації.
На даний час туристична інфраструктура району включає :
бюро подорожей та екскурсій; спелео-клуб «Кристал» (печера Млинки); туристичну агенцію «Моноліт»; «Нью-вінд – тур»; Польську недільну школу; Монастир отців Василіан (с.Улашківці), районний краєзнавчий та 5 громадських музеїв.
В районі є сприятливі умови для розвитку туристичної індустрії: історико-культурна спадщина, природні та людські ресурси. Проте, цей потенціал не використовується туристами в достатній мірі, так як :
• матеріально-технічна база туристично-рекреаційних об'єктів не відповідає сучасним вимогам і потребує значних капіталовкладень для переоснащення та модернізації
• недостатній розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, реконструкція та будівництво закладів розміщення туристів різних стандартів (готелів, мотелів, кемпінгів),
• відсутність індустрії відпочинку та розваг;
• не облаштовані місця короткочасного відпочинку туристів,
• незадовільний стан доріг, відсутність під'їздів до багатьох популярних туристичних об'єктів;
• незадовільний стан більшості пам'яток культурної спадщини, не розроблені дієві програми їх збереження та пристосування для потреб туристів;
• недостатня забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами,
• неефективна діяльність відповідних структур щодо забезпечення екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу;
• не існує взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку рекреації у районі;
• відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення та лобіювання потреб району на державному рівні;
• на заваді стоїть відсутність повноцінної регіональної політики розвитку туризму,
• вкрай недостатньо використовується потенціал розвитку туризму в сільській місцевості, як одного із чинників зменшення безробіття в селах;
• низьким є рівень забезпеченості автомобільних доріг туристичною, сервісною та інформаційною структурою (відсутність рекламних щитів та єдиної системи маркування автошляхів щодо об'єктів туризму).
Земельні ресурси
Значна увага впродовж року приділялась реформуванню земельних відносин та вживались заходи щодо наповнення бюджету за рахунок ефективного використання землі.
Земельний фонд району станом на 01.01.2013 року складає 90344,0 га. З них, 69224,24 га займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності земель.
Під водою зайнято 1104,22 га, в тому числі під ставками та штучними водосховищами – 566,69 га.
На сьогоднішній день укладено та зареєстровано договора оренди на території 9 –ти сільських рад, передано в оренду 29 ставків суб’єктам підприємницької діяльності на обיєкти водного фонду загальною площею – 312,92 га. в т. числі: прибережна захисна смуга складає – 97,29 га , гідротехнічні споруди на площу- 1,92 га, водне плесо – 212,73 га. Орендна плата за використання земель водного фонду встановлена в розмірі – 3 % від нормативної грошової оцінки та виплачується в повному обсязі.
Під забудованими землями зайнято 5286,12 га, відкритими землями без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 973,59 га, лісами та іншими лісовкритими площами - 11720,97 га. Основним землекористувачем є ДП «Чортківське лісове господарство», в користуванні якого знаходиться 10038.60 га лісових земель.
У користуванні сільськогосподарських підприємств перебуває 33881,0 га. В тому числі : у сільськогосподарських товариствах – 680,53 га, в інших недержавних сільськогосподарських підприємствах – 26983,81 га, в державних сільськогосподарських підприємствах – 279,76 га.
Не наданих земель запасу за межами населених пунктів – 6554.47 га, з них : 1107,02 га ріллі та в межах населених пунктів -885,32 га , з них : 241,41 га ріллі.
Землі резервного фонду за межами населених пунктів не надані у власність та користування становлять – 889,13 га, з них : 828,69 га – ріллі.
Програмою розвитку земельних відносин у Чортківському районі на 2008-2015 роки визначено пріоритетні напрямки діяльності .
Розроблено плани-графіки видачі державних актів громадянам, для приватизації земельних ділянок щодо будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для індивідуального дачного та гаражного будівництва.
На території Чортківського району в обробітку приватних агропромислових підприємств знаходяться землі загальна площа, яких :
ПАП «Дзвін» - 2960,5254 га, ПАП «Фортуна» - 2339,1874 га,ПАП «Полівці» - 1824,89 га, ТзОВ «Агрополіс»- 2609,95 га, ПАП «Довіра» - 2800,55 га ПАП «Обрій» - 1746,51 га.
У власності і користуванні громадян перебуває 31768,92 га земель,
в тому числі у користуванні фермерських господарств - 2504,19 га, для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва- 10773,82 га, для ведення особистого селянського господарства – 13392,0 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель – 1314,33 га, для гаражного будівництва 12,2 га, ділянки для садівництва – 123,48 га , сінокосіння та випасання худоби – 2805,74 га, для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності – 34,67 га.
На сьогоднішній день проводиться перереєстрація договорів оренди на земельні частки паї по: Полівецькій, Шульганівській,Залісянській, Угринській, Палашівській, Джуринській сільських радах, у звיязку із закінченням терміну дії договорів оренди на загальну площу - 7665,08 га землі.
Підприємства промисловості та інші підприємства займають територію – 476,75 га.
Підприємства, організації, установи, навчальні заклади Міністерства оборони України мають у користуванні 489,0 га.
З початку року укладено 19280 договорів оренди на земельні частки (паї), на площу – 34737,17 га. Загальна сума плати за оренду земельних часток (паїв) становить 8321,13 тис.грн. Фактично виплачено – 15894,22 тис грн., що складає 191 % від обумовленого договором. Укладено 14430 договорів оренди на земельні частки (паї) з врахування розміру орендної плати – 1,5 % ; фактично виплачено 3 і більше відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та з урахуванням коефіцієнтів індексації на період виплати орендної плати за використання земельних часток (паїв).
На території Чортківського району є в наявності карיєри площею -149,06 га.
В постійному користуванні фермерських господарств перебуває 348,24 га, з них в приватній власності – 29,8 га, в тимчасовому користуванні – на правах оренди – 2126,15 га.
Згідно рішень сільських, селищних та міської рад громадянами району з початку реформування земельних відносин видано – 12460 державних акти.
В процесі реформування земельних відносин землі державної власності станом на 01.01.2013 року складають 33186,1 га. Землі приватної власності складають 56967,04 га, а колективної – 190,86 га.

Охорона навколишнього середовища
Важливим напрямком реалізації природоохоронних заходів в районі у 2012 році була утилізація та захоронення твердих побутових відходів у м. Чорткові.
Від початку експлуатації, на сміттєзвалищі захоронено 850 тис. м3 твердих побутових відходів і поповнюється в середньому на 29 тис. м3 відходів щорічно. Рішенням сесії Чортківської міської ради виділено земельну ділянку на облаштування нового полігону, виготовлено проектно-кошторисну документацію (вартість будівництва полігону складає 6,9 млн. грн.). Міський та районний бюджет не спроможний виділити таку суму коштів, тому фінансування будівництва нового полігону твердих побутових відходів включено до переліку об’єктів, які пропонуються фінансувати коштами Державного бюджету України. При зустрічі з попереднім головою обласної ради О.Кайдою обговорювалась можливість встановлення комплексу для подрібнення та сортування побутових відходів і крупно габаритного сміття вартістю 1,76 млн. грн. за рахунок обласного бюджету. Але на даний час питання не вирішено.
Чортківським міжрайонним управлінням водного господарства здійснюється технічна експлуатація меліоративних земель району на площі 8512 га.
Підтримувались в технічному стані всі елементи чотирьох міжгосподарських систем : проведено 6,5тис. м куб.земляних робіт, в тому числі механізована очистка каналів – 4,5 тис.м куб. на суму 15506грн.; відремонтовано 32 гідротехнічих споруд на суму 12160, грн.; зрізано деревно-чагарникової та травяної рослинності на каналах відповідно площею 18,7га на суму 56487 грн. та 114га вартістю 44,6тис. грн.
Загальна вартіть ремонтно-доглядових робіт за 2012 рік становить 136,3 тис.грн.
З метою покращення гідрологічного стану малих річок району проведено розчистку русел, упорядкування річищ малих річок.
Одним із головних завдань на шляху оздоровлення річок району є будівництво очисних споруд зливових вод, каналізаційних очисних споруд виробничих і госппобутових зворотних вод, виконання робіт з розчистки русел річок на окремих ділянках, влаштування прибережних захисних смуг і водоохоронних зон згідно з вимогами Водного кодексу України, винесення будівель і споруд з прибережних захисних смуг, виконання планувальних робіт по залуженню території заплав за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, коштів підприємств.
Крім того, важливим питанням в районі є запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ефективна ліквідація їх наслідків. Проводилась значна оперативна робота під час ліквідації снігових заметів, недопущення паводків в зимовий та весінній період.
З метою створення умов для покращення санітарно-епідеміологічної ситуації і стану довкілля в м.Чорткові діє програма «Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Чортківської міської ради на 2008 - 2013 роки», затверджена рішенням сесії Чортківської міської ради № 694 від 21 серпня 2007 року. У 2012 році на виконання заходів даної програми використано 99,2 тис.грн., а саме: придбано хлорне вапно та каналізаційні люки, труби для очисних споруд на суму 52,7 тис.грн., проведено благоустрій по вул..Замкова – 11,6 тис.грн., придбано металічний лист на виготовлення контейнерів – 26,8 тис.грн., проведено сан очистку міського парку – 8, 1 тис.грн.

Молодіжна політика
Протягом року року проводилась певна робота стосовно реалізації молодіжної політики. Підвищено рівень роботи з молоддю, покращено якість і змістовність проведення культурно-дозвіллєвих заходів,удосконалено систему вирішення молодіжних проблем та профілактику негативних явищ в молодіжному середовищі.
З метою профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх систематично проводяться рейди-перевірки розважальних та торговельних закладів, місць масоового перебування молоді.
Здійснюються заходи щодо збереження захисту житлових та майнових прав дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
Станом на 10.01.2013 р. на обліку служби у справах дітей Чортківської райдержадміністрації перебуває 116 дітей - сиріт та дітей, позбавленої батьківського піклування, з них 18 дітей-сиріт та 98 дітей, позбавлених батьківського піклування. 70 дітей, вказаної категорії перебуває під опікою і піклуванням та виховується в сім'ях опікунів. Всі діти отримують соціальну допомогу згідно чинного законодавства, 21 дитина перебуває на повному державному утриманні в дошкільних, навчальних установах всіх форм власності. 14 дітей проживають в прийомних сім'ях, 11 дітей виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу.
Працівниками служби ведеться робота по забезпеченню формування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». На даний час в базі ЄІАС «Діти» зареєстровано 116 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 41 дитина, які проживають в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків.
Службою у справах дітей спільно з працівниками відділу кримінальної міліції у справах дітей РВ УМВСУ в Тернопільській області, районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді періодично проводяться рейди по виявленню дітей, які проживають та виховуються в неблагополучних сім'ях.
В районі функціонує 2 дитячих будинки сімейного типу: в с. Палашівка де виховуються та проживають 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та с. Пастуше де проживає 5 дітей даної категорії, а також 6 прийомних сімей, в яких проживає 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Служба у справах дітей постійно співпрацює з адміністрацією обласного притулку щодо влаштування дітей під опіку, піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
Стало доброю традицією до Дня захисту дітей проводити масові заходи для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою в прийомних сім’ях, організовувати їм концерти, конкурси, ігри з врученням подарунків.
Пріоритетним напрямком діяльності центрів є соціальна робота з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах.
Для здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в районі функціонують 2 стадіони, 26 приміщень для фізкультурно - оздоровчих занять, 53 спортивних майданчики, 30 футбольних полів, 14 стрілецьких тирів, 37 спортивних зали та 15 майданчиків з тренажерним обладнанням, плавальний басейн.
Протягом 2012 року проводилась реалізація молодіжних програм, здійснювалися різні молодіжні заходи та спортивні змагання. У проведенні масових заходів охоплено близько трьох тисяч дітей та підлітків, студентів.
У 2012 році оздоровчими послугами охоплено 4697, що складає 60.9 % дітей.
З метою консолідації молодіжного руху в районі діє молодіжна рада.
Виконується районна програма «Молодь Чортківщини на 2011-2015 роки». В рамках програми сприяння дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування був організований районний благодійний марафон „З турботою про дитину”.
З метою допомоги багатодітним сім'ям в відділі поновлено банк даних на багатодітні сім'ї району, продовжується видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї. Відділом видано 412 посвідчень батьків з багатодітних сімей та 870 посвідчень дітей з багатодітних сімей .
За 2012 рік відділом підготовлено та оформлено 98 справ щодо отримання багатодітними матерями звання «Мати-героїня України».
Пріоритетним напрямком діяльності центрів є соціальна робота з сімями, які опинились у складних життєвих обставинах.
Протягом 2012 року зафіксовано 285 випадів насильства в сім'ї, відділом у справах молоді та спорту проведено відповідну роботу, щодо попередження насильства, зазначені сім'ї перебувають на обліку.
Розроблено заходи по зміцненню матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи, а саме: в районному бюджеті передбачено кошти на придбання спортивного інвентаря, а також проведено ремонт двох спортивних залів дитячо-юнацької спортивної школи, відремонтовано тренувальний зал важкої атлетики та зал для вільної боротьби, що дає змогу вивільнити зал для ігрових видів спорту, проведено ремонт сходових кліток;
Обласною радою виділено 50 тис.грн. Ці кошти використані на заміну вікон із дерев’яних на металопластикові (30 вікон та 4 дверей).
Замінено всі вікна у спортивному залі ДЮСШ по вул.В.Великого.
За спонсорські кошти закуплено волейбольну спортивну форму для дівчат, які виступають у Чемпіонаті області.
Позитивом є те, що в секціях дитячої юнацької спортивної школи навчається 439 учнів, що на 148 учнів більше в порівняні з минулим роком.
Виконується розпорядження голови районної державної адміністрації «Про Комплексну програму розвитку футболу в Чортківському районі »
Районний футбол охоплює 36 сільських команд, допомогу яким надають голови ПАПів, сільські голови, меценати, любителі спорту.
Спортсмени Чортківського району 11 раз представляли Тернопільщину на Всеукраїнських, Міжнародних спортивних аренах : завойовано 9 золотих, - 2 срібних, - 9 бронзових нагород, 2 працівникам галузі присвоєно звання „Почесний працівник фізичної культури і спорту України", 1 звання „Заслужений тренер України", 9 спортсменів – Майстри спорту України, 24- кандидати в Майстри спорту України.
Змістовне вирішення завдань спорту потребує значних зусиль, задіяних у цьому процесі фахівців, а також відповідного організаційного, наукового, методичного і матеріального забезпечення.КОРОТКІ ПІДСУМКИ
ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2012 РОЦІ

Результати порівняльного аналізу основних макроекономічних показників розвитку району за 2012 рік і аналізу ефективності виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку району вказують на відповідність розвитку регіону із завданнями Стратегії розвитку району на період до 2015 року та окремих галузей економіки. Зокрема, у 2012 році забезпечено виконання основних макроекономічних показників:
- зростання валового сукупного продукту на 2,3%;
- зростання промислового виробництва на 2,8%;
- обсяг валової продукції сільського господарства на 6%;
- відбувся приріст капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах на 38,7%;
- обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючим підсумком становить 1,8 млн доларів США;
- збільшення обсягу виконаних будівельних робіт на 19,8%;
- у всіх сферах економічної діяльності створено 1147 тис. нових робочих місць, що становить 111,4% річного завдання;
Зростання основних макроекономічних показників за підсумками 2012 року та ефективне виконання значної частини заходів, визначених у програмі, забезпечили виконання основних показників програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району за 2012 рік і дає змогу прогнозувати та планувати їх поступове зростання у 2013 році.


ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Незважаючи на позитивну динаміку розвитку району в цілому, залишилась ще низка проблемних питань розвитку окремих секторів економіки та соціальної сфери, від вирішення яких великою мірою залежатиме виконання програми соціально-економічного розвитку району у 2013 році. Серйозними факторами, що обмежують розвиток є:
 у промисловості: нестача власних обігових коштів та капітальних вкладень у модернізацію виробничих потужностей, розширення асортименту та нарощування обсягів виробництва; зростання цін на енергоносії (електроенергія, газ), що негативно впливає на собівартість продукції та її конкурентоспроможність; високий знос основних фондів; низький рівень переробки місцевої сировини та висока ресурсозатратність виробництва, обмежена платоспроможність суб'єктів внутрішнього ринку; недостатня потужність фінансово-кредитної системи, недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;
 у сільському господарстві: недостатньо розвинуті кредитно-фінансові механізми підтримки сільгоспвиробників, у тому числі лізингу сільськогосподарської техніки; дефіцит оборотних коштів у агропідприємствах; недостатній розвиток тваринництва, що призводить до низького рівня зайнятості на селі і не раціонального землекористування, скорочення сировинної бази для переробних підприємств району;
 у будівництві: призупинення діяльності ряду будівельних організацій; недостатні видатки на реалізацію за рахунок бюджетних коштів великих інфраструктурних проектів та проектів з енергозбереження у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві;
 в торгівлі: скорочення реалізації споживчих товарів через недостатню купівельну спроможність населення;
 у фінансовій сфері: зберігається незадовільна структура кредитування;
 на ринку праці: складна демографічна ситуація, трудова міграція за межі району, в тому числі за кордон, низька мотивація до праці, невідповідність професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції на місцевих ринках праці, наявність тіньової зайнятості; низькі темпи зростання реальної заробітної плати; зберігається заборгованість із виплати заробітної плати підприємства – банкрута «ТОВ «Чортківський лікеро-горілчаний завод»;
 у бюджетній сфері: велика мережа закладів соціально-культурного призначення, висока питома вага зносу основних засобів та енергоємність підприємств житлово-комунального господарства, недостатня фінансова дисципліна суб’єктів господарювання та розпорядників бюджетних коштів.
До найголовніших проблемних питань соціально-економічного розвитку району можна віднести структурні проблеми, вирішення яких неможливе у коротко- і середньостроковій перспективі, зокрема:
 недостатньо ефективна структура валового регіонального продукту, сировинний характер промислового виробництва на фоні низького коефіцієнта переробки власної сировинної продукції;
 зношеність основних фондів підприємств;
 значна енерго- та матеріалоємність виробництва;
 недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;
 низька активність підприємств щодо впровадження у виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції та диверсифікації ринків збуту;
 недостатньо розвинута ринкова інфраструктура;
 низька інвестиційна активність підприємств та динаміка залучення іноземних інвестицій;
 переважання якісних характеристик деякої іноземної продукції над вітчизняною (сільськогосподарська техніка, комплектуючі та запчастини до неї, вантажні автомобілі тощо);
 невелика кількість експортоорієнтованих виробничих підприємств в районі, які виготовляють конкурентноздатну для іноземних ринків продукцію;
 недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури;
 недостатнє використання інвестиційних переваг району;
 розбалансована структура зайнятості населення на фоні тінізації економічних процесів.

Саме на вирішення нагальних проблем району та досягнення основної мети – забезпечення зростання добробуту населення району спрямовані пріоритетні завдання розвитку району у 2013 році.


ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2013 РІК

Районною державною адміністрацією розроблено Стратегію розвитку району на період до 2015 року та затверджено рішенням Чортківської районної ради від 27 березня 2009 року № 389, а також План заходів з реалізації у 2012–2015 роках Стратегії розвитку Чортківського району на період до 2015 року, який затверджено головою Чортківської районної державної адміністрації 06 червня 2012 року № 25/01.
З метою забезпечення стабільного розвитку району видано ряд розпоряджень голови райдержадміністрації, продовжено дію прийнятих в установленому порядку заходів з питань детінізації економічних процесів в районі.
Зазначеними документами визначено пріоритети розвитку району на середньострокову перспективу.
Також, у рамках роботи Регіонального комітету з економічних реформ та робочих груп, що забезпечують модернізацію конкретних сфер, на основі аналізу стану реалізації в районі Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава,” визначено пріоритетні напрямки впровадження реформ у районі на 2013 рік, а саме: дерегуляція та розвиток підприємництва, реформа податкової системи, регіональний розвиток, реформа системи освіти і медицини, реформа системи пенсійного страхування, розвиток науково-технічної та інноваційної сфери, реформа електроенергетики та розвиток енергозбереження, реформа житлово-комунального господарства, розвиток транспортної інфраструктури, розвиток сільського господарства, земельна реформа.

Головними пріоритетами розвитку району визначено:

- підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу району та забезпечення продовольчої безпеки;
- розвиток транзитно-транспортного та туристично-рекреаційного потенціалу району;
- розвиток сучасної інфраструктури населених пунктів району та підвищення рівня техногенної безпеки;
- впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення енерго-ефективності;
- формування нової якості та доступності послуг з освіти та охорони здоров’я, розвиток фізкультури та спорту.

Основні завдання на 2013 рік:

- впровадження реформ у реальному секторі економіки та у соціальній сфері з метою закріплення позитивної динаміки макроекономічних показників, розширення ринку праці, зростання доходів бюджетів різних рівнів та населення, покращення умов життєзабезпечення населення району;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій та ведення бізнесу в районі через впровадження заходів щодо ефективної роботи дозвільних служб за принципом організаційної єдності, дерегуляцію господарської діяльності, зменшення тиску контролюючих органів на суб’єктів господарювання, використання можливостей пільгового оподаткування окремих видів господарської діяльності;
- реалізація головних пріоритетів розвитку району на основі використання стратегічних переваг району;
- збільшення сировинної бази для молокопереробних та м’ясопереробних підприємств за рахунок проведення будівництва і реконструкції молочних та відгодівельних комплексів і встановлення технологічного обладнання на свинокомплексах; збільшення площ посадки та нарощування обсягів виробництва жита, плодів і ягід господарствами району;
- будівництво об’єктів сільськогосподарської інфраструктури з метою якісного збереження, реалізації і переробки продукції рослинництва;
- створення сучасних об’єктів туристичної інфраструктури; збереження об’єктів культурної спадщини; розвиток етнічних культур, звичаїв, традицій, народної творчості;
- забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів від шкідливої дії вод, покращення санітарно-епідеміологічного стану водних об’єктів району та зниження рівня негативного впливу на здоров’я населення;
- оновлення змісту професійно-технічної освіти у відповідності до потреб ринку праці, реалізація програми підготовки робітничих кадрів, що дозволить забезпечити ринок праці висококваліфікованими кадрами, покращити надання освітніх послуг;
- забезпечення ефективного енергоспоживання на об’єктах бюджетної сфери з метою запобігання надмірному використанню енергоносіїв та зростанню видатків державного бюджету на утримання закладів бюджетної сфери; забезпечення економії енергоресурсів і якісного теплопостачання шляхом використання альтернативних видів палива;
- підвищення якості надання медичної допомоги та освітніх послуг, забезпечення сучасного медичного обслуговування населення району та туристів, що відвідують район; зниження рівня міграції за кордон висококваліфікованих фахівців-медиків та освітян; створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення району.
Завдання щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 1 «Основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2013 рік», таблиці 2 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2013 рік», таблиці 3 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку Чортківського району на 2013 рік» та у таблиці 4 «Перелік пріоритетних інвестиційних проектів, будівництво яких передбачається здійснити у 2013 році».
Перелік цільових районних програм, як складових Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2013 рік систематизовано у таблиці 5 «Перелік районних цільових програм».


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ
НА 2013 РІК

Проект програми 2013 року сформований відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» з врахуванням пропозицій керівників, власників підприємств; рекомендацій спеціалістів районних управлінь, відділів райдержадміністрації, представників громадських формувань підприємців, за участю державної податкової інспекції у Чортківському районі. Дані показники відповідають реаліям, зорієнтовані на поповнення бюджету та вирішення соціальних проблем в районі.

Пропонуються наступні розділи соціально-економічного розвитку району.
Розвиток сфери матеріального виробництва
Валовий сукупний продукт, вироблений в основних сферах матеріального виробництва ( в порівняльних цінах ) в цілому по району в 2013 році становитиме 1 697 172,0тис.грн. або 102,3% до 2012 року, в тому числі по галузях:
- промисловість - 851872,0 тис.грн. або 102,9%;
- сільське господарство - 472300,0 тис.грн. або 100,1%;
- лісове господарство - 23800,0 тис.грн. або 107,4%;
- будівництво - 22200,0 тис.грн. або 109,0%;
- транспорт - 8500,0 тис.грн. або 104,9%;
- зв'язок - 13000,0 тис.грн. або 102,4%;
- житлове господарство - 2000,0 тис.грн. або 106, 5%
- комунальне обслуговування - 86000,0 тис.грн. або 101,0 %;
- торгівля - 187900,0 тис.грн. або 104,3%;
- послуги - 29600,0 тис.грн. або 104,6%.

Промисловість
При формуванні прогнозованих показників до валового сукупного продукту враховано виробничу діяльність підприємств м’ясомолочної, спиртової, борошно - крупяної, легкої та машинобудівної галузей у 2012 році.
У 2013 році прогнозується наростити обсяги промислового виробництва у машинобудуванні та харчовій галузях. Спад прогнозується у легкій галузі промисловості на 5%, хімічній на 29,3% та молочній - на 10%.
Так, у наступному році промисловим комплексом району планується виробити товарної продукції в сумі 851872,0 тис.грн. (в порівняльних цінах на 01.01.2013року), що становитиме 102,9% до минулого року.
У 2013 році продовжиться реконструкція по розширенню виробництва на ТОВ «Органіка». На ЗАТ «Агропродукт» продовжаться роботи щодо удосконалення очисних споруд.
Основними напрямками розвитку промислового комплексу є:
- збільшення обсягів по виробництву промислової продукції ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» в с. Товстеньке Чортківського району;
- запровадження інноваційних механізмів у виробництво, технічне оснащення та реконструкція підприємств переробної галузі з метою випуску конкурентноспроможної продукції, розширення асортименту продукції та доведення її до державних стандартів ISO 9001-2001;
- перепрофілювання промислових підприємств із застарілими енергозатратними технологіями та неконкурентноспроможною продукцією (ВАТ «Чортківський завод «Агромаш» );
- закупівля пуху та пера підприємством Біллербек – Україна перо-пухова фабрика;
- надання банками кредитів підприємствам під доступні річні відсотки, з метою закупівлі нового обладнання, сировини;
- створення на базі пустуючих приміщень підприємств, які б виробляли продукцію для сфери послуг.
- розвиток будівельної галузі за рахунок зовнішніх і внутрішніх інвестицій та раціонального використання місцевих природних ресурсів.
- нарощування виробничих потужностей діючих підприємств за рахунок більш повного використання місцевої сировинної бази.
Для цього необхідно змінити підхід до заготівлі сировини у товаровиробників, тобто працювати на партнерських відносинах з ними (ВАТ «Чортківський цукровий завод», ТОВ «Ваврик і компанія ЛТД», «Марилівським спиртовим заводом», ТОВ «М'ясні продукти», ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів», ПП «Чортківсир», підприємство Біллербек Україна перо-пухова фабрика).
В результаті господарської діяльності планується досягнути росту середньомісячного розміру заробітної плати промислового комплексу до 2300,0 грн., ріст становитиме 108,2%.

Сільське господарство
Валова продукція по всіх категоріях господарств (у цінах 2010 року) становитиме 472300,0 тис.грн., що складе 100,1% до 2012 року, в тому числі, в сільськогосподарських підприємствах - 248347,0 тис. грн. або 100,1 %, населення – 233953,0 грн.або 100,1%.
При формуванні програми враховано пропозиції товаровиробників району, як керівників сільськогосподарських підприємств, так і населення, враховано потенційні можливості даних категорій виробників.
За прогнозними розрахунками у 2013 році передбачається зібрати 176,7 тис.тонн цукрових буряків, в тому числі в агропідприємствах – 154 тис. тонн. Виробництво картоплі становитиме 79 тис. тонн або 98,1%, овочів відкритого грунту – 13,9 тис. тонн.

Підвищення закупівельних цін на молоко сприятиме зниженню темпів падіння його виробництва в усіх категоріях господарств і у 2013 році прогнозується збільшити його виробництво на 6,7%. У сільськогосподарських підприємствах, за умови достатньої державної підтримки розвитку великотоварного молочного тваринництва, у 2013 році прогнозується збільшення виробництва молока на 8,0 % до рівня 2012 року.
Поголів’я ВРХ становитиме у всіх категоріях господарств 9600гол., ріст 101,1% до очікуваного показника 2012 року, в т.ч. корів 5550гол. або 100,9%.
Із загальної кількості поголів’я ВРХ в с/г підприємствах становитиме 1030 гол. або 103%, населення - 8570гол. або 100,8%, в т.ч. корів відповідно 350гол. (103,8%) та 5200гол (100,7%).
Поголів’я свиней прогнозується в кількості 21тис.гол. або 105%, птиці 255,0тис.гол. або 102% за рахунок вирощених в населення.
Основними проблемами галузі є:
- сільськогосподарське товарне виробництво потребує зниження процентних ставок короткотермінових кредитів до 8-9 %, довготермінових – до 3-4 %;
- встановлення правильної цінової політики та ліквідації диспропорції між цінами на сільськогосподарську продукцію та цінами на матеріально-технічні засоби, енергоносії, паливо-мастильні матеріали.

Згідно прогнозу на 2013рік всіма категоріями господарств передбачено виробити:
галузі рослинництва:
всіма категоріями господарств: в тому числі.
с/г підприємствами
зернових культур 145000 тонн 85,4% 115000 тонн 87,6%
цукрових буряків 176700 тонн 153,4% 154000 тонн 151%
картоплі 79000 тонн 98% 17000 тонн 131%
овочів
(відкритого грунту) 13900 тонн 101% 600 тонн 300%

в галузі тваринництва:
всіма категоріями господарств: в тому числі,
с/г підприємствами:
молока 24000 тонн 106,7% 1400тонн 108,0%
м’яса 3700 тонн 100,0% 700 тонн 100,0%
яєць 17600 тис.шт. 82,0% -. -
реалізувати:
всіма категоріями господарств: в тому числі,
с/г підприємствами
м’яса 3750 тонн 101,5% 750 тонн 83,4%
молока 750 тонн 105,4% 1350 тонн 100,2%
яєць 800 тис.шт. 105,6% - -
довести поголів’я:
всіма категоріями господарств : в тому числі,
с/г підприємствами:
ВРХ, в т.ч. 9600 гол. 101,0 % 1030 гол. 103,0%
в т.ч. корів 5550 гол. 100,0 % 350 гол. 107,0%
свиней 21000 гол. 105,0 % 7600 гол. 94,1%
птиці всіх видів 255000 гол. 102,0 % - -

Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньо-економічна
діяльність
Проектом програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2013 рік за рахунок всіх джерел фінансування в економіку району прогнозується залучити:
- капітальних інвестицій на суму 236600,0тис.грн., або 110,1% до 2012р.;
- обсяг прямих іноземних інвестицій становитиме 1800 тис.дол.США, або 101,8% до 2012р.;
- обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу – 23,7 дол.США, або 101,7% до 2012р.;
Зовнішньоторговельний оборот по району складе 25400 тис.дол.США, або 111,7% до 2012р., в тому числі:- експорт – 20500 тис.дол.США, або 104,3% до минулого року та- імпорт – 4820 тис.дол. США, або 155,5% до 2012р.

Соціальний сектор
Вжиті у рамках реалізації Програми зайнятості населення на 2012-2013 роки заходи дозволять мінімізувати негативний вплив на соціальні процеси в районі. На ринку праці будуть реалізовані заходи районних програм зайнятості, підтримки малого підприємництва, районних цільових програм економічного спрямування, що дозволить створити (або відновити) 1060 робочих місць, що становить 92,4 % до 2012 року , у тому числі 650 місць – у сфері малого бізнесу.
В той же час, негативно впливатимуть на формування ринку праці у 2013 році наступні фактори:
- тіньова зайнятість, оскільки значна частина працюючих громадян, суб’єктів господарювання та підприємців й надалі уникає реєстрації трудових відносин;
- значне перевиробництво спеціалістів з окремих профілів, у тому числі й тих, яких готують за державним замовленням, що спричинило невідповідність професійно-кваліфікаційної структури пропозиції та попиту на місцевих ринках праці;
- збереження надлишкової чисельності персоналу у попередні роки на підприємствах і організаціях, що призведе до поступового вивільнення або звільнення за власним бажанням певної кількості працівників;
- недостатня мотивація до праці (середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у різних галузях економіки, залишається низькою).
У 2013 році, за рахунок збільшення нарахованого фонду оплати праці на 15,3% та на 1,2% чисельності працівників у сферах економічної діяльності, передбачається забезпечити зростання рівня середньомісячної заробітної плати на 9,5% і становитиме 2380грн.. Зросте заробітна плата працівників, зайнятих у бюджетних установах на 7,1% і становитиме 3000 грн.

Фінансовий сектор
У 2013 році прогнозуються надходження податків і платежів до загального фонду бюджету району в розмірі 42247,0тис.грн., що становитиме 102,5% до фактичних надходжень за 2012 рік. Враховуючи прогнозні показники розвитку економіки району в 2012 році, намічається тенденція щодо зменшення податкового боргу.
Прогноз на 2013 рік по фінансово-господарській діяльності наступний:
Прибутки по підприємствах очікуються на суму 78000 тис.грн., або 118,2% до минулого року.
Збитки - на суму 15000,0 тис.грн., або 87,7% до показників 2012 року.
Для покращення фінансового стану необхідно:
- наростити виробництво в усіх галузях народногосподарського комплексу за рахунок більш повного використання виробничих потужностей та виробництва конкурентноздатної продукції;
- поновити обігові кошти збиткових підприємств за рахунок влиття як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій, погашення дебіторської заборгованості;
- знизити витрати на виробництво продукції шляхом зменшення непродуктивних витрат та енергоємності виробництва.

Торгівля, послуги
Обсяг роздрібного товарообороту, включаючи громадське харчування на 2013 рік прогнозується в сумі 187900.0 тис.грн, при темпі росту 104,3%.
Із прийняттям Закону України “Про ціни і ціноутворення” в новій редакції та поширенням його дії на підприємців – фізичних осіб, завершенням реформування контролюючих органів, посилюється контроль за ціновою ситуацією, в першу чергу на ланці “виробник-посередник”. Зусиллями контролюючих органів, органів місцевої влади за рахунок зменшення максимальних цін прогнозується зменшити діапазон цін на регульовані продовольчі товари, акцентувати заключення прямих договорів між виробниками і підприємствами торгівлі, забезпечити нижчі на 0,3 відсоткового пункту від середньоукраїнських темпи приросту цін на продукти харчування.
Обсяг реалізованих послуг за 2013 рік складе 29600,0 тис.грн., що становитиме 104,6% до 2012 року.

Мале підприємництво
Реалізація заходів Програми на 2013 рік дозволить досягти збільшення:
- кількості діючих суб’єктів малого підприємництва до 218 одиниць ( 101,4% до 2012 року) ;
- кількості малих підприємств на 10 тис. чол. населення до 28 одиниць (100 % до 2012 року);
- чисельності працюючих на малих підприємствах до 1335 чоловік (101,1 % до 2012 року);
- кількості підприємців – фізичних осіб до 3750 чоловік (100,3% до 2012 року );
- кількості фермерських господарств до 28 одиниць( 100% до 2012 року);
- кількість фермерських сільськогосподарських угідь до 1499,3 га;
- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих підприємств у сумі 20 000,0 тис.грн. (100,8% до 2012 року )
Оновними напрямками для підтримки малого бізнесу в районі залишається :
- здійснення механізму часткового відшкодування відсотків за кредити для реалізації інвестиційних проектів суб’єктам господарювання за рахунок коштів районного бюджету;
- надання фінансової підтримки безробітним громадянам, які бажають займатися підприємницькою діяльністю;
- проведення семінарів для безробітних громадян, з орієнтацією на підприємницьку діяльність;
- проведення семінарів, нарад для суб’єктів підприємницької діяльності щодо роз’яснення податкового законодавства;
- на базі районного центру зайнятості проводити професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого залучення до підприємницької діяльності в різних галузях господарського комплексу району.

Транспорт та зв’язок
На 2013 рік прогнозується, що обсяг перевезень вантажів становитиме 585 тис. тонн або 100,5% до підсумків 2012 року. Обсяг перевезень пасажирів складе 5185 тис. чол. або 114,2 % до 2012 року, в грошовому еквіваленті – 8500,0 тис. грн., виконання до 2012 року становитиме 105%.
У 2013 році прогнозується встановити 170 домашніх телефонних апаратів в розрахунку на 100 сімей (1,2% росту) та надати послуг з електрозв’язку на суму 13000 тис. грн. (102,4 % приросту до підсумків 2012 року).

Будівництво
Прогнозні показники на 2013 рік по обсягах підрядних будівельних робіт складають 22200,0 тис.грн. або 109,0% до 2012 року.

Освіта
В галузі освіти у 2013 році прогнозується:
- забезпечити заклади освіти новітніми засобами техніки, продовжити проведення заміни вікон у загальноосвітніх закладах на енергозберігаючі металопластикові;
- промивку системи опалення Чортківської ЗОШ - інтернат;
- провести реконструкцію даху Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та №4.

Охорона здоров’я
На виконання пріоритетів соціально – економічного розвитку держави на 2013 рік у зверненні Президента України до Верховної Ради України VII скликання планується на 2013 рік завершити реформування відділу швидкої медичної допомоги Чортківської центральної комунальної районної лікарні на протязі першого кварталу 2013 року;
- продовжити реструктуризацію стаціонарного ліжкового фонду шляхом оптимізації 20 стаціонарних ліжок;
- проводити підготовчі заходи по формуванню оптимальної територіальної мережі медичних закладів ( створення госпітальних округів).
Основними напрямками медичної галузі на 2013 рік є:
- проведення ремонту операційної та хірургічного відділу.
- завершення перекриття даху стаціонарного корпусу пологового відділу.
- перекриття даху будівлі протитуберкульозного диспансеру.
- ремонт даху малого корпусу поліклінічного відділу;
- завершення ремонту центрального входу лікарні ( коридор, фойє).
- проведення ремонту амбулаторії загальної практики/сімейної медицини с. Біла.
- проведення капітального ремонту ФАПів сіл Шманьківці та Угринь.
- завершити ремонт ФАПу с. Росохач;
- реорганізувати ФАПи в амбулаторію загальної практики /сімейної медицини сіл Шульганівка, Росохач.

Культура і туризм
Діяльність галузі культури буде спрямована на забезпечення на території району в 2013 році:
- реалізації державної політики у сфері культури та мистецтва, забезпечення гармонійного розвитку людини, охорона культурної спадщини;
- продовження переходу на ресурсозберігаючі технології ( перевід на альтернативні види палива) - проведення ремонтних робіт по опаленню у центральній районній бібліотеці;
- розширення мережі надання платних послуг;
- сприяння формуванню позитивного туристичного іміджу району, в тому числі у сфері сільського туризму, шляхом створення і підтримки інформаційно - туристичних центрів;
- продовження виконання районної програми збереження об’єктів культурної спадщини до 2015 року ( провести паспортизацію та взяти на баланс дані об’єкти).
Серед основних пріоритетних напрямків діяльності райдержадміністрації у 2013 році залишається реконструкція водопостачання та водовідведення в м. Чорткові, реконструкція біологічно очисних споруд, перевід закладів культури району на енергозберігаючі технології (перевід паливних на альтернативні види палива), зростання добробуту громадян, зменшення, доведення до мінімуму кількості збиткових підприємств у різних галузях економіки району, активізація інвестиційно - інноваційної діяльності у районі, шляхом впровадження у виробництво науково-технологічних та інноваційних процесів (механізмів), забезпечення стабільної роботи промислових та сільськогосподарських підприємств, створення нових робочих місць та легалізація діючих.
Ефективна реалізація заходів, передбачених Програмою соціально-економічного і культурного розвитку на 2013 рік, дозволить досягти макроекономічного зростання на основі створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації районних програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості та вирішити низку проблемних питань розвитку району.


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ

Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району за 2012 рік, а також планових показників 2013 року вказує на можливість досягнення мети і завдань програми у 2013 році.
Зокрема, у 2013 році прогнозується зростання основних макроекономічних показників, а саме:
- валовий регіональний продукт має збільшитися на 2,4 %;
- промислове виробництво має збільшитися на 2,9 %;
- обсяг валової продукції сільського господарства становитиме 472,3 млн.гривень і має зрости на 0,1%;
- обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування має зрости на 10,1%;
- введення в експлуатацію за рахунок всіх джерел фінансування:
загальної площі житла 12,5 тис. кв. метрів;
- обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючим підсумком складатиме 1,8 млн доларів США та має зрости на 1,8%;
- зростання зовнішньоторговельного обороту на 11,7%;
- обсяг перевезень вантажів зросте на 0,5%, пасажирів – на 14,2%;
- фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки зросте на 15,3% до 304,9 млн.гривень;
- зростання середньомісячної заробітної плати передбачається на 9,5%;
- обсяг роздрібної торгівлі має збільшитися на 4,3%, а реалізованих послуг – на 4,6%;
- у всіх сферах економічної діяльності буде створено 1060 тис. нових робочих місць;
- кількість малих підприємств має зрости на 1,4% і становитиме близько 218 одиниць;
- прогнозується отримати 78,0 млн.гривень прибутків.


ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення реалізації програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.
Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на реалізацію програми, визначається відповідними радами при затвердженні місцевих бюджетів.
На 2013 рік, враховуючи необхідність реалізації заходів щодо упередження виникнення кризових явищ та забезпечення стабільного розвитку району пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення (таблиця 5).


V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАНННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.
Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності підприємств суб’єктів господарювання, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, в т.ч. підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконком міської ради, суб’єкти господарювання, які діють на території району.
Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів.
Основні напрямки та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально – економічної ситуації в районі з відповідним погодженням у встановленому порядку з головним управлінням економіки облдержадміністрації, Чортківською районною радою та іншими органами виконавчої влади.
Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням програми передбачає:
- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів програми;
- щоквартальний розгляд питання про хід виконання програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;
- підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань виконання програми;
- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів програми.
Координацію діяльності виконавців програми здійснює управління економіки районної державної адміністрації.
Районна державна адміністрація за підсумками року звітує про хід виконання програми та ефективність реалізації заходів програми на сесії районної ради.
Таблиця 1
до програми
(розділ ІІІ)

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2013 рік

№ з/п Показники Одиниця виміру 2011 рік
звіт 2012 рік 2013 рік
програма очікуване виконання % виконання Програма % до очікуваного 2012 року
1 2 3 4 5 6 7
1. Розвиток сфери матеріального виробництва
Валовий сукупний продукт, вироблений в основних сферах матеріального виробництва (порівняльні ціни станом 01.01.2013 р.) тис.грн. 1 651847,0 1 621 158,0 1 658120,5 102,3 1 697 172,0 102,4
в тому числі:
– промисловість тис.грн. 825180 805030 827571,5 102,8 851872 102,9
– сільське господарство тис.грн. 478290 445128 471820 106 472300 100,1
– лісове господарство тис.грн. 25043 24000 22150 92,3 23800 107,4
– будівництво тис.грн. 16195 17000 20369 119,8 22200 109
2. Промисловість
Обсяг промислового виробництва (порівняльні ціни) – всього тис.грн. 825180 805030 827571,5 102,8 851872 102,9
по галузях:
- машинобудування та металообробка тис.грн. 7800,5 7859 2413,1 30,7 1000 41,4
– хімічна тис.грн. 3240 3350 2972 88,7 2100 70,7
– легка тис.грн. 17963,0 13342,0 14729,8 110,4 14000 95

харчова
з неї: тис.грн. 792827,6 777129,0 804389,9 103,5 831702,0 103,4
спиртова тис.грн. 223540 228556 275182 120,4 275182 100
молочна тис.грн. 44424 41305 48244 116,8 43420 90
цукрова тис.грн. 336047,4 313638 272220,3 86,8 272220 100
хлібопекарська тис.грн. 2801,4 2810,0 4330 154,1 4330 100
м’ясна тис.грн. 154026,6 154100,0 161558 104,8 161575 100
борошно-круп’яна тис.грн. 18975 19035 11916 62,6 12500 104,9
інші тис.грн. 25365,5 27883 34006,3 122 65545 192,7
Обсяг виробництва промислової продукції продукції по району – всього тис.грн. 825180 805030 827571,5 102,8 851872 102,9
в т.ч. по підприємствах
1.Марилівське місце провадження діяльності ДП «Укрспирт» тис.грн. 223540 228556 275182 120,4 275182 100
2. ТОВ «Техпродпостач» тис.грн. 854,6 860,0 860 100 320 37,2
3. ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» тис.грн. 18975 19035 11916 62,6 12500 104,9
4. ВАТ «Чортківський завод «Агромаш» тис.грн. 2155,5 2160,0 924,1 42,8 1000 108,2
5. ТОВ «Чортківський цукровий завод» тис.грн. 336047,4 313638 272220,3 86,8 272220 100
6.Чортківський ливарно-механічний завод філія фірми «Конист» тис.грн. 5645,0 5699,0 1489 26,1 0 0
7.Підприємство « Біллербек Україна» перо-пухова фабрика тис.грн. 17963,0 13342,0 14729,8 110,4 14000 95
8.ЗАТ «Агропродукт» тис.грн. 151341 151400 160183 105,8 160200 100
9.ТОВ «Ваврик і компанія» тис.грн. 9173,8 10500 7579,2 72,2 7580 100
10.ТОВ «Органіка» тис.грн. 2260,2 5600 5902,2 105,4 5910 100,1
11.ТОВ «Серет Інвест» тис.грн. 3348,9 3350 3066,7 91,5 3070 100,1
12. ПП «Юліта» тис.грн. 724,6 725 664,2 91,6 665 100,1
13. ПП «Паляниця плюс» тис.грн. 2801,4 2810 4330 154,1 4330 100
14.ПП «Чортківсир» тис.грн. 44424 41305 48244 116,8 43420 90
15. ТОВ «М'ясні продукти» тис.грн. 2685,6 2700 1375 50,9 1375 100
16. ТОВ «Глобал Поллєна Україна» тис.грн. 3240 3350 2972 88,7 2100 70,7
17.ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» тис.грн. 0 0 15934 0 48000 3 р.б.
Виробництво промислової продукції в натуральному вимірі
Продовольча група:
– цукор пісок із цукрових буряків тонн 57222 57222 51120 89,3 51120 100
– м'ясо і субпродукти 1 категорії тонн 5581 5618 5397,1 96,1 5398 100
– ковбасні вироби тонн - - - - - -
- – масло тваринне тонн 133 130 130 100 130 100
– сири жирні тонн 1396,4 1310 1575 120,2 1417 90
– молоко оброблене рідке тонн - - - - - -
– спирт тис.дал. 1823 1825 2239,9 122,7 2239,9 100
– борошно тонн 8887 8890 5647 63,5 5923 104,9
– крупи тонн 0 0 0 0 0 0
– хлібобулочні вироби тонн 637,6 639 824,7 129,1 825 100
– безалкогольні напої тис.дал. - - - - - -
– мінеральна вода тис.дал. - - - - - -
Вино–горілчана продукція: - - - - - -
– горілчані вироби тис.дал. - - - - - -
– пиво тис.дал. - - - - - -
Непродовольча група: - - - - - -
– посуд фарфоро-фаянсовий тис.шт. - - - - - -
– тканини бавовняні - - - - - -
Будівельна індустрія
– Будівельні матеріали
стінові будівельні матеріали млн.шт.
умовної цегли
1,135
1,135 0,763 67,2 0,765 100,3
у т.ч.цегла керамічна невогнетривка млн.шт.
умовної цегли
1,135
1,135 0,763 67,2 0,765 100,3
вапно тис.тонн - - - - - -
конструкції збірні для цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю тис.куб.м. - - - - - -
суміші бетонні готові до використання тис.тонн
пісок, галька, гравій та щебінь для будівництва тис.кв.м
3. Сільське господарство
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств (ціни 2005-2010 року) – всього тис.грн. 478290 445128 471820 106 472300 100,1
в тому числі:
– с/г підприємства тис.грн. 250376 223746 238109 106,4 238347 100,1
– населення тис.грн. 227914 221382 233711 105,6 233953 100,1
Валова продукція сільського господарства на душу населення грн. 6290 5857 6208 106 6214 100,1
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі всіма категоріями господарств:
– зернові культури тонн 144100 128000 169900 132,8 145000 85,4
– цукрові буряки тонн 210700 171000 115200 67,4 176700 153,4
– картопля тонн 88900 74000 80600 109 79000 98,1
– овочі (відкритого ґрунту) тонн 14000 13800 13800 100 13900 100,8
– молоко тонн 22300 22400 22500 100,5 24000 106,7
– м'ясо тонн 3603 3600 3700 102,8 3700 100
– яйця млн.шт. 26900 27100 21500 79,4 17600 81,9
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі с/г підприємствами:
– зернові культури тонн 115000 103600 131400 126,9 115000 87,6
– цукрові буряки тонн 189200 150000 102000 68 154000 151
– картопля тонн 12500 14800 13000 87,9 17000 130,8
– овочі (відкритого ґрунту) тонн 700 1600 200 12.5 600 300
– молоко тонн 1200 1200 1300 108,4 1400 107,7
– м'ясо тонн 900 700 700 100 700 100
– яйця млн.шт. 9600 9600 4000 41,7 0 0
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі населенням:
– зернові культури тонн 28800 24400 38500 157,8 30000 78
– цукрові буряки тонн 24500 21000 13200 62,9 22700 172
– картопля тонн 76400 59200 67600 114,2 62000 91,8
– овочі (відкритого ґрунту) тонн 13300 12200 13600 111,5 13300 97,8
– молоко тонн 21100 21200 21200 100 22600 106,6
– м'ясо тонн 2700 2900 3000 103,5 3000 100
– яйця млн.шт. 17300 17500 17500 100 17600 100,6
4. Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування
у фактичних цінах тис.грн. 124763 154900 214900 138,7 236600 110,1
Обсяг капітальних інвестицій на душу населення грн. 164 204 193 94,6 200 103,6
Загальна сума інвестицій в промисловість за рахунок всіх джерел фінансування тис.грн. 12966 - 112104 - 112500 100,3
в тому числі:
-за рахунок коштів державного бюджету тис.грн. - - - - - -
Загальна сума інвестицій в сільське господарство за рахунок всіх джерел фінансування тис.грн. 38979 - 40396 - 40900 101,2
в тому числі:
-за рахунок коштів державного бюджету тис.грн. - - - - - -
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – всього тис.дол. США 1765,3 2010 1768,6 88,0 1800 101,8
Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року тис.дол. США -720 244,7 248,0 101,3 250 100,8
Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу дол. США 23,2 26,3 23,3 88,6 23,7 101,7
Зовнішньоторговельний оборот тис.дол. США 43204,3 25200 22750 90,3 25400 111,7
в тому числі:
– експорт тис.дол. США 38288,3 20400 19650 96,3 20500 104,3
в тому числі:
– СНД тис.дол. США - - - - - -
– Євросоюз тис.дол. США - - - - - -
– імпорт тис.дол. США 4916 4800 3100 64,6 4820 155,5
в тому числі:
– СНД тис.дол. США - - - - - -
– Євросоюз тис.дол. США - - - - - -
Загальна сума інвестицій в будівництво житла за рахунок усіх джерел фінансування тис.грн. 53509 40000 40000 100 42000 105
в тому числі за рахунок коштів державного бюджету: тис.грн. - - - - - -
Загальна площа житла введеного за рахунок всіх джерел фінансування тис. кв.м. 25,436 20 11 55 12,5 113,6
Введення за рахунок всіх джерел фінансування: - - - - - -
– середні навчальні заклади уч.місць - - - - - -
– дошкільні заклади освіти місць - - - - - -
– лікарні ліжок - - - - - -
– водопровід тис.куб.м. на добу/км - - - - - -
– каналізація тис.куб.м. на добу/км - - - - - -
– теплопостачання Гкал/добу/км - - - - - -
– газові мережі км. - - - - - -
Інші об’єкти
автоматизовані телефонні станції тис.ном. - - - - - -
5. Транспорт та зв'язок
Обсяг перевезень вантажів тис.тонн 576 582 582 99,5 585 100,5
з нього залізничним транспортом тис.тонн 490 495 495 100 495 100
– автотранспортом тис.тонн 86 87 87 100 90 103,4
Обсяг перевезень пасажирів тис.чол. 4486 4525 4542 100,3 5185,0 114,2
з нього залізничним транспортом тис.чол. 74 75 75 100 70 93,3
. – автотранспортом 4448 4450 4467 100,4 5115,0 114,5
Кількість домашніх телефонних апаратів в розрахунку на 100 сімей шт. 148 150 168 112 170 101,2
6. Торгівля та послуги
Роздрібний товарооборот, включаючи громадське харчування (діючі ціни) млн.грн. 177,8 196,5 180,1 91,7 187,9 104,3
Обсяг реалізації платних послуг (діючі ціни) млн.грн. 29,3 32,00 28,3 88,4 29,6 104,6
7. Фінансова діяльність
Прибутки підприємств тис.грн. 134107,4 65200 66000 101,2 78000 118,2
в тому числі:
– промисловість тис.грн. 11224,8 26000 11600 44,6 18000 155,2
– сільське господарство тис.грн. 119055 39000 49000 125,6 54000 110,2
– будівництво тис.грн. 524,3 200 200 100 200 100
Збитки підприємств тис.грн. 16902,8 30300 17100 56,4 15000 87,7
в тому числі:
– промисловість тис.грн. 11223,5 12000 8100 67,5 7000 86,4
– сільське господарство тис.грн. 4075,2 18300 8200 44,8 6200 75,6
– будівництво тис.грн. 288,8 0 200 0 200 100
Загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб’єктам господарювання тис.грн. - - - - - -
Сума кредитів, одержаних сільськогосподарськими підприємствами тис.грн. - - - - - -
Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки тис.грн. 236300 224866 264300 117,5 304900 115,3
Середньомісячна зарплата працівників, зайнятих у сферах економічної діяльності грн. 1865 1950 2173 111,4 2380 109,5
в тому числі:
– у промисловості –//– 1922 2100 2125 101,2 2300 108,2
– у сільському господарстві –//– 1865 1900 1996 105 2200 110,2
– будівництво –//– 1546,0 1700 2320 136,5 2350 101,3
Середньомісячна зарплата працівників, зайнятих у бюджетних установах грн. 2247 2300 2800 121,7 3000 107,1
Загальний обсяг поступлень із за кордону на користь фізичних осіб–резидентів тис.дол. США - - - - - -
Обсяг поступлень із за кордону на душу населення дол.США - - - - - -
8. Розвиток малого підприємництва
Кількість малих підприємств один. 213 204 215 105,4 218 101,4
Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення один. 28 27 28 103,7 28 100
Чисельність працюючих на малих підприємствах осіб 1298 1670 1320 79 1335 101,1
Кількість суб’єктів господарювання – фізичних осіб осіб 3771 3730 3712 99,5 3750 100,3
Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого підприємництва тис.грн. 8500,0 8700,0 19850,0 2,2 р.б. 20000,0 100,8
Кількість селянських (фермерських) господарств Один. 29 29 28 96,6 28 100
Кількість фермерських сільськогосподарських угідь га 775,7 1119,7 1499,3 133,9 1499,3 100
9. Населення та ринок праці
Середньорічна чисельність наявного населення чол. 76300 76000 76080 100,1 75950 99,8
Чисельність економічно–активного населення чол. 55500 55450 55500 100,1 55560 100,1
в тому числі працездатного віку чол. 39510 39600 39600 100 39700 100,2

Чисельність незайнятих громадян працездатного віку чол. 3720 3800 3800 100 3750 98,7
Чисельність працівників у віці 15–70 років, зайнятих економічною діяльністю – всього чол. 12100 12050 12000 99,6 12150 101,2
в тому числі:
– промисловість чол. 2100 2100 2050 97,6 2100 102,4
– сільське господарство, мисливство та лісове господарство чол. 2400 2350 2400 102,1 2400 100
– будівництво чол. 175 180 175 97,2 180 102,9
Чисельність безробітних на кінець року (за методологією МОП) чол. - - - - - -
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності місць 1429 1030 1147 111,4 1060 92,4
в тому числі:
– промисловості місць 150 102 175 171,6 110 62,8
– сільське господарство, мисливство та лісове господарство місць 105 90 172 191,1 80 46,5
– будівництві місць 16 16 20 125 20 100
Кількість створених нових робочих місць в малому підприємництві місць 770 709 640 90,3 650 101,6
Кількість працівників, зайнятих в бюджетних установах (без галузей культури) чол. 3216 3200 3244 101,4 3250 100,2
Кількість створених нових робочих місць в бюджетних установах місць 79 113 100 88,5 150 150
10. Розвиток соціальної сфери
Кількість учнів у дитячих загальноосвітніх навчальних закладах чол. 6975 6820 6773 99,3 6737 99,5
Кількість учнів вечірніх загальноосвітніх навчально–виховних закладів (включаючи тих, хто навчається заочно) чол. 13 15 10 66,6 11 110
Кількість дітей у постійних дошкільних закладах чол. 1911 1919 1882 98,1 1902 101,1
Охоплення дітей постійними дошкільними закладами (у% до кількості дітей відповідного віку) % 64 64 53 82,8 58 109,4
Забезпеченість населення лікарняними закладами у розрахунку на 10 тис. населення ліжок 55,5 55,5 49,9 89,9 49 98,2
Забезпеченість населення амбулаторно – поліклінічними закладами у розрахунку на 10 тис. населення відв. на зміну 132,4 170,5 170,5 100 185,5 108,8
Кількість масових бібліотек всіх видів одиниць 58 58 58 100 58 100
Книжковий фонд бібліотек примірників 510606 511806 507029 99,1 511806 100,9
Кількість клубних установ всіх видів одиниць 58 58 58 100 58 100
В них місць місць 13500 13500 13500 100 13500 100
Кількість театральних колективів одиниць 30 30 30 100 30 100
Кількість театрів одиниць - - - - - -
В них місць місць - - - - - -
Відвідуваність театральних установ за рік відвідув. - - - - - -
Кількість концертних залів одиниць 58 58 58 100 58 100
В них місць місць 13500 13500 13500 100 13500 100
Відвідуваність концертних установ за рік відвідув. 39730 39800 39880 100,2 39950 100,2
Кількість музеїв одиниць 1 1 1 100 1 100
Відвідуваність музеїв за рік відвідув. 7320 7500 7500 100 7500 100Таблиця 2
до програми
(розділ ІІІ)


ОСНОВНІ ЗАХОДИ
щодо виконання програми соціально–економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2013 рік

п.п. Назва заходу Термін виконання Відповідальні виконавці Примітка
1. Впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в Чортківському районі
1.1.Реформа податкової системи
1.1.1. Забезпечити додержання прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з органами державної виконавчої влади шляхом створення необхідних умов для виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” Протягом року Державна податкова інспекція у Чортківському районі
1.1.2. Забезпечити обізнаність платників податків щодо змін у податковому законодавстві у зв’язку із реформуванням податкової системи та впровадженням норм Податкового кодексу шляхом організації проведення масово-роз’яснювальних заходів із використанням усіх джерел інформаційних ресурсів Протягом року Державна податкова інспекція у Чортківському районі
1.1.3. Забезпечити своєчасне відшкодування ПДВ платникам податків шляхом оперативного проведення перевірок заявлених до відшкодування сум ПДВ та максимальної автоматизації процесів відшкодування Протягом року Державна податкова інспекція у Чортківському районі
1.1.4. Підвищити рівень середньої заробітної плати найманих працівників шляхом проведення контрольних заходів щодо дотримання трудового законодавства, щодо легалізації трудових відносин на ринку праці Протягом року Державна податкова інспекція у Чортківському районі
1.2.Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин
1.2.1. Забезпечити виконання заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток, соціально-культурне та духовне відродження, збереження історико-культурної спадщини міста, селища та сіл району Протягом року Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
1.3.Реформа системи освіти
1.3.1. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до кількості учнів в школах та реальних потреб району 2013 рік Відділ освіти райдержадміністрації
1.3.2 . Забезпечення охоплення дошкільною освітою 100% дітей перед шкільного віку 2013 рік Відділ освіти райдержадміністрації
1.3.3. Оснащення ЗНЗ сучасними комп’ютерними комплексами, підключення їх до мережі Інтернет, подолання цифрової неграмотності дітей, підлітків, вчителів, незалежно від місця проживання 2013 рік Відділ освіти райдержадміністрації
1.4. Дерегуляція та розвиток підприємництва
1.4.1. Вирішити питання щодо створення центру для надання адміністративних послуг 2013 рік Апарат районної державної адміністрації
1.4.2. Сприяти розвитку підприємництва шляхом забезпечення видачі документів дозвільного характеру за принципом “Єдиного вікна” З 1 січня 2013 року Відділ з питань державної реєстрації райдержадміністрації
1.5. Реформа системи пенсійного страхування
1.5.1. Забезпечити своєчасність призначення пенсій особам, які втратили працездатність та їх фінансування у повному обсязі, задля посилення соціального захисту таких осіб Постійно Управління Пенсійного фонду України в Чортківському районі
1.5.2. Посилити контроль за своєчасною сплатою поточних платежів суб’єктами господарської діяльності Протягом року Управління Пенсійного фонду України в Чортківському районі
1.5.3 Підвищити ефективність заходів щодо ліквідації заборгованості з платежів до бюджету Пенсійного фонду (розроблення та затвердження плану заходів) Протягом першого кварталу Управління Пенсійного фонду України в Чортківському районі
1.5.4 Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення області щодо реформування системи пенсійного страхування Протягом року Управління Пенсійного фонду України в Чортківському районі
1.6. Реформа енергетики
1.6.1. Забезпечити капітальне будівництво та реконструкцію електричних мереж району Впродовж року Органи місцевого самоврядування, Чортківський район електромереж ВАТ «Тернопільобленерго»
1.6.2. Забезпечення повних і своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії та погашення існуючої заборгованості за них Впродовж року Комісія з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії Чортківської районної державної адміністрації
1.6.3. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій Впродовж року Відділи розвитку інфраструктури, освіти, охорони здоров’я райдержадміністрації, виконкоми рад
1.7. Реформа житлово-комунального господарства
1.7.1 Активізувати роботу по утворенню та функціонуванню нових ОСББ Протягом року Органи місцевого самоврядування, відділ архітектури, містобудування та житлово- комунального господарства райдержадміністрації
1.7.2 Посилити претензійно-позовну роботу із боржниками за надані житлово-комунальні послуги Протягом року Керівники житлово-комунальних підприємств
1.7.3. Реалізація цільової програми будівництва (придбання) доступного житла в Чортківському районі на 2010-2017 роки. 2013 рік Відділ архітектури, містобудування та житлово- комунального господарства райдержадміністрації
1.8. Розвиток транспортної інфраструктури
1.8.1 Забезпечити будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, ремонт тротуарів та пішохідних доріжок Впродовж року Органи місцевого самоврядування, філія «Чортківський райавтодор», відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації
1.8.2 Забезпечити розміщення та облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів в населених пунктах Впродовж року Органи місцевого самоврядування, філія «Чортківський райавтодор», відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації
1.8.3 Забезпечити освітлення проїжджих частин та тротуарів вулиць та доріг населених пунктів Впродовж року Органи місцевого самоврядування, Чортківський район електромереж ВАТ «Тернопільобленерго», відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації
1.9. Розвиток сільського господарства та земельна реформа
1.9.1. Забезпечити реалізацію заходів програми розвитку виробництва картоплі та овочів в районі у 2012–2015 роках Протягом року Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
1.9.2. Забезпечити будівництво та розширення комплексів із відгодівлі свиней Протягом року Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
1.9.3 Забезпечити проведення сільськогосподарських ярмаркових заходів. Протягом року Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
1.9.4. Сформувати регіональний ресурс продовольчого зерна урожаю 2013 року на 2013/2014 марк1етинговий рік шляхом його закупівлі за кошти Аграрного фонду України Серпень – жовтень
2013 року Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
1.9.5 Реалізація заходів програми збільшення площ посадки та нарощування виробництва плодів та ягід у Чортківському районі у 2011 – 2025 роках 2013 рік Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
1.10. Реформування медичного обслуговування
1.10.1 Реформування відділу швидкої медичної допомоги Чортківської центральної комунальної районної лікарні шляхом вилучення майна, штатних одиниць з ЦКРЛ з передачею на правах безкоштовної позички з оплатою комунальних послуг Тернопільському територіальному медичному об’єднанню «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 2013 рік Відділ охорони здоров′я райдержадміністрації
1.10.2 Утворення комунальної установи - Чортківський центр первинної (медико-санітарної) допомоги, як юридичної особи 2013 рік Відділ охорони здоров′я райдержадміністрації
2. Промисловість, транспорт і зв'язок
2.1. Продовжити роботи по впровадженню у виробництво інноваційно-інвестиційних процесів та освоєнню пустуючих приміщень промислового комплексу району Протягом року Управління економіки райдержадміністрації, промислові підприємства району
2.2. Участь переробних підприємств у Веукраїнській акції «Барвиста Україна»
Протягом року Управління економіки райдержадміністрації, промислові підприємства району
2.3. Укладання прямих контрактів на постачання продукції та диверсифікація каналів збуту (за результатами маркетингової діяльності, участі у спеціалізованих виставках, тендерах ( підприємство Біллербек Україна перо-пухова фабрика, ПП «Чортківсир», ПП «Паляниця плюс») Протягом року Управління економіки райдержадміністрації, промислові підприємства району
2.4. Забезпечити дієвий контроль за роботою перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів на приміських та міських маршрутах загального користування, легалізація пасажирських перевезень та боротьба з нелегальними перевізниками Протягом року Відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації
2.5 Забезпечити в межах наявного фінансового ресурсу компенсації втрат підприємств, пов’язаних із перевезенням пільгових категорій населення Протягом року Відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
2.6 Сприяти покращенню забезпечення населення району поштовим, телефонним зв’язком (в т.ч. мобільним), радіомовленням та інтернетпослугами Протягом року Відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації
3. Агропромисловий комплекс
3.1 Сприяти оновленню машино-тракторного парку сільгоспвиробників усіх форм власності Протягом року Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
3.2 Визначити потребу продовольчого зерна для забезпечення регіональних потреб на 2013-2014 маркетинговий рік І півріччя Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
3.3 Сприяти у створенні великотоварного господарства поголів’ям від 500-1000 корів на базі сільськогосподарського ПАП «Дзвін» Протягом року Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники сільськогосподарських підприємств.
3.4 Вжити заходів щодо розвитку галузі свинарства, збільшення поголів’я свиней у всіх сільськогосподарських підприємствах району Протягом року Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники сільськогосподарських підприємств.
3.5 Удосконалення існуючих та розведення нових високопродуктивних генотипів сільськогосподарських тварин, забезпечення росту поголів’я тварин Протягом року Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники сільськогосподарських підприємств.
3.6 З метою забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції, сприяти проведенню ярмарків, купівлі-продажу сільськогосподарської продукції Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники сільськогосподарських підприємств
3.7 Забезпечити виконання програми садівництва в районі на 2013 рік Протягом року Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, с/г підприємства
4.Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
4.1. Забезпечити оновлення та розроблення містобудівної документації забудови населених пунктів району для забезпечення їх сталого розвитку з метою створення повноцінного життєвого середовища Протягом року Органи місцевого самоврядування, відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
4.2. Забезпечити реалізацію заходів цільової програми будівництва (придбання) доступного житла в Чортківському районі на 2010-2017 роки. Проведення роз’яснювальної роботи щодо прав громадян та умов (придбання) доступного житла Протягом року Органи місцевого самоврядування, відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,
фінансове управління райдержадміністрації
4.3. Участь у форумах, бізнес – зустрічах, презентаціях, виставкових заходах, круглих столах у рамках укладених угод про співпрацю області з регіонами України та адміністративно – територіальними одиницями зарубіжних країн Протягом року Управління економіки райдержадміністрації, виконком міської ради
4.4. Оновлювати реєстри вільних земельних ділянок, виробничих приміщень, які можуть бути надані для реалізації інвестиційних проектів Протягом року Управління економіки райдержадміністрації
4.5. Вжити заходи щодо збільшення кількості зовнішніх інвестицій в економіку району, шляхом створення нових підприємст з іноземним капіталом Протягом року Управління економіки райдержадміністрації
5. Житлово-комунальне господарство
5.1. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, реконструкцію теплових мереж і котелень, зменшення технологічних витрат та витрат води, капітальний ремонт (реконструкцію) житлових будинків перших масових серій Протягом року Органи місцевого самоврядування, відділ архітектури, містобудування та житлово- комунального господарства райдержадміністрації
5.2. Впровадити заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку споживання води і теплової мережі Протягом року Органи місцевого самоврядування, відділ розвитку інфраструктури, архітектури, містобудування та житлово- комунального господарства райдержадміністрації
5.3. Сприяти проведенню будівництва, реконструкції та ремонту доріг і вулиць комунальної власності Протягом року Органи місцевого самоврядування
6. Торгівля та послуги
6.1. 5. Впорядкування території діючих ринків, зокрема, сприяти будівництву молочного критого ринку РайСТ та переносу міського комунального ринку з центру міста
Протягом року Органи місцевого самоврядування , управління економіки райдержадміністрації,
районне споживче товариство
6.2. Розширення мережі сучасних торговельних комплексів, маркетів, підприємств сфери побутових послуг, впровадження прогресивних форм обслуговування, зокрема відкриття торгових маркетів – «ТЕКО» в с.Свидова та с. Шманьківці Протягом року Органи місцевого самоврядування , управління економіки райдержадміністрації,
районне споживче товариство
6.3. Здійснення заходів з легалізації роздрібного товарообороту та наведення порядку на споживчому ринку району:
- посилити контроль за дотриманням дисципліни цін та граничного рівня торговельних надбавок;
- виявляти та легалізувати суб’єкти, що здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації та реєстрації найманих працівників Протягом року Органи місцевого самоврядування , управління економіки райдержадміністрації,
районне споживче товариство
6.4. Здійснення заходів щодо надання широкого асортименту побутових послуг сільському населенню шляхом надання послуг виїздного обслуговування.
Протягом року Органи місцевого самоврядування , управління економіки райдержадміністрації,
районне споживче товариство
6.5. Забезпечити участь в обласних, Всеукраїнських конкурсах з перукарського мистецтва. Протягом року Управління економіки, приватні підприємці.
6.6. Забезпечення реалізації продукції в торговельних мережах товарів місцевих виробників, в тому числі підакцизними товарами
Протягом року Органи місцевого самоврядування , управління економіки райдержадміністрації,
районне споживче товариство
6.7. Створювати умови для залучення іноземних і вітчизняних інвестиційних коштів у розвиток матеріально - технічної бази внутрішньої торгівлі та її інфраструктури
Протягом року Органи місцевого самоврядування , управління економіки райдержадміністрації
7. Мале підприємництво
7.1 Забезпечити роботу дозвільного центру щодо видачі документів дозвільного характеру виключно через державних адміністраторів, відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Протягом року Державний адміністратор Чортківської райдержадміністрації
7.2 Забезпечити виконання заходів та використання коштів, затверджених Програмою підтримки малого підприємництва в Чортківському районі на 2013-2014 роки Протягом року Управління економіки райдержадміністрації
7.3 Активізація роботи координаційної ради щодо підтримки малого підприємництва в районі. Протягом року Управління економіки райдержадміністрації
7.4 Виготовлення презентаційних матеріалів щодо інвестиційної привабливості району з метою безкоштовного розповсюдження серед потенційних інвесторів Протягом року Управління економіки райдержадміністрації
7.5 Направити на професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах Протягом року Районний центр зайнятості
7.6 Забезпечити створення центру з надання адміністративних послуг з облаштуванням сучасною комп’ютерною та оргтехнікою, автоматизованими системами обробки інформації та керування чергою 2013 рік Заступники голови райдержадміністрації
8. Туризм та рекреація
8.1. Сприяти формуванню позитивного туристичного іміджу району, в т.ч. у сфері сільського туризму, шляхом створення і підтримки інформаційно-туристичних центрів.
- Проведення на їх базі семінарів-тренінгів щодо розвитку сільського туризму у районі.
- Підготовка матеріалів до перевидання книги «Чортків», автор Я.І. Чорпіта.
- Виготовлення буклетів, банерів, що рекламують туристичний імідж краю. 2013 рік Відділ культури та туризму райдержадміністрації
9. Фінансова діяльність
9.1. З метою покращення фінансово – господарського стану підприємств, організацій та установ постійно аналізувати фінансово-господарський стан, вивчати причини збитковості з внесенням обгрунтованих пропозицій до їх усунення.
2013 рік ДПІ у Чортківському районі, суб′єкти господарювання всіх форм власності, структурні підрозділи райдержадміністрації,
управління економіки райдержадміністрації
9.2. Забезпечити виявлення та попередження негативних проявів щодо цінової ситуації на споживчому ринку, в тому числі на ринку закупівлі сільгоспсировини Протягом року Управління економіки, агропромислового розвитку райдержадміністрації
9.3. Забезпечити прозорість процедур державних закупівель та досягнення оптимального і раціонального використання державних коштів Протягом року Замовники державних закупівель
9.4 Рекомендувати при прийнятті рішень щодо тарифів на житлово-комунальні послуги забезпечити відкритість, доступність та прозорість структури цін, їх обґрунтованість та правильність встановлення Протягом року Міська рада, житлово-комунальні підприємства
10. Населення та ринок праці
10.1. Відповідно до проекту Програми зайнятості населення на 2013 рік створити в районі 1060 нових робочих місць.
Протягом року Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
10.2. Забезпечити державний нагляд і контроль за безумовним виконанням на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності і господарювання та фізичними особами – суб’єктами господарювання діючих законодавчих актів про працю та зайнятість з метою забезпечення захисту прав і гарантій найманих працівників, недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцями та дотримання трудових прав. Протягом року Головний державний інспектор праці Тернопільської територіальної інспекції праці, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
10.3. Забезпечити контроль за встановленням та виплатою заробітної плати не менше встановленого мінімуму на підприємствах усіх форм власності, установах та організаціях. Вживати у межах своєї компетенції заходи щодо ліквідації та недопущення появи поточної заборгованості із виплати заробітної плати. Протягом року Головний державний інспектор праці Тернопільської територіальної інспекції праці, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
10.4. Проводити моніторинг рівня заробітної плати в галузях економіки району, сприяти зростанню рівня заробітної плати, недопущення використання робочої сили з оплати праці, нижче законодавчо встановленого її мінімального розміру Протягом року Головний державний інспектор праці Тернопільської територіальної інспекції праці, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
11. Освіта і наука
11.1. Забезпечити виконання розроблених освітніх програм «Розвиток і функціонування української мови на 2012/2015 р.р.» 2013 рік Відділ освіти
райдержадміністрації
11.2. Забезпечення закладів освіти новітніми засобами техніки та підключення до мережі Інтернет. 2013 рік Відділ освіти
райдержадміністрації
11.3. Проведення заміни вікон у загальноосвітніх закладах на металопластикові. 2013 рік Відділ освіти
райдержадміністрації
11.4. Перевести Чортківську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів з центрального теплопостачання на індивідуальну котельню 2013 рік Відділ освіти
райдержадміністрації
12. Охорона здоров’я
12.1. Провести ремонт операційної Протягом року Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
12.2. Провести ремонт хірургічного відділу Протягом року Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
12.3. Завершити перекриття даху стаціонарного корпусу пологового відділу Протягом року Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
12.4. Перекрити дах будівлі протитуберкульозного диспансеру Протягом року Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
12.5. Відремонтувати дах малого корпусу поліклінічного відділу Протягом року Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
12.6. Завершити ремонт центрального входу лікарні (коридор, фойє) І-ІІ квартал 2013 року Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
12.7. Провести ремонт амбулаторії загальної практики/сімейної медицини с.Біла ІІІ квартал
2013 року Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
12.8. Провести капітальний ремонт ФАПів сіл Шманьківці, Угринь Протягом 2013 року Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
13. Культура
13.1. Сприяти повноцінному функціонуванню бібліотек-філіалів, клубних закладів, продовжити започатковані обласний та районні фестивалі-конкурси, огляди-конкурси «Різдвяне розмаїття», «Дивоцвіт», Регіональний фестиваль «Червона калина», проведення Свята Медівника, творчий звіт н/а митецьких колективів району у м.Тернополі.
Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації
13.2. Забезпечити виконання заходів районних програм: «Програма поповнення бібліотечних фондів на період до 2015року», «Програма збереження об’єктів культурної спадщини до 2015 року», з цією метою :
- забезпечити бібліотеки мінімумом періодичних видань, вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції;
- взяття на баланс об’єктів культурної спадщини, їх паспортизація;
- підтримка функціонування та оптимізація роботи бібліотечних закладів, бібліотечних закладів району;
- збереження мережі позашкільних мистецьких закладів району та кількість дітей у них.
Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації
13.3. Перевід паливних на альтернативні види палива :
– перевід Чортківської ДМШ на індивідуальне опалення;
- внутрішній капітальний ремонт РКК музею;
- поточний ремонт у музичних школах району;
- газифікація міських бібліотек-філіалів для дорослих та для дітей Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації
13.4. Переведення працівників закладів культури району на більш повні ставки, впровадження інноваційних форм роботи та виконання плану платних послуг Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації
14.Охорона навколишнього природного середовища
14.1. Сприяти будівництву полігону для складування твердих побутових відходів у районі. 2013 рік Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
14.2. Сприяти реконструкції очисних споруд у м.Чорткові та районі 2013 рік Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
14.3. Розробити проект районної програми «Охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Чортківського району на 2013-2015 роки». 2013 рік Відділ інфраструктури райдержадміністрації, відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
15. Фізкультура і спорт
15.1. Капітальний ремонт стадіону «Харчовик»
2013 рік Районний центр фізичного здоров′я населення «Спорт для всіх»
16. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
16.1. Створення матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій в обсязі не менш як 55% потреби згідно із затвердженою номенклатурою 2013 рік Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, організації та установи району
16.2 Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – надзвичайна ситуація) і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів 2013 рік Органи місцевого самоврядування, керівники об’єктів підвищеної небезпеки
17. Розвиток малих міст
17.1. З метою виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки в області забезпечити виконання заходів:
-будівництво лінії вуличного електроосвітлення по вул..Ягільницькій в м.Чортків
-реконструкція водопровідної і каналізаційної мереж по вул..Пігути м.Чортків
-будівництво станції водоочистки поверхневих вод для господарсько-питних потреб м.Чортків. 2013 рік Відділ інфраструктури, містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконком міської ради
18. Інші організаційні заходи
18.1 Здійснювати заходи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, профілактика негативних явищ у дитячому середовищі (проведення профілактичних рейдів та операцій у населених пунктах району щодо виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих) Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації, Чортківський РВ УМВС України в Тернопільській області

18.2 Популяризувати та розвивати сімейні форми виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення дітей, влаштування їх під опіку, піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу) Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконком Чортківської міської ради, сільські, селищна ради.
18.3 Здійснювати профілактику правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми (проведення профілактичних рейдів та операцій в населених пунктах району щодо виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать, жебракують) Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації, Чортківський РВ УМВС України в Тернопільській області
18.4 Надавати соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах Протягом року Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконком Чортківської міської ради, сільські селищна ради, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
18.5 Проводити інформаційні кампанії щодо популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою поповнення банку даних кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконком Чортківської міської ради, сільські, селищна ради, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Таблиця 3
до програми
(розділ ІІІ)

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ
соціально-економічного та культурного розвитку на 2013 рік
по Чортківському району

з/п Пріоритетне завдання соціально–економічного розвитку Проблема, на розв’язання якої, буде спрямоване пріоритетне завдання Обсяги фінансування (тис.грн.) Головний
розпорядник коштів або відп. виконавець
всього Держ.
бюджет Місц. бюдж. Інші
джерела
1 Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу 1. Реконструкція свинокомплексу для утриманням свиней с. Свидова ( ПАП «Фортуна» Чортківський р-н (8000 голів свиней) 10000,0 - - 10000,0 ПАП «Фортуна» Чортківський р-н
2. Будівництво свинокомплексу для утримання свиней (с. Полівці Чотківський район (10000 голів
свиней) 20000,0 - - 20000,0 ПАП «Полівці» Чортківський р-н
3.Реконструкція молочного комплексу для утриманням корів ( с. Звиняч ПАП «Дзвін» Чортківського району (1000 голів
корів) 25000,0 - - 25000,0 ПАП «Дзвін» Чортківського району
2 Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій Заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на об'єктах бюджетної сфери з використанням місцевих альтернативних видів палива 289,16 - 289,16 - Велико-Чорнокінецька та Скородинецька сільські ради
Проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ 232,5 - 232,5 - Відділи освіти, охорони здоров’я районної державної адміністрації
Виробництво енергії з відновлювальних джерел 200,0 - - 200,0 ТОВ «Серет-Інвест»
3 Покращення доступу жителів району до соціальної інфраструктури Будівництво станції водоочистки поверхневих вод для господарсько-питних потреб м.Чортків
1042,0

833,7

208,3

- Міська рада
4 Реконструкція інженерних комунікацій житлово-комунальної сфери Реконструкція водопровідної і каналізаційної мереж по вул..Пігути м.Чортків
1001,7

801,4

200,3

- Міська рада
5 Розвиток інфраструктури охорони навколишнього природного середовища Будівництво полігону твердих побутових відходів в м.Чортків 3500,0
2800,0
700,0
- Міська рада
6 Розбудова об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури та спорту Реконструкція паливної Чортківської ЗОШ-інтернат
Промивка системи опалення Чортківської ЗОШ-інтернат.
150,0

100,0 150,0

100,0

- Відділ освіти районної державної адміністрації
Капітальний ремонт стадіону «Харчовик» 1490,0 - 1490,0 - Районний центр фізичного здоровя населення «Спорт для всіх» рда
7 Розвиток сучасної інфраструктури малих міст та сільських територій Реконструкція біологічних очисних споруд м. Чорткова
5000,0

4000,0

1000,0

- Міська рада


Будівництво лінії вуличного електроосвітлення по вул..Ягільницькій в м.Чортків
60,0

48,0

12,0
- Міська рада

Будівництво станції водоочистки поверхневих вод для господарсько-питних потреб м.Чортків
1042,0
833,7
208,3
- Міська рада
Провести реалізацію заходів із збереження та використання об’єктів культурної спадщини у Чортківському районі
- - - - Відділ культури та туризму райдержадміністрації
8 Розбудова транспортної інфраструктури Реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та об’єктів придорожнього сервісу 7500,0 7500,0 - - Філія «Чортківський райавтодор»
9. Дерегуляція, розвиток підприємництва, реформування системи надання адміністративних послуг Створити центр надання адміністративних послуг 10,0 - 10,0 - Структурні підрозділи райдержадміністрації

Таблиця 4
до програми
(розділ ІІІ)


ПЕРЕЛІК
пріоритетних інвестиційних проектів житлово-комунального та соціально-культурного призначення,
будівництво яких передбачається здійснити у 2013 році

№з/п Найменування об’єкта, його місцезнаходження, вид робіт Рік початку і закінчення реалізації проекту Проектна потужність, відповідних одиниць Загальна кошторисна вартість проекту
(тис. гривень) Обсяг фінансування за рахунок:
(тис. гривень) Наявність проектно-кошторисної документації (ким і коли затверджена) Уведен
ня в експлуатацію, відповідних одиниць
усього залишок на 01.01.2013 Держав-ного бюджету Місцевих бюджетів Інших джерел
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Реконструкція біологічних очисних споруд м.Чорткова 2009-2015 0 15700,0 0 4000,0 1000,0
(міський бюджет) - - -
2 Будівництво полігону твердих побутових відходів в м.Чортків 2007 – 2015 0 11800,0 0 2800,0 700,0
(міський бюджет) - - -
3 Реконструкція водопровідної і каналізаційної мереж по вул..Пігути м.Чортків 2011-2013 760 м3 в добу 2401,7 0 801,4 200,3
(міський бюджет) - - -
4 Будівництво станції водо очистки поверхневих вод для господарсько-питних потреб м.Чорткова 2008-2015 4000 м3 на добу 2402,3 0 833,7 208,3
(міський бюджет) - - -
5 Будівництво лінії вуличного електроосвітлення по вул..Ягільницькій в м.Чортків 2011-2013 - 124,0 - 48,0 12,0 (міський бюджет) - - -
6 Свинокомплекс
з утриманням свиней,
с Свидова
ПАП «Фортуна»
Чортківський р-н 2012 - 2014 8000 голів свиней 10 000,0 6500,0 - - 10 000,0 виконано на 50 % 2014 р.
7 Свинокомплекс
з утримання свиней
с. Полівці
Чотківський район 2012-2014 10000 голів
свиней 20 000,0 18 000,0 - - 20 000,0 виконано
на 30 % 2014 р.
8 Молочний комплекс з утриманням корів,
с. Звиняч ПАП «Дзвін» Чортківського району 2009 - 2015 1000 голів
корів 25 000,0 23 800,0 - - 25 000,0 виконано
30 % 2015 р.
9. Модернізації котельних та встановлення котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики: Дошкільний навчальний заклад с. Великі Чорнокінці 2013 30 кВт 144,58 144,58 - 144,58 - - -
10. Модернізації котельних та встановлення котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики: Дошкільний навчальний заклад с. Скородинці 2013 30 кВт 144,58 144,58 - 144,58 - - -
11. Санація будинків бюджетної сфери: Заміна вікон та дверей Залісянська ЗОШ 2013 30/1 шт. 102,2 102,2 - 77,0 25,2 Відділ освіти райдержадміністрації 05.08.2012 -
12. Санація будинків бюджетної сфери: Заміна вікон та дверей Давидківська ЗОШ 2013 32/2 шт. 103,2 103,2 - 77,0 26,2 Відділ освіти райдержадміністрації 05.08.2012 -

Таблиця 5
до програми
(розділ ІІІ, ІV)
Перелік районних програм,
включених до Програми соціально –економічного та культурного розвитку району на 2013 рік
№ п/п Назва програми Рішення районної ради про прийняття програми (дата, №) Заплановані обсяги фінансування по програмі на 2013 рік,
тис.грн.
1. Програма правової освіти населення Чортківського району на 2011-2014 роки 04.03.2011р.№61 -
2. Районна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на 2012-2014 роки 03.06.2011р.№85 -
3. Районна програма розвитку і функціонування української мови на 2011-2015 роки 02.12.2011р.№122 29,0
4. Про районну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С на 2013-2016 роки 29.12.2012 р. № 273 92,7
5. Програма «Репродуктивне здоров∙я населення Чортківського району на період до 2015 року» 26.02.2010 року №481 42,5
6. Районна програма боротьби з онкологічними захворюванями на період до 2016 року 14.05.2010р.№498 32,0
7. Районна цільова програма «Цукровий діабет» на 2010-2013 роки 30.07.2010р.№517 180,2
8. Районна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 роки 07.10.2010 р.№542 100,2
9. Районна програма забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, лікування , догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки 10.12.2010р.№ 30
02.12.2011р.№ 130 38,0
10. Районна програма «Ветеран» на 2010-2014 роки 30.07.2010р.№518
10.12.2010р.№36 97,0
11. Районна цільова програма щодо реалізації Конвенції про
права інвалідів на період до 2020 року 29.12. 2012 р. № 274 -
12. Районна комплексна програма соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2011-2015 роки 02.12.2011р.№127 314,0

13. Програма соціальної реабілітації дітей-інвалідів району на 2011-2015 роки 03.06.2011р.№86 400,0
14. Програма зайнятості населення Чортківського району на 2012-2014 роки 20.03. 2012 року № 176 -
15. Програма підтримки та розвитку сільських клубних закладів на 2012-2015 роки 20.03. 2012 р. № 177 141,1
16. Програма розвитку книговидавничої справи у районі на 2012-2015 роки 20. 03. 2012 р. № 178 23,0
17. Районна програма збереження культурної спадщини Чортківського району на 2011-2015 роки 04.03.2011р.№62 26,5
18. Районна програма поповнення бібліотечних фондів на 2011-2015 роки 04.03.2011р.№ 60 112,0
19. Про районну програму розвитку поштового зв’язку у Чортківському районі на 2009-2013 роки 27.03.2009р.№391 14,0
20. Районна програма енергефективності та енергозбереження на 2011-2014 роки 12.01.2011р.№42 2164,8
21. Районна цільова програма з підвищення рівня безпеки
дорожнього руху на 2013-2015 роки 14.12. 2012р. №253
2085,0
22. Про районну програму розвитку настільного тенісу в Чортківському районі на період до 2014 року 26.02.2010 р. №483 -
23. Районна комплексна програму розвитку футболу в Чортківському районі на період до 2010-2014 роки 03.06.2011р.№ 81 124,3
24. Програма «Молодь Чортківщини на 2011-2015 роки» 23.09.2011р.№103 50,6
25. Програма підтримки молодих спортсменів Чортківщини
на 2012-2015 роки 20.09. 2012 р. № 220 6,0
26. Програма олімпійського руху в Чортківському районі на 2011-2014 роки 23.09.2011р.№ 104 15,5
27. Районна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2013-2015 роки 14.12. 2012 р. № 256 97,0
28. Районна програма профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми на 2010-2013 роки 07.10.2010р.№ 545 100,0
29. Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
на 2013-2015 роки 14.12. 2012 р.№ 255
70,0
30. Комплексна програма розвитку цивільного захисту Чортківського району на 2011-2013 роки 12.01.2011р.№45 110,1
31. Про районну програму організації рятування людей на водних об’єктах на 2009 – 2014 роки 27.08.2009р.№431 7,6
32. Цільова соціальна програма забезпечення пожежної безпеки Чортківського району на 2013-2015 роки 29.12.2012 р. № 275 142,3
33. Про концепцію програми використання та охорони земель у Чортківському районі на 2010-2018 роки 09.09.2010р.№536 478,0
34. Програма розвитку земельних відносин у Чортківському районі на 2008-2015 роки 19.02.2008р.№ 285 88,0
35. Програма покращення технічного стану внутрігосподарських меліоративних систем, підвищення ефективності їх використання та захисту від шкідливої дії вод в Чортківському районі на 2011-2015 роки 12.01.2011р.№41 100,0
36. Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Чортківського району на 2012-2015 роки 20.03. 2012 р. № 180 470,0
37. Програма розвитку виробництва картоплі та овочів в районі на 2012-2020 роки 20.03.2012 р. № 181 3,0
38. Про районну програму розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року 03.12.2009 р. №459 100,0
39. Програма збільшення площ посадки та нарощування обсягів виробництва плодів та ягід у Чортківському районі в 2011-2025 роках 03.06.2011р.№ 84 60,6
40. Програма підтримки малого підприємництва в Чортківському районі на 2013-2014 роки 29.12. 2012 р. № 272
29,5
41. Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2010-2014 роки в Чортківському районі 07.10.2010р.№544 288,5
42. Районна програма «Питна вода Чортківщини» на 2011-2025 роки 03.06.2011 р.№82 1444,0
43. Районна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Чортківського району на 2010-2014 роки 30.07.2010р.№519 2856,5

44. Цільова програма будівництва(придбання) доступного житла в Чортківському районі на 2010-2017 роки 07.10.2010 р.№543 150,0
45. Програма коригування містобудівної документації населених пунктів Чортківського району на період до 2002 – 2020 роки 07.02.2003р.№ 101
02.12.2011р.№ 128 -
46. Районна програма створення містобудівного кадастру та його ведення на 2013-2016 роки 14.12. 2012 р.№254 49,0
47. Районна програма підтримки і розвитку редакції Чортківського районного комунального радіомовлення на 2011-2013 роки 12.01.2011р.№43 100,0
48. Районна програма підтримки і розвитку редакції Чортківської районної газети «Голос народу» на 2012- 2015 роки 02.12.2011р№126 190,0
49. Районна програма протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на 2011-2013 роки 03.06.2011р. 83 60,0
50. Районна комплексна програма профілактики злочинності та охорони громадського порядку на 2011-2015 роки 02.12.2011р.№123 137,0
51. Районна комплексна програма боротьби з організованою злочинністю, корупцією та організаційного забезпечення
діяльності прокуратури Чортківського району на 2012-2016 роки 20.03. 2012 р. №182 30,0
52. Районна програма створення належних умов центру обслуговування платників податків при ДПІ у Чортківському районі на 2012-2013 роки 20.03. 2012 р. № 179 14,0
53. Районна програма фінансування фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 роках для надання разової грошової допомоги 12.01.2011р.№44
02.12.2011р.№129 276,0
54. Районна цільова програма увіковічнення пам'яті жертв тоталітарних режимів 06.07.2011р.№96 -
55. Програма розвитку патронатної служби в районі на 2012 -2015 роки 02.12.2011р.№124 10,0
56. Про стратегію розвитку Чортківського району на період до 2015 року 27.03.2009р.№389 -
57. Про затвердження районної програми «Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку на 2012-2015 роки» 14.12. 2012 року № 257 40,0
Всього: 13589,5Керуючий справами
районної ради                                                                                         С.П.Стефанишин