Документи Рішення Рішення VII скликання XXIX (9 жовтня 2020 року) № 679-696 №681 Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Чортківська комунальна районна стоматологічнаполіклініка» Чортківської районної ради в новій редакції

 


ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 09 жовтня 2020 року № 681
м. Чортків

Про затвердження Статуту
комунального некомерційного підприємства
«Чортківська комунальна районна стоматологічна
поліклініка» Чортківської районної ради в новій редакції

     Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства «Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка» Чортківської районної ради від 16 вересня 2020 року № 139, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 06 жовтня 2020 року Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка» Чортківської районної ради, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Голові районної ради внести відповідні зміни в контракт.
3. Директору КНП « Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка» Чортківської районної ради» ВЕРЕТИКУ Івану Йосиповичу до 25 жовтня 2020 року зареєструвати Статут в новій редакції, згідно вимог чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі (Михайло ДЕМКОВИЧ).


Голова районної ради Віктор ШЕПЕТА                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                            рішення Чортківської
                                                                                                                                                            районної ради
                                                                                                                                                            від «09» жовтня 2020 р. № 681

СТАТУТ

комунального некомерційного підприємства
«Чортківська комунальна районна
стоматологічна поліклініка»
Чортківської районної ради

(В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ)


                                                                                                м. Чортків - 2020

1. Загальні положення

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка» Чортківської районної ради (далі - Підприємство) є закладом охорони здоров’я, що надає медичну стоматологічну допомогу та стоматологічні медичні послуги населенню м. Чорткова та Чортківського району (далі – Населення).
1.2. Підприємство створене за рішенням Чортківської районної ради від «23» січня 2020 р. № 621 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування» шляхом перетворення Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки у комунальне некомерційне підприємство.
1.3. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки.
1.4. Підприємство засноване на базі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району (далі – Майно) та передане Підприємству в оперативне управління.
1.5. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальні громади сіл, селища, міста Чортківського району в особі Чортківської районної ради (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.
Представником Засновника в питаннях згідно делегованих повноважень та головним розпорядником бюджетних коштів, що надаються підприємству є відділ охорони здоров’я Чортківської районної державної адміністрації (далі - Уповноважений орган управління).
1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.7. Підприємство діє на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського, Цивільного кодексів України та законодавства України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, актами Уповноважених органів управління та цього Статуту.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:
- повне українською мовою: комунальне некомерційне підприємство «Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка» Чортківської районної ради;
- скорочене українською мовою: КНП «ЧКРСП» Чортківської РР .
2.2. Місцезнаходження: 48500, Тернопільська обл.., м. Чортків, вул.. Д. Пігути будинок 31 б.

3. Мета і предмет діяльності

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:
3.1.1. Надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів стоматологічної допомоги та стоматологічних медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення.
3.1.2. Здійснення іншої діяльності необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування захворювань зубо-щелепової ділянки.
3.1.3. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
3.2. Відповідно до поставленої мети Предметом діяльності Підприємства є :
3.2.1. Здійснення медичної практики.
3.2.2. Надання медичних, стоматологічних та інших послуг, не заборонених чинним законодавством України, фізичним та юридичним особам на платній основі, у порядку та за тарифами встановленими/затвердженими Міністерством охорони здоров’я України або Засновником.
3.2.3. Аналітично-інформаційна діяльність.
3.2.4. Участь у проведенні інформаційної та освітньо - роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та здійснення заходів з профілактики стоматологічних захворювань.
3.2.5. Забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів.
3.2.6. Організація підготовки пацієнта до зубного протезування і зубопротезування населення згідно з вимогами чинного законодавства України.
3.2.7. Забезпечення повного і якісного обстеження, встановлення діагнозу і організація своєчасного лікування, консультативної медичної стоматологічної допомоги та направлення хворих до інших закладів охорони здоров'я.
3.2.8. Організація та забезпечення надання ортодонтичної допомоги населенню.
3.2.9. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства.
3.3. Адміністративно-господарська робота:
3.3.1. Ресурсне забезпечення статутної діяльності та виконання державних і регіональних програм;
3.3.2. Юридично-правове забезпечення (ліцензування, акредитація, правова та нормативна база, взаємодія з контролюючими органами);
3.3.3. Комунікативно-інформаційне забезпечення (аналіз інформації директивних органів та підготовка розпорядчих документів для роботи Підприємства, координація роботи та системи взаємозв’язку з закладами охорони здоров’я всіх рівнів);
3.3.4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення;
3.3.5. Забезпечення кадрами (підготовка, поповнення та підвищення професійної кваліфікації, безперервна підготовка кадрів);
3.3.6. Впровадження сучасних управлінських та медичних технологій;
3.3.7. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення;
3.3.8. Участь у реалізації гуманітарних програм (професійні об’єднання, гуманітарна допомога, участь у благодійних програмах тощо).
3.4 Предметом діяльності Підприємства можуть також бути інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

4. Юридичний статус

4.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном на правах оперативного управління.
4.2. Підприємство організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником.
4.3. Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням.
4.7. Засновник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Засновника та Уповноваженого органу управління, крім випадків, передбачених законодавством.
4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.
4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис за погодженням із Засновником.
4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.

5. Статутний капітал. Майно та фінансування

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником у процесі перетворення Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки в комунальне некомерційне підприємство «Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка» Чортківської районної ради, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Підприємство володіє та користується зазначеним майном.
5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних засобів, без попередньої ухвали Засновника у встановленому порядку. Підприємство не має права здавати в оренду чи передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) без погодження із Засновником.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника.
5.3.2. Кошти місцевого бюджету, державні субвенції.
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг), кошти від здачі в оренду (за згодою Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління.
5.3.4. Цільові кошти.
5.3.5. Кредити банків.
5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.
5.3.8. Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
5.3.9. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.4. Доходи Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізації мети, предмету та напрямків діяльності Підприємства.
5.5. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.6. Статутний капітал Підприємства становить: 1768818 гривень (Один мільйон сімсот шістдесят вісім тисяч вісімсот вісімнадцять) грн. 00 копійок.
5.7. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
5.8. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України, за погодженням із Засновником.
5.9. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
5.10. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.
5.11. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від здійснення господарської некомерційної діяльності, визначається керівником Підприємства.
5.12. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.
5.13. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних осіб.
5.14. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності передбачених Статутом Підприємства та іншими чинними підзаконними актами.
6. Права та обов’язки

6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. Укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства, рішень Засновника, цього Статуту. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.1.5. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
6.1.7. Взаємодіяти з іншими установами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції Підприємства.
6.1.8. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.
6.1.9. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству, рішенням Засновника, наказам Уповноваженого органу управління.
6.2. Обов’язки Підприємства:
6.2.1. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2.2. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
6.2.3. Розробляти Статут, структуру, штатний розпис Підприємства та затверджувати їх у встановленому порядку.
6.2.4. Забезпечувати цільове використання закріпленого за Підприємством майна.
6.2.5. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
6.2.8. Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності.
6.2.9. Зберігати за місцем провадження діяльності:
6.2.9.1. Нормативно-правові документи, у тому числі нормативні документи з питань стандартизації, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності.
6.2.9.2. Обліково-звітні статистичні форми відповідно до заявлених спеціальностей.
6.2.9.3. Документи, у яких зазначається рівень кваліфікації медичних працівників.
6.2.10. Здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення роботи Підприємства.
6.2.11. Використовувати у роботі систему стандартів у сфері охорони здоров’я в Україні.
6.2.12. Забезпечувати дотримання права на лікарську таємницю.

7. Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю

7.1. Управління Підприємством здійснює Чортківська районна рада.
7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор (далі – Керівник), який призначається Засновником згідно чинного законодавства. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника Підприємства, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3. Засновник:
7.3.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
7.3.2. Затверджує статут підприємства.
7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.
7.4.4. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, затвердженого наказом керівника Підприємства.

7.4. Уповноважений орган управління:
7.4.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання.
7.4.2. Укладає договір з Підприємством про надання медичного стоматологічного обслуговування за рахунок коштів місцевого бюджету (в тому числі пільговим категоріям населення).
7.5. Керівник:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи, видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та Уповноваженого органу управління.
7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів, медичної стоматологічної допомоги.
7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, за результати його господарської діяльності і виконання показників ефективності діяльності Підприємства.
7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.
7.5.6. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.5.7. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
7.5.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.9. У строки і в порядку, встановлені законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7.5.10. Подає Засновнику та Уповноваженому органу в установленому порядку квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства у визначені терміни.
7.5.11. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством України про працю, рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом, підписує від імені роботодавця Колективний договір.
7.5.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.13. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників Підприємства.
7.5.14. За погодженням із Засновником визначає та затверджує організаційну структуру підприємства, граничну чисельність працівників, штатний розпис, умови оплати працівників, положення про структурні підрозділи та філії.
7.5.15. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.16. Вживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
7.5.17.1. Положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства.
7.5.17.2. Положення про ціноутворення платних послуг на основі чинного законодавства.
7.5.17.3. Порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки.
7.5.17.4. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством України, цим Статутом, Колективним договором.
7.6. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
7.7. У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник керівника чи інша особа призначена Засновником.

8. Організаційна структура підприємства

8.1. Структура Підприємства включає:
- Адміністративно – господарська частина;
- терапевтичний відділ за адресою м. Чортків, вул. Й. Сліпого, 1;
- терапевтичний відділ (платний) за адресою м. Чортків, вул. Й. Сліпого, 1;
- ортопедичний відділ за адресою м. Чортків, вул. Д. Пігути, 31/Б;
- відокремлені підрозділи: стоматологічний кабінет с. Нагірянка, стоматологічний кабінет с. Біла, стоматологічний кабінет с. Мухавка, стоматологічний кабінет с.Пробіжна, стоматологічний кабінет с. Джурин, стоматологічний кабінет с. Звиняч, стоматологічний кабінет с. Косів, стоматологічний кабінет с. Улашківці, стоматологічний кабінет с. Ягільниця, стоматологічний кабінет с. Росохач.

8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства.
8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються керівником Підприємства.
8.4. Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції) трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.
Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.
Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до чинного законодавства України.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладення колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу — Уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.
9.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
9.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України.

10. Контроль та перевірка діяльності

10.1. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.

11. Припинення Підприємства

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду.
11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
11.4. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.
11.5. Підприємство є таким, що припинило діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

Начальник відділу організаційної роботи виконавчого апарату районної ради