Документи Рішення Рішення VII скликання XXIX (9 жовтня 2020 року) № 679-696 №680 Про створення комунальної установи «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 09 жовтня 2020 року № 680
м. Чортків

Про створення комунальної установи
«Чортківський районний центр професійного
розвитку педагогічних працівників»
Чортківської районної ради Тернопільської області

           Згідно листа відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації від 26 серпня № 01-08/433, статей 43, 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань », « Про повну загальну середню освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 672 « Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно - ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів ефективного використання кадрового потенціалу та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 06 жовтня 2020 року Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальну установу «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області в зв’язку із реорганізацією шляхом перетворення комунальної установи (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет».
2. Затвердити Положення комунальної установи «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається.

3. Вивести залишки асигнувань комунальної установи Чортківіської районної ради «Чортківський районний методичнй кабінет» та перенаправити в комунальну установу «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради.

4. Затвердити Передавальний акт матеріальних цінностей та організаційно-розпорядчої документації комунальної установи (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» до комунальної установи «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області (далі – Передавальний акт), що додається.

5. Визначити, що відповідно до ч.3 ст.36 КЗпП України у зв’язку із реорганізацією комунальної установи (організацію) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» шляхом перетворення в Комунальну установу «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області дія трудових договорів працівників продовжується.

6. Директору комунальної установи «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області – Петрів Світлані Михайлівні подати всі необхідні документи державному реєстратору для проведення реєстраційних дій в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7. Визначити уповноваженим органом управління комунальної установи «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області – відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації.

8. Відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації вчинити дії щодо включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів з районного бюджету комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі / Михайло Демкович/.


Голова районної ради Віктор Шепета

,

                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                 рішенням сесії
                                                                                                                                                 Чортківської районної ради
                                                                                                                                                 від 09 жовтня 2020 року № 680

                                                                                                   ПОЛОЖЕННЯ      
                                                     про комунальну установу «Чортківський районний центр професійного розвитку
                                                       педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області                                                                                                       Чортків - 2020


1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок утворення та припинення, правовий статус та основні засади діяльності комунальної установи «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області.
1.2. «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області (далі – Центр) є комунальною установою.
1.3. Повне найменування українською мовою - комунальна установа «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області.
Скорочене найменування українською мовою – КУ «ЧРЦПРПП».
1.4. Засновником Центру є Чортківська районна рада Тернопільської області (далі – Засновник). Центр підзвітний та підконтрольний Засновнику. Органом управління є відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації (далі – Орган управління).
1.5. Засновник здійснює фінансування комунальної установи, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування та інше.
1.6. Центр самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Положенням.
1.7. Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до вимог законодавства, не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та Органу управління. Засновник та Орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, крім випадків, встановлених законодавством.
1.8. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», іншими нормативно-правовими актами, в тому числі рішеннями Засновника, наказами управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, наказами відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації та цим Положенням.
1.9. Центр є юридичною особою, що утворюється та припиняється (реорганізовується, ліквідується) згідно з рішенням Засновника, наділений усіма правами юридичної особи з часу його державної реєстрації, має гербову печатку, штампи, ідентифікаційний номер, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, рахунки в банківських установах, інші реквізити.
1.10. Центр є неприбутковою установою та немає на меті отримання прибутку.
1.11. Взаємовідносини між Центром з юридичними і фізичними особами визначаються відповідними угодами.
1.12. Юридична адреса Центру - 48500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Степана Бандери, 69.

2. Мета та завдання центру
2.1. Центр утворюється з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів (далі – педагогічні працівники).
2.2. Основними завданнями центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.
2.3. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;
3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;
4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;
5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:
- планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
- проведення супервізії;
- розроблення документів закладу освіти;
- особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
- впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.
Центр не може виконувати завдання, не передбачені цим Положенням та іншими актами законодавства.

3. Управління та кадрове забезпечення центру
3.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Положення та діючого законодавства.
3.2. Засновник:
3.2.1. Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію центру.
3.2.2. Затверджує установчі документи Центру відповідно до вимог законодавства.
3.2.3. Затверджує структуру, штатний розпис Центру, порядок проведення конкурсу на зайняття посад директора та педагогічних працівників Центру.
3.2.4. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора Центру.
3.2.5. Визначає територію обслуговування Центру забезпечує його утримання та розвиток, створює умови, необхідні для належного функціонування.
3.2.6. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
3.3. Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації:
3.3.1. Призначає на посаду, за результатами конкурсу, та звільняє з посади директора Центру, затверджує його посадову інструкцію.
3.3.2. Затверджує стратегію розвитку Центру.
3.3.3.Заслуховує звіт про діяльність Центру.
3.3.4. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування Центру.
3.3.5. Організовує розгляд звернень щодо діяльності Центру в
установленому законодавством порядку.
3.3.6. Розробляє установчі документи Центру відповідно до вимог законодавства та подає їх на затвердження Засновнику.
3.3.7. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
3.4. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники (консультанти, практичні психологи), фахівці та працівники з числа обслуговуючого персоналу Центру. Кількість консультантів, визначена штатним розписом, має забезпечувати потреби у методичній підтримці (супроводі), консультуванні педагогічних працівників закладів освіти та установ, розташованих на території обслуговування Центру.
3.5. На посади директора, інших педагогічних працівників Центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Засновником.
3.6. Обов’язки директора та інших працівників Центру визначаються законодавством та їхніми посадовими інструкціями.
3.7. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади Органом управління.
3.8. Директор Центру:
1) розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження Органу управління;
2) затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу відповідно до стратегії розвитку Центру, подає пропозиції засновнику щодо штатного розпису та кошторису Центру.
3) призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаних посад відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;
4) може залучати юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів (угод, контрактів тощо) відповідно до своєї компетенції;
5) створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;
6) видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;
7) розпоряджається в установленому Засновником коштами, укладає цивільно-правові договори;
8) забезпечує ефективність використання майна Центру;
9) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;
10) діє від імені Центру без довіреності;
11) може вносити Засновнику та Органу управління пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;
12) подає Органу управління річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру;
13) Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із
законодавством.
3.9. Трудові відносини у Центрі регулюються чинним законодавством України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, а також прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.
3.10. Працівники Центру мають право:
1) на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з педагогічними кадрами;
2) на підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах тощо;
3) вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру;
4) на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
5) брати участь у роботі органів місцевого самоврядування та виконавчої влади;
6) займатися викладацькою діяльністю в обсязі не більше як 240 годин на рік;
6) об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
7) інші права, що не суперечать законодавству України.
3.10. Працівники Центру зобов'язані:
1) виконувати Положення, правила внутрішнього розпорядку;
2) виконувати накази, доручення та розпорядження директора Центру;
3) дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі.
3.11. Працівники Центру несуть відповідальність за майно Центру: персональні комп’ютери, закріплені меблі, ксерокси, принтери та інші матеріальні цінності.
3.12. Працівники Центру у відповідності до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди щорічно (один раз на рік) в закладах охорони здоров’я.
3.13. Атестація працівників Центру здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.14. Працівники, які систематично порушують Положення, правила внутрішнього розпорядку Центру, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.15. За успіхи в роботі працівників Центру встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:
1) подяка;
2) нагородження грамотою;
3) нагородження нагрудними знаками;
4) грошова винагорода;
5) премія;
6) встановлення доплати за інтенсивність та напруженість в роботі.

4. Правила внутрішнього розпорядку
4.1. Центр керується цим Положенням і Правилами внутрішнього розпорядку.
4.2. Правила внутрішнього розпорядку розробляються директором центру і приймаються загальними зборами трудового колективу.

5. Режим роботи
5.1. Центр працює за п'ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота і неділя.

6. Фінансування та контроль за діяльністю Центру
6.1. Фінансування Центру здійснюється його засновником відповідно до законодавства.
6.2. Матеріально-технічна база Центру складає: будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених законодавством.
6.3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до законодавства.
Джерелами фінансування Центру є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством. Центр надає послуги педагогічним працівникам в межах своєї території обслуговування за рахунок коштів засновника.
Центри можуть надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються Центрами для виконання завдань, визначених цим Положенням та іншими актами законодавства).
6.4. Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
Забороняється розподіляти отримані доходи або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Центрі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України. Бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Чортківської райдержадміністрації.
6.6. Контроль за дотриманням центром вимог законодавства, зокрема цього Положення, здійснюють засновник центру та відповідні органи управління у сфері освіти

7. Реорганізація або ліквідація Центру
7.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається Засновником відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Ліквідація Центру проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються згідно з чинним законодавством України.
7.3. Під час реорганізації або ліквідації Центру працівникам, які звільнюються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
7.4. У разі реорганізації Центру його права і обов’язки переходять до правонаступників.
7.5. У разі припинення Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
7.6. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому законом порядку.

8. Діяльність Центру в рамках міжнародного співробітництва
8.1. Центр має право здійснювати міжнародні зв'язки відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.Прикінцеві положення
9.1. Це Положення є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Центру протягом усього періоду його функціонування.
9.2. Положення Центру затверджується Засновником, зміни та доповнення до нього вносяться Засновником за пропозицією:
- голови районної ради;
- постійних депутатських комісій районної ради;
- органу управління;
- директора Центру;
- трудового колективу.
Зміни і доповнення до Положення набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб - підприємців.
9.3. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, слід керуватися чинним законодавством України.Начальник відділу організаційної роботи виконавчого апарату районної ради А.Я. Шумка


                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                 рішення сесії Чортківської
                                                                                                                                                 районної ради
                                                                                                                                                 сьомого скликання
                                                                                                                                                 від 09 жовтня 2020 року № 680


                                                                                    Передавальний акт
                                            матеріальних цінностей та документації комунальної установи (організації)
                      Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» до комунальної установи
               «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників»
                                         Чортківської районної ради Тернопільської області

На виконання рішення сесії Чортківської районної ради від 23.06.2020 року №657 «Про припинення юридичної особи – Комунальної установи (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» шляхом перетворення в Комунальну установу «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області, комісія з припинення юридичної особи – Комунальної установи (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» у складі:

Голова комісії
ПЕТРІВ Світлана Михайлівна – завідувач Комунальної установи (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет»;

Секретар комісії
РУЖИЛО Марія Василівна – юрисконсульт господарської групи відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації;

Члени комісії:
ГУЛЬКА Ірина Михайлівна – начальник відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації;

ТОРОНЧУК Ганна Степанівна - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації;

ПОПІЛЬ Світлана Володимирівна – заступник керуючого справами, начальник відділу майнових відносин виконавчого апарату Чортківської районної ради.
склали цей акт про те, що до правонаступника комунальної установи (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» - Комунальної установи «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області передано:
організаційно-розпорядчу документацію, яка велась в комунальній установі (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет», зокрема:
- особові справи працівників установи;
- книга наказів з основної діяльності;
- книга наказів з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання;
- книга наказів з кадрових питань тривалого зберігання;
- книга обліку руху трудових книжок та трудові книжки;
- книга обліку вхідних документів;
- книга обліку вихідних документів;
- майно закріплене за матеріально відповідальними особами Маслянко В.О., Татарин Л.Я., Гайовька Н.Д., Манзюк У.З., Петрів С.В. залишити у їхній відповідальності.
Інвентаризаційні описи майна додаються.

Комісією з припинення юридичної особи – Комунальної установи (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – Комунальної установи (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» шляхом перетворення в Комунальну установу «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області.


Голова комісії: ___________ Петрів С.М.

Секретар комісії: ___________ Ружило М.В.

Члени комісії:
___________ Гулька І.М.
___________ Торончук Г.С.
___________ Попіль С.В.