Документи Рішення Рішення VI скликання 18 сесія (14 грудня 2012 року) №242-264 №252 "Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району"

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 грудня 2012 року                                                                                                         № 252
м. Чортків

Про оренду майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста
Чортківського району

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити:
1.1. Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району згідно з додатком 1.
1.2. Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району згідно з додатком 2.
1.3. Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району згідно з додатком 3.
1.4. Типовий договір оренди індивідуально визначеного нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району згідно з додатком 4.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Чортківської районної ради від 03 червня 2011 року № 90 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району».

3. Відповідно до частини п’ятої статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” опублікувати дане рішення у районній газеті «Голос народу» і встановити, що воно набирає чинності з для офіційного оприлюднення у вказаному друкованому засобі масової інформації.

Голова районної ради                                                                                                                В.В. Заліщук

Додаток 1
до рішення районної ради
від 14 грудня 2012 р. № 252
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району

Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району (далі – Положення) розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та інших нормативно-правових актів з питань оренди майна.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює організаційно-розпорядчі відносини,
порядок та правила пов’язані з передачею в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання майна, укладення, припинення та розірвання договору оренди.
1.2. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування
майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
1.3. Право на оренду майна набувається відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативно-правових актів з питань оренди майна, цього Положення та Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
1.4. В оренду надається майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, яке на момент звернення
зацікавленої особи, може бути надане в оренду.
1.5. Майно надається в оренду на конкурсній основі, крім випадків, передбачених законодавством та цим Положенням.

2. Об'єкти оренди та суб'єкти орендних відносин

2.1.Об'єктами оренди за цим Положенням є майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, а саме:
а) цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних
підрозділів (філій, цехів, дільниць);
б) нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення);
в) інше окреме індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі підприємств, організацій, установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
2.2. Не може бути об'єктами оренди майно, надання в оренду якого заборонено законодавством України.
2.3. Повноваження орендодавця цілісних майнових комплексів та їх структурних підрозділів здійснює Чортківська районна рада.
Повноваження орендодавця нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна здійснюють, з дозволу Чортківської районної ради або голови районної ради, підприємства, установи та організації, яким таке майно передано у господарське відання або оперативне управління.
2.4. Орендарями майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району можуть бути:
- господарські товариства, створені членами трудового колективу
підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав та особи без громадянства.
Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою
використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору
зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

3. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна

3.1.Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до п. 2.4. цього Положення або від орендодавців, зазначених в п.2.3. цього Положення.
3.2.Балансоутримувач, у якого майно перебуває на балансі, не використовується ним та може бути надане в оренду, зобов’язаний надати про це інформацію у письмовій формі до Чортківської районної ради.
3.3. Переліки майна, що можуть бути передані в оренду щорічно затверджуються районною радою, оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах власника (районної ради) та орендодавця.

4. Порядок розгляду заяв щодо надання майна в оренду

4.1.Фізична або юридична особа, яка бажає отримати в оренду майно, подає на ім'я керівника підприємства, установи, організації заяву про намір узяти в оренду майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
4.3.У заяві зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи), місцезнаходження (місце проживання), контактний телефон, платіжні реквізити, інформація про об'єкт оренди, його адреса, площа, а також мета використання, бажаний термін оренди.4.4. До заяви додаються:

а) юридичними особами:
- проект договору оренди:
- копії установчих документів, належним чином завірені;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців;
- копія довідки органу статистики про включення орендаря до ЄДРПОУ.

б) фізичними особами:
- проект договору оренди:
- копія паспорта (сторінки 1,2,11);
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб –
підприємців.

При необхідності орендодавець має право запросити від заявника
додаткові документи, які мають значення при прийнятті рішення у разі передачі майна в оренду.

4.5.Заяви з пропозиціями щодо оренди майна реєструються
Орендодавцем.
4.6. Орендодавець у 5-ти денний термін направляє районній раді копію заяви та додані до неї документи, які зазначені у п.4.4. даного положення для погодження умов оренди.
4.7. Чортківська районна рада розглядає надані їй документи і протягом 15-ти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову) та висновки про умови передачі в оренду майна.
При розгляді документів враховуються пропозиції щодо розміщення бюджетних установ та організацій.
4.8. Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків органу, уповноваженого погоджувати умови оренди, дозволу, відмови або пропозицій укласти договір з бюджетною організацією, умови передачі в оренду майна вважаються погодженими.
4.9. Орендодавець протягом 5-ти днів після погодження умов передачі в оренду майна розміщує у районній газеті «Голос народу» та на веб -сайті орендодавця оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.
4.10.Оголошення про намір передати майно в оренду повинно містити такі відомості:
- інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження, площа, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у т.ч. експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та


кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);
- дані про орендодавця (назва, юридична адреса, контактний телефон, час роботи);
- вартість об’єкта за незалежною оцінкою майна;
- орендна плата за перший місяць оренди;
- термін на який буде укладатись договір оренди;
- напрямок використання;
- кінцевий термін прийняття орендодавцем заяв;
- роз’яснення, що у разі надходження двох і більше заяв буде оголошений конкурс на право оренди цього об’єкта;
- іншу інформацію.
4.11. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.
4.12. Протягом 3-х робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву - конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв проводиться конкурс на право оренди.
4.13. Передача в оренду майна за конкурсом здійснюється згідно
Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району (додається).
4.14. Передача майна в оренду без розміщення оголошення про намір передати майно в оренду та без проведення конкурсу здійснюється у випадках:
а) у разі надходження заяви на про оренду на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди);
б) у разі оренди нерухомого майна для організації харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах;
в) у разі надходження заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні),
релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального
обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його
органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження,
вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що
забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як
50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком
видань рекламного та еротичного характеру).
Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою
затверджується Кабінетом Міністрів України.
г)у разі укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з
метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під
час та на період виборчої кампанії. Укладення договорів оренди із суб’єктами виборчого процесу здійснюється в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

5. Оцінка об’єкта оренди.

5.1.Оцінка об’єкта оренди здійснюється суб’єктом оціночної діяльності у встановленому законодавством порядку.
5.2. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться нова оцінка об’єкта оренди.
Якщо орендна плата була визначена за результатами конкурсу і перевищує стартову на конкурсну надбавку, то новий розмір орендної плати визначається шляхом збільшення суми, визначеної за методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району (додається), затвердженою Чортківською районною радою, скориговану на індекси інфляції за період оренди.
5.3. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дня її проведення, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки.
5.4. Послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди оплачує орендар.

6. Укладення договору оренди.

6.1.Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов, підписання сторонами тексту договору та погодження його районною радою.
6.2.Договір оренди майна повинен містити істотні умови, визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна" та повинен відповідати типовому договору оренди, який затверджується рішенням Чортківської районної ради.
Обов’язковими додатками до договорів оренди є:
- акт прийому-передачі орендованого майна,
- розрахунок орендної плати,
- висновок суб’єкта оціночної діяльності про вартість майна,
- копія плану нерухомого майна з технічної документації.
6.3.Термін оренди визначається договором оренди. Якщо майно надається в оренду на термін три роки та більше, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією договору оренди покладаються на орендаря.
6.4. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
6.5. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої зобов’язання за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника – Чортківської районної ради. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.
6.6. Про продовження, припинення або розірвання договору оренди орендодавець зобов’язаний повідомити про це Чортківську районну раду у трьох денний термін з дати підписання акта приймання-передачі.
6.7.Спори, які виникають у ході укладення договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

7. Передача об’єкта оренди

7.1. Передача в оренду майна здійснюється на конкурсних засадах, відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
Без проведення конкурсу майно надається в оренду у випадках передбачених чинним законодавством України та цим положенням.
7.2. Договори оренди нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна підлягають обов’язковому погодженню начальником юридичного відділу виконавчого апарату Чортківської районної ради та затвердженню головою Чортківської районної ради.
Для цього орендодавець подає Чортківській районній раді лист-клопотання та три примірники договору оренди з додатками.
В районній раді розгляд поданих документів здійснює відповідальний працівник виконавчого апарату районної ради.
У випадку відповідності поданих документів встановленим вимогам, начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради погоджує договори оренди та подає їх на затвердження голові районної ради.
Документи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються заявнику.
7.3. Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди та оформлюється актом приймання — передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін.
7.4. Зміни та доповнення до договорів оренди підлягають погодженню та затвердженню у порядку, встановленому пунктом 7.2. цього Положення.

8. Орендна плата.

8.1.Плата за оренду майна визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району (додається)
Орендна плата, встановлена за методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадаж..
8.2.Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату
незалежно від наслідків господарської діяльності.
8.3.Орендар зобов’язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.
Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.
8.4.Розмір орендної плати може бути змінений:
- за погодженням сторін;
- на вимогу однієї із сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди:
- в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.
8.5.Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

9. Суборенда

9.1. Передача цілісних майнових комплексів в суборенду забороняється.
9.2.Надання нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна в суборенду дозволяється лише за наявності письмового дозволу орендодавця та районної ради.
9.3.Строк дії договору суборенди не може перевищувати термін дії договору оренди основного орендаря.
9.4. Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

10. Прикінцеві положення

10.1.Взаємовідносини між орендодавцями та орендарями, не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.Керуючий справами районної ради                                                                                 С.П. Стефанишин


Додаток 2
до рішення районної ради
від 14 грудня 2012 року № 252
МЕТОДИКА
розрахунку і порядок використання плати
за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району

1.Методика визначає механізм нарахування орендної плати за користування майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
2.Орендна плата є платежем у грошовій формі, яку вносить орендар
орендодавцеві незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.
3.Укладенню договору оренди нерухомого майна передує експертна оцінка об'єкта оренди, яка здійснюється згідно чинного законодавства України.
4. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна
плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами конкурсу.
5.Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій
послідовності:
- визначається розмір річної орендної плати;
- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди:
- з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди
розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди з урахуванням індексу інфляції.
6.У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
7.Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси підприємств, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району визначається за формулою:

(Воз + Внм) х Сор.ц
Опл = __________________,
100
де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств, визначена згідно з додатком 1 цієї методики

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки..
9.У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї методики)
розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Вп х Сор
Опл = _______________ ,
100

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 методики.
Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить
1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.
Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:
рекламного та еротичного характеру;
заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

12. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл
Опл. міс. = ______ х Ід.о. х Ім,
12

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць
14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

17. Орендна плата спрямовується:
- за оренду цілісних майнових комплексів - до районного бюджету;
- за оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна – підприємству, установі, організації.

18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар перераховується орендарем до районного бюджету.

19. Страхування орендованого майна здійснюється орендарем за власний рахунок протягом місяця після укладення договору оренди на весь термін дії договору на користь орендодавця.Керуючий справами районної ради                                                                             С.П. Стефанишин


Додаток 1
до Методики розрахунку і порядок
використання орендної плати
 
ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання цілісних майнових комплексів підприємств, організацій

Найменування
Орендна ставка, відсотки
Цілісні майнові комплекси підприємств:
тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію) 25

з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості
20
електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування
16
сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів
12
Інші об'єкти 10


Додаток 2
до Методики розрахунку і
порядок використання орендної плати
ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна
------------------------------------------------------------------
| Використання орендарем нерухомого майна за цільовим | Орендна|
| призначенням | ставка,|
| |відсотків|
|------------------------------------------------------+---------|
|1. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, | 45 |
| пунктів обміну валюти | |
|------------------------------------------------------+---------|
|2. Розміщення: | 40 |
|------------------------------------------------------+---------|
| фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, | |
|дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств| |
|нерухомості), банкоматів |
|------------------------------------------------------+---------|
| ресторанів з нічним режимом роботи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, | |
|виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного | |
|каміння, антикваріату, зброї | |
|------------------------------------------------------+---------|
| операторів телекомунікацій, які надають послуги з | |
|рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та | |
|провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з | |
|доступу до Інтернет


|------------------------------------------------------+---------|
|3. Розміщення: | 30 |
|------------------------------------------------------+---------|
| виробників реклами | |
|------------------------------------------------------+---------|
| салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, | |
|кабінетів масажу, тренажерних залів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| торговельних об'єктів з продажу автомобілів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| зовнішньої реклами на будівлях і спорудах | |
|------------------------------------------------------+---------|
|4. Організація концертів та іншої | 25 |
|видовищно-розважальної діяльності | |
|------------------------------------------------------+---------|
|5. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять | 22 |
|туроператорську та турагентську діяльність, готелів | |
|------------------------------------------------------+---------|
|6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять | 21 |
|діяльність з ремонту об'єктів нерухомості | |
|------------------------------------------------------+---------|
|7. Розміщення: | 20 |
|------------------------------------------------------+---------|
| клірингових установ | |
|------------------------------------------------------+---------|
| майстерень, що здійснюють технічне обслуговування | |
|та ремонт автомобілів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| майстерень з ремонту ювелірних виробів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| ресторанів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| приватних закладів охорони здоров'я | |
|------------------------------------------------------+---------|
| суб'єктів господарювання, що діють на основі | |
|приватної власності і провадять господарську | |
|діяльність з медичної практики | |
|------------------------------------------------------+---------|
| розміщення торговельних об'єктів з продажу | |
|окулярів, лінз, скелець | |
|------------------------------------------------------+---------|
| суб'єктів господарювання, що провадять діяльність | |
|у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування| |
|------------------------------------------------------+---------|
| редакцій засобів масової інформації: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| - рекламного та еротичного характеру | |
|------------------------------------------------------+---------|
| - тих, що засновані в Україні міжнародними | |
|організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб| |
|інших держав, осіб без громадянства | |
|------------------------------------------------------+---------|
| - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу | |
|випуску становлять матеріали іноземних засобів масової| |
|інформації | |
|------------------------------------------------------+---------|
| - тих, що засновані за участю суб'єктів | |
|господарювання, одним із видів діяльності яких є | |
|виробництво та постачання паперу, поліграфічного | |
|обладнання, технічних засобів мовлення | |
|------------------------------------------------------+---------|
|8. Розміщення: | 18 |
|------------------------------------------------------+---------|
| крамниць-складів, магазинів-складів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| торговельних об'єктів з продажу: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| - непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових | |
|виробів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| - промислових товарів, що були у використанні | |
|------------------------------------------------------+---------|
| - автотоварів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| - відео- та аудіопродукції
- офісних приміщень
- антен | |
|------------------------------------------------------+---------|
|9. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, | 17 |
|діяльність яких спрямована на організацію та | |
|проведення занять різними видами спорту | |
|------------------------------------------------------+---------|
|10. Розміщення: | 15 |
|------------------------------------------------------+---------|
| суб'єктів господарювання, що надають послуги, | |
|пов'язані з переказом грошей | |
|------------------------------------------------------+---------|
| бірж, що мають статус неприбуткових організацій | |
|------------------------------------------------------+---------|
| кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що | |
|здійснюють продаж товарів підакцизної групи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій | |
|ветеринарної медицини | |
|------------------------------------------------------+---------|
| суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з| |
|організації шлюбних знайомств та весіль | |
|------------------------------------------------------+---------|
| офісних приміщень | |
|------------------------------------------------------+---------|
| антен | |
|------------------------------------------------------+---------|
| суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з| |
|вирощування квітів, грибів | |
|------------------------------------------------------+---------|
|11 Розміщення: | 13 |
|------------------------------------------------------+---------|
| закладів ресторанного господарства з постачання | |
|страв, приготовлених централізовано для споживання в | |
|інших місцях | |
|------------------------------------------------------+---------|
| суб'єктів господарювання, що надають послуги з | |
|утримання домашніх тварин | |
|------------------------------------------------------+---------|
|12 Розміщення: | 12 |
|------------------------------------------------------+---------|
| суб'єктів господарювання, що діють на основі | |
|приватної власності і надають послуги з перевезення та| |
|доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська | |
|служба) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| стоянок для автомобілів | |
|------------------------------------------------------+---------|
|13 Розміщення: | 10 |
|------------------------------------------------------+---------|
| комп'ютерних клубів та інтернет-кафе | |
|------------------------------------------------------+---------|
| ветеринарних аптек | |
|------------------------------------------------------+---------|
| рибних господарств | |
|------------------------------------------------------+---------|
| приватних навчальних закладів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| торговельних об'єктів з продажу книг, газет і | |
|журналів, виданих іноземними мовами | |
|------------------------------------------------------+---------|
| суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, | |
|проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи| |
|------------------------------------------------------+---------|
| видавництв друкованих засобів масової інформації та| |
|видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами | |
|------------------------------------------------------+---------|
| редакцій засобів масової інформації, крім | |
|зазначених у пункті 10 Методики та пункті 7 цього | |
|додатка | |
|------------------------------------------------------+---------|
|14 Проведення виставок непродовольчих товарів без | 10 |
|здійснення торгівлі | |
|------------------------------------------------------+---------|
|15 Розміщення торговельних автоматів, що відпускають | 9 |
|продовольчі товари | |
|------------------------------------------------------+---------|
|16 Розміщення: | 8 |
|------------------------------------------------------+---------|
| кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не | |
|здійснюють продаж товарів підакцизної групи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| аптек, що реалізують готові ліки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| торговельних об'єктів з продажу продовольчих | |
|товарів, крім товарів підакцизної групи | |
|------------------------------------------------------+---------|
|17 Розміщення: | 7 |
|------------------------------------------------------+---------|
| торговельних об'єктів з продажу ортопедичних | |
|виробів; | |
|------------------------------------------------------+---------|
| ксерокопіювальної техніки для надання населенню | |
|послуг із ксерокопіювання документів | |
|------------------------------------------------------+---------|
|18 Проведення виставок образотворчої та книжкової | 7 |
|продукції, виробленої в Україні | |
|------------------------------------------------------+---------|
|19. Розміщення: 6
|------------------------------------------------------+---------|
| їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів | |
|підакцизної групи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| фірмових магазинів вітчизняних промислових | |
|підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють | |
|товари підакцизної групи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| об'єктів поштового зв'язку на площі, що | |
|використовується для надання послуг поштового зв'язку | |
|------------------------------------------------------+---------|
| суб'єктів господарювання, що надають послуги з | |
|перевезення та доставки (вручення) поштових | |
|відправлень | |
|------------------------------------------------------+---------|
| торговельних об'єктів з продажу поліграфічної | |
|продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та | |
|аудіопродукції, що призначається для навчальних | |
|закладів | |
|------------------------------------------------------+---------|
|20 Розміщення: | 5 |
|------------------------------------------------------+---------|
| державних та комунальних закладів охорони здоров'я,| |
|що частково фінансуються за рахунок державного та | |
|місцевих бюджетів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| оздоровчих закладів для дітей та молоді | |
|------------------------------------------------------+---------|
| санаторно-курортних закладів для дітей | |
|------------------------------------------------------+---------|
| державних навчальних закладів, що частково | |
|фінансуються з державного бюджету, та навчальних | |
|закладів, що фінансуються з місцевого бюджету | |
|------------------------------------------------------+---------|
| торговельних об'єктів з продажу книг, газет і | |
|журналів, виданих українською мовою | |
|------------------------------------------------------+---------|
| відділень банків на площі, що використовується для | |
|здійснення платежів за житлово-комунальні послуги | |
|------------------------------------------------------+---------|
| суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове | |
|обслуговування населення | |
|------------------------------------------------------+---------|
|21 Розміщення: | 4 |
|------------------------------------------------------+---------|
| їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів | |
|підакцизної групи, у навчальних закладах та військових| |
|частинах | |
|------------------------------------------------------+---------|
| громадських вбиралень | |
|------------------------------------------------------+---------|
| камер схову | |
|------------------------------------------------------+---------|
| видавництв друкованих засобів масової інформації та| |
|видавничої продукції, що видаються українською мовою | |
|------------------------------------------------------+---------|
|22 Розміщення: | 3 |
|------------------------------------------------------+---------|
| аптек на площі, що використовується для | |
|виготовлення ліків за рецептами | |
|------------------------------------------------------+---------|
| суб'єктів господарювання, що надають ритуальні | |
|послуги | |
|------------------------------------------------------+---------|
| майстерень художників, скульпторів, народних | |
|майстрів площею менш як 50 кв. метрів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| органів місцевого самоврядування та їх | |
|добровільних об'єднань (крім асоціацій органів | |
|місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| науково-дослідних установ, крім бюджетних | |
|------------------------------------------------------+---------|
|23 Розміщення: | 2 |
|------------------------------------------------------+---------|
| аптек, які обслуговують пільгові категорії | |
|населення | |
|------------------------------------------------------+---------|
| організацій, що надають послуги з нагляду за | |
|особами з фізичними чи розумовими вадами | |
|------------------------------------------------------+---------|
| бібліотек, архівів, музеїв | |
|------------------------------------------------------+---------|
| дитячих молочних кухонь | |
|------------------------------------------------------+---------|
| торговельних об'єктів з продажу продовольчих | |
|товарів для пільгових категорій громадян | |
|------------------------------------------------------+---------|
|24 Розміщення: | 1 |
|------------------------------------------------------+---------|
| закладів соціального захисту для бездомних | |
|громадян, безпритульних дітей та установ, призначених | |
|для тимчасового або постійного перебування громадян | |
|похилого віку та інвалідів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| державних та комунальних позашкільних навчальних | |
|закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та | |
|молоді) та дошкільних навчальних закладів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| закладів соціального обслуговування для сімей, | |
|дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого | |
|бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної | |
|реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для | |
|дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | |
|піклування, соціальних центрів матері та дитини, | |
|центрів соціально-психологічної допомоги, центрів | |
|реабілітації дітей та молоді з функціональними | |
|обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та | |
|молоді | |
|------------------------------------------------------+---------|
|25 Розміщення транспортних підприємств з: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| перевезення пасажирів | 15 |
|------------------------------------------------------+---------|
| перевезення вантажів | 18 |
|------------------------------------------------------+---------|
|26 Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних | |
|та благодійних організацій на площі, що не | |
|використовується для провадження підприємницької | |
|діяльності і становить: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| не більш як 50 кв. метрів | 3 |
|------------------------------------------------------+---------|
| понад 50 кв. метрів | 7 |
|------------------------------------------------------+---------|
|27 Розміщення громадських організацій інвалідів на | |
|площі, що не використовується для провадження | |
|підприємницької діяльності і становить: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| не більш як 100 кв. метрів | 1 |
|------------------------------------------------------+---------|
| понад 100 кв. метрів | 7 |
|------------------------------------------------------+---------|
|28 Розміщення суб'єктів господарювання, що 5 |
|виготовляють рухомий склад міського електротранспорту | |
29. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку 10
30. Інше використання нерухомого майна 15

Примітка.
Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.Керуючий справами районної ради                                                                         С.П. Стефанишин

Додаток 3
до рішення районної ради
від 14 грудня 2012 р. № 252
Положення
про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Чортківського району

1.Загальні положення

1.1.Положення розроблено відповідно Закону України «Про оренду
державного та комунального майна» з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
1.2.Це Положення поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові
комплекси підприємств, їх структурних підрозділів, нерухоме майно -
будівлі, споруди, приміщення та інше окреме індивідуально визначене майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
1.3. Конкурс на право оренди об’єкта (далі конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем.
1.4 .Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

2. Оголошення конкурсу
2.1.Конкурс оголошується конкурсною комісією орендодавця.
2.2.Оголошення про конкурс публікується в районній газеті «Голос народу» не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
- інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження, площа, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у т.ч. експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);
- дані про орендодавця (назва, юридична адреса, контактний телефон, час роботи);
- вартість об’єкта за незалежною оцінкою майна;
- орендна плата за перший місяць оренди;
- термін на який буде укладатись договір оренди;
- умови конкурсу;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- напрямок використання майна;
- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);
- перелік документів, які подають учасники конкурсу;
- іншу інформацію.
Одночасно особи, що подали заяви про оренду до оголошення конкурсу, письмово повідомляється орендодавцем про оголошення конкурсу і необхідність подання нового пакету документів, який відповідав би умовам конкурсу.

3. Умови конкурсу
3.1. Умовами конкурсу є:
- розмір орендної плати за перший місяць оренди;
- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
- дотримання вимог експлуатації об'єкта;
- компенсація переможцем конкурсу витрат заявника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та витрат, пов’язаних із публікацією повідомлень у місцевій пресі.

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:
- здійснення певних видів ремонтних робіт;
- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб району
- збереження /створення/ нових робочих місць;
- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
- створення безпечних та нешкідливих умов праці;
- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
- інші умови, з урахуванням пропозицій балансоутримувача.
3.2.Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
3.3.Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
3.3.1Заяву про участь у конкурсі та документи, згідно переліку який визначається конкурсною комісією в залежності від об'єкта оренди.
3.3.2 Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
-документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
- довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про
банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним
чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця.
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
3.3.3.Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.
Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс.

4. Комісія з питань розгляду заяв на оренду та проведення конкурсів

4.1. До складу конкурсної комісії (далі – комісія) входять представники орендодавця та Чортківської районної ради.
4.2. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується наказом орендодавця.
4.3.Основними завданнями та функціями комісії є:
- визначення умов та терміну проведення конкурсу;
- розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу та підготовка для
затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;
- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.
-складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю..
4.4. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.
4.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд засідання комісії.
Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
З числа представників орендодавця призначається заступник голови
комісії, який виконує обов’язки голови комісії, у разі його відсутності.
4.6.Засідання комісії є закритими, крім засідання, під час якого
Проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення
конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:
- про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до
визначення переможця);
- яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;
- про режим роботи та склад конкурсної комісії.
4.7. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них:
при чисельності комісії 5 чол. - не менше 3 чол., при чисельності 6 чол. - не
менше 4 чол., при чисельності 7 чол. - не менше 5 чол.

5. Процедура проведення конкурсу

5.1.Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.
5.2.Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші матеріали учасників конкурсу надаються орендодавцю, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу. Ці конверти передаються голові конкурсної комісії перед черговим засіданням комісії, на якому вони розпечатаються.
5.3.Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати. Зазначений список затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій орендної плати.
У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з
особою, яка її подала, укладається договір оренди.
У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ.
5.4.У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди.
5.5.На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. На цьому засіданні уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаних непрозорих конвертах. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться
відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника.
5.6. Учасники конкурсу (їх уповноважені особи) можуть вкинути до прозорої скриньки тільки зареєстровані конверти з конкурсними пропозиціями орендної плати. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
5.7.Голова комісії (у разі його відсутності – заступник голови комісії) в
присутності членів комісії та зацікавлених осіб, дістає зі скриньки конверти з конкурсними пропозиціями, розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою "не відповідає
умовам конкурсу".
5.8.Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів "з голосу" головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком цього етапу конкурсу уважається момент оголошення головою комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.
5.9.У процесі визначення учасника, який запропонує найвищий розмір
орендної плати, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером,
повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і
підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.
5.10.Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1% початкової ціни. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує "Вирішено", називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.
5.11.Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього Положення, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.
5.12.Після закінчення засідання комісії, на якому визначався учасник, який запропонує найвищий розмір орендної плати, складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; встановлена на торгах початкова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії і переможцем конкурсу.
5.13.Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії і переможцем конкурсу затверджуються орендодавцем. Орендодавець письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників та у п’ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу надсилає копії проекту договору оренди та інших матеріалів Чортківській районній раді.
5.14.3а результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди, який попередньо погоджується начальником юридичного відділу виконавчого апарату Чортківської районної ради та затверджується головою районної ради. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.Керуючий справами районної ради                                                                         С.П. Стефанишин

Додаток 4
до рішення районної ради
від 14 грудня 2012 р. № 252

«Затверджено»
Голова Чортківської районної ради
_________ _______________
«____» ________ 20__ р.


ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ
індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району
__________________________ “____”__________________20__року
(місто, селище, село) (дата підписання)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________(надалі – Орендодавець)
(повна назва Орендодавця)
в особі _______________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________ з одного боку
та _________________________________________________________ (надалі – Орендар)
(повна назва Орендаря)
в особі ______________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________ з іншого боку уклали цей договір про наведене нижче:
або за підсумками засідання комісії з питань розгляду заяв на оренду та проведення конкурсів (протокол від ____________ № _____), уклали цей договір про наведене нижче:

1. Предмет договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування згідно з актом приймання-передачі _______________________________________________
(будівлю, споруду, приміщення)
(надалі – майно), що перебуває на балансі ________________________________________
_____________________________________________________________________________
(повна назва)
площею _______ кв.м., розміщене за адресою _____________________________________
на поверсі (ах) ________________________________________________________________, вартість якого за незалежною оцінкою станом на _________________ становить ________ гривень без ПДВ.
1.2. Майно надається в оренду для розміщення ______________________________.

2. Умови передачі та повернення орендованого майна
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, вказаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього договору та акту приймання-передачі.
2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно. Власником орендованого майна залишається Чортківська районна рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку.
Незалежна оцінка орендованого майна здійснюється за рахунок Орендаря.
2.4. У разі припинення цього договору майно повертається Орендарем Орендодавцеві. Орендар повертає майно Орендодавцю в аналогічному порядку, встановленому при прередачі майна Орендарю. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.
2.5. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні договору.

3. Орендна плата
3.1.Орендна плата визначається на підставі методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, затвердженої рішенням районної ради від “___»__________201__ р. № ___ , з врахуванням цінової пропозиції з орендної плати, що була запропонована Орендарем за результатами конкурсу і становить без ПДВ за перший місяць оренди ________ грн.
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
Орендна плата за кожний наступний місяць оренди майна визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. Орендна плата перераховується Орендодавцю щомісячно не пізніше ______ числа місяця, наступного за звітним місяцем.
3.3. Плату за відшкодування витрат орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю Орендар сплачує за окремою угодою.
3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, істотної зміни стану об`єкта оренди з незалежних від сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі 1 % від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
3.6. Зайва сума орендної плати, що надійшла Орендодавцеві, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

4. Використання амортизаційних відрахувань
4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване нерухоме майно нараховуються його Орендодавцем і використовуються на відновлення орендованих основних фондів.
4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.

5. Обов’язки Орендаря
Орендар зобов’язується:
5.1. Протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди компенсувати замовнику кошти за виконану незалежну оцінку майна у розмірі ______ гривень на розрахунковий рахунок Орендодавця та надати Орендодавцю копію відповідного документу про сплату.
5.2. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.3. За актом приймання-передачі прийняти майно.
5.4. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати Орендодавцеві орендну плату за орендоване майно/
5.5. Здійснювати витрати, пов`язані з утримання майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього договору укласти з Балансоутримувачем орендованого майна угоду про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю.
5.6. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5.7. Забезпечити Орендодавцю та власнику доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим договором.
5.8. Не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні та наркотичні, радіоактивні та легко запалювальні матеріали і речовини. Дотримуватись правил пожежної безпеки.
5.9. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види ремонтів орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов`язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, він зобовязаний надати експерний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід`ємних поліпшень.
5.10. Орендар не має права без згоди Орендодавця передавати орендоване майно в суборенду іншим суб`єктам господарювання.
5.11. Протягом місяця після укладення цього договору застрахувати орендоване майно на вартість не меншу за його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку, визначеному законодавством та надати Орендодавцю завірену печаткою копію страхового полісу.. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
5.12. У разі зміни рахунку, телефону, назви підприємства, адреси повідомити про це Орендодавця у тижневий строк.
5.13. Здійснювати нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.
5.14. У разі припинення або розірвання договору повернути Орендодавцеві орендоване майно у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря.

6. Права Орендаря
Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього договору.
6.2. З дозволу Орендодавця проводити реконстукцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна, що зумовлює підвищення його вартості.
6.3. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).
6.4. За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду.
При цьому строк надання майна в суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди. Плата за суборенду цього майна, яку отримує Орендар, не повинна перевищувати орендної плати Орендаря.
6.5. За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення орендованого майна, що зумовлює підвищення його вартості.

7. Обов’язки Орендодавця
Орендодавець зобов’язується:
7.1. Передати Орендарю в оренду майно, згідно з цим договором за актом приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим договором.
7.2. Не вчиняти дій, які перешкоджали б Орендарю користуватися орендованим майном на умовах цього договору.
7.3. У випадку реорганізації Орендаря, до припинення чинності цього договору, переукласти цей договір на таких самих умовах із правонаступником, якщо він згоден стати Орендарем.
7.4. У разі здійснення Орендарем невід`ємних поліпшень орендованого майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.
Договір може містити або не містити зобов’язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень майна.

8. Права Орендодавця
Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання майна, переданого в оренду за цим договором.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього договору, або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна, внаслідок невиконання, або неналежного виконання умов цього договору.


9. Відповідальність і вирішення спорів за договором
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
9.2. Спори, які виникають за цим договором або в зв’язку з ним, невирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.


10. Строк чинності, умови зміни та припинення договору
10.1.Цей договір укладено строком на ____ роки, що діє з “___” ____________20__р. до “___”_______________20__р. включно.
10.2. Умови цього договору зберігають силу протягом всього строку його дії, в тому числі у випадках, коли після укладення договору законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.
10.3. Зміни і доповнення до цього договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.
10.4. З ініціативи однієї із сторін цей договір може бути розірваним за рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
10.5. У разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювальні поліпшення – власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованої будівлі в результаті зазначених невідокремлювальних поліпшень, вирішується відповідно до умов цього договору та чинного закондавства.
10.6. У разі припинення або розірвання цього Договору майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю.
У разі, коли Орендар затримав повернення майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
10.7. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі. Обов`язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення майна покладається на Орендаря.
10.8. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі _____ за користування майном за час прострочення.
10.9. Чинність цього договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації орендованого майна Орендарем;
- загибелі орендованого майна;
- достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;
- банктрутства Орендаря;
- ліквідації Орендаря;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.10. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором регулюються чинним законодавстом України.
10.11. Цей договір укладено в трьох оринінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця, Орендаря та власника (районної ради).

11. Платіжні та поштові реквізити сторін
Орендодавець _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Орендар ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


12. Додатки до договору
Додатки до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього договору додаються:
- розрахунок орендної плати;
- висновок незалежного оцінювача про вартість майна;
- акт приймання-передачі орендованого майна;
- копія плану орендованих приміщень.


Орендодавець Орендар
________________________ _______________________
________________________ _______________________

М.П. М.П.

«___» __________ 20__р «___» __________ 20__р«Погоджено»
Начальник юридичного відділу
в. а. Чортківської районної ради
_________ С.В. ПопільКеруючий справами
районної ради                                                                                                             С.П. Стефанишин