Документи Рішення Рішення VI скликання 20 сесія (01 березня 2013 року) №279-292 № 282 Про програму розвитку туризму у Чортківському районі на 2013-2015 роки Програма розвитку туризму

Додаток
до рішення районної ради
від 01 березня 2013 року № 282
 

 
ПРОГРАМА
розвитку туризму у Чортківському районі на 2013-2015 роки

1.Паспорт Програми
1.Ініціатор розроблення Програми Відділ культури та туризму Чортківської райдержадміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядження документа органу виконавчої влади про розроблення програми Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008р. №1088-р “Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 грудня 2012 року №873- ОД «Про проект програми розвитку туризму у Чортківському районі на 2013-2015 роки»

3.Розробник Програми Відділ культури та туризму райдержадміністрації

4.Співрозробники Програми
5.Відповідальний виконавець Програми Відділ культури та туризму райдержадміністрації
6. Учасники Програми Відділ культури та туризму райдержадміністрації
7.Термін реалізації Програми 2013 – 2015 роки
8. Перелік місцевих бюджетів , які беруть участь у виконанні програми ( для комплексних програм) Районний бюджет, кошти з інших джерел фінансування, незаборонені чинним законодавством
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми ,
всього,
у тому числі:


179.0 тис. грн.
1) Кошти районного бюджету;
2) бюджет міста Чорткова;
3) бюджети сіл, селищ;
4) кошти небюджетних джерел.
179.0 тис. грн.

-

-
-


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Нарощування потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району впродовж останніх років. Збільшення частки в'їзного та внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності повинно стати ефективним інструментом економічного зростання району та підвищення його авторитету на внутрішньому і міжнародному туристичних ринках.
Туризм істотно впливає на близько 50 секторів економіки, насамперед транспорт, торгівлю, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. З огляду на те, що створення одного робочого місця у секторі туризму обходиться у десять разів дешевше, ніж у виробництві, ця галузь є однією з нaйбільш пеpспективних у питаннях подолaння пpоблеми безpобіття (згідно з даними Всесвітньої туристичної організації).
Беручи до уваги природно-рекреаційний та історико-культурний фактори розвитку туристичної галузі, в районі визначено місця пріоритетного розвитку туризму, куди в першу чергу слід спрямовувати інвестиції, зокрема: сакральні пам’ятки Чортківщини, розміщені на території населених пунктів району, дача «Галілея» – природна пам’ятка, Чортківський замок та інші. Це дозволить розвивати туризм як стратегічну галузь економіки нашого району.
За останні роки в районі має місце позитивна тенденція до збільшення кількості обслугованих туристів., але статистичною звітністю фактично не охоплені екскурсійні потоки, насамперед паломницькі тури, в яких задіяні сотні людей та діяльність готелів, зареєстрованих на фізичних осіб. До сукупного доходу від туристичної діяльності слід також внести послуги з оренди, заправки і технічного обслуговування транспортних засобів, надходження від відвідування музеїв, обміну валюти, продажу квитків тощо.
Незважаючи на певні досягнення у розвитку туризму, галузь потребує подальшого розвитку і залучення значних інвестицій у її розбудову.
Програма розвитку туризму у Чортківському районі на 2009-2012 роки передбачала фінансування з районного бюджету в розмірі 28.0 тис. гривень. У зв’язку з передачею Чортківського замку на баланс Міністерства з питань архітектури та будівництва та з метою інформаційного забезпечення туристичної галузі району було виділено додаткові кошти в сумі 38 тис. грн. на встановлення рекламних щитів та знаків. Всі кошти були використані. Але заходи програми були обмежені кошторисом для розвитку галузі.
Так, матеріально-технічна база туристично-рекреаційних об'єктів не відповідає сучасним вимогам і потребує значних капіталовкладень для переоснащення та модернізації. Сьогодні питaння збільшення туpистичних потоків в район пpямо пов’язaно з пpоблемaми оpгaнізaції pозміщення туpистів і будівництвом сучaсних закладів сервісного їх обслуговування. Вкрай недостатньо використовується потенціал розвитку туризму в місті та , особливо, у сільській місцевості. Недостатнім є рівень забезпеченості автомобільних доріг туристичною, сервісною та інформаційною структурою (відсутність рекламних щитів та єдиної системи маркування автошляхів щодо об’єктів туризму). Гальмують розвиток туризму в районі незадовільний стан доріг, відсутність індустрії відпочинку та розваг (за винятком м. Чорткова, де вона починає розвиватися), недостатня кількість облаштованих місць короткочасного відпочинку туристів, , відсутність під’їздів до багатьох туристичних об’єктів; незадовільний стан більшості пам’яток культурної спадщини, недостатня забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами, відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення.
Пріоритетними завданнями Програми є формування конкурентоспроможного районного туристичного продукту, насамперед інвентаризація ресурсів, привабливих для використання у сфері туризму, їх паспортизація та внесення до реєстру; формування районної мережі туристичних маршрутів; сприяння розвитку інфраструктури; інформаційне забезпечення розробки нових і розвитку наявних конкурентноздатних туристичних продуктів (випуск друкованої продукції, участь у виставкових заходах, організація прес-турів тощо).
Програма покликана стати концептуальною базою довгострокового розвитку туризму в районі, як високорентабельної галузі економіки, покращити рівень туристичної інфраструктури району, та привабливості серед гостей краю і забезпечити становлення Чортківського району як регіону, Тернопільської області із сучасною індустрією гостинності Західної України.
Враховуючи масштабність поставлених завдань, є необхідним фінансування заходів програми з районного бюджету.

3. Визначення мети програми

Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі району, створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовільнити туристичні потреби мешканців району та його гостей; створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності; підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського, поліпшення кадрового забезпечення галузі.
Відповідно до Стратегії розвитку Чортківського району на період до 2015 року, враховуючи виключні конкурентні переваги, розвиток туристично-рекреаційного комплексу є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку району.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління туристичною галуззю, зміцнення її матеріальної бази, створення умов для реалізації інвестиційних проектів, нарощування обсягів надання туристичних послуг за рахунок розширення в’їзного та внутрішнього туризму, розвитку сільського зеленого туризму, підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг, підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини, поліпшення транспортного обслуговування, випуску якісної рекламної продукції.
Поставлені завдання можуть бути вирішені шляхом:
• впровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності;
• підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини;
• створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних туристичних маршрутах;
• реалізації інвестиційних проектів;
• підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг; розвитку сільського туризму, створення сільських садиб, що прийматимуть туристів;
• організації екскурсійної та туристично-оздоровчої роботи серед усіх вікових груп населення району, насамперед дітей, підлітків та молоді;
• впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм;
• підготовки та випуску якісної рекламної продукції і сувенірів.
Програма розвитку туризму у Чортківському районі на 2013-2015 роки реалізовуватиметься упродовж трьох років.
Заходи програми передбачено реалізувати за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 179.0 тис. гривень.
Ресурсне забезпечення програми розвитку туризму
в Чортківському районі на 2013-2015 роки

Обсяг коштів, які пропонує-ться залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми Усього витрат на виконання Програми


2013 рік 2014 рік 2015 рік
Кошти районного бюджету

бюджет міста Чорткова

бюджети сіл, селищ кошти

небюджетних джерел 33.0 тис.грн.

-

-

- 73.0 тис.грн.

-

-

-
73.0 тис.грн.

-

-

- 179.0
тис.грн.
-

-

-

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання актуальної для району проблеми з прискорення економічного та соціального розвитку за рахунок зручного географічного положення та ефективного використання потужних туристичних ресурсів.
Основними завдання Програми є:
- формування та утвердження туристичного бренду Чортківщини на вітчизняному та міжнародному туристичних ринках;
- розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази туристичної інфраструктури;
- підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі та обмін досвідом;
- створення безпечних умов для туристів.
Основними видами туризму Чортківщини, на розвиток яких будуть спрямовані заходи Програми (за класифікацією Всесвітньої туристичної організації) є:
- пpиродницький;
- культурно-пізнавальний;
- тематичний;
- екологічний.
Провідна роль належатиме інноваційному підходу до формування туристичного продукту, інфраструктурному забезпеченню туризму та кластерному підходу щодо розвитку туризму, що повинно в першу чергу знайти своє відображення в модернізації туристично-рекреаційної інфраструктури та супутніх до туризму сфер діяльності. З урахуванням попиту на внутрішньому туристичному ринку пріоритет віддаватиметься розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури, націленої на використання туристично-екскурсійного та природно-рекреаційного потенціалу району.
Заходи Програми реалізуються в межах коштів районного бюджету.
Реалізація заходів Програми створить умови для стимулювання інвестиційної привабливості району, суттєвої модернізації туристичної та транспортної інфраструктури, ділової активності малого й середнього бізнесу, завантаження потужностей суміжних галузей, розвитку індустрії сервісу. Насамперед відбудеться збільшення потоку туристів, зросте кількість високоякісної рекламної продукції про туристичні можливості краю, поліпшиться якість ринку екскурсійних послуг та умови відпочинку й оздоровлення населення.
Результатом виконання заходів програми буде зростання іміджу району як туристичного краю та збільшення частки в’їзного туризму.


6. Напрями діяльності та заходи програми розвитку туризму у Чортківському районі на 2013-2015 роки


№п/п Назва напряму діяльності (пріоритетні напрями) Перелік заходів Програми Строк виконання Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги
(вартість)
тис.грн., у тому числі Очікуваний результат
2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
1 Удосконалення системи адміністративно-правового регулювання галузі туризму
Забезпечення удосконалення структури управління у туристичній галузі на районному та міському рівнях, коо-рдинації дій місцевих органів виконавчої влади з цього питання, створення районної координаційної ради з питань туризму 2013-2015 Відділ культури
та туризму Чортківської райдерж
адміністрації
Районний бюджет - - - Реклама тур-продукту району, полегшення доступу до цікавих туристичних об’єктів.
2 Аудит наявних туристичних ресурсів1. Проведення інвентаризації туристичних ресурсів району 2013-2015 роки Відділ культури
та туризму Чортківської райдержадміністрації районний
бюджет
5.0 5.0 5.0 Створення бази даних, опис у 2013 році-20, 2014 році-15, 2015 році-10 об’єктів природи та історичної спадщини

2. Ведення паспортів туристичних об’єктів району 2013-2015 роки Відділ культури
та туризму Чортківської райдержадміністрації районний
бюджет
- - -
3. Формування системи моніторингу розвитку туристично-рекреаційної галузі району 2013-2015 роки Відділ культури
та туризму Чортківської райдержадміністрації районний
бюджет
2.0 2.0 2.0 Вибір оптимального варіанту розвитку туристичної галузі району, підготовка аналітичних матеріалів щодо визначення варіантів змістовного наповнення
3 Формування інвестиційної привабливості району та інформаційне забезпечення туристичної галузі району
1. Проведення обстеження туристичних потоків 2013-2015 Відділ культури
та туризму Чортківської райдерж
адміністрації районний
бюджет
6,0
6,0
6,0
Проведення у 2013 році-5, 2014 році-5, 2015 році-4 виїздів за популярними туристичними маршрутами

2.Встановлення інформаційних щитів щодо розташування туристичних об’єктів, із правилами безпеч-ного поводження та номером виклику рятувальної служби, знакування (маркува-ння туристичних водних та пішохідних маршрутів) 10.0 50.0 50.0 Реклама тур-продукту району, полегшення доступу до цікавих туристичних об’єктів
4 Підтримка перспективних для району видів туризму Сприяння розвитку природницького, культурно-пізнавального (в т.ч. релігійного та паломницького), тематичного та екологічного видів туризму, облаштування необхідної інфраструктури Пос-тійно Відділ культури
та туризму Чортківської райдерж
адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування районний
бюджет
10,0
10,0
10,0
Розширення ринку туристичних послуг району шляхом розробки у 2013 році-5, 2014 році-5, 2015 році-5 нових туристичних продуктів

Всього коштів за програмою 179.0 тис.грн. 33.0 73.0 73.07. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координація робіт з виконання заходів і завдань Програми, планування освоєння бюджетних та позабюджетних коштів, а також відповідне звітування здійснюватиметься відділом культури та туризму районної державної адміністрації.
Керуючий справами
районної ради                                                                                                          С.П.Стефанишин