Документи Рішення Рішення VII скликання XXIV сесія (20 грудня 2019 року) № 602 - 609 № 605 Про внесення змін до районної комплексної Програми «Здоров`я населення Чортківського району на 2019-2021 роки»

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 20 грудня 2019 року                                                        № 605
м.Чортків


Про внесення змін
до районної комплексної Програми
«Здоров’я населення Чортківського
району на 2019-2021 роки»

    Керуючись пунктом 16 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), розглянувши лист районної державної адміністрації № 348 від 11.12.2019 та розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 грудня 2019 року № 324-од «Про проєкт змін до районної комплексної Програми «Здоров’я населення Чортківського району на 2019-2021 роки », враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету від 20 грудня 2019 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
    1. Затвердити зміни до районної комплексної Програми «Здоров’я населення Чортківського району на 2019-2021 роки » (додається).
    2.Чортківській районній державній адміністрації, її відділам та управлінням, КНП «Чортківська ЦКРЛ», КНП «ЦПМСД» та Чортківській комунальній районній стоматологічній поліклініці забезпечити виконання даної програми з урахуванням статті 85 Бюджетного кодексу України.
    3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Овод Й.Й.) та на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Рудик С.М.).
 

Голова районної ради                                                     В.ШЕПЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Чортківської
районної ради
від 20 грудня 2019 р. № 605

ЗМІНИ
до районної комплексної Програми «Здоров'я населення Чортківського району на 2019-2021 роки»

1. У розділі 1 « Паспорт Програми» пункт 9 викласти у такій редакції:
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, в тому числі: 17 590.9 тис. гривень
1) районний бюджет 5172.1 тис. гривень
2) міський бюджет 5494.6 тис. гривень
3) Інші джерела 6924.2 тис. гривень


2. Розділ 3 «Визначення мети Програми»
1) доповнити: у напрямку профілактики та зниження захворюваності на дифтерію, забезпечення бактеріологічного обстеження хворих та контактних осіб у разі виникнення випадків дифтерії у Чортківському районі.

2) у останньому абзаці цифри 17 492,9 тис. грн. відповідно замінити на 17 590 ,9 тис. грн.


3. У розділі 4 «Ресурсне забезпечення комплексної Програми «Здоров'я населення Чортківського району на 2019 - 2021 роки»» таблицю викласти в такій редакції:

Обсяги коштів, які
пропонуються: Усього тис. гривень
Витрат
залучити на виконання Програми 2019 рік 2020 рік 2021 рік виконання Програми
обсяг ресурсів всього,
у тому числі: 2413,3 5 966,1
9211,5 17 590,9
районний бюджет 621,1 1 484,0 3067,0 5172,1
міський бюджет 740,5 2229,1 2525,0 5494,6
Інші джерела 1051,7 2253,0 3619,5 6924,2

4. У розділі 5 «Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники»
Абзац 1 доповнити позиціями такого змісту:
Розроблення і прийняття комплексної Програми «Здоров'я населення Чортківського району на 2019 - 2021 роки» спрямоване на розв'язання проблем охорони здоров’я населення району:
- відповідно статті 19 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров'я», Закону України «Про захист населення від інфекційних хворіб», наказів Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» (із змінами), від 25.10.2019 року № 2164 «Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хворіб, яким можна запобігти шляхом вакцинації», від 03.08.1999 року № 192 «Про заходи щодо покращання бактеріологічної діагностики дифтерії в Україні».

абзац 2 доповнити позиціями такого змісту:
- забезпечити безперервне надання якісних і доступних послуг з профілактики та зниження захворюваності на дифтерію , забезпечити бактеріологічне обстеження хворих та контактних осіб у разі виникнення випадків дифтерії у Чортківському районі.
- закупити розхідні матеріали для проведення бактеріологічного обстеження хворих та контактних осіб у разі виникнення випадків дифтерії у Чортківському районі:

- 2020рік - 50,0 тис. грн.; 2021 рік - 50,0 тис. грн.
5. У розділі 6 «Напрями діяльності та заходи комплексної Програми «Здоров’я населення Чортківського району на 2019-2021 роки»
1) доповнити розділ пунктом 12 такого змісту :

п/п Назва напряму
Діяль ності
(пріори тетні
завдання Перелік заходів програми Ст рок
ви ко-ння заходу Виконавці Дже рела
фінансу¬
вання

Очікуваний результат


2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Забезпечити бактері ологічне обстеження хворих та контактних осіб у разі виникнення випадків дифтерії у Чортківському районі.
1.Закупи ти розхідні матеріали для проведення бактері ологічно го обстеження хворих та контакт них осіб у разі виникнення випадків дифтерії у Чортківському районі


2020 Комунальне некомер ційне підпри ємство «Чортків ська централь на комунальна районна лікарня» Закупівля розхід них матері алів для обстеження хворих та контакт них осіб:
2020 рік – 300 дослід жень;
2021 рік - 450.
Ра йон ний бюджет 25,0 25,0
Міський бюджет 20,0 20,0
Інші дже рела 5,0 5,0

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                        Т.ЯБЛОНЬ