Документи Рішення Рішення VI скликання 39 сесія (21 серпня 2015 року) №573 - №593 № 582 Про затвердження Положення про он-лайн трансляцію засідань сесій Чортківської районної ради

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ТРИДЦЯТЬ ДЕВЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 21 серпня 2015 року                                                                                  № 582
м. Чортків

Про затвердження Положення
про он-лайн трансляцію засідань
сесій Чортківської районної ради

Керуючись Законами України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“ та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту від 11 серпня 2015 року, Чортківська районна рада,

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про он-лайн трансляцію засідань сесій Чортківської районної ради згідно з додатком.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту.


Заступник голови
районної ради                                                                                      Л.М. Хруставка

Додаток
до рішення районної ради
від 21 серпня 2015 року №582

ПОЛОЖЕННЯ
про он-лайн трансляцію засідань сесій Чортківської районної ради
1. Загальна частина
1.1. Основні терміни використані в Положенні:
Засідання - форма роботи ради, засідання сесії ради відбувається за участі депутатів ради, керівництва ради та ін..
Сесія ради - сукупність пленарних засідань ради, а також засідань її постійних комісій.
Он-лайн трансляція Засідання - трансляція Засідання в режимі реального часу за допомогою технічних засобів через веб-ресурси ради, проведення відеозйомки камерами для фіксації роботи ради .
Архів – місце зберігання усіх відео записів засідань, що знаходиться у вільному доступі у мережі інтернет.
Веб-ресурси ради - веб-сайт ради, веб-сайт голови ради та офіційні сторінки ради в соціальних мережах.
Веб-сайт - сукупність інформаційних ресурсів (електронних документів), програмних та апаратних засобів, що забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до інформаційних ресурсів та інформаційних послуг певного суб'єкта за унікальною адресою у мережі Інтернет.
1.2. Положення про он-лайн трансляцію засідань сесій ради (надалі – Положення) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо налагодження он-лайн трансляції Засідань.
1.3. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“.
1.4. Положення поширює свою дію на висвітлення діяльності Чортківської районної ради, депутатів районної ради, голови ради, посадових осіб районної ради , органів самоорганізації населення під час Засідань.

2. Мета і завдання Положення

2.1. Метою Положення є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Чортківської районної ради, її посадових осіб та депутатів через залучення механізму он-лайн трансляції Засідань, а також засобів масової інформації, громадян до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.
2.2. Основними завданнями Положення є:
2.2.1. Інформування мешканців району про діяльність Чортківської районної ради, посадових осіб та депутатів під час Засідань.
2.2.2.Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.
2.2.3. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії Чортківської районної ради з територіальними громадами району.

3. Предмет та основні засади он-лайн трансляції Засідань

3.1. Предметом он-лайн трансляцій виступає діяльність Чортківської районної ради, депутатів, голови ради, посадових осіб ради під час Засідань.
3.2. Он-лайн трансляція Засідань передбачає трансляцію засідань сесій ради (від відкриття засідання до його повного завершення) з використанням обладнання встановленого у сесійній залі ради чи інших приладів.
3.2.1. Головуючий Засідання та кожен, хто виступає на Засіданні повинні говорити виключно з використанням мікрофону.
3.2.2. Камери, що використовуються для он-лайн трансляцій повинні бути розміщені в такий спосіб, щоб було чітко видно трибуну (головуючого Засідання) і зал засідань (депутатів).
3.2.3. Чортківська районна рада забезпечує технічне обслуговування обладнання для он-лайн трансляції.
Відповідальний за обслуговування обладнання – головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату районної ради. Перед проведенням Засідання відповідальна особа перевіряє обладнання на предмет його придатності, перевіряє наявність інтернет- зв’язку. У разі наявності технічних проблем – оперативно усуває їх.
3.3. Засідання сесій ради транслюється в режимі он-лайн на веб- ресурсах ради в обов’язковому порядку.
3.4.У разі відсутності інтернет зв’язку у залі засідань ради через об’єктивні обставини Засідання переноситься на іншу дату, або проводиться запис на відеокамеру з подальшим обов’язковим оприлюдненням у відкритих джерелах та на веб ресурсах ради у порядку передбаченому у п. 3.5.
3.5. Запис Засідання підлягає оприлюдненню у день Засідання або на наступний робочий день. Архів записів Засідань зберігається у вільному доступі на веб -ресурсах ради протягом 5 років з часу його запису.
3.6. Трансляція Засідань є відкритою для теле- і радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення роботи органів місцевого самоврядування та органів державної влади, а також для всіх громадян району.
3.6.1 Виконавчий апарат районної ради зобов’язаний за 10 днів до початку
засідання повідомити про проведення засідання сесії ради на власному веб -ресурсі та через засоби масової інформації.
3.7. Пріоритетними темами для висвітлення через механізм он-лайн трансляцій крім Засідань сесій ради є :
3.7.1. Інформування громади про діяльність голови, його заступника, посадових осіб виконавчого апарату Чортківської районної ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті району.
3.7.2. Інформування про діяльність Чортківської районної ради, постійних і тимчасових комісій, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті району.
3.7.3. Інформування про підготовку, перебіг та результати сесій і пленарних засідань Чортківської районної ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.
3.7.4. Щорічні плани і звіти про діяльність Чортківської районної ради та її посадових осіб.

4. Відповідальність за виконання Положення

4.1. Відповідальність за налагодження он-лайн трансляції засідань сесій ради та за зберігання архіву записів засідань сесій несе виконавчий апарат районної ради та постійна комісія районної ради з питань регламенту.
4.2. Посадові особи виконавчого апарату районної ради несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

5. Очікувані результати виконання Положення

У результаті виконання Положення очікується:
5.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу Чортківської районної ради, її виконавчого апарату, посадових осіб та депутатів.
5.2. Підвищення результативності виконання районною владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед громадою району.
5.4. Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

6. Прикінцеві положення

6.1. Контроль за виконанням Положення здійснюють заступник голови районної ради і постійна комісія з питань регламенту.
6.2. Інформація про прийняття Положення та хід його виконання публікується на веб ресурсах Чортківської районної ради.
6.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
6.4. Положення набирає чинності з дня його прийняття.

Керуючий справами
Чортківської районної ради                                                                                                      Т.В. Яблонь